Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - budowa zjazdu przy ul. Chojnickiej w Złotowie

Zamawiający:
z up. Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa zjazdu przy ul. Chojnickiej w Złotowie

CPV:
45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej możę być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
max 50 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-13 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-09-13 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 02 (suterana)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 12.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (341kB)    
26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka (402kB)    
26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka (402kB)    
Zał. V.1 STWiOR (1002.7kB)    
Zał. VI.1 Opis - zjad (2.2MB)    
Zał. VI.2 Opis (1.5MB)    
Zał. VI.3 PRZEKRÓJ NORMALNY (109.9kB)    
Zał. VI.4 PROFIL PARKINGU (247kB)    
Zał. VI.5 PZT (665.2kB)    
Zał. VIII.1 Kosztorys ofertowy (159.7kB)    
Zał. VIII.2 Przedmiar (165.3kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (128.5kB)    
Zmiana zapisów SIWZ (386.5kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (78.5kB)    
Informacja z otwarcia ofert (695.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze (953.7kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (95.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2016-08-29 13:24:55
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2016-08-29 15:30:26
Ostatnia zmiana:2016-10-04 11:07:41
Ilość wyświetleń:1384