UCHWAŁA Nr XXXII/ 228 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 7 września 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miasto Złotów lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Miasto Złotów oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazuje organy i osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Gminie Miasto Złotów, przypadająca od jednego dłużnika (należność główna), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia bądź udzielenia innych ulg, a w przypadku, jeżeli należność główna została zapłacona
-  sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia;
2) uldze – rozumie się przez to odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty – całej należności lub jej części;
3) przypadkach szczególnie uzasadnionych – rozumie się przez to sytuację społeczną lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

§ 3. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby;
2) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności;
3) nie ściągnięto jej w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej;
5) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1) ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
7) należność jest mniejsza lub równa kwocie stanowiącej najniższą sądową opłatę stałą od pozwu podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;
8) należność uległa przedawnieniu.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w § 3, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty nie zapewni spłaty tej należności, a dochodzenie tej należności sprzeczne byłoby z zasadami współżycia społecznego.

§ 5.1. Umorzenie zobowiązania co do należności głównej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasło zobowiązanie co do należności głównej.
2. Umorzenie zobowiązania może obejmować wyłącznie należności uboczne.
3. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, umarzający wyznacza termin zapłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty wszelkie uprzednie oświadczenia woli dotyczące umorzenia tej należności tracą moc.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą po stronie wszystkich dłużników.

§ 6.1. Udzielenie ulgi przy spłacie należności może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy jej zastosowanie rokuje zapłatę należności w całości lub w części.
2. Od należności, w których spłacaniu udzielono ulgi nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaty.
3. Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w terminie spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.
4. Do udzielania ulg stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 4 uchwały.

§ 7. 1. Umorzenie należności następuje na wniosek dłużnika albo z urzędu.
2. Udzielenie ulgi następuje jedynie na wniosek dłużnika.

§ 8. Do umarzania należności oraz udzielania innych ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta Złotowa bez względu na wysokość kwoty należności;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Złotów, jeżeli kwota należności nie przekracza 2.000 zł.

§ 9. Wniosek o umorzenie należności przypadającej jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Złotów albo o udzielenie ulgi w odniesieniu do tej należności wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa w jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Złotów, będącej wierzycielem. Umorzenie należności i udzielenie ulgi musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia lub zastosowania ulgi.

§ 10. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze decyzji rozumianej jako wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu, o którym mowa w § 8,
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych:
a) przy umorzeniu – w drodze umowy bądź oświadczenia organu wskazanego
w § 8, w której/którym, zostaną określone: kwota umorzenia, tytuł zobowiązania oraz udokumentowane przyczyny umorzenia,
b) przy zastosowaniu ulgi – w drodze umowy, w której zostanie określona kwota należności, ilość i wysokość rat oraz termin płatności rat, bądź wskazany termin, do którego odroczono zapłatę należności i ewentualnie zabezpieczenie wykonania umowy.

§ 11. Burmistrz Miasta Złotowa przedstawia Radzie Miejskiej w Złotowie informacje o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń oraz zastosowanych ulgach wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa.

§ 12. Umarzanie należności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów i udzielanie innych ulg, o których mowa w uchwale – na rzecz przedsiębiorców – stanowi pomoc
de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy  w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.). Udzielanie tej pomocy następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 126 poz. 3436).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                Przewodniczący
                                                                               Rady Miejskiej
               
                                                                              inż. Leszek Kurcin