UCHWAŁA NR XIX.128.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015

UCHWAŁA NR XIX.129.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

UCHWAŁA NR XIX.130.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XIX.131.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016