Uchwała Nr XXX/ 216 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 czerwca 2006 roku


o zmianie uchwały Nr XX/136/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 lutego 2005 roku  w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotowa na lata 2005-2013.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/136/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotowa na lata 2005 – 2013 (zmienionej uchwałami: Nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 czerwca 2005 roku, Nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 2005 roku i Nr XXVIII/204/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 roku) części Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Złotowa: IV i VII otrzymują nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                Rady Miejskiej

                                                                                                              inż. Leszek Kurcin