Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XIV-64-07 - w sprawie okreslenia wzorow formularzy do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego

UCHWAŁA NR  XIV/ 64 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 24 października 2007 roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r.: Nr 109 poz. 747), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 216 poz. 1826; z 2005 roku: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz.1484, Nr 143 poz.1199, z 2006 r.: Dz.U. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1825), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularzy:

  1)  Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

  2)  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

  3)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach - ZN-1/A, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

  4)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wzór formularzy:

  1)  Deklaracja na podatek rolny - DR -1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

  2)  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

  3)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach - ZR-1/A, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

  4)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZR-1/B, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Ustala się wzór formularzy:

  1)  Deklaracja na podatek leśny - DL-1, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

  2)  Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

  3)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych - ZL-1/A, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

  4)  Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZL-1/B, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/180/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
               
mgr Barbara Chorabik

Załączniki

uch. XIV-64-07 - zał. nr 1 (114.5kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 2 (79kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 3 (41kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 4 (84.5kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 5 (193.5kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 6 (106kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 7 (39kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 8 (65.5kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 9 (76kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 10 (57.5kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 11 (52kB)    
uch. XIV-64-07 - zał. nr 12 (42kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:10:34
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:29
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:26
Ilość wyświetleń:2485