PROTOKÓŁ NR XXVII/13

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 25 czerwca 2013 roku


W dniu 25 czerwca 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski i Krzysztof Żelichowski.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i wszystkich przybyłych gości.

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady St. Pikulik poinformował, że radna Mariola Wegner została laureatem Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego w dziedzinie „Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo publiczne”. Wręczył wiązankę kwiatów radnej M. Wegner i w imieniu wszystkich radnych, burmistrza pogratulował Nagrody Powiatu.

M. Wegner – podziękowała za życzenia oraz wszystkim, którzy ją wspierają i pomagają w tym co robi.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o sukcesach radnych: Jarosława Białkowskiego i Krzysztofa Żelichowskiego, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym oraz, że w dziedzinie „Oświata i kultura” Nagrodę Powiatu Złotowskiego przyznano Złotowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, a w dziedzinie „Sport, turystyka i rekreacja” – Nagrodę Powiatu Złotowskiego przyznano Jakubowi Wawrzyniakowi.


Następnie przystąpiono do dalszych obrad sesji.


Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Alicję Andrzejewską – za jej zgodą.

 2. Protokół z XXVI sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r.

Przeszedł radny Krzysztof Żelichowski.

Obecnych było 14 radnych.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zwołania XXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk, w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim”.

Powiedział m.in., że uwaga wpłynęła już po wysłaniu materiałów radnym, a temat ten był omawiany na posiedzeniach dwóch komisji, tj. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Miejskiej. Materiały w tym temacie zostały wysłane wszystkim radnym w wersji elektronicznej (w dniu 20.06.2013 r.).

Przewodniczący Rady zaproponował, aby temat ten wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 19.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem tematu:

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim”, jako pkt 19. – głosowali wszyscy obecni radni 14 osób.

Następne punkty porządku obrad uległy przesunięciu.

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXVII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XXVII sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

 6. Informacja o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

 7. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 19. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Elżbiety Michałek na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 23. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 24. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 17 maja do dnia 13 czerwca 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Radny St. Wojtuń – poruszył sprawę związaną z zarządzeniem nr 58/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsc do handlowania na targowisku miejskim – zapytał, jakie jest obłożenie, czy jest 100 % rezerwacja miejsc na targowisku, czy są wolne miejsca, które nie są rezerwowane.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Burmistrz Miasta na końcu pkt 22 porządku obrad – „Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych”.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 17 maja do dnia 13 czerwca 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zapytała:

 1. W jakim terminie będą zainstalowane urządzenia do ćwiczeń na powietrzu w Parku Miejskim przy Al. Piasta, zaplanowane w tegorocznym budżecie, ponieważ jest już sezon letni i można by już z nich korzystać.

 2. Czy są jakieś możliwości, żeby karać tych, którzy w wyznaczonych miejscach na tablicach ogłoszeń na nekrologi, zaklejają je – czy można wobec nich zastosować jakieś sankcje, np. upomnienia, nagany, mandaty?

 3. Jak zostanie rozwiązany problem zabezpieczenia placu zabaw przy ul. Reymonta?

 1. Radna M. Wegner:

 1. Zapytała, czy wstawione są już dodatkowe ławki na placu zabaw przy promenadzie ?

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą wyremontowanej hali sportowej przy ul. Mickiewicza. Powiedziała, że sportowcy zgłaszają, iż są przetarcia na parkiecie – zapytała, czy jest to objęte gwarancją, czy będzie dolewany, poprawiany lakier, żeby nie uległo to całkowitemu zniszczeniu.

 3. Prosiła, żeby na promenadzie pojawiał się patrol Policji – pieszy lub na rowerach. Powiedziała, że był to pomysł radnego Andrzeja Kosiby (w poprzedniej kadencji Rady) i myśli, że jest on coraz bardziej trafny, tym bardziej, że cały czas zgłaszane są uwagi o niebezpieczeństwie na promenadzie związanym z przekraczaniem nadmiernej prędkości przez rowerzystów – brak tam jest patroli. Uważa, że pojawienie się, co jakiś czas, na promenadzie patrolu Policji – pieszego lub na rowerach, zwiększy tam bezpieczeństwo.

 4. Zwróciła uwagę na problem mieszkańców bloków Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z jaskółkami, które wszędzie zakładają gniazda. Powiedziała, że mieszkańcy byliby szczęśliwi, gdyby w odpowiednim okresie, byłaby możliwość pościągania gniazd.

 1. Radny H. Golla:

Zaproponował, aby dla poprawienia bezpieczeństwa, zwłaszcza użytkowników pieszych, na promenadzie postawić znak ograniczający prędkość rowerów np. do 20 km/h – chociaż nie sądzi, że znak ten coś zmieni, ale kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to naprawdę odpowiedzialność poniesie ten, który nie dostosował się do tej nakazanej prędkości.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał, czy już wiadomo do kogo należy wystający kabel przy ul. Królowej Jadwigi 32, o co pytał na poprzedniej sesji i kiedy zostanie on usunięty.

 2. Zapytał, czy jest możliwe zainstalowanie drążka i poręczy gimnastycznych na siłowni na promenadzie oraz na innych siłowniach na powietrzu – jeżeli będą budowane, ponieważ młodzież chce również ćwiczeń siłowych.

 3. Zapytał, czy wiadomo już jaka będzie opłata za śmieci i kiedy mieszkańcy dostaną jakieś worki, bo jak na razie nic w tym kierunku się nie dzieje. Ponadto zapytał, dlaczego z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych – odbiorcą śmieci, została podpisana umowa tylko na 1,5 roku a nie na dłużej – uważa, że jest to krótki termin, bo inne firmy mają podpisane umowy na okres 2,5 – 3 lat.

 4. Nawiązał do zorganizowanej imprezy przez Fundację Złotowianka, w której brała również udział część radnych. Zapytał, czy nie warto byłoby podjąć decyzję i przyłączyć się do nich, aby wspólnymi siłami zrobić wszystkie ich imprezy, ze względu na to, że Fundacja mogłaby trochę rozszerzyć swoją działalność, natomiast dla miasta byłoby to dobre, bo zwiększyłoby promocję, a jeśli nie, to czy nie można zwiększyć im np. dotacji, bo wie, że miasto dofinansowało imprezę w kwocie 2 tys. zł.

 5. Prosił Burmistrza o wyjaśnienie pojęcia „polityki miasta” odnoszącej się do wypowiedzi Burmistrza na łamach lokalnej prasy, gdzie jednej firmie umarza się podatek a innym „kładzie się kłody” – np. parkometry, które sklepikarzom obniżają dochody. Powiedział, że chodzi mu o firmę Amaj Spółka Jawna, której przez kilka lat umorzono dużą kwotę, a w samym 2012 r. – 14 tys.zł. Mówi się, że miasto robi tam imprezy i w zamian za to firma ta ma umorzenia. Uważa, że jeżeli krążą takie plotki, to coś trzeba z tym zrobić, a nie wie dlaczego tylko ta jedna firma dostaje takie umorzenia i to jest obligatoryjnie co roku. Zapytał, czy w tym roku firma Amaj też już ma jakieś umorzenia i w jakiej kwocie.

 1. Radny J. Białkowski:

Nawiązał do imprezy organizowanej na Półwyspie przez Fundację Złotowianka. Zwrócił uwagę, że jest to idealne miejsce na prowadzenie takich imprez, ponieważ nikomu to nie przeszkadza, jest tam dużo miejsca, mieści się tam mnóstwo ludzi – jest to o wiele lepsze miejsce niż między blokami, ale przy okazji wyszedł jeden problem, a mianowicie problem z prądem. Powiedział, że jeden z organizatorów prosił go, żeby również tę sprawę poruszył na sesji. Zapytał, czy można tam coś zmienić, bo jeżeli podłączy się nagłośnienie i wszystkie punkty gastronomiczne, to w zasadzie istniejąca linia energetyczna nie jest do tego chyba przygotowana.

 1. Radny K. Żelichowski:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą sprzątania dworca autobusowego – mieszkańcy zwracają uwagę, że jest tam duży bałagan, jest brudno. Wie, że teren należy do NETTO, a nie wie do kogo należy sprzątanie dworca i kto odpowiada tam za porządek – sprzątanie można zlecić Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych.

 2. Poruszył sprawę, która wraca co roku w okresie letnim, a mianowicie hałas przy barze na ul. Krzywoustego. Zwrócił uwagę, że nie chodzi o bar, który jest nieraz zamknięty, ale o teren przy nim, gdzie ludzie siedzą i hałasują. W imieniu mieszkańców prosił o wysłanie pisma do Policji, aby teren ten objęli większą kontrolą, głównie w piątki i soboty.

 1. Radny St. Wojtuń:

Poruszył sprawę dotyczącą śmieci – uważa, że dobrze byłoby, aby na drugą część sesji zaprosić p. Andrzeja Rutę – Kierownika Związku Gmin Krajny, żeby odpowiedział na nurtujące nas pytania, bo pewnie wie więcej niż wiedzieliśmy miesiąc temu.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 22 porządku obrad sesji.


Punkt 5.

Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, Radny K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że analizując informację zaszokowało, iż do przedszkola nie dostało się 62 dzieci. Uważa, że jest to dużo, tym bardziej, patrząc na poprzedni rok, gdzie do przedszkola nie dostało się 32 dzieci. Powiedział, że mając prognozę na następne lata, nie zrobiono praktycznie nic, żeby tę liczbę pomniejszyć. W Złotowie ma być niby prowadzona polityka prorodzinna, ale chyba nie za bardzo to nam wychodzi, bo jaką mają alternatywę młodzi ludzie, których dzieci nie mogą dostać się do przedszkoli a pracy w Złotowie nie ma – prowadzi to do tego, że młodzież nam ucieka. Tłumaczenie, że do przedszkoli nie dostają się te dzieci, których jeden z rodziców pracuje, uważa za śmieszne, ponieważ dzieci nie idą do przedszkola, bo rodzice pracują, a przedszkole nie jest żadną poczekalnią, tylko idą po to, żeby nabierać już początkowej edukacji. Uważa, że w przyszłym roku trzeba będzie coś zrobić, żeby zmniejszyć ilość dzieci nie przyjętych do przedszkoli, bo 62 dzieci to jest dużo. Ponadto zwrócił uwagę, że na pewno jest część rodzin, które mogłyby podjąć pracę, ale nie mogą ze względu na to, że ich dzieci nie dostają się do przedszkoli. Powiedział, że w poprzednim roku też mówiliśmy, że problem będzie w tym roku rozwiązany, a nie rozwiązał się, tylko powiększył się o 100 %.

Radny K. Cichański – powiedział m.in., że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki bardzo długo rozmawiano na ten temat, że do przedszkoli nie zostało przyjętych 62 dzieci, ale podejrzewa, że we wrześniu może być inaczej, ponieważ sprawozdanie było przygotowane na początku czerwca. Ponadto powiedział, że dobrze wiemy, iż rodzice deklarują i nie zawsze ta liczba we wrześniu jest taka jak na początku kwalifikacji – może okazać się, że dzieci nie przyjętych będzie niej. Zwrócił uwagę, że ustawa dała możliwość wyboru przez rodziców pójścia dzieci do szkół lub przedszkoli i skumulowało się to na ten rok. W tym roku mamy dużo dzieci, a ponadto nastąpiła kumulacja 5.-cio i 6-cio.-latków, co wynika ze sprawozdań. Natomiast w przyszłym roku, w/g sprawozdań, które otrzymaliśmy, liczba dzieci spadnie o 180 i naprawdę będzie inna sytuacja, ponieważ będziemy borykali się po woli z corocznym niedoborem dzieci w przedszkolach, a w tym roku rzeczywiście jest tak, że 62 dzieci nie dostało się do przedszkoli. Zapytał Panią Dyrektor G. Grabek, czy rodzice mają jakąś alternatywę umieszczenia dzieci w przedszkolach w okresie późniejszym – we wrześniu, czy październiku.

Pani Gazela Grabek – Dyrektor Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich – powiedziała m.in., że wiadomo, iż 5 godzin w przedszkolu jest darmowe i uważa, że stąd bierze się ta coraz większa liczba dzieci chętnych do przedszkola, bo każdy, jeżeli jest coś za darmo, to chce mieć dziecko umieszczone w przedszkolu i stąd bierze się ta ilość dzieci nie przyjętych. Powiedziała, że kwalifikacja dzieci odbywa się w miesiącu maju, a od września zawsze tak bywa, że część rodzin przeprowadza się i coś się zmienia. Uważa, że do września znajdzie się jeszcze miejsce dla około 10 dzieci a nawet na tą chwilę, sama przyjęła już dwójkę dzieci z listy dzieci nie przyjętych.

Burmistrz St. Wełniak – uzupełnił wypowiedź Pani Dyrektor G. Grabek. Powiedział m.in., że polityka Ministerstwa Edukacji i obecnego rządu, w jego przekonaniu, w stosunku do przedszkoli i całego problemu 6.-cio latków, dzieci przedszkolnych, wcześniejszego pójścia dzieci do szkół, jest jednym wielkim nieporozumieniem, ponieważ te wszystkie regulacje, które tworzy się na siłę, żeby pokazać jacy są dobrzy, idą wbrew i przeciwko interesowi dzieci i rodziców tych dzieci. Było to wszystko doskonale uregulowane. W tej chwili, po tych wszystkich zmianach, że 5 godzin jest bezpłatnych a później zawiera się z rodzicami dzieci umowy na świadczenia tych usług, za które trzeba płacić, tworzy się nikomu niepotrzebną biurokrację i nie ma co ukrywać, ludzie to wykorzystują – matka niepracująca, niekiedy i ojciec, „odstawiają” na 5 godzin dziecko pod opiekę zupełnie innych ludzi. Przyznał rację radnemu K. Koronkiewiczowi, że dziecko to powinno być przyjęte, ale na pewno nie powinno być przyjęte zupełnie za darmo – nie ma takiej możliwości, Państwa po prostu na takie rozwiązania nie stać i nas nie stać – może w Złotowie nie jest to akurat wielki problem, ale są samorządy, gdzie średnio ilość przyjętych dzieci nie przekracza 50 % i te samorządy nigdy nie wybudują tyle przedszkoli, bo po prostu polityka Państwa – w jego przekonaniu, jest w tym względzie zła i jeżeli ona nie zmieni się, albo nie upoważnią samorządów do indywidualnego kształtowania tej polityki w miastach i gminach, to tak będzie. Nikt nie chce słuchać samorządów, w jaki sposób ma być to robione. Teraz Pan Premier zapowiedział, że wszystkie dzieci pójdą do przedszkoli i wszystkie będą bezpłatne, dając na to w tym roku 120 mln zł. – jak wyliczył, to na dziecko płacimy obecnie 5.500 zł. rocznie, co daje w przeliczeniu na wszystkie samorządy, tysiąc złotych i robi się z tego wielki szum. Ludzie dostają informacje, że złe są samorządy, bo Państwo dba o dzieci i rodziców tych dzieci, dofinansowując przedszkola, a nie ma tego, żeby ktoś powiedział, jak to faktycznie jest – my to odczuwamy, wszyscy jak tu jesteśmy. Powiedział, że być, może zbyt krytycznie do tego podchodzi, ale tak źle jeszcze nigdy nie było. Poinformował, że uczestniczył w seminarium na temat oświaty i o zapowiedzi objęcia 100 % dofinansowaniem przedszkoli prywatnych – posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że to jest jedyny słuszny kierunek, bo efektywność przedszkola prywatnego jest wyższa jak samorządowego. Na zadane przez niego (Burmistrza) pytanie do pani poseł, czy zdaje sobie sprawę, jakie ograniczenia są w przedszkolach samorządowych, odpowiedziała, że są takie same jak w prywatnych. Zapytał panią poseł, czy wie, o tym, że w przedszkolu prywatnym jest normalna umowa o pracę i nie ma żadnej „Karty Nauczyciela” ?, że przedszkolanki pracują za 2 tys. zł. brutto i nie 25 godzin, tylko 40 godzin, a te pieniądze, które przekazywane są z samorządów, biorą dyrektorki przedszkoli i kupują sobie nowoczesne auta, np. Tojoty Rawa, bo to jest potrzebne dla obsługi przedszkola. Powiedział, że jest to kompletna paranoja i dopóki to się nie zmieni, my nie jesteśmy w stanie tutaj inaczej to prowadzić.

Radny K. Cichański – m.in. podziękował Pani Dyrektor, że przy niezmienionej bazie lokalowej, tzn. nie przybywających miejsc w przedszkolach, obowiązkiem przedszkolnym, co roku objęta jest większa liczba dzieci i w perspektywie ostatnich 3 - 4 lat, jest to wzrost z 70 % do 84 % i są to w sumie działania pozytywne.

Radny K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że rozumie, iż przepisy są złe, ale rodzic na to nie patrzy, bo jeżeli Państwo mówi, że dziecko może iść do przedszkola, to oczekuje tego. Jeżeli są jakieś głupie przepisy odgórne, to myśli, że na takim poziomie jak my jesteśmy, powinniśmy działać, żeby zmniejszyć ilość dzieci nie przyjętych do przedszkoli, dlatego, że młodzież zacznie nam naprawdę uciekać i miasto będzie miastem starców – będzie to porażka, a my nic w tym kierunku nie zrobiliśmy. Powiedział, że biorąc pod uwagę dane liczbowe, które mamy, już w zeszłym roku powinniśmy zacząć myśleć o tym, ale wtedy każdy z nas sądził, że w przyszłym roku będzie lepiej, co okazało się nieprawdą i teraz ponownie mówimy, że będzie lepiej – a jeżeli coś się zmieni, to powtórzy się obecna sytuacja.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że nie mamy o czym dyskutować, ponieważ fakty mówią same za siebie, co powiedział radny K. Cichański – wiemy, ile jest dzieci w Złotowie poszczególnych roczników. Zwrócił uwagę, że od przyszłego roku jest radykalny spadek, ponieważ 6-cio latki pójdą do szkół i z tego tytułu odejdzie nam 6 oddziałów przedszkolnych, tj. około 170 dzieci – wypada to 1,5 przedszkola mniej i będzie taka sytuacja, że tak jak w latach 90 – tych, kiedy był niż, na przełomie 2000 roku, trzeba było zamknąć jedno przedszkole. Powiedział, że to jest jasne, iż od przyszłego roku będzie więcej miejsc w przedszkolach niż chętnych.

Radna M. Wegner – w odniesieniu do wypowiedzi K. Koronkiewicza zwróciła uwagę, ze Narodowy Fundusz Zdrowia również wie, ile mamy chorych i mówi, że mamy się leczyć, ale nikt nie mówi o tym, że ktoś musi czekać 10 lat w kolejce na operację.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na to, że nie można mówić tak, iż za wszystko jest winny samorząd, bo jeżeli reforma oświatowa z wprowadzeniem 6.-cio latków do szkół jest odkładana od 3 lat, a Pan Premier powiedział, że do szkoły pójdą dzieci urodzone do końca czerwca, a reszta – nie, to co to jest za działanie, po co te plany, po co te gadanie – jest to po prostu śmieszne, bo co by było gdyby pracowały tak samorządy ?

Burmistrz St. Wełniak – uzupełnił powyższą wypowiedź. Powiedział, że ręce opadają na wypowiedź Pana Premiera, że rząd nie dopuści, żeby w szkole, w pierwszych klasach, było więcej jak 25 dzieci – a jak będzie 26, to co, będą dwie klasy ? Uważa, że takich wypowiedzi nie można poważnie traktować, ale ten przekaz idzie do ludzi i to wtedy samorządy spotykają się z tym, że przychodzą rodzice i mówią, że przecież rząd daje wam na to pieniądze. Powiedział, że tak jak jest obecnie z kontaktem samorządów z rządem na temat oświaty przedszkolnej i szkolnej, nigdy tak źle nie było.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Punkt 6.

Informacja o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie przygotowania miejsc wyznaczonych do kąpieli, bazy gastronomicznej i noclegowej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Punkt 7.

Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Informacja jest bardzo obszerna i myśli, że radni zapoznali się z nią.

Podczas dyskusji, Radny K. Koronkiewicz powiedział, że miał gościa z Warszawy, który był zachwycony działalnością Biblioteki – śledził jej działalność przez internet. Myśli, że te problemy, które zostały przedstawione na końcu Informacji zostaną zrealizowane. Podziękował całej załodze Miejskiej Biblioteki Publicznej za włożoną pracę.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – w imieniu Rady przyłączył się do podziękowań za dotychczasową pracę. Zwrócił m.in. uwagę na to, że sukcesów jest sporo a jeśli chodzi o zapraszanych gości, to kontakty są szerokie. Powiedział, że radni również uczestniczą w spotkaniach, które są organizowane, ale nie zawsze można na nich być. Życzył realizacji przedstawionych zamierzeń na 2013 rok, które są już zresztą realizowane.

Radna M. Wegner – zwróciła uwagę i podziękowała za wspaniałą atmosferę w Bibliotece.

Pani Sylwia Mróz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – podziękowała za słowa uznania, które przekaże paniom w bibliotece, bo jest to zasługa całej załogi. Powiedziała m.in., że jeżdżąc na szkolenia oraz spotykając się i wymieniając się poglądami z innymi bibliotekarzami, bibliotekarkami z całego kraju, nabrała trochę pokory, bo oczywiście problemy lokalowe są, ale wie jak samorządy traktują biblioteki i dlatego podziękowała szczególnie Burmistrzowi, który zawsze zwracał uwagę na sprawy biblioteki oraz Paniom i Panom Radnym, którzy zauważają pracę biblioteki.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/261/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji Radny St. Wojtuń – powiedział, że wprowadzane jest nowe zadanie za około 1 mln zł., ale z tego co wie, to mamy dużo wolnych środków, które chyba nie będą wydatkowane w tym roku i jest też kredyt. Powiedział, że na jednej z komsji była sugestia pani Skarbnik, żeby z tych wolnych środków spłacić część kredytu – więcej niż jest w planie na ten rok. Zapytał, jakie jest zdanie Burmistrza w tej sprawie.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział m.in., że musimy dokładnie przeanalizować sprawę i myśli, że przy ocenie wykonania budżetu za I półrocze – jeżeli okaże się, że jest to korzystne dla nas, to przedstawimy odpowiednie wnioski, a na dzień dzisiejszy mamy budżet i w tym względzie żadnych zmian nie proponujemy. Zwrócił uwagę, że w planie jest przebudowa mostu, jest zamiar wystąpienia o pieniądze w ramach „schetynówek” i musi to być w planie, żeby wystąpić z wnioskiem – trzeba to wszystko rozważyć, ale trzeba też działać racjonalnie – z korzyścią dla miasta. Powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba zmian w budżecie, to przedstawimy propozycję, ale głównie jest to związane z przebudową mostu i ul. Grudzińskich.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/262/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1155.

Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1205.

Obecnych było 14 radnych.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/263/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/264/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/265/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/266/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/267/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/268/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/269/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/270/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/271/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Radni otrzymali nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta uwagi złożone projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Treść uwagi:

Teren działki nr 50 położonej w Złotowie przy ul. Rogatki podzielić na dwie części:

- teren na głębokości ok. 35 m od pasa drogowego drogi gminnej przeznaczyć pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,

- pozostałą część do jeziora Burmistrzowskiego przeznaczyć na teren rekreacji i zieleni publicznej”.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że jeżeli chodzi o wniosek dotyczący przeznaczenia części działki pod zabudowę mieszkaniową, to zgodnie ze Studium nie jest to w ogóle możliwe, ponieważ uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego, musi być zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a teren ten jest przeznaczony na tereny zielone i rekreacyjne i nie ma tam możliwości zabudowy mieszkaniowej.

W związku z tym, że nie było dodatkowych pytań, uwag w powyższej sprawie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta uwagi złożone projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim:

 1. za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny;

 2. za odrzuceniem uwagi – głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/272/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Elżbiety Michałek na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną – zapytał, czy są pytania w tej sprawie.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Elżbiety Michałek na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 2. - wstrzymało się od głosowania.

Radny K. Żelichowski – członek Komisji Rewizyjnej – zwrócił się do Burmistrza, żeby w przyszłości nie było takiej sytuacji, że pracownik Urzędu Miejskiego chce kupić działkę od miasta, a jest uczestnikiem tego postępowania. W sprawie, która została już przegłosowana, była taka sytuacja, że Pani ta zajmuje się sprawami sprzedaży nieruchomości, ma z tym styczność i ponadto przygotowuje nieruchomość do sprzedaży, którą chce kupić – zdaniem Komisji Rewizyjnej sprawa ta powinna być przekazana do załatwiania innej osobie.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/273/13 w sprawie uznania skargi Pani Elżbiety Michałek na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 22.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie terminu zainstalowania urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w Parku Miejskim przy Al. Piasta odpowiedział, że przetarg jest ogłoszony – uważa, że w lipcu urządzenia powinny być zainstalowane.

 2. Jeżeli chodzi o zaklejanie miejsc na tablicach ogłoszeń na nekrologi odpowiedział, że nie ma możliwości karania osób, które to robią – Straż Miejska wie o tym i jak przejeżdżają, to zrywają ogłoszenia z miejsc przeznaczonych na nekrologii. Powiedział, że można jedynie apelować, prosić, bo przepisów, żeby egzekwować to karami, nie ma.

 3. W sprawie zabezpieczenia placu zabaw przy ul. Reymonta odpowiedział, że ogrodzenie zostało wykonane i zlecone zostało wykonanie progu zwalniającego – w najbliższych dniach powinno to być gotowe.

Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie dodatkowych ławek na placu zabaw przy promenadzie odpowiedział, że ławki są zamówione i jeszcze przed Euro Eco Meetingiem będą rozstawione, również w innych miejscach na terenie miasta, m.in. przy ul. Moniuszki, ul. Boh. Westerplatte – tam gdzie ich brakuje, będą dostawione.

 2. Jeżeli chodzi o lakier na parkiecie hali sportowej przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że przy odbiorze, na którym był również dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej S. Wilowski, nie było tego typu uwag, zastrzeżeń do wykonawstwa – nie wie komu to nie odpowiada, ale jeżeli są jakieś usterki, to jest okres gwarancji i będzie można tego dochodzić – jeżeli lakier będzie ścierał się, to w okresie gwarancji jest możliwość poprawienia i pomalowania na nowo.

 3. Jeżeli chodzi o patrole Policji na promenadzie odpowiedział, że jest to wniosek, którego Policja nie chce przyjąć. Powiedział, że coraz bardziej skłania się do tego wniosku, żeby patrole były piesze. Poinformował o „jeleniu” na promenadzie, który oblegany jest przez dzieci i dorosłych. Zwrócił uwagę, że poroże jest naturalne i może się zdarzyć, że przy wchodzeniu na jelenia zostanie ono szybko uszkodzone, a jest to kolejna atrakcja na promenadzie i warto byłoby, żeby tego nie niszczyć – skierowana jest tam kamera, jeleń i zegar są pod stałym monitoringiem. Powiedział, że jeśli chodzi o wniosek do Policji to go przekażemy. Poinformował o przypadkowo zarejestrowanym nagraniu z monitoringu – o zachowaniu policjanta, który wjechał na promenadę nieoznakowanym samochodem pod samego „jelenia”, na którym skakały dzieci a następnie wyjechał koło posesji p. Skowrońskiego. Powiedział, że jeżeli ma być taka reakcja, to policjanci powinni chodzić pieszo albo jeździć rowerami – będziemy rozmawiać z Komendantem, żeby takich sytuacji nie było.

Burmistrz St. Wełniak – przypomniał, że wszyscy radni otrzymali zaproszenia na EEM. Poinformował, aby przed inauguracją nad jez. Baba o godz.. 1700, spotkać się o godz. 1640 przy rzeźbie jelenia na promenadzie, gdzie byłoby jego odsłonięcie, a następnie – przejście na sadzenie drzew nad jez. Baba.


 1. Jeżeli chodzi o problem z jaskółkami w bloku Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odpowiedział, że mieszkańcy powinni dotrzeć bezpośrednio do prezesa ZTBS, ale przekaże mu, że jest ten problem. Zwrócił uwagę, że w tej chwili jest to trochę późno, bo trzeba odpowiednio wcześniej reagować – jak mają zamiar budować gniazda.

Radnemu H. Golla:

W sprawie szybkiej jazdy rowerem na promenadzie odpowiedział, że są już tam zainstalowane tablice ostrzegawcze, natomiast wprowadzenie zakazu – ograniczenia prędkości, jest wątpliwe pod względem prawnym, a jednocześnie jest prawie niemożliwe do egzekwowania – radaru tam nie postawimy, a jak udowodni się, że ktoś jechał 20 czy 30 km/h. Powiedział, że tablice ostrzegawcze stoją i jest to wyraźny znak, że trzeba uważać – już nic więcej tam nie można zrobić, tylko należałoby apelować do rozsądku, że na ścieżce jest nie tylko rowerzysta, ale jest też pieszy.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W spawie lamp na ul. Królowej Jadwigi 32 odpowiedział, że jest pozwolenie na budowę i lampy te zostaną włączone, a kabel jest energetyki i będzie włączony do tych lamp, które będą wymienione – jest już pozwolenie na budowę.

 2. W sprawie drążków gimnastycznych na siłowni odpowiedział, że miejsce jest i można byłoby to zamontować, ale nie wie czy w wykazie urządzeń siłowni zewnętrznych są drążki i poręcze gimnastyczne – trzeba zorientować się w tej sprawie – jeżeli będzie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uzupełnić i zainstalować również w Parku.

 3. Jeżeli chodzi o śmieci odpowiedział, że opłata za nie jest ustalona: 9,50 zł. za segregowane i 15 zł. za niesegregowane – będzie to opłata, którą każdy obywatel będzie wnosił. Natomiast, jeżeli chodzi o przetarg, który został rozstrzygnięty, to MZUK na 1,5 roku złożył ofertę na 8.160 tys. zł., a Związek Gmin Krajny określił te widełki od 8 do 12 mln zł. Powiedział, że trudno tutaj trafić z ceną, ponieważ nie wiadomo, ile będzie w sumie śmieci segregowanych a ile nie segregowanych – okaże się to dopiero jak zostaną złożone wszystkie deklaracje, a faktycznie dopiero, kiedy system zacznie działać, bo będzie wiadomo czy ludzie zadeklarowaną ilość śmieci segregują, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o okres na jaki została podpisana umowa, to uważa, że przyjęto okres najbardziej korzystny. Uznaliśmy, że jest to taki okres, który pozwoli wysondować, jak to funkcjonuje, nabrać odpowiedniego doświadczenia dla MZUK, a poza tym, są zamiary budowy instalacji i w tym czasie powinna ona powstać – zmieni to wtedy zupełnie sytuację w Związku Gmin, a z tego co wie, to jest konkretna decyzja koncernu, że będą to realizować. Na uwagę K. Koronkiewicza, że MZUK nie dostarczył jeszcze worków na śmieci, Burmistrz Miasta odpowiedział, że worki dowiozą. Nie daje gwarancji, że nie będzie jakiś perturbacji, bo rzeczywiście system jest zupełnie inny, ale jest po rozmowie z prezesem MZUK, p. J. Fertikowskim – są wyjątkowo przygotowani na wszystkie niespodzianki, mają zgromadzoną odpowiednią ilość pojemników, worków i mają opanowaną i przygotowaną całą tą logistykę i nie powinno być niespodzianek.

 4. Jeżeli chodzi o imprezę organizowaną w niedzielę (23.06.) na Półwyspie przez Fundację Złotowianka odpowiedział, że „miasto” finansuje to w ramach pożytku publicznego, ale tyle, ile wynika to z budżetu i to co możemy finansować, czy chcemy finansować. Powiedział, że impreza ta ma swój urok, cieszy się zainteresowaniem i należy to wspierać. Trzeba też powiedzieć, że to nie są tylko te pieniądze, które my dajemy, bo nikt nie liczy pozostałych kosztów, jak np. koszty sprzętu nagłaśniającego, energii, całej organizacji itd. – to też są rzeczowe koszty, które świadczy Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, czy inne instytucje, organizacje. Można powiedzieć tak, że impreza jest duża i organizowana niskimi kosztami, ale wykładanymi pieniężnie, natomiast tam wszyscy inni uczestniczą na zasadach wolontariatu i jeżeli to policzyć, to wtedy te wydatki byłyby zupełnie inne. Powiedział, że impreza ta jest dobrze organizowana i uważa, że powinniśmy ją wspierać, ale jednocześnie wyjaśnił, że to nie są wszystkie koszty, które ponosi miasto, czy organizacje miejskie.

Radnemu J. Białkowskiemu:

Jeżeli chodzi o problemy z prądem na Półwyspie, to nic tam nie zmienimy, po prostu musimy ograniczyć ilość poboru mocy – rozmawiał z elektrykiem dyżurnym w tej sprawie. Dla stoisk handlowych, które są tam ustawiane – stoisko z piwem, lodami i inne, trzeba by postawić tam oddzielną dobrą trafostację, wyłączyć fontanny, wyłączyć prąd i nie ma możliwości, żeby w Energetyce zarezerwowali taką moc, za którą trzeba płacić. Jeśli chodzi o Półwysep, to było zakładane, że będą tam odbywać się nagłaśniane imprezy, ale nie przy takiej ilości stoisk – tego nie jesteśmy w stanie zrobić i nikt tam takiego poboru mocy prądu nie przewidywał. Przy następnych organizowanych tam imprezach, jednoznacznie musimy zastrzec, jaka jest możliwość poboru maksymalnej ilości mocy. Nie da się tam nic zrobić, bo wymaga to przebudowy całej instalacji, a ponadto zamówienia tam innej mocy, za którą płaci się bez względu na to czy wykorzystuje się ją, czy nie. Na pytanie K. Żelichowskiego, czy nie warto byłoby zastanowić się nad tym, żeby przenieść tam imprezy z EEM, Burmistrz odpowiedział, że Fundacja Złotowianka jest traktowana tolerancyjnie jeżeli chodzi o imprezy masowe, natomiast już samorząd, ani ZCAS tak tolerancyjnie traktowane nie będzie. Żeby zrobić tam imprezę masową, to problem polega na tym, że trzeba by ogrodzić teren – ustawić kilometry płotków. Powiedział, że na pewno na Półwyspie impreza byłaby lepsza – ta część EEM, która jest na pl. Paderewskiego, ale nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów imprezy masowej.

 1. Wyjaśnił sprawę dotyczącą umorzenia podatkowego p. R. Rudawskiego. Powiedział m.in., że w prasie jest błąd, który powstał z naszej winy, bo umorzenie nie dotyczy należności głównej, tylko odsetek w kwocie 1.600 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o spółkę Amaj na ul. Wioślarskiej, powiedział, że taka jest polityka miasta i żeby im się powiodło. Spółka płaci około 5 tys. zł. miesięcznie podatku, który trzeba wypracować, a nie jest to taki biznes w takim mieście jak Złotów i oby im się dobrze wiodło, żebyśmy nie wrócili do lat 90-tych, kiedy był to wstyd, że w takim miejscu, nad jeziorem, stało to puste i było zdewastowane. Miasto również zainwestowało tam dużo pieniędzy – zrobiono plażę, zostało wybudowane boisko sportowe, doprowadzono kanalizację, gaz, udało się załatwić z Energetyką nowe zasilanie energetyczne, wybudowana została nowa droga. Zwrócił uwagę, że właściciele także zainwestowali tam masę pieniędzy – nie licząc tego, że w międzyczasie, kiedy budowali, był pożar i nie dostali odszkodowania. Uważa za słuszne, że w tym pierwszym okresie należało im pomóc, a teraz muszą już starać się, żeby tak jak wszyscy inni, płacić podatek od nieruchomości. Przypomniał, że od tego jak W. Buller zostawił „Zacisze”, to miasto przez te wszystkie lata nie dostało ani złotówki podatku. Powiedział, że uważa, iż decyzja o umorzeniu podatku była słuszna a ponadto rozważamy, żeby ewentualnie wprowadzić specjalne ulgi przedmiotowe dla miejsc noclegowych hotelowych – myśli tutaj o Krajnie i Domu Polskim, co trzeba jeszcze przeanalizować, bo naprawdę, to jest dość trudne, żeby z tego utrzymać się, a podatek jest bardzo wysoki i inne koszty też nie są takie małe. Zwrócił uwagę na konieczność ciągłego świadczenia usług w tej działalności, bez względu na to, ile jest gości hotelowych.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. W sprawie sprzątania dworca autobusowego odpowiedział, że jeżeli chodzi o same pomieszczenia dworca to główny bałagan był w sanitariatach i dlatego założono tam wrzutowy zamek i z tego co wie, to sytuacja poprawiła się – codziennie jest tam sprzątane. Jest tam również kamera i jest to obserwowane, ale nie zawsze uda się, żeby reagować – powiadomiono też Policję, żeby objęta to specjalnym dozorem. Jeżeli chodzi o sprzątanie zewnętrzne, to robi to Miejski Zakład Usług Komunalnych. Ponadto powiedział, że od czasu do czasu robimy generalny porządek ze śmieciami z terenu PKP – jeżeli nie jest to wystarczające, to możemy zwrócić uwagę, żeby MZUK sprzątał tam częściej, albo zrobią to osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

 2. W sprawie hałasu przy barze na ul. Krzywoustego, Burmistrz odpowiedział, że co roku sytuacja się powtarza – przekażemy to Policji, żeby zwrócili na ten teren uwagę, ale z tego co wie, to ten bar jest chyba nieczynny.

K. Żelichowski – zwrócił uwagę, że to nie klienci tego baru, ale na ławeczkach na zewnątrz zbiera się młodzież, przywożą piwo i hałasują.

Radnemu St. Wojtuniowi:

Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące śmieci, żeby zaprosić p. A. Rutę – Kierownika Biura Związku Gmin Krajny odpowiedział, że można zaprosić, ale obecnie on nic więcej nie powie to co już wiadomo – przekazano. Powiedział m.in., że Biuro Związku jest zorganizowane, są zatrudnieni ludzie i zobaczymy jak to wyjdzie, jak to się rozwinie – uważa, że nie powinno być źle. Obecnie trwają przygotowania, żeby na podstawie deklaracji, wprowadzić bazę danych do systemu komputerowego. Poinformował, że po rozmowie z Prezesem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ustalili, żeby w tych pierwszych dniach wprowadzania ustawy śmieciowej, iść ludziom naprzeciw – żeby nie stwarzać jakiś konfliktów, czy niepotrzebnych dyskusji, bo to jest nowa rzecz – wiele ludzi dopiero10 sierpnia przekona się na czym to polega, kiedy trzeba będzie zapłacić. Ma nadzieję, że nie będzie z tym większych problemów. Na uwagę K. Żelichowskiego dotyczącą płatności, faktur, Burmistrz powiedział, że MZUK Sp. z o.o. dostarczy wszystkim harmonogramy odbioru śmieci – każdy dostanie taką ulotkę. Natomiast my, jako Związek Gmin Krajny chcieliśmy to zrobić razem, ale niestety nie da się – każdy dostanie ulotkę powtarzającą, to co trzeba segregować, do tego będą podane terminy płatności, wysokość za śmieci segregowanie i niesegregowane oraz indywidualne konto. Powiedział, że na obsługę całego systemu wpłat i obsługę Biura Związku jest podpisana umowa ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie, który wygrał przetarg i tak jak jest w większości podatku od nieruchomości, każdy będzie miał indywidualne konto, na które będzie ten mógł przekazywać pieniądze bezpośrednio przez bank. SBL ma we wszystkich gminach swoje ekspozytury albo oddziały, a tam gdzie nie ma, np. w Łobżenicy, podpisał porozumienie z miejscowym bankiem, że przyjmowane będą wpłaty i opłaty te są zwolnione z prowizji. Poinformował, że biuro Związku Gmin Krajny mieści się w Urzędzie Miejskim, zajmują 2 pomieszczenia na II piętrze, a ponadto na parterze utworzono kasę, gdzie będą przyjmowane wpłaty i zmiany deklaracji. Na pytanie St. Wojtunia, czy wiadomo ile osób nie złożyło deklaracji, Burmistrz odpowiedział, że nie mamy jeszcze pełnej bazy danych, ale wg wstępnej oceny to np. w Tarnówce, która jest prawie wprowadzona, jest 70 %. Jak wynika z ustawy, dla tych, którzy nie złożyli deklaracji, trzeba będzie wystawić decyzję administracyjną – jest to następny problem, bo system jest bardzo skomplikowany administracyjnie, biurokratyczny. Decyzja będzie miała mniej więcej taką formułę jak nakaz płatniczy podatku, a operacja taka kosztuje w tej chwili prawie 9 zł. i będą na to składać się wszyscy pozostali solidni, którzy złożyli deklaracje i będą płacić. Jest sporo problemów, z którymi trzeba będzie sobie poradzić. Na pytanie St. Pikulika, co mieszkaniec dostanie ze Związku Gmin Krajny, Burmistrz odpowiedział, że każdy dostanie ulotkę, która będzie powtórzeniem tego, co trzeba robić ze śmieciami segregowanymi – będzie nazwisko, imię, jego adres oraz numer konta i terminy płatności. Powiedział, że zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminach, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, ustalone są terminy płatności – do 10 każdego miesiąca, a I-sza wpłata – do 10 sierpnia br. Zwrócił uwagę, że niewyjaśniony jest też problem, który poruszał K. Żelichowski, tj. sprawa faktur – na razie nie wiemy jak to będzie realizowane, a dla prowadzących działalność gospodarczą to są koszty i powinni mieć faktury, nie wie jak to będzie traktowane, bo jeśli chodzi o podatek, to jako dowód załącza się nakaz płatniczy a tutaj nie ma takiej formuły, sprawa nie jasna – zobaczymy jakie będą wyjaśnienia. Na uwagę K. Steffena, że nie znikną weekendowe śmieci z lasów, plaż itd., Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o oczyszczanie miasta, to jest oddzielny problem. Powiedział, że przeprowadzono przetarg, który wygrał Miejski Zakład Usług Komunalnych i, który nadal będzie oczyszczał miasto ze śmieci, opróżniał kosze itd. To, o czym mówił wcześniej, dotyczy tylko śmieci komunalnych produkowanych przez mieszkańców i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Natomiast wszystkie publiczne miejsca to jest oddzielna sprawa.


Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi Radnemu St. Wojtuniowi w sprawie dotyczącej targowiska – obłożenia miejsc na targowisku, poruszonej w pkt. 3 porządku obrad – Informacja z działalności Burmistrza. Powiedział m.in., że pierwszy przetarg odbył się grudniu 2012 r., a w 2013 r. odbyły się dwa przetargi: w dniu 16 kwietnia – sprzedano 18 miejsc oraz w dniu 28 maja – sprzedano 8 miejsc. W tej chwili na targowisku jest wolnych, nie zarezerwowanych 7 miejsc do handlowania.


Punkt 23.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny R. Głyżewski – zwrócił się z prośbą o odpowiednio wcześniejsze koszenie trawy w parkach na os. Zamkowa, w tym w Parku Europejskim, ponieważ są sytuacje, które powtarzają się i musi kilkakrotnie dzwonić, żeby skosić tam trawę osiągającą wysokość pół metra i więcej – prosił, żeby teren ten nie traktować jako część „B” miasta.

 2. Radna A. Andrzejewska – zwróciła uwagę na to, że od kilku miesięcy mamy nowego Komendanta Powiatowego Policji, który mimo zaproszeń, nie pokazał się jeszcze na sesji. Powiedziała, że na sesjach występują problemy związane z bezpieczeństwem, a nie ma Komendanta i nie ma również przedstawiciela Policji – uważa, że jest to w jakimś stopniu lekceważenie radnych.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że na uroczystości związanej z Dniem Zwycięstwa zapraszał Komendanta Powiatowego Policji, który mówił, że zjawi się na sesji i chce poznać Radę, ale widocznie jakieś obowiązki zawsze go wstrzymują.

 1. Radny K. Koronkiewicz – nawiązał do imprezy Fundacji Złotowianka i zapytał, czy miasto nie mogłoby robić razem tą imprezę.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że sprawa nie jest taka prosta, ponieważ Fundacja organizuje imprezę po to, żeby zebrać pieniądze na działalność charytatywną, a my w takich imprezach możemy tylko uczestniczyć, ale nie możemy być współorganizatorem, bo przepisy na to nie pozwalają – za mienie komunalne użyte do tego musimy pobierać opłaty, nie może być tak, że będziemy jednym ze współorganizatorów i to nie będzie rozliczane. Nie jest możliwe, żeby impreza ta był wspólna, ponieważ jedyna prawna możliwość jest na tej zasadzie, jak odbywa się to obecnie, tj. występują z wnioskiem i my dofinansowujemy tą część, którą chcemy i, na którą mamy pieniądze.

Radny K. Koronkiewicz – nie zgodził się z Burmistrzem odnośnie podatku od firmy Amaj, bo wcześniej obiekty stały puste i nie wpływały do budżetu żadne środki, a od 3-4 lat – od kiedy są w posiadaniu obiektów przy ul. Wioślarskiej umarzano im podatek i nadal miasto nic z tego nie ma. Zwrócił uwagę, że organizowane tam są obozy sportowe i mają ciągłe obłożenie. Powiedział, że każdy ma jakiś problem ze sprzedażą i ktoś kto otwiera i podejmuje jakąś działalność gospodarczą, liczy się z konsekwencjami. Nie może być tak, że jedna firma dostaje ulgi a druga – nie. Podał przykład firmy – Zabajka 2, która również zakupiła od miasta budynek, wyremontowała go, zatrudniła ludzi, włożyła w to dużo pieniędzy i ubiegali się o umorzenie podatku albo o odroczenie płatności, na co Burmistrz nie zgodził się.

Odnośnie obiektów przy ul. Wioślarskiej, Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie do miasta nie wpływa podatek, ale będzie i przede wszystkim miasto nie musi się za to wstydzić. Natomiast, jeżeli chodzi o Zabajkę 2, to powiedział, że nie może mówić o szczegółach, ale może zapewnić, że sprawy są zupełnie nieporównywalne.

W nawiązaniu do wypowiedzi K. Koronkiewicza, że miasto organizuje w obiektach przy ul. Wioślarskiej imprezy i w zamian firma ta ma umorzenia, Burmistrz St. Wełniak powiedział, że przypuszczalnie chodzi tu o niego (o Burmistrza) – poinformował, że jeżeli chodzi o ostatnio organizowaną tam imprezę z okazji urodzin jego przyjaciela, to na wszystko ma dowody i to nie te lata, że burmistrz korzysta ze znajomości.


Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że rozmawiamy tylko o podatku od nieruchomości, natomiast jak jest prowadzona działalność gospodarcza, to wszyscy wiedzą, że są zatrudniani ludzie i jest jeszcze, wcale nie mały – bo prawie 40 %, udział w podatku od osób fizycznych i ten podatek od wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą legalnie – nie zatrudniając ludzi na czarno, wpływa do budżetu i to nie jest tak, że żadnych podatków nie płacą.

M. Wegner – zwróciła uwagę, że w powiecie jest ponad 230 organizacji pozarządowych, które trzeba byłoby w miarę równo traktować. Wie, że niektórzy mają lepsze możliwości i mogą to lepiej zrobić, ale dlaczego jedna organizacja ma być bardziej faworyzowana od innej. Uważa, że tu nie jest miejsce, żeby ktoś promował jedną organizację.

 1. Radny J. Białkowski – nawiązał do propozycji K. Koronkiewicza dotyczącej drążka i poręczy gimnastycznych na siłowni napowietrznej. Powiedział, że jest to dobry pomysł rozbudowy siłowni, jednak takie równoległe poręcze są przyrządem gimnastycznym, na którym wymagane są ćwiczenia tylko i wyłącznie z asekuracją – ćwiczenie na takim przyrządzie jest bardzo niebezpieczne. Zamontowanie czegoś takiego spowoduje możliwość wypadków, urazów itd. Uważa, że tego nie ma w wykazie przyrządów, ale dla niego jest to pomysł zupełnie nie najlepszy i jako nauczyciel wychowania fizycznego nie podpisałby się pod tym, żeby ktoś sam wszedł i sam ćwiczył na takich przyrządach.

 2. Radny K. Żelichowski – powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk przedstawił do zaopiniowania wniosek o przekazanie udziałów w gruncie z wysypiska, na Związek Gmin Krajny. Prosił, żeby Burmistrz powiedział radnym coś więcej na ten temat, żeby radni byli wtajemniczeni o co chodzi i co ma na celu przekazanie tego gruntu.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że właściciele Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. chcą sprzedać udziały firmie, która zajmuje się gospodarką śmieciami i jest skłonna budować stację przerobu odpadów na terenach przy Stanicy, a my jako miasto jesteśmy udziałowcem w tym gruncie, tak jak gmina Krajanka, Tarnówka, Złotów i miasto Złotów. Są przygotowywane propozycje, aby wydzielić z całej działki, która ma 40 ha, działkę około 6 ha i, żeby gminy zrzekły się udziałów w tym gruncie na rzecz Związku Gmin Krajny, a Związek wniósł aportem do tej nowej firmy, grunt pod budowę instalacji – takie są plany, które są w tej chwili dyskutowane. Poinformował, że jest również zgoda na sprzedaż udziałów przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast”, która jest jednym z głównych udziałowców MZUK. Być może, że jakieś konkretniejsze informacje na ten temat będą 4 lipca, ponieważ ma przyjechać przedstawiciel tej firmy. Zdaniem burmistrza, pomysł jest bardzo słuszny i zasadny. Zwrócił uwagę, że poprzez Związek Gmin Krajny, udało nam się to – czego nie ma pobliżu nawet Piła, że jesteśmy wymienieni w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami jako Regionalna Instalacja Zagospodarowania Odpadów, co daje nam możliwość wybudowania takiej instalacji. Gdyby ta instalacja rzeczywiście powstała, a ma nadzieję, że powstanie, to wtedy w Złotowie i w gminach należących do Związku Gmin Krajny, byłyby rozwiązane problemy ze śmieciami, na wiele lat. Powiedział, że te wszystkie w międzyczasie informacje, które się pojawiały, że do Związku Gmin nie ma co przynależeć, że wystąpiło Jastrowie, Okonek, Krajanka, to są sondaże obecnych włodarzy gmin, czy ewentualnie Związek Gmin nie chciałby ich przyjąć z powrotem. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać – nic na siłę, ale kierunek, jego zdaniem, jest dobry.

St. Wojtuń – zapytał, czy wniesienie tego majątku będzie w zamian za jakiś udział w tej firmie, co potwierdził Burmistrz Miasta.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że Związek Gmin będzie wnosił udziały do MZUK, będzie ustalona wartość tych działek i na podstawie tego będą wyliczone udziały.

 1. Radny St. Wojtuń – nawiązał do odpowiedzi Burmistrza odnośnie umorzeń podatku. Zwrócił uwagę, że nie powiedziano, iż zwolnienia z podatku były związane z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, a nie z uwagi na trudną sytuację. Ponadto zwrócił się z prośbą dotyczącą ukazania się w prasie informacji na temat zwolnienia z podatku p. Rudawskiego – jeżeli ta kwota nie jest taka i jest jakieś inne uzasadnienie, to dobrze byłoby to sprostować, na co Burmistrz odpowiedział, że sprostowanie będzie. 1. Radny K. Koronkiewicz – odniósł się do wypowiedzi M. Wegner dotyczącej organizacji pozarządowych. Powiedział, że nie stara się promować jednej fundacji, stara się, żeby były wyrównane wszystkie stawki, a nie na takiej zasadzie, że jedni mają więcej a drudzy mają mniej. A jeżeli jedna fundacja ma większe możliwości, a druga mniejsze, to może dlatego, że jedna fundacja bardziej się stara niż ta druga.

Radna M. Wegner – zwróciła uwagę, że nie chodzi o fundacje a o organizacje pozarządowe, których jest ponad 200.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik:

 • poinformował, że MLKS „Sparta” zaprasza na piłkarski piknik „Sparty”, który odbędzie się w czwartek 27 czerwca br. o godz. 1700 na boisku sportowym przy al. Mickiewicza 18;

 • przypomniał o Euro Eco Meeting w dniach 5-7 lipca br.;

 • poinformował, że następna, XXVIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. o godz. 1100.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 24.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.15, zamknął XXV II sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Alicja Andrzejewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik