PROTOKÓŁ NR XXXIV.2014

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku


W dniu 29 kwietnia 2014 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański – usprawiedliwiony.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał przybyłą na sesję młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych z wychowawczynią p. Joanną Maniak, dyrektorów, prezesów jednostek samorządowych, dyrektorów szkół, p. Tadeusza Dobka – zasłużonego człowieka dla złotowskiej kultury.

Przed przystąpieniem do porządku obrad, Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił, również w imieniu Burmistrza Miasta, list gratulacyjny złożony na ręce Pana Tadeusza Dobka – Dyrektora artystycznego Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile z okazji uhonorowania Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego za rok 2013 w kategorii „całokształt twórczości”. Gratulując nagrody, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na rolę Pana T. Dobka jako animatora kultury w mieście Złotowie i regionie, a zwłaszcza wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie oraz działalność w Towarzystwie Śpiewu „Św. Cecylii”.

Po złożonych gratulacjach i wiązance kwiatów, głos zabrał Pan Tadeusz Dobek, który podziękował i powiedział m.in., że być uhonorowanym jako laureat nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego, to dla niego wielki zaszczyt, a nagroda ta jest uznaniem dla wielu setek chórzystów i muzyków, przede wszystkim amatorów oraz wyrazem szacunku i uznania dla ich ciężkiej, mozolnej pracy.


Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Annę Rogut – za jej zgodą.

 2. Protokół z XXXIII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3.2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania XXXIV sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o dokonanie zmiany w porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej poprzez wprowadzenie w porządku obrad punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023”, jako pkt 7 a dotychczasowy pkt 7 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014” stałby się pkt 8, odpowiedniemu przesunięciu o jedną pozycję ulegną kolejne pozycje porządku obrad.

Przeprowadzono głosowanie.

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023” głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad XXXIV sesji punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023”, jako pkt 7 – kolejne punkty uległy przesunięciu.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXXIV sesji – z uwzględnionym wnioskiem Burmistrza Miasta.

Za przyjęciem porządku obrad XXXIV sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska przyjęła poniższy porządek obrad XXXIV sesji:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

 18. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

 19. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2014 rok.

 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 21. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 22. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 13 marca do dnia 15 kwietnia 2014 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 13 marca do dnia 15 kwietnia 2014 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radny R. Głyżewski:

 1. Zapytał, do kiedy został przesunięty terminu oddania do użytku ronda, ponieważ był on do 30 kwietnia br., a prace jeszcze tam trwają.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą przebudowy ul. 8 Marca i ul. Leśnej – inwestycji wspólnej z powiatem. W związku z tym, że zagrożone jest otrzymanie środków zewnętrznych na to zadanie w tym roku a w budżecie jest zapisana kwota 877 tys. zł., zapytał, jaki będzie zakres wykonywanych robót na tych drogach i jakie będą środki finansowe przekazane przez miasto i przez powiat.

 3. Zapytał, czy będzie zachowany termin oddania mostu na ul. Grudzińskich do 30 czerwca br.
  Radna A. Rogut:

 1. Powiedziała, że przy wyjeździe z nowego ronda na ul. Dwór Złotowski – na odcinku około 50 m, jest zwężenie tej drogi – stoją dodatkowo słupy energetyczne. Prosiła, żeby coś zrobić, ponieważ po otwarciu ronda, będzie trudny przejazd dwukierunkowy przez tę ulicę.

 2. Powiedziała, że przy wyjeździe do Piły od ulicy Staszica przy promenadzie, wskazane byłoby zainstalowanie barierek przy chodniku, szczególnie na łuku, ponieważ jest tam niebezpiecznie z uwagi na bardzo duży ruch pieszy, rowerowy i osób jeżdżących na rolkach.

 3. Prosiła o zabezpieczenie skarpy przy przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów – za budowanym rondem, ponieważ przy większych opadach deszczu, spływa z niej ziemia.

 4. Uważa, że potrzebne byłoby ustawienie tablic informacyjnych na promenadzie – z informacją, gdzie i co się znajduje, ponieważ osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają, nie do końca orientują się, gdzie co jest, np. toalety.

Radna A. Andrzejewska:

 1. Prosiła o naprawę zniszczonego drewnianego ogrodzenia placu zabaw w Parku Miejskim – uzupełnienie brakujących elementów.

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą miejskich tablic ogłoszeń na terenie miasta. Zapytała kto za nie odpowiada, kto sprząta, ponieważ bardzo często jest tak, że warstwy są tak grube i nie ma jak wieszać kolejnych. Powiedziała, że kiedyś była mowa o ustawieniu koszy na śmieci przy tablicach ogłoszeń, ale przy tablicy na ul. Krzywoustego kosza nie ma.

 3. Zaproponowała, żeby podjąć rozmowy w sprawie domu pomocy społecznej w Złotowie, ponieważ coraz więcej osób boryka się z problemem umieszczenia w takiej placówce osób starszych w celu objęcia ich opieką, nie tylko za pieniądze z funduszu, ale przede wszystkim prywatnie.

Radny H. Golla:

 1. Zapytał, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie drogi od posesji wicestarosty złotowskiego do ul. Chojnickiej, ponieważ są tam same dziury.

 2. Zwrócił się o uzupełnienie ubytków kostki brukowej na rondzie przy Urzędzie Skarbowym.

Radna M. Wegner:

Zapytała:

 1. Jak przebiega przeprowadzka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby i czy będzie ona zakończona zgodnie z terminem.

 2. Czy aktualne jest to, że osoby biorące psa ze schroniska otrzymują dofinansowanie z tego tytułu na zasadzie przedkładania rachunków np. za budę – jeżeli tak, to do jakiej kwoty.


Radny J. Białkowski:

 1. Zapytał o możliwość połączenia ulicy Plac Wolności z ul. Wańkowicza i zrobienia ul. Plac Wolności ulicą jednokierunkową, z wjazdem od strony ul. Boh. Westerplatte a wyjazdem na ul. Wańkowicza. Było by to o wiele bardziej funkcjonalne, bo obecnie, jak wszyscy wjeżdżają i wyjeżdżają od strony ul. Boh. Westerplatte, to robi się tam problem i jest niebezpiecznie.

 2. Powiedział, że kilka miesięcy temu była mowa o przygotowaniu programu dotyczącego renowacji starych kamienic i zwolnieniach z podatku z tego tytułu – taki program miał być przygotowany. Zapytał, na jakim etapie są prace nad tym programem – projektem uchwały.

Radny S. Szczerbiak:

Zapytał o możliwość zbudowania placu zabaw na osiedlu Kujańska, które rozrasta się – powstają nowe ulice, przybywa dzieci, a najbliższy plac zabaw, z którego mogą skorzystać dzieci z tego osiedla znajduje się w Parku Miejskim. Uważa, że jest już czas, żeby powstał tam plac zabaw dla dzieci.

Radny K. Kulasek:

 1. Powiedział, że przy zjeździe z ronda przy kościele św. Rocha w ul. Mickiewicza powstała dosyć znaczna dziura i również dalej jest tam kilka dziur. Zapytał, czy planowane jest uzupełnienie tych ubytków.

 2. Powiedział, że jadąc objazdem przez Blękwit na osiedle „za rzeką”, zwrócił uwagę, iż wiele osób przyjezdnych ma wątpliwości czy dobrze jedzie i często pytają się o to. Oznakowanie o objeździe do osiedla „za rzeką” jest przy rondzie koło kościoła św. Rocha, a dalej nie ma żadnego znaku – nawet w Blękwicie przy skręcie w prawo. Uważa, że wskazane byłoby, żeby te znaki były wcześniej – nawet przy zjeździe, jak jedzie się na ul. Za Dworcem, bo często tam ludzie zastanawiają się gdzie skręcić. Powiedział, że nie jest to problem dla mieszkańców miasta, ale dla osób przyjezdnych, ponieważ nie ma powtarzalności znaków o objeździe.

 3. Nawiązał do odcinka drogi – skrótu od ul. Chojnickiej do Jerozolimskiej. Powiedział, że dzisiaj jechał z drugiej strony a dojeżdżając do posesji wicestarosty, okazało się, że nie ma tam przejazdu, bo są robione jakieś drogi, a wcześniej nie było żadnego znaku informującego o tym. Prosił, żeby uczulić tych, którzy wykonują prace drogowe, żeby wcześniej była taka informacja, z której wynikałoby, że nie ma przejazdu, ponieważ trzeba wtedy zawracać i jechać przez Blękwit.

Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zwrócił się z prośbą, aby wystąpić do zarządcy drogi ul. Chojnickiej o dodatkowe pasy na wysokości przejścia z Chojnickiej na Chojnicką II, tj. na plac zabaw dla dzieci. Powiedział, że jest okres letni i dzieci bardzo często korzystają z tego placu zabaw, a najbliższe przejście jest dopiero koło sklepu – dzieci skracają sobie drogę przechodząc, przebiegając w innych miejscach stwarzają zagrożenie.

 2. Zapytał, co zostało zrobione w sprawie, którą zgłaszał na poprzedniej sesji – dotyczącej schowania widocznych z ziemi rur instalacji gazowej na początku ul. Chojnickiej – znajduje się tam również instalacja elektryczna oraz prawdopodobnie Asta-Net. Powiedział, że z tego co słyszał, to przedstawiciel firmy DUON zadeklarował załatwienie problemu, ale nie tylko ta firma ma tam swoje kable.

 3. Zwrócił się z prośbą, żeby coś zrobić z problemem zanieczyszczania przez ptaki namiotu lodowiska – kortu, znajdującego się pod drzewami przy ZCAS.

 4. Powiedział, że warto by było zastanowić się nad inwestycją do realizacji za rok lub dwa dotyczącą poszerzenia chodnika przy ul. Staszica – chodzi o drogę prowadzącą do zakrętu, którą później można wjechać na promenadę. Powiedział, że bardzo dużo ludzi korzysta z promenady i wskazane byłoby poszerzenie tego chodnika o około 0,5 metra, ponieważ rowerzystom dosyć ciężko jest wymijać się z pieszymi.

Radny K. Steffen:

Prosił, żeby zainstalować przynajmniej 2 lampy na odcinku od „kaczego dołka” w stronę remontowanego mostu, ponieważ nie świeci się tam żadna lampa, są ciemności i jest niebezpiecznie.


Radny St. Wojtuń:

 1. Zapytał, czy w wyniku odbytego konkursu, został już ktoś wybrany na stanowisko prezesa Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 2. Powiedział, że kiedyś była uchwała, która już nie obowiązuje, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców budujących i tworzących nowe stanowiska pracy. Zapytał, czy będą prowadzone jakieś prace nad projektem podobnej uchwały.

Radny H. Golla:

Zapytał czy nie warto by było wystosować do Starostwa – do Komisji Bezpieczeństwa, zapytania – w porozumieniu ze specjalistami w zakresie ruchu drogowego, o rozważenie osłonięcia specjalnymi barierkami znaków, znajdujących się na wysepkach, nakazujących jazdę w prawo, tak jak jest to w krajach zachodnich.

Radny St. Pikulik:

Poinformował o problemie z ptakami zanieczyszczającymi miasto, o czym wspomniał wcześniej radny K. Koronkiewicz. Powiedział, że w tej chwili nie można gniazd ruszać, bo jest okres lęgowy. Zwrócił się z prośbą, żeby po tym okresie podjąć działania w celu likwidacji gniazd i wyeliminowania ptaków z centrum miasta, ponieważ w tej chwili jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy w tym rejonie mieszkają. Powiedział, że w temacie tym orientował się u sokolników i jest to kosztowna sprawa, bo chcą za to w granicach 7,5 tys. zł. miesięcznie, a jednorazowo to nie daje rezultatu, trzeba by było wynająć sokolnika przez cały rok i w związku z tym trzeba szukać rozwiązań, które byłyby skuteczne, a jednocześnie tańsze. Uważa, że należałoby wykorzystać Staż Pożarną do strącania silnym strumieniem wody gniazd, a później – w przypadku ponownego osiedlania się i budowy gniazd, zastosować straszenie metodą hukową. Prosił, żeby sprawę przekazać i zlecić do realizacji odpowiednim służbom miejskim.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 20 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok jest załączone do protokołu.

W omawianym temacie radni otrzymali:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok,

 2. sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Złotów za 2013 rok,

 3. uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2014 r. – wyrażającą pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Złotów za 2013 rok,

 4. uchwałę nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2013,

 5. uchwałę nr SO-0955/3/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – wyrażająca pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,

 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu za 2013 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2013. Omówienie tematu – prezentację rozpoczęła od Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023, informując, że jest to dokument podstawowy i nadrzędny w stosunku do uchwały budżetowej. Przedstawiła dochody ogółem, w tym bieżące i majątkowe. Powiedziała m.in., że dochody ogółem wzrosły na koniec o 84 tys. zł. z tego tytułu, że wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin a ponieważ nie było możliwości zwołania sesji, zostały one jednostronnie przyjęte do budżetu po stronie dochodów zarządzeniem Burmistrza Miasta i w związku z tym zmieniły się dochody ogółem i zmienił się w części wykonany wynik finansowy. Omówiła wydatki ogółem, w tym bieżące, związane z obsługą długu – przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, poręczeń i gwarancji oraz wydatki majątkowe i wynik operacyjny budżetu. Zwróciła uwagę na to, że wynik operacyjny jest w tej chwili jedną z ważniejszych rzeczy, którą analizuje się, biorąc pod uwagę wskaźniki finansowe budżetu. Powiedziała, że gdybyśmy byli oceniani pod względem wskaźnika operacyjnego, to jesteśmy w sytuacji bardzo korzystnej. Poinformowała o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, który wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – jest to bardzo ważna rzecz i w tej chwili właściwie zasadnicza, jeśli chodzi o ocenę kondycji finansowej budżetów gmin. Powiedziała o zadłużeniu gminy, o kredycie – na koniec 2013 r. zadłużenie gminy wyniosło 14.400 tys. zł. i co roku maleje. Poinformowała, że deficyt nie mógł być pokryty z innych źródeł przychodów niż tylko z kredytu. Nie miało znaczenia, że mamy zaciągnięty kredyt na 14 mln zł., mając jednocześnie sporą lokatę i sporo środków finansowych na rachunku bieżącym, skoro nie był zakończony finansowo rok 2013. Moment finansowania kredytem, kiedy nie jest jeszcze skończony rok budżetowy, generalnie pogarsza nam sytuację, nie tyle rzeczywistą finansową, co przy ocenie gminy przez różne instytucje n.p. przez instytucje finansowe, które prowadzą listy ratingowe. Uważa, że sytuacja, w której mamy kredyt w wysokości 14 mln zł. na koniec marca, mając jednocześnie lokatę terminową i w znacznej wysokości środki na rachunku bieżącym, jest dla gminy mało korzystne. Jest to sytuacja, która nie wpływa dobrze jeśli chodzi o możliwość oceny sytuacji finansowej gminy. Uważa, że należałoby rozważyć możliwość spłaty kredytu, przynajmniej w takiej części, na jaką pozwoli ten wzór. Omówiła kwotę długu w latach wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie Skarbnik Gminy przybliżyła wykonanie budżetu za rok 2013. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013 – plan dochodów został wykonany w kwocie 46.881 tys. zł., tj. w 101,8 %, wydatki wyniosły 47.046 tys. zł., tj. 94,2 % planu a deficyt budżetowy zmniejszył się do – 165 tys. zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu został wykonany w kwocie 5.349 tys. zł. Omówiła wykonanie dochodów i ich źródła, w tym dochodów bieżących, które zasadniczo nie odbiegało od planu, w tym bieżące – 102,2 % planu oraz majątkowe, które wykonano w 93,1 %. Przedstawiła realizację wydatków – plan zakładał wydatki w wysokości 49.941 tys. zł., a wykonanie w kwocie 47.046 tys. zł., tj. 94 % planu, w tym wydatki bieżące – 95 %, wydatki majątkowe – 88 %. Zwróciła uwagę na to, że wysokość wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 15-16 %. Omówiła strukturę wydatków całego budżetu, wg ważniejszych działów, gdzie największym beneficjentem jest oświata, wychowanie i opieka przedszkolna – 16.505 tys. zł., a następnie opieka społeczna – 10.092 tys. zł. Przedstawiła zestawienie finansowania oświaty w latach 2009 – 2013.

Po zakończonej prezentacji, Skarbnik Gminy J. Skórcz prosiła o pytania i ewentualne uwagi.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z budżetu, przypomniał, że w sprawie wykonania budżetu jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Pytań nie było. Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.319.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Ponadto otrzymali:

 1. uchwałę nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2013,

 2. uchwałę nr SO-0955/3/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, która jest załączona do protokołu.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej St. Pikulik. który przedstawił:

 • uchwałę nr 2.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2013, w której Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2013 rok,

 • uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, w której wyraził opinię, że wniosek Komisji jest należycie uzasadniony i został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do omawianego tematu.

Radni nie zgłosili uwag, zapytań do omawianego tematu i przedłożonego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.320.2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – wręczając wiązankę kwiatów Burmistrzowi Miasta, pogratulował w imieniu Rady Miejskiej i pracowników Urzędu udzielonego absolutorium za rok 2013.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który powiedział m.in., że jest to podsumowanie rocznej działalności, działalności bardzo istotnej, bo dotyczącej finansów gminy. Podziękował za udzielenie absolutorium, również w imieniu zastępcy burmistrza, skarbnika i sekretarza gminy, pracowników urzędu i nie tylko, bo również tych instytucji, które wykonują budżet. Powiedział, że jesteśmy w korzystnej sytuacji, bo finanse miasta są prawidłowo prowadzone i możemy być spokojni co do niezbędnych, czy obligatoryjnych wydatków, które jesteśmy zobowiązani prowadzić, takich jak oświata, opieka społeczna, gospodarka komunalna itd., na co starcza środków. Środków starcza nie tylko na wydatki bieżące, które są na pewno ważne, bo decydują o funkcjonowaniu bieżącym miasta, ale przede wszystkim na wydatki, które decydują o rozwoju miasta, t.j. na inwestycje realizowane w mieście, które świadczą o wizerunku miasta, również i o tym, jak mieszkańcom żyje się w wyniku realizacji inwestycji – uważa, że jest to wyznacznik najważniejszy, który daje opinię o władzy samorządowej, o mieszkańcach i o mieście. Podziękował wszystkim tym, którzy realizują ten budżet, jak również Radnym za udzielenie absolutorium – uważa, że jest to wspólny sukces, że tak udało się w ubiegłym roku wydawać pieniądze podatników.

Godz. 12.20. Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 13.35. Obecnych było 14. radnych.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniu jednej komisji – Komisji Gospodarki Miejskiej, która zaopiniowała go pozytywnie.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.321.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2014 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji głos zabrali radni: R. Głyżewski i K. Koronkiewicz.

Radny R. Głyżewski poruszył sprawę dróg, bo uważa, że jest to istotna i ważna sprawa dla miasta - chodzi o proponowaną kwotę zwiększenia wydatków majątkowych o 913.188 zł. Przypomniał wszystkim planowane zadania, jakie są ujęte w budżecie na 2014 r. w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne: dofinansowanie ul. 8 Marca – Leśna, osiedle Chojnicka, ul. Jarzębinowa II etap, ul. Jeziorna, rondo na skrzyżowaniu ulic Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej, most na ul. Grudzińskich, dokumentacje na przebudowy dróg gminnych. Poinformował, że był również za przyjęciem tego budżetu i uważa, że idzie to w dobrym kierunku, ponieważ trzeba było pewne sprawy skończyć a ponadto wprowadzono dwa strategiczne zadania – budowę ronda i mostu. Powiedział, że ma trochę odmienne zdanie odnośnie wydatkowania środków finansowych w kwocie 913.188 zł., przedstawionych w propozycji zmian budżetu i jeżeli chodzi o przedstawione propozycje wydatkowania środków, to nie był przy rozmowach, konsultacji w tej sprawie i nie wie czy część radnych była, czy jest to decyzja Burmistrza. Ustosunkował się do poszczególnych wprowadzonych zmian. Jeśli chodzi o modernizację ul. Jeziornej, które to zadanie zwiększono dodatkowo o 663.188 zł., tj do kwoty 1.250 tys. zł., zapytał czy za tą kwotę ulica ta ma być wykonana w całości, czy chodnik z lewej strony będzie na całej ulicy Jeziornej i czy do wszystkich posesji prywatnych będą podjazdy. W sprawie ul. Ogrodowej, na którą przeznacza się 500 tys. zł., powiedział, że jest ona ważna i istotna, ale tam gdzie są usytuowane domki, ta droga już jest – była mowa, że będzie to wykonywane w drugim czy trzecim etapie. Zwrócił uwagę, że praktycznie na dzień dzisiejszy jest tak, że jest tam jedna czy dwie działki, wprawdzie uzbrojone, ale puste i tam ma być wykonane 500 metrów drogi. Uważa, że środki można by wydatkować w inny sposób, ponieważ w mieście są na pewno takie sprawy – drogi, które wymagałyby pilniejszych nakładów. Nie wniósł uwag do modernizacji ul. Sportowej za 150 tys. zł. i przebudowy ciągu komunikacyjnego przy ul. Wańkowicza za 100 tys. zł., uznając wprowadzenie tych zadań za celowe i właściwe. Jeśli chodzi o wykonanie dojazdu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, powiedział, że będzie on nie tylko do siedziby Straży ale do posesji, które tam są. Zapytał czy jeżeli będzie wykonany dojazd do Straży za 150 tys. zł., czy ten istniejący będzie zamknięty, czy będą czynne dwa. Zdaniem Radnego R. Głyżewskiego, są sprawy, które wykonuje się właściwie i poprawnie, ma tylko uwagę dotyczącą ulicy Ogrodowej i ul. Jeziornej. Zwrócił uwagę, że obecnie wykonuje się w mieście ulice etapami a z przedstawionej propozycji wynika, że ma być wykonana w całości. Powiedział, że jako radny, zawsze starał się i walczył o to, żeby standaryzacja dróg gminnych była w miarę na równym poziomie a na pewno są takie drogi, które nie mają utwardzonej nawierzchni i są te, które były wykonane w miarę szybko, ale o mniejszym standardzie.

Radny K. Koronkiewicz – poruszył sprawę dotyczącą drogi do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – jest pracownikiem KPPSP i wie jak to tam wszystko wygląda. Zaproponował, żeby zrobić to tańszym kosztem i naprawić nawierzchnię drogi, która tam jest, ale jeżeli droga ta jest już zaplanowana i ma być zrobiona, to niech już tak będzie. Zapytał czy docelowo istniejąca droga będzie zamknięta, bo jeżeli tak, to utrudni to wyjazd dużymi samochodami – konsultował to z kierowcami, którzy uważają, że nie będzie możliwości wyjazdu, że utrudnienie będzie bardzo duże. Ponadto zapytał czy w zaplanowanej kwocie jest też przeniesienie świateł.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak. Jeżeli chodzi o drogę do Straży powiedział, że nie jest to jego pomysł, tylko jest to wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Miastu nie zależy na tym, żeby tę drogę robić, ale przypomniał, że kiedy były przekazywane obiekty po Zarządzie Dróg dla Straży, to w pierwotnej wersji droga ta miała być zrobiona od razu, ale nie było pieniędzy, żeby ją wykonać – była tymczasowa droga, która jest tam obecnie już ponad 25 lat. To nie jest tak, że upieramy się, żeby tę drogę robić – jest to na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgłaszany wielokrotnie, że należy tą drogę udrożnić, bo ona faktycznie obecnie jest, tylko gruntowa i żeby ją zrobić, wpisano jako zadanie do wykonania. Uważa, że droga ta powinna być wykonana, natomiast istniejącej drogi, nikt zamykać nie będzie. Powiedział, że jak można mówić, że będzie łatwiejszy dojazd czy wyjazd ze Straży obecną drogą, niż tą projektowaną, skoro nikt jeszcze nie spróbował tego na tej nowej drodze. Uważa, że należy tę drogę wykonać, natomiast jedna i druga powinna być czynna. Burmistrz powiedział, że zadania, które obecnie proponuje się dodatkowo wpisać do tegorocznego budżetu, to są zadania, które jesteśmy w stanie wykonać, ponieważ jest na nie opracowana dokumentacja i pozwolenie na budowę a nie na wszystkie inne, które pewnie można by wykonać, takie dokumentacje są. Jeżeli w tej chwili nie ma opracowanej dokumentacji i pozwolenia na budowę, to nie ma sensu wprowadzać takich zadań do tegorocznego budżetu, bo ich nie wykonamy – nie ma realnych szans na ich wykonanie ze względu na kilkumiesięczne terminy opracowania dokumentacji a później, uzyskania pozwolenia na budowę. Zaproponowano ujęcie do budżetu dodatkowych zadań, na które są dokumentacje, pozwolenia na budowę i można ogłaszać przetargi – jest to druga część ul. Jeziornej i również ul. Ogrodowa, którą prędzej czy później należy wykonać a jeżeli mamy takie możliwości, to można wykonać ją teraz i w przyszłości nie trzeba będzie do tego tematu wracać. Poinformował o szczegółach modernizacji ul. Jeziornej, m.in. jeżeli chodzi o chodnik, to kończy się on na tym co obecnie jest wykonane, bo tak jak była mowa, głównie chodziło o to, żeby zrobić chodnik na ul. Plażowej i na tej części ul. Jeziornej, ze względu na korzystanie z ogródków działkowych. Jeżeli byłaby to droga typowo osiedlowa, bez dużego natężenia ruchu, szczególnie w okresie wiosenno letnim, to chodnika nie trzeba by tam robić. Natomiast w drugiej części ul. Jeziornej – od zjazdu na parking czy do ogródków działkowych aż do wylotu na ul. Jastrowską, chodnika robić nie będziemy. W sprawie dojazdów do posesji na ul. Jeziornej Burmistrz odpowiedział, że generalnie robimy je do granic działki i tam to ma miejsce. Można mieć ewentualnie pretensje, że na nowych drogach nie zawsze wykonujemy dojazdy do granic działki ale w przypadku, kiedy jest to droga stara, gdzie są wykonane dojazdy przez mieszkańców a po przebudowie byłyby one nie w tej wysokości, to musimy doprowadzić do porządku i musi być to wykonane, ponieważ ci ludzie mieliby słuszne pretensje do miasta, że mimo tego, iż wykonali we własnym zakresie, to teraz przez budowę jezdni, niszczy im się to co było wcześniej wykonane. Powiedział, że są tam dwa lub trzy przypadki, gdzie dojazdów brakuje i postanowiliśmy, z uwagi na to, że ci mieszkańcy nigdy tego nie wykonają, dla porządku sprawy, te dwa czy trzy dojazdy na tej ulicy wykonać w ramach remontu tej drogi. Odnośnie świateł przy wyjeździe z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o czym mówił radny K. Koronkiewicz, Burmistrz odpowiedział, że światła nie będą przenoszone, będą te światła, które są obecnie. Powiedział, że nie ma sensu robienia drugiej sygnalizacji świetlnej, skoro jest mowa, że Straż nie będzie z tej drogi korzystać. Powiedział, że jest jakieś nieporozumienie, bo nie byliśmy inicjatorem budowy tej drogi, a wniosek w tej sprawie wielokrotnie pojawiał się ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – został złożony również na piśmie. Ponadto powiedział, że droga ta – oprócz dojazdu do Straży, będzie również dojazdem do znajdujących się tam budynków mieszkalnych. Uważa, że to trzeba wykonać tę drogę, natomiast światła nie będą przestawiane a istniejąca droga, na pewno będzie czynna.

Radny R. Głyżewski – ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza. Powiedział m.in., że on wydatkowałby te środki finansowe w inny sposób. Uważa, że środki te powinny być przeznaczone na opracowanie dokumentacji dróg na osiedlu Zamkowa I i II – o czym już mówił wielokrotnie, żeby w przyszłych latach, ludzie na tym osiedlu również żyli w godnych warunkach, bo dla niego jest nie do pomyślenia, że wykonuje się drogi w mieście w nierówny sposób. Wydatkowałby środki, głównie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy tych dróg, które zostały wykonane za bardzo małą kwotę. Jest tam prowizorka, która do końca nie odpowiada standardom, ponieważ pobocze jest wyżej, nie ma wszędzie kanalizacji deszczowej a osiedle jest duże i są miejsca przygotowane na ulicę 5-cio metrową z chodnikiem z jednej i drugiej strony. Jeżeli chodzi o drogę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, prosił żeby spotkać się z komendantem w celu jednoznacznego ustalenia sprawy dotyczącej drogi dojazdowej. Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy wyjaśnione zostały wszystkie sprawy, Radny R. Głyżewski odpowiedział, że tak.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11. radnych, przeciw – 1., 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.322.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Dotyczy on udzielenia dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 20.010 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów – zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.323.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – remont ołtarza głównego kościoła parafialnego. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.324.2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica z przeznaczeniem na prace renowacyjne kościoła Sanktuaryjnego p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej – wymianę więźby dachowej, wymianę dachu i odnowienie elewacji zewnętrznej. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 1. – przeciw, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.325.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.326.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.327.2014 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.328.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.329.2014 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji, które zaopiniowały go pozytywnie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił autopoprawkę, aby w § 9 pkt 7, po wyrazie „budynki w zabudowie zwartej” dopisać „(szeregowej),” – dalej bez zmian, tj. usytuowane w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy”.

Za wprowadzeniem powyższej autopoprawki głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.330.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach 5. komisji – poza Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV.331.2014 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2014 rok.

Radni otrzymali Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2014 rok. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2014 rok, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 20.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. W sprawie przesunięcia terminu oddania ronda, który był ustalony do końca kwietnia przypomniał, że budowę rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku i w specyfikacji było zapisane, że jest możliwość przedłużenia terminu oddania do użytku, o ilość dni, które by nie pozwalały na prowadzenie w okresie zimowym robót budowlanych. Ustalono wspólnie z wykonawcą, że maksymalnie do 20 maja powinno to być wykonane, chociaż tych dni „zimowych” było więcej, ale taki termin został ustalony.

 2. Jeżeli chodzi o ul. 8 Marca i ul. Leśną odpowiedział, że środki przeznaczone w budżecie na realizację tego zadania wynoszą około 800 tys. zł. – powiat również ma swoje pieniądze i wszystko wskazywało na to, że będą również pieniądze z tzw. „schetynówek”. Jednak w międzyczasie w Sejmie był protest rodziców dzieci niepełnosprawnych i rząd postanowił „okroić” pieniądze na „schetynówki”. W związku z tym czekamy na ostateczną decyzję – wszystko jest przygotowane. Powiedział, że było spotkanie ze Starostą, przy udziale dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, na którym postanowiono, że jak tylko będzie decyzja co do środków wojewody, czy „schetynówek”, to od razu będzie ogłoszony przetarg. Natomiast, jeżeli okaże się, że pieniędzy nie otrzymamy na to zadanie, to będziemy realizować je do zakresu posiadanych środków. Poinformował, że rysuje się możliwość zwiększenia w powiecie nakładów na to zadanie i być może uda się, mimo braku środków ze „schetynówki”, żeby wykonać to zadanie w całości. Myśli, że sprawa powinna się wyjaśnić do końca czerwca i wtedy podamy konkretnie jak to wygląda. Uważa, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby zadanie to wykonać w całości w tym roku.

 3. Jeżeli chodzi o termin oddania mostu na ul. Grudzińskich, odpowiedział, że jest on do końca czerwca i z zaawansowania prac nie widzi zagrożenia oddania jego do użytku w terminie. Z rozmów, które są prowadzone z wykonawcą, wynika, że skłonny jest również uruchomić most wcześniej, tzn. będzie możliwość przejazdu bez oddania go do użytku, ale to zależy od wielu czynników i uważa, że z ich strony jest dobra wola, żeby bez potrzeby nie utrudniać przejazdu do miasta.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie dojazdu na ul. Dwór Złotowski z nowobudowanego ronda, odpowiedział, że postulat ten jest słuszny – udrożnimy ten wjazd i będzie to wykonane również z chwilą oddania ronda.

 2. W sprawie barierki przy ul. Staszica przy promenadzie – od strony drogi na łuku, odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i musimy z tym wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 3. Jeżeli chodzi o skarpę przy ul. Partyzantów odpowiedział, że problem ten teraz trochę ureguluje się, jak ludzie nie będą tam chodzić, ponieważ głównie woda powodowała spływ piasku w miejscach wydeptanych. Powiedział, że przy porządkowaniu terenu związanego z budową ronda, trzeba będzie również uporządkować tę skarpę – być może, wymusić nawet ograniczenie tam ruchu pieszego. Poinformował, że próbowano to zrobić wiele razy, ale nie zawsze się to udawało – myśli, że tym razem będzie inaczej.

 4. W sprawie oznakowania przy promenadzie w.c. odpowiedział, że nie ma z tym problemu –tabliczki będą zawieszone. Ponadto przypomniał dyrektorowi Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, żeby były też czynne ubikacje w amfiteatrze.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. Jeżeli chodzi o ogrodzenie placu zabaw w Parku Miejskim odpowiedział, że jeżeli jest ono uszkodzone, to nie ma problemu – zostanie ono naprawione.

 2. W sprawie utrzymania porządku tablic ogłoszeń na terenie miasta odpowiedział, że należy to do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – musimy to ewentualnie egzekwować. Natomiast jeżeli nie ma kosza przy tablicy na ul. Krzywoustego, to będzie on tam zawieszony, bo tyle co widzi, w większości przypadków one są. Powiedział, że tam gdzie nie ma, na pewno kosze będą zawieszone lub postawione obok.

Godz. 13.10. Zwolnił się radny K. Steffen.

Obecnych było 13. radnych.

 1. W sprawie domu pomocy społecznej odpowiedział, że na ten temat już rozmawialiśmy i nie ma nowych informacji.

Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie wyrównania drogi przy posesji wicestarosty, łączącej ul. Jerozolimską z ul. Chojnicką, odpowiedział, że były ustalenia z Wójtem Gminy Złotów, kiedy był zamknięty przejazd przez most, że my tą drogę uruchomimy, bo ona była ledwo przejezdna i to wykonaliśmy, a z ich strony była deklaracja, że będą na bieżąco ją utrzymywać. Tyle co wie, jest deklaracja wójta, że pojedzie tam równiarka i wyrówna drogę – powinno to być robione systematycznie, bo ruch w tym miejscu jest rzeczywiście dość duży, a na tym odcinku dziury są bardzo dokuczliwe.

 2. Jeśli chodzi o ubytki kostki brukowej na rondzie przy Urzędzie Skarbowym odpowiedział, że jest to odwieczny problem. Rondo jest wspólne miasta i powiatu – od czasu do czasu robimy to, również Powiatowy Zarząd Dróg. Zwrócił się z prośbą do obecnego na sesji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, aby tym razem oni to naprawili.

 3. Jeżeli chodzi o budowę wysepek, odpowiedział, że możemy to zrobić, tylko to niewiele zmieni, ponieważ najczęściej jest tak, że jak uderzy samochód, wyrywane to było łącznie z brukiem – obecnie rury są nacinane, żeby nie wyrywano ich łącznie z brukiem. Powiedział, że nie da się tego zrobić tak, że jak uderzy samochód, żeby nie było skrzywienia tej obudowy, czy wyrwania z gruntu – jest to nie możliwe, ponieważ siła uderzenia jest tak duża, że musiały by być jakieś potężne rury, które by to zabezpieczały, ale tego chyba nie da się zrobić i musimy tylko apelować, żeby kierowcy uważali i tych znaków nie przestawiali.

Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie przeprowadzki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że jest ona planowana w maju. W uzgodnieniu z Kierownikiem MOPS zaprosił radnych na wizytę w nowej siedzibie – po sesji w miesiącu maju, żeby zobaczyć, efekt remontu, jak pracownicy MOPS-u zostaną urządzeni.

 2. Jeśli chodzi o schronisko odpowiedział, że zgodnie z przyjętą przez Radę nowelizacją uchwały o utrzymaniu tych zwierząt, dajemy przez 3 miesiące ogółem 500 zł. na różne rzeczy adopcyjne psa – można kupić budę, smycz itd. Nie wie jaki jest tego efekt, ale myśli, że powinniśmy to bardziej rozpropagować, bo niewiele chyba osób o tym wie, mimo, że taka informacja ukazała się w prasie lokalnej i w telewizji – warto by było ją powtórzyć.

Radnemu J. Białkowskiemu:

 1. W sprawie połączenia Placu Wolności z ul. Wańkowicza odpowiedział, że jest to niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Powiedział, że opracowywana jest dokumentacja techniczna i chcemy zrobić tam wspólnie parking, zgodnie z podpisanymi ustaleniami z deweloperem i innymi właścicielami nieruchomości oraz chodnik, który łączyłby Plac Wolności z ul. Wańkowicza. Natomiast, żeby to była droga jednokierunkowa, odpowiedział, że w jego przekonaniu jest to niemożliwe, chociażby z tego powodu, że plan tego nie przewiduje, ponadto każdy drogowiec byłby sceptyczny ku takiemu rozwiązaniu, ponieważ ruch przeniósłby się w bardzo niebezpieczny rejon miasta, mianowicie na teren osiedla mieszkaniowego, takiego typowo zamkniętego i w związku z tym, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jest to niemożliwe.

 2. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zwolnień z podatku, odpowiedział, że była taka informacja, iż do końca czerwca jest to z formalnych powodów niemożliwe, ponieważ obecnie obowiązują przepisy, które utrudniają przygotowanie takiego projektu, bo wprowadzenie tego zgodnie z przepisami, wymagałoby pozytywnej opinii i uzgodnień z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co trwałoby zdecydowanie dłużej, niż to co można będzie zrobić po 1 lipca br. Powiedział, że taka uchwała będzie przedstawiona na sesję najpóźniej we wrześniu br. – dotyczy to elewacji budynków, jak również odnowienia uchwały, przyznającej ulgi dla osób inwestujących. (Odpowiedź również radnemu St. Wojtuniowi na pkt 2).

Radnemu S. Szczerbiak:

W sprawie placu zabaw dla dzieci w okolicach ul. Kujańskiej odpowiedział, że jest to osiedle, które najbardziej by było predysponowane do tego, ale w planach zagospodarowania przestrzennego, takiego miejsca na plac zabaw tam nie ma. Zostało to pewnie przeoczone przy uchwalaniu tego planu i w związku z tym nie ma możliwości, żeby w tym miejscu, tj. przy ulicach: Piaskowej, Głębinowej, Jarzębinowej, zlokalizować taki plac – plan tego nie przewiduje i związku z tym jest to niemożliwe. Powiedział, że można go zlokalizować poza planem w którymś miejscu, ale trzeba by było zastanowić się i wybrać miejsce, które by było korzystne dla dzieci, a jednocześnie, żeby było akceptowane przez mieszkańców, bo nikt blisko domu, za płotem, nie chciałby mieć takiego placu zabaw. Uważa, że w tym rejonie miasta powinien powstać jakiś plac zabaw, bo tam rzeczywiście jest dużo młodych małżeństw, jest dużo dzieci i jesteśmy skłonni to zrobić, ale by trzeba było wybrać miejsce, w którym by można było to wybudować.

Radnemu K. Kulasek:

 1. Jeżeli chodzi o dziury koło kościoła św. Rocha i nie tylko odpowiedział, że wystąpiliśmy w tej sprawie do Zarządu Wojewódzkiego Dróg, ale jak widać nie przystąpił on jeszcze do tych prac, bo nie maluje ani pasów i przejść dla pieszych, ani nie uzupełnia dziur w drogach, m.in. na ul. Mickiewicza. Powiedział, że ponowimy prośbę w tej sprawie.

 2. W sprawie oznakowania ul. Jastrowskiej odpowiedział, że rzeczywiście jest tam jedna tablica, ale jest ona zawieszona dodatkowo, bo w planie zmiany organizacji ruchu nie była przewidziana. Powiedział, że jeżeli będą takie tablice, to nie ma problemu – zawiesimy je, a jak nie, to wykonamy, ponieważ ta jedna tablica wprowadza kierowców w błąd, bo gdzieś się pokazuje i później nie wiadomo czy jest dobry kierunek jazdy, czy zły i jeszcze na miesiąc czasu warto by było to zrobić.

 3. Jeśli chodzi o drogę koło posesji wicestarosty – braku wcześniej znaku informującego o nieprzejezdności odcinka drogi odpowiedział, że jest to związane z tym, że jak naprawiali, to pewnie zajęli drogę, ale powinni to oznakować i najprawdopodobniej był to efekt naszych starań z Wójtem Gminy Złotów.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie pasów dla pieszych na ul. Chojnickiej odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i zwrócimy się w tej sprawie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

 2. Jeżeli chodzi o kable przy ul. Chojnickiej odpowiedział, że jest to problem od samego początku budowy tej drogi. Tam ktoś tą skarpę wypłycił i nie było chętnych, żeby przy budowie tej drogi te kable pogłębić i w związku z tym, stan jest taki jaki jest. Nie jest to nasze zadanie, możemy ponownie wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, żeby rozstrzygnąć sprawę, ale wie, że skutek będzie taki sam tj., że ci, których własnością są te kable, mają znaleźć tego, który położył je na tym poziomie. To nie jest po raz pierwszy – problem zaistniał, kiedy była przebudowywana ul. Domańskiego i Chojnicka.

Godz. 13.25. Zwolnił się radny J. Lewandowski.

Obecnych było 12. radnych.

 1. Jeżeli chodzi o lodowisko i ptaki odpowiedział, że sprawa ta została potwierdzona w wypowiedzi Przewodniczącego Rady i będziemy starali się, żeby te gniazda likwidować, stosując również metodę odstraszania, ponieważ jak mówił Przewodniczący, sokolnicy bardzo się cenią, nie dając 100 % pewności, że ptaki wyniosą się.

 2. W sprawie poszerzenia chodnika przy Staszica odpowiedział, że obecnie nie jest to przewidziane.

Radnemu K. Steffen:

W sprawie lamp przy moście, odpowiedział, że najprawdopodobniej jest to związane z przebudową sieci oświetlenia, bo do niedawna lampy tam paliły się, ale jeżeli to ma trwać dłużej, to przynajmniej na kładce powinno być jakieś oświetlenie tymczasowe. Przekaże to do realizacji.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, odpowiedział, że został ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa i zgłosiło się dwóch kandydatów, z których jeden zrezygnował. Wybrany został p. Przemysław Pająk, który zdaniem Rady Nadzorczej jest przygotowany do pełnienia takiej funkcji, jeżeli chodzi o wykształcenie i doświadczenie. Powiedział, że Rada Nadzorcza powołała go na prezesa na podobnych warunkach jak poprzedniego prezesa, który został prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Ma nadzieję, że nowo wybrany prezes zostanie przynajmniej do czasu, kiedy wybuduje się budynek, na budowę którego został rozstrzygnięty przetarg, wykonawca został wybrany – mieszkania mają być oddane do końca czerwca 2015 r.

 2. W sprawie zwolnień z podatku – odpowiedź tak jak radnemu J. Białkowskiemu pkt 2).

Nie zgłoszono uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 21.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny K. Żelichowski powiedział, że na jednej z komisji pytano o nazwę nowobudowanego ronda. Członkom komisji wydaje się, że rondo to jest tak usytuowane, że naturalnym jest, żeby ono nazywało się „Rondo Zamkowe” – jest to tak charakterystyczne miejsce, że nie wyobraża sobie innej nazwy dla tego ronda a słyszał, że padły już jakieś inne propozycje.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest już złożona propozycja nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej – „Rondo Kresowiaków” i było to już rozpatrywane przez komisję ds. nazewnictwa ulic.

Wywiązała się dyskusja. Głos zabrał radny K. Żelichowski, który uważa, że sprawę trzeba rozwiązać i jak będzie druga nazwa, radni rozstrzygną to w głosowaniu, natomiast radny S. Szczerbiak powiedział, że komisja nazewnictwa powinna radnym ten problem zgłosić wcześniej, bo radni też mają prawo wypowiedzieć się w tej kwestii.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił uwagę na to, że o nazwie ronda zadecyduje Rada Miejska, podejmując odpowiednią uchwałę.

W wyniku dyskusji, Radny K Żelichowski złożył wniosek – propozycję nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej – jako„Rondo Zamkowe”, celem przekazania do rozważenia tej propozycji komisji ds. nazewnictwa ulic.

 1. Radny K. Koronkiewicz – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miasta. Powiedział m.in., że jeśli chodzi o drzewa i ptaki koło lodowiska, to odstraszanie nie będzie chyba trafne, bo trwa już ono kilka lat i bez skutki. – nadal jest tak jak jest, mimo, że strażacy strącali gniazda. Uważa, że koło lodowiska, warto by było zastanowić się nad wymianą drzewostanu – na drzewa niskopienne. Natomiast w sprawie pagórka i widocznej z ziemi instalacji powiedział, że problem istnieje bardzo długo, z tym, że ktoś na to dał zgodę, ktoś to odebrał i ktoś to zrobił – wszyscy „umywają ręce” i nikt nic nie wie, aż dojdzie kiedyś do tragedii. Widoczny jest tam gazociąg, a tak nie może być, bo zgodnie z przepisami instalacje powinny być metr w ziemi a odległość między rurami, oddzielonymi od siebie ekranem, powinna wynosić 0,5 m – tego nikt nie zachował i ktoś odebrał te roboty. Powiedział, że ktoś to musi naprawić – wykonawca tych robót albo właściciel rur powinien to zrobić zgodnie z przepisami. Zwrócił uwagę na to, że rury, które tam są, pod wpływem słońca tracą swoje właściwości i może kiedyś dojść do jakiegoś ich rozszczelnienia.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że sprawa jest oczywista i tak nie powinno być, natomiast jest problem w wyegzekwowaniu tego. Myśli, że skierujemy sprawę do rozstrzygnięcia, jako wniosek Rady, do Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 1. Radny K. Kulasek:

Powiedział, że na jednej z komisji poruszano sprawę ewentualnej wcześniejszej częściowej spłaty zadłużenia miasta z istniejącej lokaty. Wie, że jest to decyzja Burmistrza, ale zwrócił się o ustosunkowanie do tego i zapytał, czy Burmistrz rozważał częściową spłatę zadłużenia.

Burmistrz St. Wełniak – zaproponował żeby się tym zająć najwcześniej na sesji czerwcowej, a najpóźniej na sierpniowej, ponieważ będzie już wiadomo, jakie będą wydatki z tytułu inwestycji, tych, które są obecnie realizowane i te, które zostały obecnie wprowadzone, Będzie wówczas obraz budżetu z dużym prawdopodobieństwem dochodów i wydatków do końca roku, i wtedy będzie można taką decyzję ewentualnie podjąć. Uważa, że te pieniądze należy wydać, ponieważ jak wynika z wszystkich danych, nasza sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o te wskaźniki, które Minister Finansów nam narzuca, jest bardzo dobra i nie ma powodu, żeby być prymusem jeżeli chodzi o ocenę RIO, ponieważ my musimy dbać o to, żeby miasto rozwijało się, żeby mieszkańcy byli zadowoleni – to jest nasze podstawowe zadanie. Na uwagę K. Kulaska że bez sensu jest trzymanie pieniędzy na lokacie i nie wydawać ich, Burmistrz przyznał rację – budżet jest od tego, żeby zbierać pieniądze, wydawać je i realizować zadania, do których gmina jest powołana. Zwrócił uwagę, że z tym jest taki wyjątkowy przypadek, bo te pieniądze wzięto z kredytu po to, żeby realizować inwestycje, ale wszystko przesunęło się w czasie. Powiedział, że taka sytuacja powstała w związku z zapowiedzią Ministra Finansów, że obetnie gminom możliwości kredytowe. Nie jest to takie zamierzone, celowe działanie i myśli, że do tematu wrócimy najwcześniej w czerwcu, a najpóźniej w sierpniu.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2013, bo nie wszyscy jeszcze złożyli, a termin jest do końca kwietnia.

 2. Poinformował, że w dniach 1-3 maja odbędzie się „Majówka” – zaprosił do uczestnictwa w niej.

Burmistrz St. Wełniak zaprosił wszystkich na „Złotowską Majówkę 2014” w dniach 1 – 3 maja – jeśli ktoś nie ma, to zaproszenia z programem można pobrać.

 1. Poinformował, że termin kolejnej – XXXV sesji w miesiącu maju będzie ustalony później, o czym wszyscy zostaną zawiadomieni.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 22.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.40, zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Anna Rogut

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik