UCHWAŁA NR XXX/215/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006
                                 
Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 29/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 36/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXIX/214/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 56/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 maja 2006 r., Zarządzeniem 64/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2006 r.  – wprowadza się następujące zmiany:


1. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się plan inwestycyjnej rezerwy celowej określonej w rozdziale 60016 o kwotę 340.000 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin