Uchwała nr XXIX/209/06
 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między Al. Piasta, Szkolną i Krzywoustego.


 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 ) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

  §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między Aleją Piasta, Szkolną i Krzywoustego , zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, uchwalonym uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 roku.
  2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.
  3. Integralną częścią uchwały jest:
 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią;
 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3, będący jej integralną częścią;
  4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:
 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między Al. Piasta, Szkolną i Krzywoustego;
 2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi na rysunku planu;
 3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu bryły budynku (po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku, przy czym powierzchnię zabudowy działki obliczamy jak sumę powierzchni zabudowy wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie działki;
 4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć   wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej   i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej;
 5) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linie regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, która jest określona na rysunku planu. Linia, do której ściana frontowa budynku powinna przylegać na minimum 70% jej długości z dopuszczeniem wysunięcia przed nią (co najwyżej na 1,5m) wykuszy, ganków wejściowych niezabudowanych – bez pełnych ścian, schodów zewnętrznych, balkonów oraz cofnięcia części elewacji frontowej (30% na długości frontu elewacji łącznie), o ile tych dopuszczeń nie regulują inaczej ustalenia  planu;
 6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy w obrębie działki budowlanej lub terenu;
 7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny   pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy   budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu   zbiegu połaci dachowych;
 8) budowie urządzeń infrastruktury technicznej - należy przez to   rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na   ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych,   gazowych i telekomunikacyjnych;
 9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów szczególnych i aktów prawa miejscowego;
 10) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę   wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności   drogowej;
 
 11) frontowa granica działki - należy przez to rozumieć część   działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się   główny wjazd lub wejście na działkę;
 12) reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozumieć wolno  stojące urządzenie reklamowe lub umieszczone na obiekcie   budowlanym albo ogrodzeniu o powierzchni większej   od 2,0 m2.

  § 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objętego planem;
 2) umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej   ochronie interesów publicznych i lokalnych;
 3) określenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla   terenu objętego planem.
  2. W planie wyznacza się następujące funkcje terenu:
 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na   rysunku planu symbolem MN;
 2) tereny usług oświaty oznaczone na rysunku planu symbolem   UO;
 3) tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolem U;
 4) tereny komunikacji: droga dojazdowa wewnętrzna, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
 5) tereny komunikacji: ciąg pieszo-jezdny, oznaczone na rysunku planu symbolem KX;
 6) tereny parkingu oznaczone na rysunku planu symbolem   KP.
DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe

  § 3. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.
  2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej;
 2) lokalizacja budynków na działkach budowlanych zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 3) maksymalna wysokość budynków 10,0m;
 4) dachy o nachyleniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż   40o w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy. Na pozostałej   powierzchni dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej   budynku równoległa do frontowej granicy działki;
 5) minimum 20% powierzchni działki budowlanej musi być   terenem biologicznie czynnym;
 6) na rysunku planu określono projektowane granice działek budowlanych. Dopuszcza się inny podział na działki pod warunkiem, że:
  a) każda działka budowlana będzie posiadać dostęp do drogi publicznej,
  b) działki budowlane będą o powierzchni minimum 140 m2,
  c) frontowa granica działki będzie długości minimum 9,0 m,
  d) granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub  zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX,
 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 8) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nakazuje się uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych.
  3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej;
 2) lokalizacja budynków na działkach budowlanych zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 3) maksymalna wysokość budynków 10,0m;
 4)  dachy o nachyleniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż   40o w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy. Na pozostałej   powierzchni dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej   budynku równoległa do frontowej granicy działki;
 5) minimum 30% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 6) na rysunku planu określono projektowane granice działek budowlanych. Dopuszcza się inny podział na działki pod warunkiem, że:
  a) każda działka budowlana będzie posiadać dostęp do drogi publicznej,
  b) działki budowlane będą o powierzchni minimum 250 m2,
  c) frontowa granica działki będzie długości minimum 9,0 m,
  d) granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub  zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX,
 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) w planie adaptuje się istniejące budynki gospodarcze oraz   garażowe i ich sposób użytkowania;
 2) zakazuje się rozbudowy oraz nadbudowy istniejących budynków poza obszarem określonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy;
 3) nowe budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej;
 4) lokalizacja budynków na działkach budowlanych zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Zakazuje się lokalizowania nowych budynków w granicy działek;
 5) garaże dla samochodów mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych  lub wolnostojące;
 6) maksymalna wysokość budynków 10,0m;
 7) dachy o nachyleniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż   40o w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy. Na pozostałej   powierzchni dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej   budynku równoległa do frontowej granicy działki;
 8) minimum 35% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 9) dopuszcza się scalenie wyłącznie dwóch działek o numerach   ewidencyjnych 287 i 289. Zabrania się podziału działek budowlanych na mniejsze;
 10) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 11) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub za budowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych.

  § 4. 1. Wyznacza się teren usług oświaty na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem UO.
  2. Na terenie usług oświaty wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren przeznaczony pod usługi oświaty;
 2) w planie adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytkowania;
 3) rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejących budynków wykonywać zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 4) tereny usług oświaty mogą stanowić przestrzeń do budowy   urządzeń infrastruktury technicznej.

  § 5.  Wyznacza się teren usług na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U.
 1) teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem o funkcji   biurowo-administracyjnej;
 2) dla istniejących budynków znajdujących się poza obrębem pola wytyczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wprowadza się nakaz rozbiórki. Rozbiórkę należy wykonać przed budową nowych budynków. Do czasu realizacji ustaleń planu zakazuje się rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, dla których wprowadza się nakaz rozbiórki;
 3) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 4) zezwala się na lokalizację budynków w granicy z działką nr   284/4;
 5) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0m;
 6) dachy o nachyleniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż   40o w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy. Na pozostałej   powierzchni dopuszcza się inne spadki;
 7) minimum 10% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 8) tereny usług mogą stanowić przestrzeń do budowy    urządzeń infrastruktury technicznej;
 9) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub za budowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych.

  § 6.  Zasady urządzania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
  1. Wyznacza się tereny komunikacji: droga dojazdowa wewnętrzna, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
 1) teren komunikacji wewnętrznej;
 2) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku planu;
 3) teren KDW stanowi przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  2. Wyznacza się tereny komunikacji: ciąg pieszo-jezdny, oznaczone na rysunku planu symbolem KX.
 1) teren komunikacji publicznej - droga gminna;
 2) teren przeznaczony pod ciąg pieszo – jezdny;
 3) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku planu;
 4) droga bez wyodrębnionego chodnika i jezdni;
 5) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej;
 6) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych.
  3. Wyznacza się tereny parkingu na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem KP.
 1) na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KP adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytkowania. Dopuszcza się ich przebudowy zgodnie z przepisami szczególnymi;
 2) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków;
 3) tereny parkingu mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 4) zezwala się na lokalizowanie miejsc postojowych w granicy   terenu;
 5) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KP i 3KP, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych.
  4. Na każdej działce budowlanej na terenach oznaczonych symbolem 2MN i 3MN należy zlokalizować co najmniej jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych poza miejscem w garażu.
  5. Na terenie oznaczonym symbolem UO należy zlokalizować minimum pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

  § 7. Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  1. Na rysunku planu określono zasięg strefy ochrony konserwatorskiej ( strefa B ).
  2. Ustanawia się obowiązek przed uzyskaniem pozwolenia na budowę uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.
  3. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć   odkryty przedmiot;
 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot   i miejsce jego odkrycia;
 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.

  § 8. 1. Zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych.
  2. Zakazuje się malowania informacji reklamowej: napisów i rysunków, bezpośrednio na dachach i ścianach budynków, a także na ogrodzeniach od strony ulicy.
  3. Dopuszcza się umieszczanie elementów reklamowych (szyldy, reklamy, tablice informacyjne) na krawędzi dachu, ścianie budynku czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje się, aby:
 1) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ścianach   budynków i krawędzi dachu nawiązywały do podziałów i kolo-  rystyki elewacji;
 2) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ogrodzeniach   nawiązywały do charakteru jego wykonania poprzez: stosowa-  nie podobnych materiałów, wpisania w rozstaw przęseł lub   rytm i powtarzalność innych charakterystycznych elementów   ogrodzenia.
  4. Zakazuje się umieszczania nośników reklamowych:
 1) w sposób stwarzający utrudnienia w komunikacji kołowej,   rowerowej i pieszej;
 2) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych   lub w sposób utrudniający ich odczytanie;
 3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyjątkiem tablic i znaków informacyjnych związanych z funkcją terenu;
 4) na obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

  § 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  1. Zakazuje się wprowadzania funkcji, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu, poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających.
  2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:
 1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę   przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i od  prowadzanie wód opadowych;
 2) przy realizacji robót ziemnych należy nakazać zdjęcie całej   warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją, oraz   jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach   niezabudowanych;
 3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujących poszczególne nieruchomości;
 4) realizacja przedsięwzięcia mogącego prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, co powinno zostać uwzględnione w treści projektu budowlanego.
  3. Gospodarkę odpadami w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porządku i czystości, planem gospodarki odpadami oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

  § 10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
  1. W dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu pozastawia się tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwały.
  2. Budynki, obiekty kubaturowe, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiększania kubatury, z możliwością dokonywania remontów.

  § 11. Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
  1. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
  2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.
  3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza się inne trasy przebiegu sieci.
  4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy zaopatrzyć w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
 2) za niezbędne uznaje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb związanych z uzbrojeniem terenu objętego planem, a w szczególności 1MN, 2MN i 3MN;
 3) stosownie do postanowień przepisów pkt. 1) i 2), nowe odcinki sieci wodociągowej przewidziane dla uzbrojenia:
  a) terenu 1MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
  b) terenu 2MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
  c) terenu 3MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
 4) rozbudowa sieci wodociągowej winna zapewnić możliwość   korzystania z wody do celów przeciwpożarowych.
  5. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy podłączyć   do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach komunikacji KX powinny być odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostałych terenach ich zagospodarowanie powinno uwzględniać częściowe zatrzymanie wód opadowych w obrębie poszczególnych działek, z zastosowaniem rozwiązań zapewniających przenikanie tych wód do gruntu ( nawierzchnia przepuszczalna na placach parkingowych, drogach dojazdowych, chodnikach ) oraz współczynnik spływu ścieków deszczowych dotyczącej powierzchni niezabudowanej obiektami kubaturowymi nie większy niż 0,40;
 3) za niezbędne uznaje się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb związanych z uzbrojeniem terenu objętego planem, a w szczególności 1MN, 2MN i 3MN;
 4) stosownie do postanowień przepisów pkt. 1), 2) i 3), nowe   odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziane   dla uzbrojenia:
  a) terenu 1MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
  b) terenu 2MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
  c) terenu 3MN winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX,
 5) zabrania się gromadzenia ścieków bytowych w szczelnych,   bezodpływowych zbiornikach na ścieki oraz odprowadzania   ścieków bytowych do gruntu.
  6. Ustala się następujące zasady wyposażenia w systemy energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci energetycznych:
 1) utrzymuje się istniejący system dostarczania energii elektrycznej z możliwością jego modernizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb;
 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie na   warunkach określonych przez gestora sieci;
 3) szczegółowy sposób i zakres rozbudowy sieci określi gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 4) w przypadku modernizacji lub rozbudowy linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym, zakres rozbudowy (modernizacji) inwestor winien uzgodnić z Dowództwem Sił Powietrznych zwłaszcza pod kątem wystąpienia prawdopodobnych przeszkód lotniczych;
 5) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejącą infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną oraz braku możliwości zachowania wymaganych stosownymi przepisami odległości od sieci, dopuszcza się jej przebudowę na warunkach określonych przez gestora sieci.
  7. Ustala się następujące zasady wyposażenia w system telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju systemu:
 1) utrzymuje się dotychczasowe zasady wyposażenia w system   telekomunikacji;
 2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb,   obejmuje możliwość modernizacji i budowy centrali oraz sieci   abonenckich, z dopuszczeniem różnych operatorów, a także   rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych.
 3) nakazuje się stosowanie sieci kablowych;
 4) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania anten   przekaźnikowych telefonii komórkowej.
  8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kotłownie na paliwa niskoemisyjne lub poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  § 12. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.
  1. Unieszkodliwianie stałych odpadów bytowych poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach poprzedzone segregacją oraz wywóz przez koncesjonowanego przewoźnika na zorganizowane wysypisko.
  2. Unieszkodliwienie stałych i ciekłych odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i wywóz przez wyspecjalizowane służby.
  3. Gospodarka odpadami musi być zgodna z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Złotów.

  § 13. Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz rozpoznania geotechnicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego, podziemnego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe

  § 14. Tracą moc ustalenia:
 1) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic Aleja Piasta i Krzywoustego zatwierdzonej uchwałą XXXII/218/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001r., opublikowanej z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 75 poz. 1342 z 22.06.2001r., w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały;
 2) inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z usta-  leniami niniejszej uchwały.

  § 15. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

  § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

  § 17. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.