Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II

CPV:
45.23.30.00-9, 31.52.72.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej oraz 1 osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.)., lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
max 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Wymagany termin wykonania zamówienia 31 maja 2015 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-02-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2015-02-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- cena – waga kryterium 95 %
i
termin wykonania zamówienia- waga kryterium 5 %.


Wadium:
. Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 19.000,00 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (219.7kB)    
SIWZ - Os. Chojnicka II 2015 (452.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (40kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (45.5kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (43kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (52.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (39kB)    
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (37.5kB)    
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (49.5kB)    
Zał._7 WZÓR UMOWY (173kB)    
8.1. INF_BIOZ (39.1kB)    
8.2. STRONA_TYT (47.6kB)    
8.3. ZAWARTOSC (116.4kB)    
8.4. OPIS_B_K_R (92kB)    
8.5. ZEST_ROBOT_ROG (322.1kB)    
8.6. Tabela - Roboty ziemne trasa A (42kB)    
8.7. Tabela - Roboty ziemne trasa B (49.5kB)    
8.8. Tabela - Roboty ziemne trasa C (41.5kB)    
8.9. Tabela - Roboty ziemne trasa D (36.5kB)    
8.10. Tabela - Roboty ziemne trasa E (38kB)    
8.11. Tabela - Roboty ziemne trasa F (78.5kB)    
8.12. Tabela - Roboty ziemne trasa G (36.5kB)    
8.13. Tabela - Roboty ziemne trasa I (36.5kB)    
8.14. Tabela - Roboty ziemne trasa J (37.5kB)    
8.15. Tabela - Roboty ziemne trasa K (37.5kB)    
9.0 (2.3MB)    
9.1 (552.1kB)    
9.2 (452.9kB)    
9.3 (397.2kB)    
9.4 (313.4kB)    
9.5 (260.2kB)    
9.6 (57.1kB)    
9.7 (104.5kB)    
9.8 (56.2kB)    
9.9 (58.4kB)    
9.10 (49.7kB)    
9.11 (34kB)    
9.12 (59.3kB)    
9.13 (99kB)    
9.14 (163.7kB)    
9.15 (84.8kB)    
9.16 (100.2kB)    
9.17 (67.9kB)    
9.18 (83.9kB)    
9.19.karta rejestracji mapy ROGATKI (2.3MB)    
10.1.E02 Brzezińskiego ideowy (71.3kB)    
10.2.E03 Brzezińskiego SOU-1-S-2 (48.4kB)    
10.3.E04 Brzezińskiego SW 812 (131.4kB)    
10.4.E05 Brzezińskiego SP4500 (98.4kB)    
10.5.Oprawa HSGS102 (818.8kB)    
10.6.PROJKET OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2.2MB)    
10.7.Złotów Brzezińskiego opis (146.8kB)    
11.1.STRONA_TYT_KD (31.5MB)    
11.2.BILANS ILOSCOWY WODY DESZCZ (92.5kB)    
11.3.ZEST_ROBOT_ROGATKI_KD (324.3kB)    
11.4.Sieć deszczowa rogatki (81.2kB)    
11.5.Separator (1.2MB)    
11.6.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 2 (174.7kB)    
11.7.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 3 (133.3kB)    
11.8.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 4 (149.1kB)    
11.8.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 5 (221.8kB)    
11.9.PROFIL KANALIZACJI D.RYS NR 6 (133.8kB)    
11.10.ROZDZIELCZA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS NR 1 (1.9MB)    
11.11.SEPARATOR RYS NR 9 (97.8kB)    
11.12.WLOT RYS NR 7 (93.8kB)    
11.13.WYLOT RYS NR 8 (121.3kB)    
12.1.KARTA UZGODNIEŃ (12.4kB)    
12.2.OPIS_OZNK (48kB)    
12.3.OZNAKOWANIE (1.2MB)    
12.4.STRONA_TYT (47.7kB)    
12.5.Zawartość_ (42kB)    
13.Zestawienie robót drogowych i kanaliz. (799.1kB)    
Zał. 14 Przedmiar robót drog.-kan. (1.7MB)    
Zał. 15 Tabela el. rozlicz. robót drog.-kan. (1.5MB)    
Zał. 16 Przedmiar - robooty elektr. (544.2kB)    
Zał. 17 Tabela el. rozlicz. robót elektr. (452.5kB)    
18.1.D.00.00.00 Wymagania ogólne (297kB)    
18.2.D.01.01.00 Odtworzenie trasy (145.2kB)    
18.3.D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach (147.5kB)    
18.4.D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów (157.5kB)    
18.5.D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa (178.7kB)    
18.6.D.03.02.01.72 Regulacja pionowa włazów kanałowych (126.4kB)    
18.7.D.04.02.01.00 Warstwa odsączająca (170.7kB)    
18.8.D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (143.4kB)    
18.9.D.04.04.02.12 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (194.5kB)    
18.10.D.04.06.01.12 Podbudowa z betonu B-10 (172kB)    
18.11.D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (249.6kB)    
18.12.D.05.03.13.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA (232.3kB)    
18.13.D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki betonowej (150.5kB)    
18.14.D.06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem trawą (147.1kB)    
18.15.D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome (208.2kB)    
18.16.D.07.02.01.11 Oznakowanie pionowe (138.8kB)    
18.17.D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych (160kB)    
18.18.D.08.03.01.11 Ustawienieobrzeży betonowych (162.1kB)    
18.19.D.08.05.01Ścieki pref. z elem. betonowych (126.5kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.8kB)    
Odp. na zapytania - I (316kB)    
Odp.na zapytania - II (507.2kB)    
Odp.na zapytania - III (718.6kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (63kB)    
Odp. na zapytanie - IV (255.7kB)    
Odp.na zapytania - V (413.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (647kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (85.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2015-01-30 13:18:53
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2015-02-03 09:16:02
Ostatnia zmiana:2015-03-16 12:54:32
Ilość wyświetleń:2905