Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina MIasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje):
- co najmniej trzema usługami o podobnym charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.
2.2.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1. do bieżącego utrzymania czystości:
- co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2 zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
2. do zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 2 posypywarki z pługiem do odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do transportu
3. do pielęgnacji zieleni:
- co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową kosiarkę rotacyjną, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do transportu odpadów.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w punkcie 7.2.2. SIWZ


Termin realizacji:
do dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-12-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2016-12-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- cena ofertowa brutto: 60%
- czas reakcji – 40%.


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (277.2kB)    
12.12.16 SIWZ utrzymanie czystości i pielęgnacja (349.5kB)    
Zał. 2A ulice 2017 (28kB)    
Zał. 2B zieleń 2017 (17kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (130.3kB)    
Informacja z otwarcia ofert (388.4kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu (766kB)    
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (96.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-12-13 11:17:44
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-12-13 14:23:38
Ostatnia zmiana:2016-12-29 08:33:57
Ilość wyświetleń:1168