Zamknij okno Drukuj dokument

               ZARZĄDZENIE Nr 45/13

               BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 2 maja 2013 r.

 

o zmianie zarządzenia Nr 29/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 kwietnia 2013 r konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.

 

§ 1. W załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 29/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale V pod nazwą „Warunki oraz termin rozstrzygnięcia ofert” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 13:00.”

2) w rozdziale V pod nazwą „Warunki oraz termin rozstrzygnięcia ofert” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 15:00 poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu.

 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 29/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 kwietnia 2013 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa

 

Stanisław Wełniak

Metadane

Źródło informacji:Radosław Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Sieg
Data wprowadzenia:2013-05-02 10:23:23
Opublikował:Radosław Sieg
Data publikacji:2013-05-02 10:23:17
Ostatnia zmiana:2013-05-02 10:24:29
Ilość wyświetleń:1578