UCHWAŁA NR  VI/ 29 /07

 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 marca 2007 roku

 

o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej § 1 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się:

1)      Starostwo Powiatowe w Złotowie (Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów),

2)      Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie (Aleja Piasta 46, 77-400 Złotów).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                  

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                                   Rady Miejskiej

 

                                                                                                             mgr Barbara Chorabik