Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XIV-63-07 - o zmianie uchwały nr XXXVII-254-2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15.11.2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

UCHWAŁA NR  XIV/ 63 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 24 października 2007 roku

 

o zmianie uchwały nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

 

         Na postawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały XXXVII/254/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się roczną opłatę za rezerwację miejsca oznaczonego na placu targowym utwardzonym:

-   o powierzchni 9 m2 - 220 zł,

-   o powierzchni 3 m2 - 120 zł."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej

 

                                                                                             mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:09:36
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:25
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:22
Ilość wyświetleń:1918