Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w kablową ul.: Panny Marii, P. Skargi, plac Kościuszki z oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych w Złotowie

 

Złotów: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w kablową ulice: Panny Marii, Piotra Skargi, plac Kościuszki z oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych w Złotowie.
Numer ogłoszenia: 3723 - 2008; data zamieszczenia: 07.01.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów, al. Piasta, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2632640 w. 27, fax 067 2650025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w kablową ulice: Panny Marii, Piotra Skargi, plac Kościuszki z oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych w Złotowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w kablową ulice: Panny Marii, Piotra Skargi, plac Kościuszki z oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych w Złotowie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 102136,71 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-01-09 08:23:13
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-01-09 08:34:25
Ostatnia zmiana:2008-01-09 08:24:13
Ilość wyświetleń:2469