PROTOKÓŁ NR XXX/13

z XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 29 października 2013 roku


W dniu 29 października 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Piklik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański – usprawiedliwiony.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza Miasta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji p. W. Wilczewskiego, Wicestarostę Złotowskiego p. T. Fidlera, dyrektorów szkół i jednostek samorządowych, media i wszystkich przybyłych gości oraz Jana Kowalskiego – byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie.


Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku sesji, Przewodniczący Rady złożył podziękowania byłemu pracownikowi Urzędu Miejskiego – inspektorowi ds. oświaty i kultury, Panu Janowi Kowalskiemu, który z dniem 1 września 2013 r. przeszedł na emeryturę. W imieniu Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta podziękował za wieloletnią pracę na rzecz miasta Złotowa na stanowisku inspektora: ds. ochrony środowiska, a następnie ds. oświaty i kultury.

Pan Jan Kowalski podziękował za złożone życzenia.


Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Henryka Golla – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXIX sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 9/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zwołania XXX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXX sesji dwóch projektów uchwał:

 1. projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 9. Następne punkty uległy przesunięciu.

oraz

 1. projektu uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 16. Następne punkty uległy przesunięciu.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023, jako pkt 9., głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały projektu uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie, jako pkt 16., głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, inne propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXX sesji – z uwzględnieniem wniosku Burmistrza Miasta.


Za przyjęciem porządku obrad XXX sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXX sesji:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu XIX edycji Euro Eco Meeting Złotów 2013.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2014 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 19. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 20. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 11 września do dnia 16 października 2013 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji radny K. Steffen prosił, aby Burmistrz Miasta przekazał istotne informacje dla gminy z udziału w posiedzeniu podkomisji sejmowej do budowy drogi S11 w dniu 24 września oraz w konferencji Związku Miast Polskich w dniach 26 i 27 września br.

Odpowiedzi w powyższej sprawie udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak. Powiedział m.in., że miasto Złotów jest członkiem Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które zostało utworzone w celu wspierania działalności, które doprowadziłyby do finału budowy tej drogi od Kołobrzegu aż po Bytom. Droga ta ma duże znaczenie, szczególnie dla terenów północno zachodniej Polski – jest ona bardzo uczęszczana, szczególnie w okresie letnim w rejonie Kołobrzegu i zachodniej części wybrzeża, ale są kłopoty z jej realizacją. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie, to działa ono już od kilku lat a w Sejmie powstała podkomisja ds. budowy tej drogi, która podjęła pewne działania, które doprowadziłyby do ustalenia terminu realizacji budowy drogi S11, ale jest duży problem, ponieważ droga ta nie jest w tzw. „korytarzu dróg europejskich”, a jeżeli nie jest zapisana w tym dokumencie, to jest problem z finansowaniem jej poprzez Unię Europejską. Podkomisja m.in. pomaga niejako stowarzyszeniu, żeby można mówić o jakiejś bliskiej perspektywie budowy tej drogi, ponieważ nie jest ona zapisana w nowej propozycji rządowej na lata 2014 – 2020, która na razie nie została jeszcze przyjęta przez Sejm – wg nowej prognozy, droga ta ma być realizowana dopiero po roku 2020 i nie określono w niej lat budowy. Zwrócił uwagę na to, że jak popatrzy się na mapy z drogami, które przygotował rząd – jeżeli chodzi o budowę dróg istotnych dla rozwoju kraju, t.j. autostrad i dróg ekspresowych, to rejon od Gdańska do Szczecina aż po A-2, czyli Poznań, jest białą plamą, gdzie nic się nie dzieje. W porównaniu do innych rejonów kraju, jest to duży obszar Polski wyłączony z jakiegokolwiek inwestowania w drogi istotne z punktu widzenia całego kraju i w związku z tym jest ta inicjatywa, żeby to wspólnym działaniem wymusić na decydentach, którzy przygotowują projekty planów, aby ta droga rzeczywiście znalazła się w bliżej określonej perspektywie do realizacji. Z posiedzenia podkomisji wynikało, że jej członkowie będą wspierać te działania, ale czy da to jakieś konkretne rezultaty, to trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, ale każda jedna rzecz wokół tej sprawy jest istotna, bo gdzieś to w świadomości rządzących funkcjonuje, że tego nie można zupełnie odłożyć ad akta. Powiedział, że Złotów należy do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, a uchwałę o tym podjęła jedna z poprzednich rad. Droga S11 jest na pewno dla nas bardzo istotną drogą, której wybudowanie powinniśmy wspierać, mimo tego, że bezpośrednio przy tej drodze nie leżymy, ale mamy tutaj istotne interesy, bo jeżeli zostałaby ona wybudowana, to mamy praktycznie bezkolizyjny dojazd do A 2, a poprzez A 2 też i w inne kierunki w Polsce i nie tylko – można też z powodzeniem dojechać do A 1. Jeśli chodzi o uczestnictwo w posiedzeniu Związku Miast Polskich, powiedział, że Złotów jako miasto należy do tego Związku i uczestniczył w zorganizowanej konferencji na temat współpracy z partnerami zagranicznymi – taka konferencja odbywa się co roku, na którą m.in. przybywają również przedstawiciele współpracujących miast.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 11 września do dnia 16 października 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radna A. Andrzejewska:

Prosiła o ponowne zainstalowanie tablicy ogłoszeniowej na ul. Szkolnej, która została uszkodzona i zabrana do naprawy, ponieważ jest to jedyne miejsce informacyjne na tym osiedlu.

Radna M. Wegner:

 1. Zwróciła się z prośbą o postawienie znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych w ulicę 8 Marca, ponieważ obecnie wjeżdżają one z ul. Jastrowskiej w ul. 8 Marca i przy nasileniu ruchu drogowego, stanowi to duże niebezpieczeństwo.

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą ul. Wioślarskiej, której mieszkańcy zwrócili się o utwardzenie drogi wjazdu do posesji – składali wniosek i ponownie proszą o jego rozpatrzenie. Proszą również o oświetlenie – jest tam jedna jedyna lampa, która nie świeci. Radna M. Wegner prosiła, aby już na przyszłość pomyśleć o całym oświetleniu ul. Wioślarskiej. Ponadto poinformowała, że nie świecą się również 2 lampy na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Wioślarskiej – przy przejściu dla pieszych.

 3. W związku z wprowadzeniem nowego systemu korzystania z basenu i naliczaniem czasu, zwróciła się o rozpatrzenie, rozwiązanie problemu w przypadku korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne, tj. głęboko upośledzone dzieci mające cztero kończynowo ruchowe porażenie, z którymi praktycznie wchodzi dwóch opiekunów. W takim przypadku wszystko trwa dłużej, bo najpierw trzeba przygotować taką osobę, a opiekun również musi się przebrać.

Radny H. Golla:

Zwrócił się z prośbą o zainstalowanie na łuku ul. Powstańców – naprzeciw przepompowni, barierki zabezpieczającej, przed wejściem na promenadę, tam gdzie jest chodnik łączący z jezdnią.

Radny K. Kulasek:

 1. Zapytał, czy nie można by uporządkować, wyrównać plac po byłej restauracji „Złotowianka”, który wykorzystywany jest jako parking, chociaż nie wie czy jest to teren miasta, czy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.

 2. Prosił o wycięcie suchych gałęzi drzew – kasztanów przy ul. Cechowej – z tyłu ulicy, gdzie jest dojazd do posesji Państwa Tojzów.

Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał, czy nie można by postawić koszy na śmieci przy tablicach ogłoszeń, ponieważ bardzo często teren przy nich jest zaśmiecany przez zrywane ogłoszenia.

 2. Poruszył sprawę oświetlenia na Chojnickiej II – na początku roku była mowa, że oświetlenie miało być do końca lipca br., a do dnia dzisiejszego nic w tym kierunku się nie dzieje. Zapytał, czy w planie jest uwzględnione oświetlenie placu zabaw na tym osiedlu – przynajmniej przy samym rondzie, ponieważ wieczorami zbiera się młodzież, która pije tam piwo i może dojść do jakiegoś wandalizmu.

Ponadto, ze względu na to, że jest pora jesienna i szybko robi się ciemno, prosił, obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji, o wzmożenie na tym terenie patroli policyjnych, żeby nie było takiej sytuacji jak na wiosnę, że było tam bardzo dużo włamań.

 1. Zapytał, czy jeśli będą stawiane tablice z nazwami ulic, to czy nie można by tego połączyć z numeracją domów, co byłoby bardzo dobre dla służb ratowniczych.

 2. Poruszył problem z parkowanymi samochodami na terenie miasta z ogłoszeniem, że są na sprzedaż. Zapytał czy byłaby możliwość rozwiązania tego problemu – dotycząca samochodów bez tablic rejestracyjnych, czy z tablicami wypisanymi mazakiem, albo na rejestracji niemieckiej, tak jak np. stoją na ul. Chojnickiej, naprzeciwko komisu samochodowego, którego właściciel prowadzi działalność i płaci podatki.

Radny St. Wojtuń:

  1. Powiedział, że miesiąc temu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, w której uczestniczył przedstawiciel Związku Gmin Krajny p. A. Ruta, zgłaszał wniosek, żeby w szkołach postawić pojemniki do segregacji odpadów - taki jaki stoi w Urzędzie Miejskim i przez miesiąc nic się z tym nie działo – wie, że jeżeli pojemniki te miałby zafundować Związek Gmin Krajny, to pewnie dla wszystkich szkół w gminach, które są w tym Związku. Prosił, że jeżeli Związek nie ma na to środków, to żeby „miasto” postawiło takie pojemniki w naszych szkołach, ponieważ uważa, że idea segregacji odpadów jest bardzo dobra i trzeba tego nauczyć dzieci, młodzież.

  2. Zapytał, czy funkcjonuje już nowy system korzystania z basenu, ponieważ wie, że jest on obecnie testowany oraz od kiedy będzie czynna niecka w wybudowanej części rehabilitacyjnej.

Radny K. Żelichowski:

Zwrócił się o zabezpieczenie, albo chociaż o zastanowienie się nad zabezpieczeniem większej sumy pieniędzy na działalność stowarzyszeń kulturalnych i sportowych w przyszłorocznym budżecie, których działa coraz więcej, ponieważ uważa, że pieniędzy będzie brakować – stowarzyszenia będą wnioskować o pieniądze, a będziemy dzielić taką samą pulę pieniędzy na coraz więcej wnioskujących i tych pieniędzy będzie mało. Zwrócił uwagę, że nie zdecydowaliśmy się na utworzenie klas sportowych i dlatego, żeby te dzieci miały lepszy start i więcej zajęć, można by dołożyć trochę pieniędzy na te zajęcia.

Radny K. Steffen – zwrócił się prośbą, żeby klubowi „Sparta” nie zabierać pieniędzy, ponieważ wokół tego klubu toczy się całe życie sportowe w mieście.

Radna A. Rogut:

 1. Zwróciła się o powiększenie parkingu przy ul. Gorzelnianej, na którym aktualnie mieszczą się tylko 3 samochody.

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą ul. Wioślarskiej, gdzie podczas deszczu regularnie zalewane są posesje a studzienki kanalizacyjne zapełnione są piaskiem, który wymywany jest na ulicę. Potrzebna jest tam również wymiana oświetlenia, bo jest ono w tragicznym stanie.

Radny R. Głyżewski:

Prosił Burmistrza o bliższe przedstawienie powodów opóźnienia realizacji inwestycji – ronda „za rzeką” oraz o przedstawienie zakresu tego zadania i terminu jego wykonania.

Radny K. Steffen:

Zapytał, czy za kłopoty – opóźnienia związane z niecką w wybudowanej części rehabilitacyjnej basenu, ktoś poniesie karę.

Radny St. Pikulik:

 1. Zwrócił się z prośbą, jak będą wymieniane tabliczki z nazwami ulic, żeby były one większe, ponieważ kierowcy zgłaszają problemy z odczytywaniem nazwy ulic.

 2. Zwrócił się w sprawie, w miarę szybkiego, dokonania renowacji pomnika Piasta przy al. Piasta, szczególnie jeśli chodzi o tablice boczne, ponieważ jest on turystyczną atrakcją naszego miasta, a Złotów jako jedyne miasto w Polsce ma taki pomnik – koszt renowacji nie jest taki duży, a być może przyłączy się do tego Starostwo Powiatowe.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 18 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu XIX edycji Euro Eco Meeting Złotów 2013.

Radni otrzymali Sprawozdanie z przebiegu XIX edycji Euro Eco Meeting Złotów 2013 – z rozliczeniem finansowym. Było ono omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2013, nie wnosząc uwag.

Powyższa Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2014 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2014 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/285/13 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2014 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/286/13 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, przeciw – 2.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/287/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były omawiane na posiedzeniach 4. komisji, które pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/288/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/289/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radna M. Wegner przedstawiła wniosek przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, aby w projekcie uchwały dopisać, że dotacja celowa dotyczy okresów miesięcznych, tj. w § 3.1. oraz w § 3.2., po wyrażeniu: „Ustala się wysokość” - dopisać „miesięcznej stawki”

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego:

 1. jednogłośnie, głosami 14. – „za” przyjęto poprawkę, aby w § 3.1., po wyrażeniu: „Ustala się wysokość” - dopisać „miesięcznej stawki”

 2. jednogłośnie, głosami 14. – „za” przyjęto poprawkę, aby w § 3.2., po wyrażeniu: „Ustala się wysokość” - dopisać „miesięcznej stawki”

Podczas dyskusji radny R. Głyżewski zapytał, jaki będzie skutek finansowy przyjęcia omawianej uchwały dla budżetu na rok 2014.

Na powyższe odpowiedzi udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Powiedziała m.in., że zależy to od ilości dzieci, a na 1 dziecko przypada obecnie 302,40 zł. Jeśli chodzi o żłobki, to w tej chwili nie wpłynął żaden wniosek do budżetu na rok 2014. Jest jeden wniosek punktu niepublicznego przedszkolnego, który zakłada też przyjęcie dzieci żłobkowych, ale z uzyskanej informacji telefonicznej, wynika, że na razie ten punkt żłobkowy nie będzie uruchomiony od 2014 roku, ale wniosek jest złożony i w każdej chwili może zostać uzupełniony.

Na pytanie radnego St. Wojtunia, z czego wynikają proponowane stawki i jak one się mają do innych gmin, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że tyle co wie od inspektora oświaty, to jest mniej więcej tak, jak w innych gminach – informowaliśmy się, jaki jest poziom tych dopłat w innych gminach i mniej więcej przygotowaliśmy średnią propozycję. Ponadto Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk dodał, że gmina może, ale nie musi dotować tych rzeczy co to wynika z ustawy, ale ponieważ były wnioski do budżetu, to żeby móc je zrealizować, trzeba przyjąć taką uchwałę.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób (podczas głosowania nieobecny był radny Jacek Lewandowski.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/290/13 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 11.50.

Przewodniczący Rady ogłosił 10. – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.00.

Obecnych było 14. radnych.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przed przystąpieniem do omawiania powyższego tematu, Przewodniczący Rady przypomniał, że Burmistrz Miasta przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego, którą przekazano radnym w dniu 22 października wraz z ujednoliconym projektem uchwały, który to projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Autopoprawka miała charakter formalny i nie wprowadzała zmian merytorycznych do projektu uchwały. Powiedział, że w związku z tym głosowany będzie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego z uwzględnieniem autopoprawki.

Do powyższego, Radni nie wnieśli uwag.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego ujednoliconego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/291/13

w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.


Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego ujednoliconego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ujednolicony projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/292/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przed przystąpieniem do omawiania powyższego tematu, Przewodniczący Rady przypomniał, że Burmistrz Miasta przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej, którą przekazano radnym w dniu 22 października wraz z ujednoliconym projektem uchwały, który to projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Autopoprawka miała charakter formalny i nie wprowadzała zmian merytorycznych do projektu uchwały. Powiedział, że w związku z tym głosowany będzie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej z uwzględnieniem autopoprawki.

Do powyższego, Radni nie wnieśli uwag.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego ujednoliconego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/293/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego ujednoliconego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ujednolicony projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/294/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach 4. komisji, które pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej była obecna Pani Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i temat został szczegółowo omówiony i dlatego uważa, że nie ma pytań na sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/295/13 o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodniczący Rady St. Pikulik poinformował, że wpłynęła informacja Wojewody Wielkopolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej – oświadczenia złożono w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2012 rok – oświadczenia majątkowe złożyli w terminie wszyscy radni, przesłano je, wraz z kopią zeznań podatkowych za 2012 r., do Urzędu Skarbowego oraz informację Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach pracowników i kierowników jednostek. Ponadto wpłynęła informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego – radni, u których w oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości, otrzymali ich kserokopię.

Punkt 18.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie uszkodzonej tablicy ogłoszeniowej na osiedlu przy ul. Szkolnej odpowiedział, że jest ona w Urzędzie – po naprawie i odmalowaniu będzie zainstalowana w tym samym miejscu.

Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie zakazu wjazdu samochodami ciężarowymi w ul. 8 Marca odpowiedział, że popiera ten wniosek i miasto wystąpi do komisji ds. organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym nie wie dlaczego nie stoi tam odpowiednia tablica, tym bardziej, że taki był plan organizacji ruchu w tym rejonie miasta.

 2. Jeżeli chodzi o ul. Wioślarską odpowiedział, że ulicy tej nie ma w tym roku w planie i nie ma jej również w projekcie planu na rok przyszły. Powiedział, że opracowano plan zagospodarowania na działki między ulicą Wioślarską a boiskiem sportowym, które są w pełni uzbrojone – był jeden przetarg, na który nie było chętnych i w związku z tym, dopóki nie będzie zainteresowania prowadzeniem inwestycji na tym terenie, to miasto nie jest zainteresowane, żeby wydawać tam dalsze pieniądze w uzbrojenie terenu, w tym w drogę czy oświetlenie, ponieważ są inne potrzeby. Gdyby było już wszystko zrobione w mieście, to można by to zrobić, a takie wydawanie pieniędzy „do przodu” uważa za niepotrzebne i mieszkańcy tych 4-5 domów muszą uzbroić się w cierpliwość. /Odpowiedź również dla radnej A. Rogut – pkt 2)/.

Natomiast, jeśli chodzi o oświetlenie ul. Partyzantów, odpowiedział, że jest to prawdopodobnie awaria, która zostanie usunięta. Powiedział, że takie sprawy są na bieżąco zgłaszane do Enei i próbuje się to od nich egzekwować, ale nie zawsze się udaje i trzeba pilnować, żeby to zostało wykonane – to trochę trwa a niekiedy bardzo długo.

 1. Jeżeli chodzi o opiekunów dzieci niepełnosprawnych na basenie odpowiedział, że nie wie jak ta sprawa wygląda, ponieważ do tej pory nie było takich problemów. Na uwagę M. Wegner, że chodzi o bardzo ciężki przypadek, tj. o cztero-kończynowe porażenia, a nie o wszystkie osoby niepełnosprawne, powiedział, że kierownik basenu przyjrzy się tej sprawie, bo to jest rzeczywiście jednostkowa sytuacja. Uważa, że będzie można to jakoś rozwiązać, ponieważ nie jest to problem, który by nie był do załatwienia. Powyższe przekazał do rozpatrzenia obecnemu na sesji kierownikowi basenu.

Radnemu H. Golla:

W sprawie barierki przy promenadzie – odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i wymaga to na pewno uzgodnień. Sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Zarząd Wojewódzki Dróg.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie placu po byłej restauracji „Złotowianka” odpowiedział, że nie jest to teren miasta – jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Powiedział, że z placem tym zawsze są problemy – jest on co jakiś czas równany i jest to też w tej chwili zlecone, będzie wykonane, a jeżeli nie, to zainteresuje się tym.

 2. Jeżeli chodzi o obcięcie gałęzi drzew – kasztanów przy ul. Cechowej odpowiedział, że będzie to wykonane. Powiedział, że obcinanie tam drzew odbywa się co roku i na pewno jesienią w tym roku, czy na wiosnę będzie to zrobione.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. Jeśli chodzi o ustawienie koszy przy tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta odpowiedział, że jest to słuszny wniosek, bo rzeczywiście zrywane ogłoszenia, najczęściej leżą na ziemi i żeby utrzymać w tych miejscach porządek, kosze zostaną tam zamontowane.

 2. W sprawie oświetlenia ul. Chojnickiej przy placu zabaw odpowiedział, że nie wie czy będzie ono akurat w tym miejscu, ponieważ jest dokumentacja na oświetlenie całego tego osiedla. Powiedział, że w tym roku planowano kontynuowanie prac oświetlenia tego osiedla, ale postanowiono, że w ramach tych pieniędzy, wykonane zostanie najpierw podłączenie całej kanalizacji deszczowej – nie było wiadomo, jaki to będzie koszt a po przetargu okazało się, że zostało niewiele pieniędzy. Zadanie to – oświetlenie osiedla Chojnicka, planowane jest na rok przyszły.

 3. W sprawie samochodów, które stoją na parkingach i nie tylko, a przeznaczone są do sprzedaży – odpowiedział m.in., że jest to problem, z którym trzeba walczyć. Rozumie rozgoryczenie tych ludzi, którzy prowadzą działalność, płacą podatki itd., ale z drugiej strony nie ma takich instrumentów, żeby to skutecznie egzekwować. Samochody te są przemieszczane w różne miejsca i jest to taka „walka z wiatrakami”, ale problem jest. Z tego co wie, to są jakieś zamiary rządu w sprawie uregulowania tej sytuacji – wiąże się to m.in. z opłatami za parkowanie, że będzie większa swoboda działalności samorządów, w tym również rozwiązania problemów tych samochodów, czy w ogóle zajmowania miejsc na parkingach, które są budowane w innym celu, niż postój samochodów przeznaczonych do sprzedaży. Straż Miejska i Policja reagują na to, co najczęściej odbywa się na zgłoszenia mieszkańców, ale działanie to jest nie do końca skuteczne.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. Jeśli chodzi o pojemniki na segregację odpadów w szkołach odpowiedział, że popiera to, ale nie powinno to być kierowane do Rady, ani do burmistrza, ani do Urzędu Miejskiego. Szkoły, jako samodzielne podmioty, suwerenne w swoich działaniach i samodzielne finansowo, składają taką samą deklarację jak każdy inny podmiot i Związek Gmin im tego nie załatwi – szkoły muszą to załatwić we własnym zakresie. Jeżeli złożyli deklarację, że będą śmieci segregowane, to otrzymują do tego odpowiednie pojemniki albo worki, a jeżeli śmieci zmieszane, to również otrzymują odpowiednie pojemniki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, który został przyjęty. Jest to kwestia relacji między dyrektorem szkoły a Związkiem Gmin Krajny i my jesteśmy tutaj poza tą sprawą. Zgadza się, że powinniśmy dążyć do tego, aby instytucje miejskie świeciły przykładem i segregowały śmieci. Powiedział, że w Urzędzie Miejskim jest to robione, nie zawsze ze 100 procentowym skutkiem, ale staramy się, żeby tak było. Zwrócił się z apelem również do innych organizacji i instytucji miejskich, żeby dawać dobry przykład innym, bo sprawa jest ważna. Poinformował, że w przyszłym roku przewidziana jest kampania, m.in. w szkołach, chociaż nie tylko, na temat poszerzenia wiedzy, wśród młodzieży, dzieci i osób starszych, w zakresie segregacji odpadów. Powiedział, że były różne obawy, w tym, że to nie ruszy, ale można z podziwem patrzeć na to, że w tak krótkim okresie czasu udało się tak wiele uzyskać i nadspodziewanie dobrze to wychodzi. Mają być prowadzone działania promocyjno – szkoleniowe i propagandowe, żeby dalej to się dobrze w tym kierunku rozwijało – segregacja, ponieważ jest to też w interesie gmin, bo rosną opłaty marszałkowskie, które mają bezpośrednio wpływ później na koszty obsługi całego systemu i im będzie więcej śmieci wysegregowanych, to te opłaty będą mniejsze, czyli, że jest to obopólny interes, już nie mówiąc o ochronie środowiska.

 2. Jeżeli chodzi o basen – jego rozbudowę o część rehabilitacyjną, odpowiedział, że po wielu problemach i nieporozumieniach, został on odebrany, a w czwartek (31.11.) zostanie udostępniony społeczeństwu. Zaprosił, po sesji, radnych do obejrzenia rozbudowanej części basenu. Powiedział, że nie będzie żadnego uroczystego otwarcia, bo to jest niepotrzebne a warto zobaczyć jak to jest wykonane, jak to funkcjonuje - poza problemami na końcu, które były z wykonawcą, uważa, że zostało to wykonane prawidłowo, jest dobrej jakości i oby dobrze to funkcjonowało.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie zabezpieczenia większych środków na działalność stowarzyszeń kulturalnych i sportowych, odpowiedział, że przyjmuje to jako wniosek i na etapie projektu planu uwzględniono to co było w roku bieżącym. Powiedział, że będzie dyskusja na temat budżetu i nie mówi, że nie można tego w działach kultury i sportu nieco poprawić i zmienić.

/Odpowiedź również radnemu K. Steffen/.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie powiększenia parkingu przy ul. Gorzelnianej odpowiedział, że nie podziela tego poglądu. Powiedział, że gdyby to było w projekcie wykonane w inny sposób – parking, nic by się nie stało, ale obecnie parking jest wykonany, inwestycja jest zamknięta i uważa, że spełnia on tam swoją funkcję, a gdyby był on większy, poszerzony, to pewnie by nic nie szkodziło, ale w tej chwili, żeby ponownie tam coś robić, to uważa to za niecelowe, tym bardziej, że inwestycja została rozliczona, zamknięta.

 2. W sprawie ul. Wioślarskiej – odpowiedź jak radnej M. Wegner w pkt 2).

Radnemu R. Głyżewskiemu:

W sprawie ronda na skrzyżowaniu ulic: Partyzantów – Jastrowska - Grudzińskich odpowiedział m.in., że było tam dużo problemów związanych z terminowym wykonaniem dokumentacji przez projektanta, wobec którego zastosowano sankcje wynikające z umowy – potrącono mu znaczną kwotę za wykonanie tego projektu, ale konsekwencje tego są nadal. Ponadto okazało się, że nie zostało to do końca uzgodnione z Wojewódzkim Zarządem Dróg. Powiedział, że kiedy gotowy projekt został złożony do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, to okazało się, że na etapie przed przystąpieniem do projektowania, projektant nie uzyskał na piśmie oczekiwań, czy żądań Wielkopolskiego Zarządu Dróg. Jak projektant złożył dokumentację, to mając wiedzę, że jest wszystko uzgodnione, nie czekając, ogłosiliśmy przetarg, zaznaczając, że wejście na teren budowy, przekazanie placu budowy nastąpi z chwilą zgłoszenia budowy, ponieważ chcieliśmy to szybciej wykonać. Wybrano wykonawcę a w międzyczasie okazało się, że Wielkopolski Zarząd Dróg ma uwagi do dokumentacji – uwagi na tyle istotne, które eliminowały możliwość rozstrzygnięcia tego przetargu w tej wersji i podpisania umowy. Powiedział, że chodziło o zwiększony zakres robót i inne rozwiązania, w tym o kanalizację deszczową, o większe oświetlenie, o szersze dojazdy do ronda – uważaliśmy, że projektant ma to uzgodnione, a okazało się, że nie. W związku z tym, że poprawiony kosztorys i poprawiona dokumentacja była wyższa niż pierwotna, uznaliśmy, że nie możemy tego tak rozstrzygnąć, unieważniliśmy przetarg i jest już ogłoszony nowy – myśli, że będą chętni na wykonanie tych robót i być może za cenę taką, jaka była. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Ustalono też nowy termin wykonania zadania, bo wiadomo, że jeżeli teraz wykonawca wejdzie na budowę, to na pewno nie zdąży położyć docelowego asfaltu – termin wykonania ustalono na koniec kwietnia, z możliwością przedłużenia, jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na prowadzenie robót. Powiedział, że przesunie się to trochę w czasie, ale roboty na pewno rozpoczną się w tym roku i na wiosnę inwestycja powinna być gotowa.

Radnemu St. Pikulikowi:

 1. W sprawie małych literek na tablicach z nazwami ulic odpowiedział, że dopiero co tabliczki zostały założone i nie zanosi się, żeby ich wymiana była tak prędko. Powiedział, że tablice z nazwami ulic wiszą bardzo wysoko na słupach oświetleniowych, żeby nie kusiły wandali do niszczenia i być może, że literki powinny być większe, ale miasto nie jest znowu tak wielką metropolią, żeby sobie nie poradzić, a przyjezdni, powszechnie, stosują urządzenia GPS - nawigację.

 2. Jeśli chodzi o renowację pomnika Piasta, odpowiedział, że będzie to zrobione, ale poczekamy z tym do wiosny – zlecimy piaskowanie i uzupełnienie tych elementów, które brakują.

Radnemu K. Steffen:

W sprawie kar za opóźnienia związane z rozbudową basenu odpowiedział, że obecnie jesteśmy na etapie sporu pisemnego z wykonawcą. Powiedział m.in., że termin wykonania, zgodnie z umową, był na 20 sierpnia br. Ponadto w umowie było zawarte, że termin zostanie przesunięty o dni, w których nie było możliwe, ze względu na pogodę, prowadzenie prac budowlanych – takie dni były i wykonawca przedstawił wykaz temperatur z okresu marca, gdzie były one poniżej minus 10 oC i musimy to im uznać. Najprawdopodobniej będzie tak, że przesunięty będzie termin wykonania do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, która została wydana 10 września i od tego terminu będą potrącone odsetki za nieterminowe oddanie zadania. Powiedział, że na razie sprawa jest w toku, bo musi to być zgodnie z umową, zgodnie z przepisami, żeby nie było żadnych wątpliwości a tyle co zna życie to uważa, że sprawa na pewno skończy się w sądzie, ponieważ są to duże pieniądze – 5 tys. zł dziennie.

Nie zgłoszono uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 19.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny J. Białkowski – poruszył sprawę dotyczącą rewitalizacji kamienic w obrębie „starego miasta”. Powiedział, że kiedyś taki program obowiązywał, ale z jakiś powodów nie ma już dofinansowania rewitalizacji kamienic – program przestał obowiązywać. Chciałby żeby wrócić do tego, bo myśli, że wszyscy zgodzą się z tym, że kamienice, które zostały odnowione w ramach tego programu i również te odnowione na koszt własny, wyglądają bardzo ładnie i są one też wizytówką miasta. Dlatego prosił, żeby odświeżyć ten program, albo opracować nowy i zabezpieczyć na to środki w przyszłorocznym budżecie, albo zwolnić z podatków tych, którzy będą to robili, bo takie zachęty pozwolą, żeby tych kamienic odnowić więcej.

Burmistrza St. Wełniak – odpowiedział, że zgadza się z powyższym poglądem i jest również za tym. Powiedział, że proponowana idea jest bardzo słuszna, ponieważ uchwała, która kiedyś obowiązywała spowodowała, że te wszystkie domy zostały rzeczywiście odnowione, a ubytku z tego tytułu w budżecie nie ma zbyt dużo, bo to jest raczej symbol i taka zachęta moralna, niż faktycznie ekonomiczna – nie są to takie pieniądze, które by w budżecie zaważyły, że ich brak jest aż tak odczuwalny. Natomiast efekt z tego tytułu jest rzeczywiście dla miasta bardzo korzystny, bo elewacje są porządne, czyste i ładne. Powiedział, że będzie przygotowany projekt takiej uchwały, który jednak musi też spełnić przepisy narzucone przez Unię, żeby nam nikt nie próbował tej uchwały uchylić. Uważa, że projekt takiej uchwały będzie przedłożony na sesję w miesiącu styczniu.

 1. Radna M. Wegner – nawiązała do wcześniej poruszonej sprawy dotyczącej ulicy Wioślarskiej. Zapytała, jaki jest koszt utwardzenia drogi i czy byłaby chociaż możliwość utwardzenia wjazdu do tych posesji.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że trudno mu powiedzieć, ponieważ nie ma tam dokumentacji. Poinformował, że jest propozycja, aby w projekcie budżetu przewidzieć pieniądze na dokumentacje budowy i modernizacji dróg, ponieważ kończą się one. W przyszłym roku będą robione odcinki dróg na Chojnickiej, jest ul. Jarzębinowa, ul. Ogrodowa i jeszcze parę innych ulic, gdzie jest opracowana dokumentacja. Natomiast na lata w następnej kadencji, czy na dalsze lata, nie ma dokumentacji i dlatego proponujemy, żeby w przyszłym roku wydzielić pieniądze na przygotowanie dokumentacji na budowę dróg i proponuje się, żeby ująć również ulicę Wioślarską – wtedy będzie też znany koszt, zakres robót itd. Natomiast, ile to obecnie może kosztować, powiedział, że można to tylko porównać do ulic, które wykonano – jest to średnio około 300 zł./m2.

Na uwagę radnej A. Rogut, że jeśli będzie wykonana dokumentacja na ul. Wioślarską, to być może zachęci to inwestorów do inwestowania w tym miejscu, Burmistrz odpowiedział, że bardzo by chciał, żeby tak było. Powiedział, że jest tam przykład inwestowania „do przodu” – wydano masę pieniędzy, bo jest tam wszystko: jest kanalizacja, woda, prąd, gaz, tylko budować i wybudowanie tam drogi nie stanowiłoby żadnego problemu w porównaniu to tego, co zostało tam zrobione. Przypomniał, że był ogłoszony przetarg na działki w tym rejonie, ale nie było żadnego zainteresowania – może ogłosimy ponownie, a tereny są w pełni uzbrojone, miejsce jest atrakcyjne – być może, że cena jest za wysoka, ale nie możemy sprzedawać czy oddawać gruntów miejskich za darmo, skoro zostały tam poczynione takie inwestycje. Powinno to, przynajmniej w części, zrekompensować nakłady, które tam poniesiono do tej pory. W przypadku sprzedaży działek, wybudowanie tam drogi jest jak najbardziej celowe.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział m.in., że gdyby w planie były tam tereny pod zabudowę mieszkaniową, to działki były by już pewnie sprzedane. Natomiast to jest związane z usługami, które muszą się tam pojawić – tak przewidywało Studium i tak został uchwalony plan.

 1. Burmistrz St. Wełniak – poinformował o sporze na temat Domu Polskiego, bo różne głosy chodziły na temat sporu z dotychczasowymi użytkownikami Domu Polskiego. Powiedział, że ostatecznie nie doszło do tej rozprawy, ponieważ krótko przed rozprawą zdano nam ten obiekt i obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dzierżawę – funkcja jest ta sama: restauracja i hotel.

Ponadto na pytanie radnego K. Żelichowskiego, jak wygląda sprawa z kioskiem na Placu Paderewskiego, Burmistrz odpowiedział, że tam nie ma rozwiązania. Powiedział m.in., że Pan Birecki oskarżył sędziego, że jest w zmowie z burmistrzem i z mecenasem – sędziowie orzekli, że nie ma zmowy i to wszystko wydłuża sprawę. Trzeba czekać aż zostaną podjęte ostateczne decyzje. Uważa, że w tej sprawie postępujemy słusznie i nie ma tam żadnych podtekstów, o co oskarża go (Burmistrza) Pan Birecki, a kiosk powinien tam zniknąć.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował o kontroli Komisji Rewizyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przeprowadzonej zgodnie z planem pracy Komisji na rok 2013 – temat kontroli: „Sprawdzenie działalności, w tym prawidłowości gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej”. Przeczytał końcową część protokołu, który jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 2. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi miasta, Panu Jerzemu Wańke – w związku z reaktywowaniem Klubu Ekologicznego, który m.in. podzielił się swoimi spostrzeżeniami z podróży po Europie, stwierdzając, że „Złotów jest pięknym miasteczkiem, perłą Unii Europejskiej” i jest się czym pochwalić. Zaproponował współpracę na niwie przyrodniczej, turystycznej i spraw gospodarki komunalnej, bo ma jeszcze bardzo dużo uwag i w Złotowie trzeba jeszcze dużo zmienić. Powiedział, że swoje spostrzeżenia przekaże Burmistrzowi na piśmie. Ponadto poruszył sprawę dotyczącą placu zabaw znajdującego się w Parku Miejskim – powiedział o rozwiązaniach na placach zabaw w Anglii, poinformował o skargach mieszkańców na zakłócenie spokoju, bójek na ul. Krzywoustego, szczególnie przed blokiem nr 4, przedstawił propozycje nasadzeń drzew i krzewów w mieście, w tym na al. Piasta i ul. Szpitalnej.

Przewodniczący Rady prosił o przekazanie uwag Burmistrzowi Miasta na piśmie.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że kolejna XXXI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w piątek w dniu 27 grudnia o godz. 11.00.

Ponadto, na pytanie K.Steffena, kiedy radni dowiedzą się co z ich wnioskami do budżetu na 2014 rok, odpowiedział, że jak będzie przedstawiony projekt budżetu, do którego będzie można jeszcze wnosić uwagi – projekt budżetu nie jest jeszcze sprawą ostateczną.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 20.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.05, zamknął XXX sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Henryk Golla

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik