UCHWAŁA NR XV.81.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2015 – 2021

UCHWAŁA NR XV.82.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XV.83.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XV.84.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XV.85.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV.86.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

UCHWAŁA NR XV.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/143/12 w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XV.88.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2016

UCHWAŁA NR XV.89.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Złotów do 2032 roku”