Link do Związku Gmin Krajny

Związek Gmin Krajny powołany został w dniem 7 maja 1991 roku. Siedzibą Związku jest miasto Złotów.

 Do Związku Gmin Krajny należą gminy:

 1. Gmina Lipka,

 2. Gmina Łobżenica,

 3. Gmina Tarnówka,

 4. Gmina Zakrzewo,

 5. Gmina Miasto Złotów

 6. Gmina Złotów.

Związek Gmin Krajny w Złotowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie (Dz.Urzęd.Woj. z 2013 r. poz. 3094, ogłoszony: 2013-04-22). 

 

Do statutowych zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu:

1) gospodaki odpadami komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku, obejmujące:

  a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku, w tym współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonywania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
  b) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo wybór lub nawiązanie stosunków prawnych z istniejącą instalacją,
  c) tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku,
  d) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  e) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  f) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – członków Związku, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
  g) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  h) wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie lit. a-g powyżej,
  i) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  j) opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – członkach Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie,
  k) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
  l) podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów wraz z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
  m) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określenie stawek opłat,
  n) określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  o) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  p) określenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
  q) określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  r) określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  s) określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
  t) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  u) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorstwa,
  v) kontrola obowiązków wykonywania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym;

2) zaopatrzenie wsi w wodę.

 

Związek podejmuje działania na rzecz umocnienia pozycji samorządów, wymiany doświadczeń i reprezentuje współne stanowisko przed organami państwa.

Związek powołuje wspólne zakłady budżetowe, między innymi z dniem 8 czerwca 1991 roku powolano Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie, który aktualnie na swoją siedzibę w Złotowie na ul. 8 Marca 5. Działając na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i publicznego zakupiono sprzed ratownictwa technicznego. Wspólnie podejmowano działania na rzecz komunikacji jezior poprzez organizację Rejonowych Zawodów Strażackich, zawodów sportowych oraz popularyzację problemów ekologicznych (seminaria ekologiczne, konkurs piosenki ekologicznej) jak również na rzecz budowy oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci. W roku 2005 podpisano wspólne porozumienie dotyczące wspólniej inwestycji pn „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia” z lokalizacją na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 

 

Organami Związku Gmin Krajny jest Zarząd i Zgromadzenie.  

Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Związku.

Członkami Zgromadzenia są wójtowie, burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Ponadto członkami Zgromadzenia są dodatkowi przedstawiciele - po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej gminy - wyznaczeni na wniosek wójta, burmistrza, przez rady gmin uczestnicace w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Kadencja członka Zgromadzenia trwa do czasu wygaśnięcia jego mandatu w gminie, którą reprezentuje.

 

Władze Związku Gmin Krajny od roku 1991 : 

  I kadencja / 1991 – 1994 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Kazimierz Trela – wójt Gminy Złotów 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica 

 II kadencja / 1994 – 1998 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica  

 III kadencja / 1998 – 2002 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 IV kadencja / 2002 – 2006 / 

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 V kadencja / 2006 – 2010 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 VI kadencja / 2010 – 2014 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Ireneusz Baran – wójt Gminy Tarnówka

 VII kadencja / 2014 – 2018 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Adam Pulit – burmistrz Miasta Złotowa

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Starszak Edward – Radny Rady Miejskiej w Łobżenicy