UCHWAŁA NR XXXI/227/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie utworzenia parku w Złotowie i nadania mu nazwy

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

     § 1. Uznaje się za park miejski obszar rozciągający się między ulicami: Aleją Piasta, Nieznanego Żołnierza i 600-lecia obejmujący działkę o numerze 67, stanowiącą własność Gminy Miasto Złotów, o powierzchni 14399 m2.

     § 2. Lokalizacja parku przedstawiona jest na załączonej mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

     § 3. Parkowi, o którym mowa w § 1, nadaje się nazwę: Park Miejski.

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                              Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej

                                                                                            inż. Leszek Kurcin