PROTOKÓŁ NR XIX/12

z XIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 2 października 2012 roku


W dniu 2 października 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Krystian Cichański i K. Żelichowski- ( usprawiedliwieni).

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, p. W. Pająka – p.o. Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dyrektorów, kierowników i prezesów jednostek miejskich, przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów.


Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Kulasek– za jego zgodą.

 2. Protokół z XVIII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zwołania XIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk, w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad 3 punktów, a mianowicie:

1) Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla

obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188)

i rzeką Głomia.

2) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

3) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Radny Krzysztof Koronkiewicz zabrał głos w sprawie nie wprowadzania w/w punktów do porządku obrad – uzasadniając to tym, że radni lepiej zapoznają się z tymi materiałami i rozpatrzą je na następnych komisjach i sesji, która odbędzie się 30 października br.

W dalszej części, Jerzy Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza uzasadnił - dlaczego te punkty muszą być wprowadzone i uchwalone na tej sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował aby wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 26, 27, 28.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem tematów:

 1. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla

obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia” , jako pkt 26. - głosowało 9. radnych, 4. było „przeciw”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”, jako pkt 27.- głosowało 9.radnych, 4. było „przeciw”.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia, jako pkt 28 -głosowało 9.radnych, 4. było „przeciw”.

Przewodniczący Rady ogłosił, że po wprowadzeniu 3 punktów do porządku obrad,

następne uległy przesunięciu, i tak : Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych -jako pkt 29, Sprawy różne i zapytania uczestników sesji jako Punkt 30, Zamknięcie sesji -jako Punkt 31.

Za przyjęciem porządku obrad XIX sesji (po wprowadzeniu 3 pkt. )- głosowało 9 radnych, „przeciw”-3. radnych, 1.radny „wstrzymał się” od głosu.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2012 roku.

 6. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2011/2012 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2012/2013.

 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120025P-ul.Władysława Jagiełły w Złotowie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120002P-Aleja Rodła w Złotowie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120102P-ul.Wawrzyniaka w Złotowie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120010P-ul.Bolesława Chrobrego w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120008P-ul.Bytomiaków w Złotowie

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120015P-ul.Dworzaczka w Złotowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120020P-ul.Gorzelnianej w Złotowie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120056P-ul.Okrężnej w Złotowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120057P-ul.Ostrej w Złotowie.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120085P- ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

 22. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej

 25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zlotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

 26. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 29. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 30. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 31. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 sierpnia do dnia 19 września 2012 r.

Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 sierpnia do dnia 19 września 2012 r., nie wnosząc uwag.


Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna Mariola Wegner:

 1. Poruszyła sprawę utworzenia strony internetowej w ZCAS lub innej jednostce podległej gminie – wówczas organizatorzy mogliby zgłaszać imprezy w jednym miejscu tak aby nie nakładało się kilka imprez w jednym czasie. Mieszkańcy również sprawdzaliby jakie imprezy odbywają się na terenie miasta.

 2. Radny Krzysztof Koronkiewicz:

1) Poruszył sprawę stworzenia tzw. „strefy kibica” podczas Mistrzostw Europy w Piłce

Siatkowej i jakie są koszty wypożyczenia telebimu i ogólne wszystkie koszty z tym związane.

2) Zapytał, czy został już ogłoszony przetarg na rozbudowę pływalni „Laguna”?

3) Zapytał, w jaki sposób miasto jest przygotowane do zimy?

4) Zapytał, czy na stronie BIP Urzędu znajdują się aktualne informacje o umorzeniach i

zwolnieniach jakie otrzymali podatnicy w ubiegłym roku?

5) Czy jest zagrożone w jakiś sposób przyznanie dotacji przedszkolu dla dzieci

niepełnosprawnych, jakie zostało utworzone w Złotowie?

6) Dlaczego w ciągu roku zmieniła się cena wody do podlewania ogródków?


 1. Radna Alicja Andrzejewska:

 2. 1) Poruszyła problem budowy Domu Pomocy Społecznej na terenie miasta wiedząc o tym, że jest to zadanie Powiatu.

 1. Radna Anna Rogut:

 2. 1) Poruszyła sprawę naprawy dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Złotowie.

Radny Stanisław Wojtuń:

1) Poruszył sprawę parkomatu na ulicy Boh. Westerplatte - jest mało miejsc parkingowych i daleko do parkomatu, można go przenieść w inne miejsce.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta Stanisław Wełniak, Jadwiga Skórcz- Skarbnik Gminy Tadeusz Rugowski -Dyrektor ds. Technicznych MZWiK Sp. z o.o - w pkt 29 porządku obrad sesji, Tomasz Fidler- W-ce Starosta Złotowski – w pkt. 4,

w pkt 4.

Tomasz Fidler – Wice Starosta Złotowski odpowiedział w sprawie budowy domu pomocy społecznej.

Powiat Złotowski rozważa sprawę budowy domu pomocy społecznej. Posiadamy dużą bazę lokalową, którą moglibyśmy dostosować dla potrzeb tego rodzaju ośrodka. Pojawia się jednak problem finansowania domów pomocy społecznej, ponieważ koszt utrzymania uwzględniając kwotę od pensjonariuszy i kwotę od gmin jest dużo wyższy. Pojawia się problem z tzw. „zaopatrzeniem” czyli brakiem w domach pomocy społecznej nowych pensjonariuszy. Czekamy na razie na zmianę przepisów.

Przewodniczący Rady o godz. 1205 ogłosił 10. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1220.

Obecnych było 13. radnych.


Punkt 5.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2012 roku.


Radni otrzymali Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2012 roku, która była omawiana na posiedzeniach komisji oraz uchwałę nr S0-0953/10/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2012 r. wyrażającą pozytywną opinię o informacji i o przebiegu wykonania budżetu Miasta Złotów za pierwsze półrocze 2012 r.

Jadwiga Skórcz- Skarbnik Gminy – przeprowadziła prezentację multimedialną w zakresie tej informacji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2012 roku, nie wnosząc uwag.Punkt 6.

Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2011/2012 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Pan Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół za obszerne informacje o swoich placówkach.

Radna Alicja Andrzejewska poruszyła sprawę braku środków na remonty szkół. W przyszłości należy się nad tym zastanowić – skąd wziąć pieniądze na ten cel, aby stan techniczny szkół nie ulegał degradacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2011/2012 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2012/2013.


Punkt 7.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Łucja Greczyło- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała na pytania radnych : A. Andrzejewskiej, K. Koronkiewicza, Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka. Mówiła m.in. o aktywizacji zawodowej wśród bezrobotnych, o zatrudnianiu stażystów w firmach prywatnych i państwowych, o danych statystycznych.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.


Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042 były omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/165/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodniczący Rady przedłożył Radzie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów. Dokonuje się następujących zmian:

 1. „W załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się planowane wydatki w paragrafie 2340 Stypendia dla uczniów o kwotę 20.018, zwiększając o tę samą kwotę wydatki w tym dziale i rozdziale, paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.


 1. W załącznikach r 2 i nr 3 dotyczących odpowiednio wydatków ogółem i wydatków

 2. majątkowych zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w dziale 600 Transport i

 3. łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania "Przebudowa ulic: Ogrodowej – II etap i Wodociągowej" o kwotę 17.000 zł, zwiększając jednocześnie o tę kwotę wydatki w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie na realizację zadania " Zakup i montaż urządzeń do poboru opłat w strefach płatnego parkowania".

Za przyjęciem autopoprawki głosowali wszyscy radni – 13. osób.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/166/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/167/12 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH (PKT 11 - 20)

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że projekty uchwał w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych radni otrzymali i były one omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji, które jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał, nie wnosząc do nich uwag. Zaproponował, aby nie przeciągać i przyspieszyć procedurę, przewodniczący komisji nie przedstawiali, przy każdym projekcie uchwały, opinii komisji.


Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120025P – ul. Władysława Jagiełły w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120025P – ul. Władysława Jagiełły w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/168/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120025P – ul. Władysława Jagiełły w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120002P – Aleja Rodła w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120002P – Aleja Rodła w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/169/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120002P – Aleja Rodła w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120102P – ul. Wawrzyniaka w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120102P – ul. Wawrzyniaka w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/170/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120102P – ul. Wawrzyniaka w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120010P – ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120010P – ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/171/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120010P – ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120008P – ul. Bytomiaków w Złotowie

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120008P – ul. Bytomiaków w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/172/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120008P – ul. Bytomiaków w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120015P – ul. Dworzaczka w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120015P – ul. Dworzaczka w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/173/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120015P – ul. Dworzaczka w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120020P – ul. Gorzelnianej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120020P – ul. Gorzelnianej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/174/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120020P – ul. Gorzelnianej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120056P – ul. Okrężnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120056P – ul. Okrężnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/175/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120056P – ul. Okrężnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120057P – ul.Ostrej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120057P – ul. Ostrej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/176/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120057P – ul. Ostrej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120085P – ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120085P – ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/177/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120085P – ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Poza Komisją Bezpieczeństwa Publicznego, która nie zajęła stanowiska, wszystkie pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt omawianej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/178/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 22.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Radni otrzymali nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Przewodniczący Rady przedstawił uwagę nieuwzględnioną – jest to uwaga Państwa Moniki i Macieja Klein oraz Jadwigi i Marka Skórcz, a dotyczy dokonania w przyszłości zmiany usytuowania stacji transformatorowej (E-teren urządzeń elektroenergetycznych).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę

Kto jest „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów,

Kto jest „za odrzuceniem wniesionej uwagi” – 12 głosów,

Kto „wstrzymał się od głosowania” – 1 głos.

Mając na uwadze wynik przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

Punkt 23.


Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/179/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 24.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.


Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/180/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 25.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/181/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Zlotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 26.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Przewodniczący Rady przedstawił po kolei 3 uwagi nieuwzględnione:

-Treść pierwszej uwagi wniesionej przez Pana Wrzeszcza - „Wnoszę o zawarcie w sporządzanym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów, które zezwolą na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

Burmistrz Miasta S. Wełniak i Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiadali na pytania radnych: J.Białkowskiego dotyczące gruntów rolnych – działek położonych między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

Kto jest „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów,

Kto jest za odrzuceniem uwagi – 10 głosów,

Kto „wstrzymał się” od głosowania – 3 głosy.

Mając na uwadze wynik przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

- Treść drugiej uwagi wniesionej przez Pana Andrzeja Młynarskiego - „ Wnoszę o wprowadzenie zapisów pozwalających na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego

z garażem”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

Kto jest „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów,

Kto jest za odrzuceniem uwagi – 10 głosów,

Kto „wstrzymał się” od głosowania – 3 głosy;

Mając na uwadze wynik przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

-Treść trzeciej uwagi wniesionej drogą elektroniczną przez Państwa Beatę i Jakuba Marciniak- „Zgłaszamy uwagi w zakresie dotyczącym zakwalifikowania naszej działki gruntu nr 56 do tzw.”terenów zieleni niepublicznej”(ZN), wnosimy o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie planu tj. zakwalifikowania obszaru, na którym położona jest nasza działka gruntu nr 56 z propozycji zawartej w projekcie z tzw.”terenów zieleni niepublicznej(ZN)do kategorii tzw. „ terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”(ZN).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

Kto jest „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów,

Kto jest za odrzuceniem uwagi – 10 głosów,

Kto „wstrzymał się” od głosowania – 3 głosy.

Mając na uwadze wynik przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.


Punkt 27.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 10. radnych, „przeciw”-1 radny, „wstrzymało się”2. radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/182/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 28.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 10. radnych, „ przeciw”- 3. radnych

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/183/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 29.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.


Radnej M.Wegner:

1) W sprawie utworzenia strony internetowej, gdzie można by zgłaszać imprezy odbywające się na terenie miasta - jest to dobry pomysł- trzeba taką stronę utworzyć najlepiej przy stronie ZCAS- sprawę przekazuję tu obecnemu Dyrektorowi ZCAS Panu Sławomirowi Wilowskiemu.


Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. Jeżeli chodzi o telebim i tzw. „strefę kibica” odpowiedział, że jesteśmy w trakcie rozeznawania sytuacji ale trzeba wziąć jednak pod uwagę duże koszty – informację o kosztach przekażę później – na następnej sesji.

 1. Jeśli chodzi o przetarg na rozbudowę pływalni „Laguna” to został on ogłoszony – leci termin i czekamy na jego rozstrzygnięcie.

3) Jeśli chodzi o to jak miasto jest przygotowane do zimy- to miasto w całości jest objęte utrzymaniem zimowym chodników i ulic - mamy umowę z MZUK-iem i według tej umowy w przypadku niespodziewanego „napadu zimy”- obowiązuje kolejność odśnieżania. W pierwszej kolejności odśnieżane są takie części miasta, gdzie więcej mieszkańców korzysta z chodników i ulic, w następnej kolejności inne części miasta, gdzie mieszkańców jest mniej. Z MZUK-iem jest jedna umowa roczna – obejmuje ona utrzymanie miasta w czystości jak również utrzymanie zimowe.

Niezależnie w jakim czasie „przyjdzie zima „– utrzymanie zimowe obowiązuje MZUK.

4) Jeśli chodzi o stronę na BIP Urzędu to umorzenia i zwolnienia z podatku powinny tam być. Może są w innym miejscu.

Pani Jadwiga Skórcz - Skarbnik Gminy – również odpowiedziała, że na stronie BIP są zawarte informacje o zwolnieniach i umorzeniach podatkowych za 2011 rok.

5) Jeśli chodzi o dotację dla przedszkola niepublicznego dla dzieci niepełnosprawnych,

które powstało w mieście – to dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne w takim

przedszkolu jest 10- krotnie wyższa niż dla dziecka w normalnym przedszkolu. Zrobiono z

publicznych pieniędzy na oświatę dobry pomysł na życie. Przepis jest absurdalny.

Utrzymanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu powinno być droższe ale nie

10 -krotnie. W tym konkretnym przypadku jest tylko jedno dziecko zameldowane czasowo w

Złotowie.

6) Radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi w sprawie podwyżki cen wody do podlewania odpowiedział obecny na sesji Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MZWiK Pan Tadeusz Rugowski .Wyjaśnił, że cena wody do podlewania kiedyś zaliczana była do wody przeznaczonej do „celów bytowych „ obecnie jest zaliczana do wody przeznaczonej „do innych celów niż

bytowe” i w związku z tym jest wyższa opłata za „korzystanie ze środowiska”, która musi

być przeniesiona na odbiorcę - ta cena -wyższa obowiązuje już od 1 lutego bieżącego roku.


Radnej A.Andrzejewskiej:

1) w sprawie budowy domu pomocy społecznej – jest to sprawa ważna ale na dzień dzisiejszy

nie do zrealizowania. Wice Starosta odpowiedział radnej na to pytanie w pkt.4 sesji.

Radnej A.Rogut:

1) W sprawie naprawy dachu na budynku, gdzie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej-

naprawa dachu na tym budynku jest zadaniem Starostwa Powiatowego. Podejmę jednak

rozmowy ze Starostą w celu wspólnego rozwiązania tego problemu.


Radnemu Stanisławowi Wojtuń:

1) W sprawie parkomatu na ulicy Boh. Westerplatte - jest tam rzeczywiście mniejsze zainteresowanie parkowaniem , w okolicy jest dużo miejsc do parkowania- trzeba pomyśleć o przeniesieniu w inne miejsce, musimy się nad tym zastanowić.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.


Punkt 30.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.


Radny R. Głyżewski w sprawach różnych zapytał o ogłoszony przetarg na rozbudowę pływalni „Laguna”, czy zakres jest taki sam jak w pierwszym przetargu?

S. Wełniak – Burmistrz Miasta – odpowiedział twierdząco na to pytanie.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Miasta S. Wełniaka o zaproszenie na następną sesję tj. na 30 października 2012 roku przedstawiciela Spółki „ENEA” i ustalił termin następnej sesji na 30 października 2012 roku.

Radny Kazimierz Steffen - w sprawach różnych zapytał, Czy nie można zrezygnować z parkometru przy ulicy Cechowej? Z takim wnioskiem zgłasza się do niego dużo osób.

S. Wełniak Burmistrz Miasta – odpowiedział, że to wymaga zmiany uchwały, ale gdy to wprowadzano to prawie wszyscy się na to godzili.

Radny Kazimierz Steffen, zapytał, czy miasto jest zainteresowane wyciągiem narciarskim na jeziorze?

Burmistrz odpowiedział, że z tego co wie to w naszej okolicy Szczecinek i Margonin mają takie wyciągi i roczne utrzymanie kosztuje Szczecinek -ok. 500 tys. złotych, a Margonin- ok. miliona złotych, czy nas na to stać- trzeba na to sobie odpowiedzieć.

Radny Krzysztof Koronkiewicz zapytał, czy miasto nie mogłoby zakupić przenośnych toalet w czasie imprez na półwyspie, bo w czasie imprezy organizowanej przez „Złotowiankę”- 1 toaleta obok skansenu /zagrody/ to było za mało.

Burmistrz odpowiedział, że organizatorzy mogą toaletę wypożyczyć w MZUK-u, ma prawdopodobnie 2 toalety przenośne na stanie.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 31.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 13.30, zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokołowała:Z. Chmielewska

Sekretarz obrad
Krzysztof Kulasek


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik