UCHWAŁA NR XVII.101.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”

UCHWAŁA NR XVII.102.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XVII.103.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII.104.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA NR XVII.105.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

UCHWAŁA NR XVII.106.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie

UCHWAŁA NR XVII.107.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie związane z konserwacją i modernizacją ogrodzenia cmentarza parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Rocha w Złotowie

UCHWAŁA NR XVII.108.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2017

UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI.99.2016 w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego „Zielony Ryneczek” w Złotowie

UCHWAŁA NR XVII.110.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI.95.2016 w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XVII.111.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki ewidencyjne nr 19, 20 i 21 przy al. Mickiewicza

UCHWAŁA NR XVII.112.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XVII.113.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej

UCHWAŁA NR XVII.114.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/108/08 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz ustalenia sposobu ich pobierania

UCHWAŁA NR XVII.115.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/134/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania

UCHWAŁA NR XVII.116.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/247/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania

UCHWAŁA NR XVII.117.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej łączącej al. Piasta z ul. Polną w Złotowie

UCHWAŁA NR XVII.118.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XVII.119.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/201/06 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XVII.120.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2016 rok"

UCHWAŁA NR XVII.121.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

UCHWAŁA NR XVII.122.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna