Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Ciesielska i część Rzemieślniczej

Zamawiający:
Gmina miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Ciesielska i część Rzemiślniczej

CPV:
45233140-2; 45233252-0; 45232410-9; 45232440-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej zakresem i rodzajem robót o wartości podobnej jak przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane o specjalności drogowej, z załączeniem kserokopii uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty,
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30/06/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, sekretariat pok. 13

Oferty można składać do:
2008-02-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-02-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, suterena pok. 02

Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
5.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - roboty drogowe osiedle Chojnicka - ul. Ciesielska i Rzemieślnicza - 01_2008 r.doc (223kB)    
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB)    
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (70kB)    
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (78.5kB)    
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (84kB)    
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB)    
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB)    
Zał. 6 Wzór umowy (116.5kB)    
Ciesielska_Tabela elementów rozliczeniowych (186.9kB)    
Reemieślnicza_Tabela elementów rozliczeniowych (143.8kB)    
Ciesielska_Przedmiar robót (199kB)    
Rzemieślnicza_przedmiar robót (148.8kB)    
Opis do planu zagospodarowania terenu (617.5kB)    
Opis techniczny (635.9kB)    
Powierzchnia plantowania_Ciesielska (223kB)    
Powierzchnia plantowania_Rzemieślnicza (405.2kB)    
Projekt oznakowania ulic osiedlowych (1.6MB)    
Tabela robót ziemnych _Ciesielska (246.3kB)    
Tabele robót ziemnych_Rzemieślnicza (642.1kB)    
Projekt zagospodarowania terenu1 (1.2MB)    
Projekt zagospodarownaia terenu2 (1.3MB)    
Projekt zagospodarowania terenu3 (1.3MB)    
Projekt zagospodarowania terenu4 (1.4MB)    
Przekrój konstrukcyjny (1.2MB)    
Przekrój podłużny1_Rzemieślnicza (1017.2kB)    
Przekrój podłużny2_Rzemieślnicza (1.3MB)    
Przekrój podłużny3_Rzemeiślnicza (1013kB)    
Przekrój poprzeczny1_Rzemieślnicza (1.3MB)    
Przekrój poprzeczny2_Rzemieślnicza (1.3MB)    
Przekrój poprzeczny3_Rzemieślnicza (1.2MB)    
Przekrój poprzeczny_Ciesielska (1.2MB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (575kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (57.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-01-28 15:03:45
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-01-28 15:12:00
Ostatnia zmiana:2008-05-08 10:05:37
Ilość wyświetleń:2578