Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego w Złotowie

Zamawiający:
Up. Zamawiający Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-0, 45.23.13.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
max 50 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-10-28 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
cena – waga kryterium 95 %
termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 7.000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (323.1kB)    
SIWZ - teren ul. Słowackiego (544kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (41.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (52.5kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (53kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (57kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (43kB)    
Zał._5_ FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (41kB)    
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (53.5kB)    
Zał._7 WZÓR UMOWY (197.5kB)    
Zał. 8 E PZT (2MB)    
Zał. 9 E Schemat rozdzielnicy - Szafa kablowa (385.9kB)    
Zał. 10 E Schemat strukturalny sterowania MGIELNIK (27.3kB)    
Zał. 11 E Schemat strukturalny (29.6kB)    
Zał. 12 E Studnia kablowa SKO-1p1g (1MB)    
Zał. 13 E ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA (127.9kB)    
Zał. 14 E Zestawienie materiałów (61kB)    
Zał. 15 W Opis techniczny Przyłącze wod.doc (204.6kB)    
Zał. 16 W PZT dla przyłącza wod (27.2MB)    
Zał. 17 W Schematy Instalacji wod (12.1MB)    
Zał. 18 PB Opis do zagospodarowania terenu (243.2kB)    
Zał. 19 PB Opis techniczny (208.9kB)    
Zał. 20 PB RYS. 1 PZT 500 PRZEZROCZYSTE (15MB)    
Zał. 21 PB RYS. 2 PZT - SCHEMAT IDEOWY 250 (520.7kB)    
Zał. 22 PB RYS. 3 DETAL POSADZKI 100 (1.8MB)    
Zał. 23 PB RYS. 4 Napis na posadzce (1.3MB)    
Zał. 24PB RYS. 5 zraszacz Mgiełka rzut (1.7MB)    
Zał. 25 PB RYS. 6 Przekrój poprzeczny nawierzchni z polbruku A-02 50 (1.5MB)    
Zał. 26 PB RYS. 6A Przekrój poprzeczny nawierzchni z betonu A-04 50 (1.5MB)    
Zał. 27 PB RYS. 7 Przekrój poprzeczny nawierzchni epoksyd-poliuret A-03 50 (1.3MB)    
Zał. 28 PB RYS. 8 Mural i ławki parkowe (2.1MB)    
Zał. 29 Przedmiar El (229.5kB)    
Zał. 30 Przedmiar M (120.5kB)    
Zał. 31 Przedmiar SM (112kB)    
Zał. 32 00 Specyfikacja techniczna - warunki ogólne Słowackiego Złotów (130kB)    
Zał. 33 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW8i9 (1.3MB)    
Zał. 34 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (260.5kB)    
Zał. 35 02 Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (19.5kB)    
Zał. 36 03 Specyfikacja techniczna - ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (72kB)    
Zał. 37 04 Specyfikacja techniczna - Ogrodzenie SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (51kB)    
Zał. 38 05 Specyfikacja techniczna - Przepusty pod zjazdami – SŁOWACKIEGO ZŁOTÓw (108kB)    
Zał. 39 06 Specyfikacja techniczna - Roboty ziemne SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (54kB)    
Zał. 40 07 Specyfikacja techniczna - Roboty pomiarowe SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (47kB)    
Zał. 41 08 Specyfikacja techniczna - Betonowe obrzeża chodnikowe - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (15.4kB)    
Zał. 42 09 Specyfikacja techniczna - Linia kablowa Oświetlenie terenu - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (117.5kB)    
Zał. 43 10 Specyfikacja techniczna - Przyłącze wodociągowe - SŁOWACKIEGO ZŁOTÓW (106.5kB)    
Zał. 44 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA (1.1MB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.1kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu (307.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2015-10-09 07:33:48
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2015-10-13 13:34:03
Ostatnia zmiana:2015-10-28 14:00:06
Ilość wyświetleń:2048