Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie

CPV:
45.21.22.25-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 2 zadań - obiekty użyteczności publicznej, w tym 1 salą sportową, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością (ok. 600.000 zł) robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj.: 1 osobą z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne oraz 1 osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 30 kwietnia 2013 r. wraz z decyzją pozwolenia na użytkowanie

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-10-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-10-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 18.000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (244.7kB)    
SIWZ - rozbudowa hali w Złotowie (243.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (39kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (46kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (47.5kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (43kB)    
Zał. nr 4 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (30kB)    
Zał._5_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (38kB)    
Zal._6_WZOR UMOWY spr (121.5kB)    
Aneks 08 2012 opis instalacyjny (36.5kB)    
Opis_techniczny_zamienny 27.08.2012 (135.2kB)    
PARTER_PIĘTRO_ ANEKS_27.08 (1.9MB)    
PARTER_PIĘTRO_ ANEKS_27.09 (2.3MB)    
RZUT PARTERU INSTALACJE WOD-KAN ANEKS 08 2012 (1.7MB)    
RZUT PARTERU INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI ANEKS 07 2012 (2MB)    
RZUT PIETRA INSTALACJE C.O. I WENTYLACJA ANEKS 07 2012 (2.3MB)    
RZUT PIETRA INSTALACJE WOD-KAN 07 2012 (1.3MB)    
RZUT PIWNIC INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI ANEKS 07 2012 (793kB)    
RZUT PIWNIC INSTALACJE W-K ANEKS 07 2012 (975.5kB)    
Zał. 7 STWiOR (114.5kB)    
Zał. 8.1 KONSTRUKCJA KL (645.3kB)    
Zał. 8.2 PRZEBUDOWA PZ (104kB)    
Zał. 8.3 PRZEKRÓJ (645.4kB)    
Zał. 8.4 RZUT PARTERU ANEKS (1.7MB)    
Zał. 8.5 PLAN (377.9kB)    
Zał. 8.5 ZEST-STOLARKI (318kB)    
Zał. 8.6 PRZEKRÓJ B-B (630.5kB)    
Zał. 8.7 RZUT FUNDAMENTÓW (620.7kB)    
Zał. 8.8 RZUT PIĘTRA (1.3MB)    
Zał. 9 W1 przedmiar robót (186.9kB)    
Zał. 10 Kosztorys_Ofertowy_Przedmiar (73kB)    
Zał. 11 Przedmiar 3 (1.8MB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (97kB)    
Odpowiedz na zapytania (472.6kB)    
Odpowiedż na zapytania nr 2 (514.9kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (690.1kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (86.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-10-08 12:33:10
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-10-11 14:19:35
Ostatnia zmiana:2012-11-20 12:02:09
Ilość wyświetleń:2758