ZARZĄDZENIE NR 153.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 2013 poz. 885 z późn. zm.) i § 3 ust 17-19 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego zarządzeniem nr 144.2014 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 października 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014.

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Złotów na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku zostały zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie do powierzonego im zakresu czynności.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania./-/ z up. Jerzy Kołodziejczyk

Zastępca Burmistrza