Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - przebudowa odcinka ul. Studziennej (zaplecza ul. Cechowej) w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przebudowa odcinka ul. Studziennej (zaplecza ul. Cechowej) w Złotowie

CPV:
45.23.32.52-0 , 45.23.21.30-2, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-9, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania
3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej, elektrycznej i instalacyjnej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-09-15 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (267.8kB)    
31.08.16 SIWZ ul. Studzienna (400kB)    
Zał. V.1 STWiOR (1.2MB)    
Zał. VI.1 BIOZ_KD (86.7kB)    
Zał. VI.2 INF_BIOZ (75.9kB)    
Zał. VI.3 OPIS_DROG (71.7kB)    
Zał. VI.4 OPIS_KD (122.4kB)    
Zał. VI.5 RYS-1_PZT (291.7kB)    
Zał. VI.6 RYS-2_PRZEKR_NORMALNY (164kB)    
Zał. VI.7 RYS-3__PROFIL_DROG (39.2kB)    
Zał. VI.8 STR_BIOZ_KD (107kB)    
Zał. VI.9 STR_TYT_KD (130.9kB)    
Zał. VI.10 STRONA_TYT (71.9kB)    
Zał. VI.11 ZEST_ROB_KD (66.8kB)    
Zał. VI.12 ZEST_ROBÓT_D (69.2kB)    
Zał. VI.13 PB-W_ELEKTR (9.4MB)    
Zał. VI.14 BIOZ_KD (86.7kB)    
Zał. VI.15 OPIS_KD (122.4kB)    
Zał. VI.16 RYS-1_1_SZKIC_ZT_PW (279.3kB)    
Zał. VI.17 RYS-1_PZT_KD_PW_MP (597.8kB)    
Zał. VI.18 RYS-2_PRIFIL_KD_PW (98.2kB)    
Zał. VI.19 RYS-3_PROFIL_KD_PW (77.9kB)    
Zał. VI.20 RYS-4_PROFIL_KD_PW (93.6kB)    
Zał. VI.21 RYS-5_PROFIL_KD_PW (90.5kB)    
Zał. VI.22 RYS-6_PROFIL_KD_PW (88.6kB)    
Zał. VI.23 RYS-7_PROFIL_KD_PW (84.9kB)    
Zał. VI.24 RYS-8_ROFIL_KD_PW (69.5kB)    
Zał. VI.25 RYS-9_PROFIL_KD_PW (86.6kB)    
Zał. VI.26 STR_BIOZ_KD (107kB)    
Zał. VI.27 STR_TYT_KD (130.9kB)    
Zał. VI.28 ZEST_ROB_KD (66.8kB)    
Zał. VIII.1 DROGI_PRZEDMIAR (152.8kB)    
Zał. VIII.2 DROGI_KO (149.9kB)    
Zał. VIII.3 KD_KO (141.1kB)    
Zał. VIII.4 OSW_PRZEDMIAR (53.1kB)    
Zał. VIII.5 KD_PRZEDMIAR (140.7kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (134.9kB)    
Zmiana zapisów SIWZ (392.9kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (78.1kB)    
Informacja z otwarcia ofert (610.7kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (760.5kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (101.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-08-31 09:50:13
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-08-31 14:25:08
Ostatnia zmiana:2016-10-04 11:27:40
Ilość wyświetleń:1441