Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2015 do 31.12.2016

CPV:
09.31.00.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro

Warunki:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500,00 MWh każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik 4 a):
należyte wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500,00 MWh każda.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (pkt 1),
2) Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 4).
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500,00 MWh każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik 4 b):
należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500,00 MWh każda
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (pkt 1),
2) Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 4).
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.


Termin realizacji:
od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-05-25 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-05-25 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert:
Kc - Cena - 98%
Kt - Termin płatności faktury - 2%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie złotych jedenaście tysięcy 00/100).
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie złotych dziewięć tysięcy 00/100).
- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium odrębnie na każdą z części zamówienia.


Firmy uczestniczące