UCHWAŁA NR XXXI/223/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006
                                 
Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 29/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 36/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXIX/214/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 56/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 maja 2006 r., Zarządzeniem Nr 64/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2006 r., Uchwałą XXX/215/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2006 r.  – wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2. 
3. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 1.000.342 zł, którego źródła pokrycia określa załącznik nr 6.
7. Zmienia się plan wydatków GFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.
10.  Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej określonej w rozdziale 75818 o kwotę 2.000 zł.
11. Zmniejsza się plan rezerwy celowej inwestycyjnej określonej w rozdziale 60016 o kwotę 670.000 zł.
12. Zmniejsza się:
a) plan rezerwy celowej określonej w rozdziale 92109 o kwotę 100.000 zł,
b) plan rezerwy celowej określonej w rozdziale 92118 o kwotę 20.000 zł,
c) plan rezerwy celowej określonej w rozdziale 92605 o kwotę 100.000 zł.


§2. §1 pkt 1-4 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) dochody własne   10 155 292
 
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa   7 443 878
 
3) dotacje celowe :    

w tym:  5 218 630
 
a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminom ustawami   4 175 235
 
b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 172 264
 
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000
 
4) subwencja ogólna  7 826 824
 

§3. §2 ust 1 pkt 1-2 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 548 515
 
w tym na:
 
a) wynagrodzenia  7 267 212
 
b) pochodne od wynagrodzeń 1 479 989
 
c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych  3 327 405
 
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  709 000
 
e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu  oświaty 432 300
 
f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy  619 140
 
g)  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000
 
h) obsługa długu publicznego  33 000
 
2) wydatki majątkowe w kwocie  6.096.451
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin