Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XI- 47-07 w spr.powołania Zespołu opiniodawczgo do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011

Uchwała Nr  XI  / 47 /07

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008 – 2011.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami: z 2001 r.: Dz.U. Nr 154 poz. 1787; z 2002 r.: Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052; z 2003 r.: Dz.U. Nr 188 poz. 1838, Nr 228 poz. 2256; z 2004 r.: Dz.U. Nr 130 poz. 1376, Nr 185 poz. 1907, Nr 273 poz. 2702 i 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 13 poz. 98, Nr 167 poz. 1398, Nr 169 poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178 poz. 1479, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r.: Dz.U. Nr 144 poz. 1044, Nr 218 poz. 1592; z 2007 r.: Dz.U. Nr 73 poz. 484 i Nr 99 poz. 664), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół opiniodawczy do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011, zwany dalej „Zespołem”.

 

§ 2. Przedmiotem działania Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Złotowie, najpóźniej na sesji w październiku 2007 r., opinii o kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

§ 3. W skład Zespołu powołuje się:

1)      Przewodniczącego -  Bogdan Marszałek

2)      Członków:

a)      Alicja Andrzejewska

b)      Jacek Lewandowski

c)      Krzysztof Nurczyk

d)      Stanisław Pikulik

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                      Rady Miejskiej

 

                                                                                           mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:54:12
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:59
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:56
Ilość wyświetleń:2227