PROTOKÓŁ NR XXXII.2014

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku


W dniu 28 stycznia 2014 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański – usprawiedliwiony.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Kulaska – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXI sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1.2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zwołania XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXXII sesji projektu uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016” (projekt uychwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji).

Ponadto poinformował, że jest propozycja zdjęcia z porządku obrad sesji pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok" – i przesunąć na sesję w marcu br., z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji powyższego projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk – poinformował, że termin ustawowy przyjęcia uchwaływ sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok" jest do końca marca.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska:

 1. zdjęła z porządku obrad XXXII sesji pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok”.

– za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób;

 1. wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”, jako pkt 7.,

– za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, inne propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXXII sesji – z uwzględnieniem wniosków Burmistrza Miasta.


Za przyjęciem porządku obrad XXXII sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXXII sesji:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2013 roku.

 6. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2014 rok.

 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 13. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza Miasta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” – Pana Stanisława Sołtysiaka, Z-cę Komendanta Powiatowego Policji - Pana W. Pająka, Wicestarostę Złotowskiego - Pana T. Fidlera, dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek samorządowych, przedstawiciela Powiatowego Inspektora Sanitarnego, media i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radna A. Andrzejewska:

 1. Zgłosiła wniosek, żeby przy basenie, gdzie są dwa miejsca parkingowe dla inwalidów, oznaczyć je również znakiem pionowym, ponieważ w okresie zimowym trudno jest je znaleźć, a osoby niepełnosprawne także korzystają z parkingu przy basenie.

 2. Poruszyła sprawę przejazdu chodnikiem wózkami z dziećmi i ścieżką rowerową ulicą Al. Piasta przez przejście przez ul. Krzywoustego – jest to problem, żeby spokojnie pokonać tą trasę. Zapytała, czy nie można by zrobić jakąś nakładkę, po której byłaby możliwość swobodnego przejechania rowerem, czy wózkiem, chociaż wie, że jest to związane z odprowadzeniem wód opadowych.

 3. Zwróciła uwagę, że jadąc promenadą, na mostkach, są już spróchniałe deski, zwłaszcza w pobliżu „Zagrody Krajeńskiej”, które należałoby wymienić.

Radny H. Golla:

Poruszył temat parkingów między Pływalnią „Laguna” a Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej. Powiedział, że zwiększono liczbę miejsc parkingowych równolegle do budynku ZCAS, ale nie mniej, ludzie nadal stawiają pojazdy wzdłuż domu kultury i wyjeżdżają aż przed dom kultury, gdzie jest zakaz przejazdu. Uważa, że należałoby w tym właśnie miejscu postawić znak zakazu zatrzymywania się i postoju, bo tam naprawdę nie można przejść, a stojak do parkowania rowerów jest rozjechany, zmiażdżony. Zwrócił uwagę, że przy Starostwie Powiatowym i PZU jest rozległy parking, a mimo to ludzie najchętniej wjechaliby samochodami na basen.

Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę związaną z prowadzeniem zadań inwestycyjnych – drogowych „za rzeką”. Obawia się, że przebudowa drogi - ul. Grudzińskich wraz z mostem, z terminem wykonania do 30 czerwca br., będzie kolidowała z pracami na rondzie na ul. Jastrowskiej – Partyzantów, ponieważ wydaje mu się, że prace te zazębią się i będzie problem z komunikacją miejską, bo mieszkańcy z całego tego rejonu będą musieli jeździć przez Blękwit. Zapytał, czy nie należałoby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o światła przy Blękwicie, bo ten odcinek będzie zakorkowany i w godzinach rannych i poobiednich będzie tam duży problem z dojazdem do Złotowa.

Radna M. Wegner:

 1. Zwróciła uwagę na dziury w nawierzchni ul. Mickiewicza. Powiedziała, że od ronda w stronę ul. Boh. Westerplatte są dwie głębokie dziury w jezdni, które stwarzają niebezpieczeństwo.

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą usuwania śniegu z chodników – z przejść dla pieszych, ponieważ jest to bardzo uciążliwe dla osób niepełnosprawnych, także dla matek z wózkami – szczególnie dotyczy to ul. Grudzińskich. Zwróciła się z prośbą o usunięcie śniegu na pobocze.

 3. Powiedziała, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z oświetlenia przejść dla pieszych i cały czas zgłaszają potrzebę oświetlenia kolejnych przejść – proszą, żeby dodać oświetlenie przy „Biedronce” (przy przystanku) oraz, żeby było ich więcej.

Radny J. Lewandowski:

 1. Nawiązał do ronda – przebudowy skrzyżowania ulic: Partyzantów, Jastrowska i Grudzińskich. W sprawie przebudowy tego ronda. Powiedział, że objazd przez ul. Hubego ustalił ktoś, kto nie zna miasta i współczuje mieszkańcom jak koło ich posesji będą przejeżdżały duże, czy mniejsze samochody. Zapytał, czy jest jakaś szansa, żeby ten ruch samochodowy skierować ul. Słoneczną. Odnośnie terminu przebudowy mostu na ul. Grudzińskich, powiedział, że byłoby łatwiej, aby zadanie to było realizowane w wakacje, ponieważ byłby wówczas mniejszy ruch w tym rejonie.

 2. Zapytał, czy jest możliwość postawienia wiaty na przystanku dla wsiadających przy ul. Staszica – w stronę Piły, żeby można było schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Radna A. Rogut:

Zapytała, czy zmieni się organizacja ruchu na ulicy Hubego, bo jeżeli będzie objazd, to nie wszyscy mieszkańcy mogą to przestrzegać – czy jeśli wprowadzono by, że jest to ulica z pierwszeństwem przejazdu, to nie mogłoby już tak zostać ?

Radny J. Białkowski:

Zapytał, czy nie można by od czasu do czasu posypać piaskiem, solą, dwóch mostków na promenadzie, żeby można było po nich chodzić, czy biegać, ponieważ kiedy jest zimno, kiedy jest szadź, to są one tak śliskie, że chodzenie po nich jest dość karkołomne i niebezpieczne.

Radny H. Golla:

Powiedział, że zwrócił się jeden z mieszkańców Złotowa, mieszkający niedaleko jez. Miejskiego, który jest bardzo zbulwersowany sytuacją prowadzonych tam porządków i wycinaniem wszystkiego, co się da wyciąć i, który uważa, że jest to zbyt mocna ingerencja człowieka w naturalne środowisko, tym bardziej, że są tam rzadkie okazy ptaków, ich gniazda i siedliska – chodzi tu o pierwszą część promenady, od zejścia przy ul. Powstańców.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 12 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2013 roku.

Radni otrzymali Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2013 roku, które było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radna A. Andrzejewska – pogratulowała kierownictwu i pracownikom Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej za to, że tak wiele dzieje się w mieście. Zwróciła uwagę, że w informacji są ujęte imprezy, które organizowane są przez ZCAS, natomiast oprócz tego, jest jeszcze wiele różnych imprez organizowanych przez stowarzyszenia i trzeba byłoby być wyjątkowo wybrednym, żeby mówić, że w Złotowie nic się nie dzieje. Powiedziała, że od czasu do czasu zagląda na portale internetowe, gdzie są uwagi, że „wieje nudą”, ale są malkontenci, którzy zawsze będą, natomiast w tej chwili, nie tylko ZCAS, ale wszystkie placówki kulturalne są rzeczywiście bardzo aktywne i dlatego, nie tylko tej placówce, ale wszystkim, należy bardzo serdecznie podziękować za to, że tak wiele działają.

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej działa bardzo prężnie i obiekty, którymi dysponuje są w pełni wykorzystane.

Radni nie wnieśli uwag do omawianego tematu.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2013 roku. nie wnosząc uwag.

Powyższa Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2014 rok.

Radni otrzymali wykaz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2014 rok, który był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady St. Pikulik, powiedział m.in., że program jest planem i w zasadzie później może się tam jeszcze pojawić sporo imprez, o czym wiemy z lat ubiegłych.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2014 rok, nie wnosząc uwag.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-a Burmistrza J. Kołodziejczyk – przypomniał, że konkretnie chodzi o to, żeby wykazu budynków, które są objęte zakazem sprzedaży, wyłączyć jeden budynek – skreslć go, żeby można było to sprzedać.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXII.309.2014 o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXII.310.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2014 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXII.311.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zaproponował, aby w tej sprawie wypowiedział się Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z uwagi na to, że są wątpliwości, o czym pisze już prasa, że w styczniu jest problem, żeby finansować dożywianie. Powiedział, że w ogóle jest problem z tymi uchwałami (pkt 10 i 11 porządku obrad) odnośnie podstawy prawnej – my stosujemy jedną podstawę prawną, natomiast podstawą jest uchwała Rady Ministrów.

Następnie głos zabrał Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Piotr Brewka, powiedział m.in., że problemów prawnych on nie rozstrzygnie, ponieważ sam nie wie dokładnie jak to będzie później przebiegało, bo wiadomo, że uchwały podlegają nadzorowi Wojewody – a sygnały są takie, że niektóre uchwały są uchylane – mimo, że Ministerstwo w wytycznych stoi na stanowisku, że takie uchwały powinny być wprowadzone, żeby można było przystąpić do realizacji tego programu. Kierownik MOPS powiedział, że cały problem wziął się stąd, ponieważ 31 grudnia przestał obowiązywać dotychczasowy program, który działał od 2005 r. – realizowany na podstawie ustawy i rozporządzeń do tej ustawy, co było proste, bo na tym można opierać się wydając decyzje przyznające pomoc. Ponadto poinformował, że dodatkowo gmina (Gmina Miasto Złotów) miała podwyższony ten próg do 180 % – taka uchwała została podjęta w 2007 r., przez co można było objąć programem większą liczbę dzieci – normalny próg wynosił 150 %. Podobnie miało być od tego roku, ale rząd wprowadził program uchwałą, na podstawie której nie można przyznać decyzją tych świadczeń – dlatego trzeba wprowadzić te dwie uchwały, żeby można było stosować podwyższony próg. W tej chwili, od 1 stycznia MOPS bazuje jeszcze na uchwale z 2004 r. i dostępu do bezpłatnych posiłków nie została pozbawiona duża liczba dzieci, ale zachodzi tylko pytanie, czy robiąc to na podstawie tej uchwały i jeżeli przystąpimy do programu, czy środki, które zostały wydane w progu od 100 do 150 %, zostaną zakwalifikowane do tego programu, czy nie – tego dzisiaj nie wiemy, ale uważa, że nie powinno być z tym problemu, bo uchwała z 2004 r. jeszcze obowiązuje i jego zdaniem, można ją stosować. Powiedział, że przedstawiono Radzie te dwa projekty uchwał, żeby być w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa, ale tutaj też jest taki problem, że nie będziemy mogli np. podwyższyć kryteriów, tak jak mieliśmy do tej pory – 180 %, tylko 150 % – wychodzi to około 680 zł. na osobę, a przy 180 %, było to ponad 800 zł. na osobę. Obecnie, osoby, które będą miały powyżej 150 %, nie będą mogły skorzystać z tego świadczenia. Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy na tym ucierpią dzieci, Kierownik MOPS odpowiedział, że szacuje się, iż na około 40. dzieci, które były objęte dożywianiem w poprzednim roku na podstawie progu dochodowego do 180 %, w tej chwili nie mogą z tego skorzystać. Ponadto poinformował, że było również 26. dzieci, które korzystały z posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły czy przedszkola, bo ustawa pozwalała na takie coś, że dyrektor szkoły informował MOPS, iż mimo przekroczenia wszelkich kryteriów dochodowych, uważa, że dane dziecko powinno dostać posiłek. – tej możliwości w tej chwili nie ma, chociaż pojawia się ona w uchwale Rady Ministrów, ale trzeba by przyjąć program osłonowy i podjąć kolejną uchwałę. Powiedział, że w tej chwili MOPS chce się z tym wstrzymać, ponieważ nie wiadomo, jakimi środkami będzie dysponować. Poinformował, że po przyjęciu proponowanych dwóch projektów uchwał, będzie sporządzony wniosek do Wojewody o przystąpienie do tego programu a po odpowiedzi Wojewody, będzie wiadomo, jakimi środkami możemy dysponować i wtedy być może wywołamy również program osłonowy, żeby zwiększyć pulę środków, z której dzieci czy młodzież mogłyby skorzystać. Powiedział, że o wiele prostsze byłoby zmienić daty w ustawie na 2014 – 2020 i by nie było problemu, a tak to bardzo różnie gminy w Polsce w tej chwili to robią i tak naprawdę, to nie wiadomo, co będzie dalej pod względem prawnym z tym problemem.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXII.312.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXII.313.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie znaku pionowego przy basenie odpowiedział, że jak najbardziej powinien on tam być, bo w takich warunkach, zimą nie wiadomo czy jest to miejsce dla inwalidy, czy nie. Powiedział, że znak będzie zainstalowany.

 2. W sprawie przejścia al. Piasta – ul. Krzywoustego odpowiedział, że podobna sytuacja jest na wyremontowanej ul. Jeziornej, między ul. Plażową a ul. Wędkarską – tam też jest takie załamanie, bo tam jest z kolei ciek wodny. Powiedział, że przewiduje się tam zrobić z blachy wyrównanie – będzie łagodniej i nie będzie tego uskoku, będzie można z tego korzystać – to również zostanie zainstalowane na przejściu na Al. Piasta - Krzywoustego. Ma nadzieję, że to zda egzamin – będzie to zrobione, jak poprawi się pogoda.

 3. W sprawie wymiany desek na promenadzie odpowiedział, że deski są już kupione i leżą na podwórzu w Urzędzie – jak poprawi się pogoda, to uszkodzone deski zostaną wymienione na nowe.


Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie zakazu zatrzymywania się i postoju przy ZCAS, odpowiedział, że nie wie czy ten zakaz coś da, bo to jest walka z wiatrakami. Uważa, że trzeba wrócić do tego, co było kiedyś – stał tam słupek, który uniemożliwiał przejazd – trzeba go ponownie zainstalować i sprawa będzie rozwiązana. Na uwagę radnego H. Golla, że chodzi mu też o tę stronę, gdzie wchodzi się do budynku ZCAS od Pływalni „Laguna”, gdzie wzdłuż ściany ustawiane są pojazdy i nie można normalnie przejść, Burmistrz Miasta odpowiedział, że wie o tym problemie, który trzeba jakoś rozwiązać, a najlepiej byłoby wrócić do tego co było, bo to zdawało tam egzamin. Zwrócił się do obecnego na sesji dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – Pana S. Wilowskiego, aby zajął się tą sprawą, żeby to rozwiązać.

 2. Odpowiedział, że nie zna sprawy, żeby były prowadzone jakieś wycinki nad jeziorem Miejskim, poza tym, że porządkowany jest teren od brzegu jeziora do żywopłotu, gdzie wycinane i usuwane są „dziczki”. Powiedział, że to jest robione co roku, tak jak powinno być, a poza tym, nic innego tam się nie dzieje, przynajmniej nie ma takiej informacji. Ponadto powiedział, że na wiosnę będą uzupełniane nasadzenia na skarpie w celu wzmocnienia jej, żeby nie obsuwała się ziemia.


Radnemu K. Żelichowskiemu:

Jeżeli chodzi o to, że prace przy moście będą kolidowały później z prowadzonymi pracami przy budowie ronda, odpowiedział, że w tej chwili jest to już za późno, żeby coś zmienić, ponieważ przetarg na przebudowę ul. Grudzińskich wraz z mostem jest już ogłoszony i nie ma możliwości zmiany terminu – nie przewidziano tego wcześniej, ale nie tragizowałby, ponieważ nie będzie stałego objazdu przez ul. Hubego. Objazd będzie tylko w tym czasie, kiedy nie będzie można prowadzić prac w tym obrębie bez zamknięcia tej ulicy – resztę prac muszą prowadzić pod czynnym ruchem. Powiedział, że roboty związane z przebudową mostu na ul. Grudzińskich będą trwały do końca czerwca, natomiast rondo – zgodnie z umową, powinno być wykonane do końca kwietnia a warunki są takie, że to się trochę przedłuży. Natomiast, jeżeli chodzi o ruch pieszy, to jest tam planowana kładka i nie będzie żadnych utrudnień a na okres budowy będzie to bezpieczniej niż do tej pory, ponieważ kładka będzie poza obecnym pasem drogi. W przypadku, kiedy ktoś nie będzie chciał z tego korzystać, to ma możliwość przejść przez promenadę a ci co jeżdżą samochodami, przez ten okres będą musieli jeździć przez Blękwit i tutaj zgadza się, że mogą być kłopoty z wyjazdem, szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych kiedy ludzie będą wracać z pracy. Powiedział, że sprawę świateł rozpatrzymy i jest to słuszna uwaga – myśli, że będą prowadzone rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, żeby przynajmniej w określonych godzinach zastosować tam przenośne światła, które regulowałyby tam ruchem. Natomiast,jeżeli chodzi o przełożenie terminu, to obecnie jest już niemożliwe, ponieważ przetarg jest ogłoszony, terminy są określone i nie ma możliwości zmiany. Nie przesadzałby z tym, ponieważ uważa, że przewidywany okres, kiedy nie będzie przejazdu, wynosi maksymalnie 2 miesiące. Ponadto powiedział, że w przypadku przedłużenia tego terminu, jest dość dotkliwa kara dzienna – 5 tys. zł., a za przyspieszenie uruchomienia tej drogi, jest nagroda w postaci 1.000 zł., czyli wykonawca powinien raczej skłaniać się do tego, żeby nie przedłużać, tym bardziej, że wykonanie całej roboty jest tam przewidziane na koniec czerwca. Zwrócił uwagę na to, że nie ma tutaj innego rozwiązania, ponieważ jest to jedyny przejazd do centrum miasta i trzeba pogodzić się z tym, że będą pewne utrudnienia – wiadomo, że byśmy chcieli, żeby utrudnień było jak najmniej i, żeby były one jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o światła, to będziemy rozmawiać, żeby rzeczywiście je tam zastosować, bo mogą być problemy i uważa, że to nie jest chyba wielki problem, żeby światła tam funkcjonowały. Na uwagę radnego J. Lewandowskiego, że światła nie rozwiążą problemu Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że zgadza się z tym, że generalnie światła nie udrażniają przejazdu, ale w takich przypadkach umożliwiają niekiedy wjazd. Powiedział, że nie możemy oczekiwać, żeby zatrudnić tam na stałe - przez 2 miesiące Policję – to jest niemożliwe i tego nie da się zorganizować, chociaż chciałby, żeby tak było – zdaje sobie sprawę, że to będzie trudne.

/Odpowiedź również radnemu J. Lewandowskiemu – pkt 1)/.


Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie dziury na ul. Mickiewicza odpowiedział, że są dwie. Powiedział, że zwracano się pisemnie dwa razy do zarządcy drogi, ale bez reakcji – postaramy się to wyegzekwować.

 2. Jeżeli chodzi o usuwanie śniegu z chodników odpowiedział, że staramy się to robić poprzez ludzi zatrudnionych w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych, również MZUK stara się to robić, ale nie zawsze na czas, bo jeśli występują ciągłe opady śniegu jest to trudne, ale z przejść dla pieszych śnieg na pewno jest usuwany.

 3. W sprawie oświetlenia przejść dla pieszych odpowiedział, że jest to na pewno potrzebne, ale nie ma tego zapisanego w budżecie – są to dość kosztowne rzeczy, bo za oświetlenie 3 przejść, zapłaciliśmy ponad 50 tys. zł. i najczęściej jest to nie na naszych drogach – mówią, że oświetlenie należy do zadań własnych gminy, ale jest to dodatkowe oświetlenie dla poprawy bezpieczeństwa i jego zdaniem, należy to do zarządcy drogi, który nie poczuwa się do tego. Powiedział, że takie oświetlenia pewnie trzeba by zrobić jeszcze w innych miejscach, ale to jest dość kosztowna sprawa, a poza tym, jest to droga przez mękę – poinformował, że „walczyliśmy” chyba rok, żeby można było przystąpić do realizacji oświetlenia. W tym roku nie widzi możliwości zrealizowania tego.


Radnemu J. Lewandowskiemu:

 1. W sprawie realizacji zadań drogowych „za rzeką” – odpowiedź jak radnemu K. Żelichowskiemu.

 2. Jeżeli chodzi o postawienie wiaty przystankowej na ul. Staszica dla wsiadających odpowiedział, że to nie jest problem, tylko nie wie czy jest taka potrzeba. Jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, to możemy to załatwić.


Radnej A. Rogut:

W sprawie objazdu ulicą Hubego i pierwszeństwa przejazdu, odpowiedział, że jego zdaniem, powinno to być incydentalnie (objazd przez Hubego). Proponuje, żeby tego nie zmieniać, ponieważ zmiana jest bardzo niebezpieczna, bo ludzie jeżdżą, niestety, na pamięć i w przypadku zmiany, i znowu ponownie powrotu, jest to niebezpieczne – może dojść do wypadków.

Powiedział, żeby nie przesadzać – jeżeli będą takie sytuacje, że podczas budowy ronda, ulica będzie zamknięta dłuższy okres, to wtedy ewentualnie możemy zastanowić się nad objazdem, ale na dzień dzisiejszy takiego zagrożenia tam nie ma.


Radnemu J. Białkowskiemu:

W sprawie odśnieżania dwóch mostków na promenadzie odpowiedział, że most musi być odśnieżany – jest on najprawdopodobniej ujęty do planu utrzymania zimowego, ponieważ jest to ciąg pieszy i to musi być odśnieżane.

Na uwagę radnej M. Wegner, że w ubiegłym roku prosiła o ustawienie przed mostami znaków ostrzegawczych, iż może być tam bardzo ślisko, Burmistrz odpowiedział, że możemy je postawić, ale Miejski Zakład Usług Komunalnych powinien to utrzymywać tak jak inne chodniki.

Nie zgłoszono uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 13.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Pan Stanisław Sołtysiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie – poinformował o sprawie dotyczącej uporządkowania terenu po byłej restauracji „Złotowianka”, wykorzystywanego jako parking. Powiedział m.in., że działania w tym zakresie zostały już przez Zarząd Spółdzielni podjęte i prawdopodobnie będzie to tymczasowe miejsce postoju wyłożone płytami ażurowymi. Przedłużenie terminu wynikało z faktu, że w głównej mierze wszystkie środki funduszu remontowego były przeznaczane na docieplanie budynków, która to sprawa zmierza już ku finałowi i stąd zwolniło się trochę środków, i wystąpi taka możliwość, że sprawa ta będzie załatwiona – z chwilą poprawy warunków atmosferycznych, które obecnie to uniemożliwiają.

Burmistrz St. Wełniak – podziękował Panu St. Sołtysiakowi, z którym rozmawiał wcześniej w powyższej sprawie, za skuteczną interwencję w Zarządzie Spółdzielni.

 1. Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował o tzw. dodatkach energetycznych – jest to nowa forma dofinansowania osób, które otrzymują dodatki mieszkaniowe i praktycznie jest tak, że jeżeli ma się dodatek mieszkaniowy, to tylko w takim wypadku można ubiegać się o dodatek energetyczny, który przy jednej osobie wynosi 11,36 zł., od 2 do 4 osób. – 15,77 zł., i przy więcej jak 5. osób – ponad 18 zł. Powiedział, że niestety decyzja ta obarczona jest opłatą – i może zdarzyć się tak, że ktoś wystąpi z wnioskiem o dodatek, dostanie 11,36 zł., ale pod warunkiem, że zapłaci wcześniej 10 zł. – niestety, nasi przedstawiciele w parlamencie nie zauważyli tego, że można było zwolnić z opłaty, tak jak to robi się w przypadku decyzji o dodatku mieszkaniowym, zwłaszcza, że dodatki dotyczą rodzin i ludzi, którzy żyją generalnie w niedostatku.

 2. Radny K. Steffen:

 1. Zapytał, dlaczego ciek wodny od piekarni przy ul. Miłej ma przebiegać wzdłuż posesji, wzdłuż budynków a nie po drugiej stronie – po co mieszkańcom pod domami, garażami ta rynna – będzie znowu problem wykładania na całej długości blachy, o której wspominał Burmistrz.

Burmistrz Miasta - przyznał rację radnemu K. Steffenowi, powiedział, że trzeba to przeprojektować.

 1. Poruszył sprawę spowalniacza ruchu na ulicy Zacisznej. Powiedział, żeby nie był to gumowy, ponieważ spychacz śniegu go wyrywa, lecz taki jaki jest np. na ul. Reymonta – uważa, że spowalniacz ruchu w jednym miejscu na tej ulicy załatwiłby temat, na co Burmistrz odpowiedział, że jest to prawdopodobnie w dokumentacji.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik:

 1. Powiedział, że zgłaszały się do niego osoby, szczególnie starsze z prośbą o uruchomienie małej komunikacji miejskiej, na bazie busów – nie wie na jakiej miało by to być zasadzie, ponieważ w tym temacie były już czynione dwukrotne próby, które zakończyły się fiaskiem.

Radny J. Lewandowski powiedział m.in., że Złotów jest za małym miastem, aby uruchomić komunikację miejską. Jest to kosztowna sprawa a, żeby to opłacało się, musiałoby przemieszczać się bardzo dużo mieszkańców i bardzo często, bo nikt do komunikacji nie chce dopłacać. Każdy by chciał, żeby w Złotowie funkcjonowała komunikacja miejska – takie próby były poczynione, jednak nic z tego nie wyszło. Uważa, że taksówkarze bardziej załatwią sprawę komunikacji za nas wszystkich, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

 1. Poinformował o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli realizacji interpelacji i wniosków radnych za rok 2013 – protokół jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 1. Radny H. Golla – powiedział, czy nie warto byłoby pomyśleć nad czymś nowym w Złotowie, np. aby w okresie letnim uruchomić przejażdżki po promenadzie rikszą, zakup której nie jest aż taki drogi a byłaby to jakaś atrakcja – uważa, że warto to przemyśleć.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej, w lutym nie ma planowanej sesji, a kolejna – XXXIII sesja odbędzie się w dniu 25 marca o godz. 11.00.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.
Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.10, zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Kulasek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik