PROTOKÓŁ NR XV/12

z XV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 24 kwietnia 2012 roku


W dniu 24 kwietnia 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Alicja Andrzejewska i Jacek Lewandowski.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji – G. Gibaszka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Starszego Cechu Rzemiosł Różnych – K. Pufala, radnego Rady Powiatu - M. Jaskólskiego, prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek miejskich, przedstawicieli mediów, wszystkich przybyłych gości oraz Z. Wójcika – byłego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku sesji, Przewodniczący Rady pożegnał pracownika Urzędu Miejskiego – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zygmunta Wójcika, przechodzącego na emeryturę. W imieniu Rady Miejskiej podziękował za długoletnią pracę na stanowisku kierownika USC, za zaangażowanie na rzecz dobra publicznego i społeczności lokalnej.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Jarosława Białkowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XIV sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania XV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XV sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XV sesji głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120095P – ul. Studziennej w Złotowie.

 3. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2012 rok.

12. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 2. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 3. Zamknięcie sesji.    

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 marca do dnia 12 kwietnia 2012 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 marca do dnia 12 kwietnia 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Zwrócił się do Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

 1. z zapytaniem, jak wygląda sprawa realizacji nowej inwestycji – stacji uzdatniania wody ?

 2. zwrócił uwagę na jakość wody, którą coraz bardziej czuć chlorem. Zapytał czy będzie tak już przez dłuższy okres, czy jest to okres tymczasowy ?

 1. Poruszył sprawę zrealizowanej kanalizacji deszczowej w ul. Rodła – Potulickich, która nie jest do końca prawidłowo wykonana. Prosił, żeby poprawić to, aby spełniała ona swoje zadanie.

 1. Radny St. Wojtuń:

Ponowił wniosek, który składał już wcześniej, dotyczący zamontowania spowalniacza ruchu na ul. Reymonta. Powiedział, że był na spotkaniu mieszkańców z prezesem Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na którym zgłaszano również taki wniosek. Poinformował, że mieszkańcy tego osiedla wiedzą najlepiej, jak jeżdżą niektórzy kierowcy – jeżdżą bardzo szybko, bo to jest prosty odcinek, a zamontowanie spowalniacza spowodowałoby ograniczenie prędkości. Zwrócił uwagę na to, że „muldy”są np. na ul. Słonecznej, gdzie ruch jest mniejszy.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Powiedział, że miesiąc temu prosił o posprzątanie placu przy ul. Królowej Jadwigi 17 – miało to być zrobione do świąt a do tej pory nic nie zrobiono. Zapytał, kiedy teren ten zostanie uporządkowany.

 2. Poruszył sprawę zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na ul. Łowieckiej, co zgłaszał na poprzedniej sesji – zapytał, kiedy zostaną one poprawione ?

 1. Radna M. Wegner:

Powiedziała, że na spotkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkańcy zgłaszali sprawę pojemników na psie odchody. Zapytała, czy można byłoby więcej ich porozstawiać na terenie miasta?


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w pkt 13 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

Radni z materiałami sesyjnymi otrzymali:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2011 rok,

 2. sprawozdania finansowe Gminy Miasto Złotów za 2011 rok,

 3. uchwałę nr SO-0954/3/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Złotów za 2011 rok,

 4. uchwałę nr 3/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy miasto złotów za rok 2011 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta złotowa za rok 2011.

 5. uchwałę nr SO-0955/2/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.04.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011,

które były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Powyższe materiały są załączone do protokołu.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – przypomniał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy, która przybliżyła wykonanie budżetu za rok 2011. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2011. Przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu za 2011 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Powiedziała m.in., że budżet po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 38.313 tys. zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku w kwocie 5.698 tys. zł., spowodowały zwiększenie dochodów do kwoty 44.011 tys. zł. – plan dochodów na 31.12.2011 r. został wykonany w kwocie 45.140 tys. zł., tj. w 103 %. Natomiast, jeśli chodzi o wydatki, to plan zakładał wydatki w wysokości 43.005 tys. zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku o 10.602 tys. zł., spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty 53.607 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 43.984 tys. zł., tj. 82 % planu. Deficyt budżetowy z planowanego na początku roku 4.692 tys. zł., w trakcie roku zwiększył się o 4.904 tys. zł., tj. do kwoty 9.596 tys. zł., a na koniec roku został obniżony do kwoty 1.156 tys. zł. Omówiła wykonanie dochodów bieżących, które zasadniczo nie odbiega od planu, poza zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz wykonanie dochodów majątkowych. Przypomniała, że na dochody majątkowe składają się: przychody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycie nieruchomości, dotacje majątkowe, środki finansowe niewykorzystane jako wydatki niewygasające. Przedstawiła realizację wydatków, które ogółem wykonano na poziomie 82 %, z tego wydatki bieżące 96 %, wydatki majątkowe w wysokości 47 %. Zwróciła uwagę na wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 47 % planu, co wynika z nie wykonania dwóch dużych inwestycji planowanych na 2011 rok, tj. rozbudowy basenu i przebudowy boiska przy ul. Mickiewicza. Poinformowała, że jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to są one głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, na świadczenia, na dotacje, a ich nie wykonanie jest na poziomie 1.500 tys. zł. Omówiła wydatki majątkowe. Przedstawiła strukturę wydatków całego budżetu, których największym beneficjentem jest oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza, następnie opieka społeczna, transport i łączność – drogi. Poinformowała, że ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 17.700 tys. zł., obsługa długu – 456.679 zł., poziom należności to ponad 4.500 tys zł., na które składają się należności gminne, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Jeżeli chodzi o spłatę długu, to w 2011 r. spłacono 1.700 tys. zł. Zwróciła uwagę na obowiązek kontrolowania przez cały czas wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących. Przedstawiła zestawienie finansowania oświaty w latach 2008 – 2011.

Po zakończonej prezentacji, Skarbnik Gmin y J. Skórcz prosiła o pytania i ewentualne uwagi.

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2011 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.W związku z powyższym, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/121/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Radni otrzymali projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Ponadto otrzymali:

 1. uchwałę nr 3/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2011 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2011,

 2. uchwałę nr SO-0955/2/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.04.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej St. Pikulik, który przypomniał, że Komisja Rewizyjna nie miała uwag do wykonania budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa, po przeanalizowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, nie stwierdziła żadnych uwag – wyraziła opinię, że wniosek jest uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Radni nie zgłosili uwag, zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/122/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który podziękował za udzielenie absolutorium. Powiedział m.in., że udzielenie absolutorium dotyczy burmistrza, ale przenosi się również na współpracowników i wszystkie instytucje, które realizują budżet. Udzielenie absolutorium świadczy o tym, że budżet jest wykonywany przez instytucje miejskie prawidłowo i zadania, które są przypisane samorządowi są realizowane – tym bardziej, że nie wnosi uwag zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Podziękował za udzielenie absolutorium, również w imieniu Skarbnika Gminy – jako osoby, która pilnuje na bieżąco spraw finansowych i budżetu, jak również w imieniu wszystkich instytucji i współpracowników Urzędu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 7. radnych, 6. – „wstrzymało się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/123/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Żelichowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej poinformował, że Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła wniosek zgłoszony przez St. Wojtunia, aby przenieść kwotę 6,5 mln zł., zapisaną w przedłożonym projekcie uchwały na modernizację stadionu i rozbudowę pływalni, do rezerwy ogólnej, zwiększając ją do kwoty 6.660.000 zł. Prosił, żeby Burmistrz wypowiedział się w tej sprawie.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że po analizie przepisów, nie ma możliwości, żeby wniosek zgłoszony przez St. Wojtunia mógł być głosowany dlatego, że jest on niezgodny z prawem, ponieważ suma rezerw celowych przekraczałaby 5 % wydatków budżetu – przytoczył przepisy w tej sprawie.

St. Wojtuń – powiedział m.in., że zgadza się z powyższym i wie, że ustawa o finansach publicznych zabrania tworzenia rezerwy w takiej wysokości, jakiej zaproponował. Uważa, że nie do końca radni są dobrze informowani o tym jak mają wyglądać te inwestycje. Powiedział, że jeżeli chodzi o projekt budynku Sparty, to jest on oparty o koncepcję, która była prezentowana kilka lat temu, czyli kręgielnia, strzelnica, fitness. Zapytał, jakie będą dalsze losy budynku w przypadku realizacji tego projektu. Czy miasto będzie inwestorem i zarządzać potem tego typu działalnością, bo z tego co wie, to Burmistrz był kiedyś przeciwny takiej formie a na komisjach była mowa, że jest również rozpatrywana wersja, iż będzie tylko wyremontowany budynek i pozostaną tam sale w takiej formie, jak obecnie, chociaż radni dostali inną wersję. Powiedział, że nie będzie głosował za wersją, którą otrzymali radni. Jeżeli chodzi o boisko, to on też nie jest za otrzymaną wersją, bo dowiedział się, że oprócz remontu boiska będą tam również przygotowywane tereny inwestycyjne – mają być budowane budynki od strony ul. Sienkiewicza i wzdłuż ul. Reymonta. Powiedział, że mimo, iż zajmuje się budowaniem budynków i być może, jeżeli takie tereny będą, będzie tym zainteresowany, ale na dzień dzisiejszy jest przeciwnikiem tego. Zwrócił uwagę, że jest tam targowisko miejskie – dwa razy w tygodniu jest tam bardzo dużo ludzi i zabudowywać ten teren jeszcze kolejnymi budynkami mija się chyba z celem. Rozumie, że m.in. ze względu na planowane tereny inwestycyjne, ma być zmniejszone boisko, a pewnie głównym argumentem są względy finansowe – dlatego również z takim pomysłem nie zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę basenu, to trzeba się z tym pogodzić, ponieważ myśli, że zostało to już przegłosowane.

K. Żelichowski – prosił, żeby Burmistrz wyraźnie powiedział co ma być z halą przy ul. Mickiewicza, bo przekazana radnym koncepcja jest inna od tej, o której są rozmowy, tj. czy ma być koncepcja kręgielni i tego, jakby centrum rekreacji, czy ma być tam zachowana hala sportowa - tak jak jest obecnie i obiekt sportowy miałby służyć mieszkańcom i dzieciom, którzy trenują w klubie.

Na powyższe, odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta St. Wełniak. Powiedział m.in. dlaczego zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę hali w dwóch wersjach – druga wersja, to tylko remont hali i nie wie czy dotarła ona do radnych. Dokumentacja techniczna w tej wersji dotyczy klatki schodowej i przebudowy całego zaplecza, sanitariatów i tej części, która nie została wyremontowana przy okazji „Orlika”. Zlecono dwie wersje dokumentacji z tego powodu, że w ubiegłej kadencji zlecono L. Kurcinowi przygotowanie koncepcji, która była na tyle zaawansowana, że praktycznie trzeba było tylko zrobić do tego projekt techniczny. W związku z tym za niewielkie pieniądze mamy otwartą drogę. Natomiast, po dokładnym przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb i ludzi korzystających z hali przy ul. Mickiewicza, uważa, że należy obecnie przeprowadzić remont, który pozwoli na użytkowanie hali w tej wersji, jaka jest obecnie. Przypomniał, że hala sportowa jest warunkowo dopuszczona do eksploatacji, ponieważ straż pożarna i sanepid wnosili uwagi i wydali decyzję o konieczności jej przebudowy – m.in. klatki schodowej i sanitariatów, które trzeba wykonać, żeby hala mogła funkcjonować. Dlatego druga wersja, którą robi Pan L. Kurcin, jest taka, że będzie opracowana dokumentacja na przebudowę wejścia, na remont sanitariatów i na ogólny remont – w tej wersji będziemy to realizować. Powiedział, że odstępuje się od pierwotnej koncepcji przebudowy hali, także ze względu na brak zainteresowania jej przebudowy w/g tej koncepcji i postanowiono, że będziemy ją remontować i póki co, będzie ona służyła tak jak do tej pory, na treningi i do celów sportowych. Natomiast jako miasto, będziemy mieli dokumentację, jeżeli powstanie taka okazja czy będzie konieczność, czy zmiana koncepcji, na podstawie której będzie można, ewentualnie w przyszłości – nie wie jakiej, halę przebudować, ale póki co remontujemy ją i będziemy eksploatować tak jak do tej pory. Jeżeli chodzi o boisko powiedział, że jest to projekt, który przewiduje boisko minimalne o wymiarach zgodnych z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej – o wymiarach 90 m x 45 m. Przedstawił powody budowy boiska o takich wymiarach. Powiedział m.in., że wybudowanie boiska pełnowymiarowego jest zdecydowanie droższe, bo przybywa przynajmniej 1/3 powierzchni do wykonania i wzrosną koszty, a ponadto wzrasta później również koszt eksploatacji – podał przykład Wągrowca, gdzie koszt eksploatacji takiego boiska wynosi ponad 300 tys. zł. rocznie. Ponadto argumentem jest również to, że powstają tam możliwości przeznaczenia części terenu pod inwestycje – nie wie czy to będzie obecnie, natomiast miasto musi mieć jakąś perspektywę, musi mieć jakąś rezerwę. Jest to teren w pełni uzbrojony i być może okaże się, że za parę lat będzie on bardzo atrakcyjny i powstaną tam działki usługowe, handlowe, czy mieszkaniowe. Ze względu na to, że teren ten jest mocno zurbanizowany, jest duże zagęszczenie mieszkańców, nie może być tam żadne budownictwo blokowe, ale dla budownictwa jednorodzinnego – z drobnymi usługami, jest to wymarzony teren. Zwrócił uwagę, że być może kiedyś będzie potrzeba, aby stworzyć stałą zabudowę dla potrzeb handlujących we wtorki i piątki. Uważa, że nie powinniśmy sobie zamykać tam drogi, żeby z tego terenu rezygnować. Powiedział, że podstawowy dylemat, o którym mówi od samego początku, to musimy sobie zadać pytanie, dla kogo to boisko będzie i komu ono ma służyć. Ponieważ, jeżeli ma to służyć piłkarzom, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych i trenują jako zawodowcy, to wiadomo, że jest ono za małe. Przypomniał, że jako miasto wydaliśmy parę lat temu prawie 5 mln zł. na remont boiska przy ul. Wioślarskiej, które ma temu właśnie celowi służyć i ono odpowiada wszelkim wymogom, jest zaplecze, pełny wymiar, jest płyta trawiasta – w tej chwili nie budząca żadnej wątpliwości ani władz związku piłki nożnej, ani sportowców, ani sędziów czy kogokolwiek. Poprzez tą inwestycję rozwiązaliśmy ten problem. Uważa natomiast, że boisko przy ul. Mickiewicza musi służyć pozostałym mieszkańcom. Jeżeli miasto liczy około 19 tys. mieszkańców, a 100 osób uprawia np. zawodowo piłkę nożną, to takie boisko powinno być dla pozostałych 18.900 ludzi, którzy uprawiają piłkę nożną rekreacyjnie. Przyjmując takie założenie, wtedy to ma sens i myśli, że znajdzie to poparcie wśród mieszkańców i również wśród działaczy sportowych, którzy nie tylko mają na względzie miejsce w lidze, ale również rekreacyjną część uprawiania piłki nożnej. Nawiązał do wywiadu Pana Janusza Patriaka w Aktualnościach, który mówił, że miasto nie widziało potrzeby, nie inwestowało, nie dawało pieniędzy itd., po przeczytaniu którego trochę go to zbulwersowało. Jeżeli mówimy o tym, że samorząd ma wspierać zdrowy tryb życia, sport, itd., to wcale nie oznacza, że samorząd ma dawać pieniądze na sport, który nie jest grą w piłką, tylko grą o pieniądze, bo na tym poziomie rozgrywkowym – obojętnie, która to liga, może nie w Złotowie ale w innych klubach tak jest, to zaczynają się już kontrakty takie, że jest to gra za pieniądze i to nie dotyczy tylko piłki nożnej. Wszyscy obserwujemy, wszyscy wiemy, że nawet w niższych ligach zawiera się kontrakty, gdzie płaci się zawodnikom – jest przeciwny temu. Powiedział, że jako samorząd nie mamy takiej roli do spełnienia. Naszym podstawowym zadaniem jest stwarzać warunki do rozwoju sportu i rekreacji dla wszystkich mieszkańców, ale nie tylko – owszem też dla tych, którzy uprawiają sport zawodowo, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy uprawiają sport dla zdrowia.

R. Głyżewski – powiedział m.in., że hala przy ul. Mickiewicza wymaga remontu i jest za tą wersją, ponieważ są tam „spartańskie warunki” a kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Zapytał, ile będzie kosztował remont hali – jeżeli będzie on realizowany, czy 1 mln, czy 1,5 mln zł. Ponadto poruszył sprawę parkingu przy hali sportowej. Uważa, że jeżeli byłoby realizowane to zadanie, można byłoby coś zrobić, żeby było więcej miejsc parkingowych – zapytał, czy były rozpatrywane dodatkowe miejsca parkingowe przy hali. Jeżeli chodzi o boisko, powiedział, że są dwa boiska treningowe i uważa – tak jak mówił Burmistrz, iż powinno pójść się w tym kierunku, aby służyło ono wszystkim mieszkańcom. Zwrócił uwagę, że miasto potrzebuje inwestycji, ale do końca nie jest przekonany, czy te trzy omawiane zadania inwestycyjne, to nie jest za dużo – można byłoby odpuścić sobie rozbudowę basenu. Uważa, że za dużo robi się zadań wizualnych, a w mieście jest jeszcze do zrealizowania wiele innych rzeczy.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o koszt remontu hali, to trudno mu powiedzieć, ponieważ ostatecznie zadecyduje o tym przetarg, ale nie będą to tak wysokie środki, jakie były przewidywane obecnie, ponieważ odpadną tam koszty np. związane z wykonaniem stropu, itd. – na pewno nie wydamy więcej, niż będzie wynikało z przetargu. Zwrócił uwagę, że poza wyglądem, jakością i estetyką tego obiektu, jest podstawowa sprawa, aby spełniał on wymogi stawiane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Sanepid, bo inaczej to w ogóle nie mógłby być on eksploatowany, a to wymaga tam jednak pewnej przebudowy konstrukcji. Jeżeli chodzi o parking, powiedział m.in., że jest tam alternatywa, tj. wyciąć drzewa, ale na to nikt się nie zgodzi – nie ma tam miejsca, żeby utworzyć dodatkowe miejsca parkingowe. Poinformował o poprawie komunikacji, jaka będzie w wyniku modernizacji stadionu – główne wejście na boisko będzie lepiej skomunikowane z chodnikiem od strony ul. Reymonta. Trzeba będzie kibiców, zawodników i trenerów zachęcać, żeby zostawiali samochody na parkingu przy targowisku, na którym jest taka możliwość parkowania – poza wtorkiem i piątkiem. Udzielił wyjaśnień – odpowiedzi K. Koronkiewiczowi na poruszoną przez niego sprawę dotyczącą siedzeń i umiejscowienia pomniejszonego boiska. Powiedział m.in., że od „spikerki” w stronę ul. Sienkiewicza będzie to zlikwidowane, a to co jest zadaszone i siedzenia, które są, zostanie.

Na pytanie K. Koronkiewicza dotyczące kosztów utrzymania dobudowanej części SPA na basenie i czy ktoś to sprawdzał, Burmistrz Miasta powiedział m.in., że celem rozbudowy basenu jest jego uatrakcyjnienie. Poinformował o kosztach i wpływach z basenu - w ubiegłym roku zabrakło 300 tys. zł., m.in. z tego powodu – co prawda takich szczegółowych badań nie ma, że basen stał się mało atrakcyjny, bo ludzie, którzy nie tylko chcą pływać, ale również chcą wypoczywać, może nie czynnie na basenie ale w inny sposób, zrezygnowali z usług basenu w Złotowie i przenieśli się np. do powstałego w Pile. Uważa, że wybudowanie tej części uatrakcyjni na pewno basen pod względem frekwencji. Jeżeli chodzi o koszty, to z przygotowanego zestawienia wynika, że 50 % wszystkich kosztów stanowią płace i pochodne, czyli można powiedzieć, że przy nie zwiększonym zatrudnieniu, te przychody będą prawie na czysto. Pozostałe koszty, czyli energia elektryczna, cieplna, chemia potrzebna do uzdatniania itd., będą ale one nie będą na tyle duże, żeby wpływy nie pokryły tych kosztów. Uważa, że wybudowanie tej części poprawi rentowność basenu, co nie ulega żadnej wątpliwości.

K. Koronkiewicz – powiedział, że zgadza się co do atrakcyjności, ale nie akurat w takim wymiarze, bo atrakcyjnością nie jest SPA, z którego na pewno nie pójdą korzystać dzieci.

K. Żelichowski – zapytał, czy przy przebudowie obiektu przy ul. Mickiewicza nie można byłoby postawić kilka krzesełek przy „Orliku”, bo brakuje tam siedzeń. Prosił o parę słów na temat boiska treningowego przy ul. Wioślarskiej.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o siedzenia przy „Orliku”, to przy okazji remontu, będzie postawiony jeden zestaw siedzeń – tak jak jest na obiekcie przy ul. Wioślarskiej.

Poinformował o zamiarze poprawienia stanu nawierzchni boisk treningowych położonych przy ul. Wioślarskiej, wykorzystując humus z boiska przy ul. Mickiewicza oraz poprzez ponowne zasianie trawy, aby ich stan uległ radykalnej poprawie.

St. Wojtuń – poinformował, że wniosek, który złożył, złożył dlatego, żeby przesunąć w czasie decyzję o tym czy przeznaczyć te środki na boisko i remont. Zapytał, dlaczego remont budynku hali sportowej i remont boiska jest ujęty jako jedna inwestycja. Powiedział, że jest za rozbudową basenu i remontem hali, a nie jest za modernizacją boiska. Uważa, że jeżeli środowisko sportowe i ludzie, którzy się znają, twierdzą, że proponowane boisko jest za małe i powinno być trochę większe – ale nie pełnowymiarowe, to należy ich słuchać. Natomiast, jeżeli boisko ma być takie małe, to może lepiej w ogóle tego nie robić i niech zostanie tak jak jest.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że boisko i remont hali było zapisane jako jedno zadanie już w ubiegłym roku, ponieważ można powiedzieć że jest to jeden obiekt – zawsze razem to funkcjonowało i nie ma tu żadnego podtekstu. Przetargi mogą być oddzielne, a poza tym -jeżeli chodzi o klasyfikację budżetową, jest to w jednym dziale finansowania - sportu i turystyki. Trudno by było nawet to podzielić. Prosił żeby w sprawie tej wypowiedział się Skarbnik – Jadwiga Skórcz.


Skarbnik J. Skórcz – udzieliła wyjaśnień. Powiedziała m.in., że rozdział i dział jest ten sam, natomiast, jeśli byłaby potrzeba, to można byłoby to teoretycznie rozdzielić – mogą być wpisane różne zadania inwestycyjne, ale w tej chwili nie wie, czy jest to możliwe, ponieważ musiałaby dokonać tu zmiany. To zadanie inwestycyjne jest wpisane w obiektach sportowych w jednym dziale, w jednym rozdziale, w jednym paragrafie. Powiedziała, że mogą być wpisane oddzielnie zadania, podobnie jak w rozdziale dotyczącym dróg, gdzie mamy inwestycje drogowe i są tam rozdzielone zadania. Poinformowała, że głosowanie dotyczy tu konkretnych zadań, bo to są zadania inwestycyjne. Na pytanie Przewodniczącego Rady czy, żeby mogło dojść do przetargu, powinny być uchwalone środki, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że bez pieniędzy w budżecie nie da się ogłosić przetargu.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie można doprowadzić do sytuacji, że coś nie będzie uchwalone, bo nie będzie można podjąć działań wykonawczych

St. Wojtuń – zgłosił wniosek, aby kwotę 3,5 mln zł., która jest przeznaczona na remont boiska i na halę, rozdzielić i podzielić tą inwestycję na dwa zadania – na remont hali sportowej i na remont boiska. Zaproponował, żeby wpisać 1,5 mln zł. na remont hali sportowej a 2 mln zł. na remont boiska.

K. Żelichowski – powiedział m.in., że tak czy inaczej to nic nie zmienia, tylko jeszcze jeden miesiąc, czy dwa, będziemy dyskutować, a każdy ma już wyrobione zdanie na ten temat i jego zdaniem jest to bez sensu.

Na pytanie K. Cichańskiego – nawiązujące do wniosku St. Wojtunia, czy technicznie jest taka możliwość, aby wyłączyć boisko ze zmian w budżecie, które za chwilę będą głosowane, a pozostawić rozbudowę hali, Skarbnik J. Skórcz – odpowiedziała m.in., że w zasadzie w tej chwili nie, ponieważ przegłosowana już jest Wieloletnia Prognoza Finansowa i nie będzie zgodności uchwał, bo teoretycznie byłoby to możliwe przy odwróceniu kolejności - głosowane byłyby wówczas poszczególne punkty przedłożonego projektu uchwały. Ponadto poinformowała, że nie wprowadzi do rezerwy 2 mln zł., ponieważ jest to za duża kwota, bo ogółem suma rezerw nie może przekroczyć 5 % , a jest już w budżecie zapisana rezerwa, m.in. na obiekt zagospodarowania odpadami w Stawnicy – ponad 130 tys. zł., na inwestycje drogowe – około 240 tys. zł.

Przewodniczący Rady St. Pikulik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez St. Wojtunia, aby kwotę 3,5 mln zł., przeznaczoną na remont boiska i na halę, rozdzielić oraz podzielić tą inwestycję na dwa zadania – na remont hali sportowej i na remont boiska. Na remont hali sportowej wpisać 1,5 mln zł., a na remont boiska – 2 mln zł.,

- za wnioskiem głosowało 4. radnych, przeciw – 6., 3. – wstrzymało się od głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

Na tym zakończono dyskusję.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – trzy komisje pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały, Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych – negatywnie, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – nie zajęła stanowiska, Komisja Gospodarki Miejskiej – pozytywnie zaopiniowała - z wnioskiem zgłoszonym przez St. Wojtunia dot. przeniesienia 6,5 mln zł. do rezerwy ogólnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 6. radnych, 3. - „przeciw” i 4. – „wstrzymało się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/124/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1150 Przewodniczący Rady ogłosił 20. minutową przerwę w obradach.

O godz. 1220 wznowiono obrady.

Obecni byli wszyscy Radni – 13. osób.
Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Piła w wysokości 13.140 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta – zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasto Złotów jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/125/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120095P – ul. Studziennej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120095P – ul. Studziennej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/126/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120095P – ul. Studziennej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2012 rok.

Informację Radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo - inwestycyjnych na 2012 rok.

Punkt 12.

Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów.

Informację Radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów.


Punkt 13.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta oraz E. Iwańska – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Burmistrz Miasta St. Wełniak:

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, powiedział, że został przekazany aport – to co miasto wnosi na budowę stacji uzdatniania wody i jest przyznana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto przygotowana jest specyfikacja, będzie ogłoszony przetarg i zostanie wybrany wykonawca – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przystąpić do realizacji zadania wiosną przyszłego roku.

 2. W sprawie deszczówki w ul. Potulickich i Rodła odpowiedział, że będzie to poprawione, ponieważ została źle zaprojektowana – za krótki odcinek, wpusty zostały zrobione nie w tym miejscu co powinny być. Powiedział, że zostało to już doprojektowane i w niedługim czasie odcinek tej kanalizacji będzie dobudowany.

Radnemu St. Wojtuniowi:

W sprawie spowalniacza ruchu na ul. Reymonta odpowiedział, że jeżeli jest taka wola, to wystąpimy do komisji przy Staroście Złotowskim, ponieważ formalnie musi być zmiana organizacji ruchu – jest tam strefa zamieszkania i obowiązuje prędkość 20 km/h, ale wiadomo, że nikt tego nie przestrzega. Powiedział, że też odczuwa, iż rzeczywiście kierowcy jeżdżą tam za szybko.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie posprzątania terenu przy ul. Królowej Jadwigi 17 odpowiedział, że miało to być zrobione do świąt, ale niestety osoby na pracach społeczno-użytecznych będą zatrudnione od 2 maja. Powiedział, że przewidziane jest skierowanie ich do tych robót w pierwszych dniach ich pracy. Sprawa będzie załatwiona – oczyszczą i uporządkują ten teren.

 2. Jeżeli chodzi o studzienki kanalizacyjne na ul. Łowieckiej odpowiedział, że będzie to realizowane w czerwcu, ponieważ jest jeszcze parę takich miejsc na innych ulicach, gdzie trzeba je wyprofilować i ustabilizować do powierzchni jezdni – sprawa ta powinna być załatwiona do końca czerwca.

Radnej M. Wegner:

W sprawie pojemników na psie odchody odpowiedział, że przekazał sprawę Marcinowi Batko (pracownikowi Urzędu Miejskiego), który miał skontaktować się w sprawie umiejscowienia pojemników, żeby były one ustawione przy drogach, gdzie najczęściej uczęszczają psy z właścicielami. Powiedział, że nie ma problemu z ustawieniem tych pojemników, bo takie pojemniki są.

Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Edyta Iwańska udzieliła odpowiedzi na interpelację R. Głyżewskiego.

 1. Jeżeli chodzi o budowę stacji uzdatniania wody powiedziała m.in., że trwają prace końcowe przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przetarg, w trybie nieograniczonym, będzie ogłoszony po 7 maja br., również będzie ogłoszony przetarg na inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Poinformowała, że złożone są dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto powiedziała, że na początku lipca przewiduje podpisanie umowy i przekazanie placu budowy – jeżeli przetarg będzie pozytywnie rozstrzygnięty.

 2. W sprawie jakości wody odpowiedziała, że radny R. Głyżewski jest zaopatrywany w wodę z ujęcia przy ul. Partyzantów, gdzie hydrofornia spełnia wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o  jakość wody – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, łącznie z manganem – nie było tam nigdy przekroczeń. Poinformowała, że woda jest okresowo dezynfekowana ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Powiedziała, że jeżeli będzie wyłoniony wykonawca robót na budowę stacji uzdatniania wody, to w specyfikacji zastrzeżono warunek, żeby najpierw uruchomić nową linię dezynfekcji wody za pomocą dwutlenku chloru – jest w tej sprawie pozytywna opinia sanepidu. Poinformowała, że dwutlenek chloru jest bezwonny i znacznie bezpieczniejszy. Uważa, że jest to bardzo potrzebne ze względu na fakt, że w czasie budowy będą przełączenia, jakieś zawirowania, możliwe zanieczyszczenia wody i chodzi tu głównie o bezpieczeństwo mieszkańców. Wie, że bardzo trudno jest odzyskać zaufanie, które utracili jako „wodociągi”, ale robią wszystko, żeby jakość wody spełniała wszystkie wymagania.

St. Wojtuń – powiedział, że w zeszłym roku Rada Miejska uchwaliła kilkuletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który miał być zmodyfikowany ze względu na potrzeby wymiany sieci. Zapytał, czy są przymiarki do tego i kiedy to ewentualnie będzie zrobione, bo rozumie, że stacja uzdatniania wody nie rozwiąże problemu jakości wody w mieście.


Prezes MZWiK E. Iwańska – odpowiedziała, że w tym roku będzie budowa stacji uzdatniania wody i modernizacja przepompowni centralnej. Powiedziała, że pierwszym etapem tej inwestycji jest zamierzenie, żeby przepompownia stała się hermetycznie zamknięta – bez nieprzyjemnych zapachów dla mieszkańców, a drugi etap, to wymiana pompowni. Poinformowała o zamiarze modernizacji oczyszczalni ścieków, ponieważ uruchomiono nowe środki z Unii Europejskiej i w tej chwili można starać się o dofinansowanie – myśli, że w 2015 r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podejdzie do intensywnej wymiany sieci, a żeby był efekt, to należałoby wymieniać około 2 km sieci rocznie – wtedy, w dość szybkim tempie, nastąpi wymiana sieci wodociągowej. Na pytanie St. Wojtunia, czy będą potrzebne do tego środki z budżetu miasta, czy MZWiK będzie starał się wykonywać to z własnych środków, chociaż jest to rok 2015, Prezes E. Iwańska odpowiedziała, że nie jest to wcale szybko, dlatego, że trzeba przygotować do Wojewódzkiego Funduszu wszystkie dokumenty. Powiedziała, że jeżeli chodzi o budowę stacji uzdatniania wody, to musieli przygotować plany inwestycyjne i finansowe do roku 2022. Wymiana sieci jest w planach finansowych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i będą realizować to głównie z budżetu spółki.


Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 14.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. H. Golla – poinformował, że w czasie prac Komisji Finansów Miejskich i Budżetu, Komisja głosami 2. – „za” i 2. – „wstrzymującymi się” przyjęła wniosek zgłoszony przez Kazimierza Steffen „w sprawie negatywnej opinii Rady Miejskiej w Złotowie dotyczącej KRRiT odmawiającej Fundacji „Lux Veritatis” możliwości rozszerzenia koncesji na program Telewizji Trwam drogą naziemną w systemie cyfrowym”.

K. Żelichowski – powiedział m.in., że tego wniosku nie można głosować, ponieważ jest on niemerytoryczny z uwagi na to, że Rada Miejska nie wyrażała żadnej opinii na temat tego wniosku i dlatego nie można głosować nad negatywną opinią Rady Miejskiej w tej sprawie.

K. Steffen – powiedział, że wniosek jest nieprecyzyjnie zanotowany – nie jest to taka treść jaką przedstawił, ponieważ chodziło o wyrażenie przez Radę Miejską w Złotowie dezaprobaty na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – to, że ktoś źle zaprotokołował, to nie jest jego wina. Prosił o przegłosowanie wniosku podanego przez niego, tj. „wyrażenia przez Radę dezaprobaty dla stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, negatywnie załatwiającej wniosek „Lux Veritatis”.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że pismo w omawianej sprawie, którego był adresatem, rozesłano drogą elektroniczną wszystkim radnym. Poinformował, że na pozostałych komisjach nie zajęto żadnego stanowiska w tej sprawie, uważając, że nie jest to rola Rady. Natomiast, jeżeli pojawił się wniosek, to musimy go przegłosować.

S. Szczerbiak – uważa, że Rada nie powinna zajmować stanowiska, tylko przyjąć do wiadomości – tak jak było to na większości komisji, ponieważ organem konstytucyjnym od tych spraw jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a poza tym można jeszcze odwołać się do sądu i czekać na wyrok. Powiedział, że to nie jest nasze zadanie jako samorządu. Zgłosił wniosek, aby omawianą sprawę, przekazaną pismem, przyjąć do wiadomości – bez zajmowania stanowiska.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o treści: „Rada Miejska w Złotowie wyraża dezaprobatę dotyczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odmawiającej Fundacji „Lux Veritatis” możliwości rozszerzenia koncesji na program Telewizji Trwam drogą naziemną w systemie cyfrowym”, za przyjęciem którego głosowało 2. radnych, przeciw – 9., 2. – radnych wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

 1. Kazimierz Steffen:

 1. Prosił o zamontowanie spowalniacza ruchu na ul. Zacisznej, co zgłasza już od jesieni ubiegłego roku, aby uniemożliwić tam jazdę motorami z prędkością 140 km/h i 80 km/h samochodami, bo może dojść tam do tragedii.

 2. Poruszył sprawę czystości na terenie miasta. Powiedział, że nie idzie przechodzić koło jezior, parków, bocznymi uliczkami, ponieważ wszędzie leżą worki ze śmieciami, butelkami, petami itd. Zapytał, czy naprawdę na to nie ma silnych ?

 1. H. Golla:

 1. Poruszył sprawę zgłaszaną na jednej z sesji dotyczącą utwardzenia terenu między sklepem Mix Electronics a parkingiem Lidla – zapytał, w jakim terminie może być ten pas terenu utwardzony płytami.

 2. Powiedział, że na końcu drogi za sklepem LIDL jest kawałek terenu miejskiego, gdzie wydeptana jest „dzika ścieżka”. Zapytał, czy nie znalazłyby się nieznaczne środki na płytki, żeby utwardzić to na szerokości około 1 metra.

 1. K. Cichański – nawiązał do informacji z prasy dotyczącej reaktywowania klas specjalnych w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. Zapytał, jeżeli byłoby to zrealizowane, czy w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 będzie realizowana ta klasa w postaci arkusza organizacyjnego – jeżeli tak, to czy będą dzieci w stopniu lekkim, czy także w stopniu umiarkowanym ? Czy to będzie na poziomie łączenia klas, czy każde oddziały będą inne? Zapytał, czy jest już taka orientacja w tej sprawie, czy to był tylko zamiar przyszłościowy ?

 2. K. Koronkiewicz – nawiązał do poruszanej wcześniej sprawy dotyczącej basenu. Powiedział, że atrakcyjność basenu byłby wtedy, gdyby był „aqua park”. Zapytał, jaki byłby koszt finansowania basenu, po jego przebudowaniu, bo na dzień dzisiejszy, utrzymanie basenu wynosi w granicach 350 tys. zł. rocznie. Powiedział, że basen będzie wymagał remontu i czy znajdą się na to środki. Zapytał, czy realizując trzy inwestycje, o których była mowa wcześniej, nie spowoduje to, że miasto będzie ograniczone w innych robotach, typu np. most na ul. Grudzińskich, czy remont basenu. Ponadto zapytał, czy nie warto byłoby pomyśleć o promocjach dla młodzieży za wstęp na basen, żeby zniwelować koszty.

 3. K. Żelichowski – zapytał, czy w związku z tym, że będzie rozbudowa basenu, zostanie zmieniony system wejścia na basen.

 4. St. Wojtuń – przypomniał, aby zająć się wnioskiem zgłoszonym kilka miesięcy temu przez J. Białkowskiego w sprawie zlikwidowania ścieżki rowerowej przy ul. Garncarskiej – miało to być zrobione wiosną, a do tej pory nie jest to zrealizowane.


Burmistrz St. Wełniak udzielił odpowiedzi:

St. Wojtuniowi:

W sprawie likwidacji ścieżki rowerowej przy ul. Garncarskiej odpowiedział, że nie wiadomo czym to zrobić, ponieważ nie idzie jej rozmontować, ani wyrwać, czy wykręcić zardzewiałych umocowań, kołków i jest z tym duży problem, żeby to zlikwidować. Powiedział m.in. o próbach rozmontowania tej ścieżki – próbowano nawet podnieść to widlakiem, ale bez skutku. Poinformował o zamiarze kolejnej próby demontażu ścieżki rowerowej przy pomocy małej koparki, żeby to podważać i wyrywać. Powiedział, że likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Garncarskiej jest w planie i na pewno będzie ona usunięta.

Radnemu K. Steffen:

 1. W sprawie śmieci odpowiedział, że nie zgadza się z tym do końca, bo śmieci leżą tam, gdzie nie są na bieżąco sprzątane. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o główne ulice, to śmieci nie leżą, są one sprzątane – zdarza się, że przez weekend w niektórych miejscach jest brudno, ale to nie z powodu, że śmieci nie są sprzątane. Przyznał, że są rzeczywiście miejsca, gdzie jest brudno, ale jak będą osoby zatrudnione na pracach społeczno – użytecznych, to miejsca te będziemy starali się również uporządkować.

 2. W sprawie spowalniacza na ul. Zacisznej odpowiedział, że będzie on ujęty we wniosku łącznie z ul. Reymonta – jak będą decyzje z komisji Starostwa, to zostanie to zrealizowane.

K. Koronkiewiczowi:

Odpowiedział, że remonty basenu są prowadzone w okresie, kiedy basen jest nieczynny, najczęściej w lipcu. Powiedział, że np. w tym roku będzie wyremontowana generalnie część sanitariatów i przebieralni – nie czeka się aż się wszystko zawali, tylko systematycznie, to co trzeba, jest remontowane. Ponadto zakupiono nową pompę do stacji uzdatniania wody, która jest bardzo droga – jedna pompa kosztuje 15 tys. zł. Zwrócił uwagę, że to nie jest tak, iż nie prowadzi się na basenie bieżących remontów – takie remonty są realizowane co roku.

H. Golla:

W sprawie drogi i parkingu odpowiedział, że jest już dokumentacja, pozwolenie na roboty i parking ten będzie wykonany. Jeżeli chodzi o ścieżkę na końcu drogi za sklepem Lidl, odpowiedział, że zrobimy to przy okazji jak będziemy robić parking.

K. Cichańskiemu:

Odpowiedział, że w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 były klasy specjalne i zostały one zlikwidowane tam z różnych powodów. Okazuje się jednak, że w tej sytuacji, kiedy ubywa nam subwencji – co widać w porównaniu do tego, ile musimy dokładać, postanowiono, żeby wznowić to. Tym bardziej, że obecnie dość duże środki przeznaczane są m.in. na dowóz dzieci do Jastrowia. Powiedział, że w tej chwili trwają przegotowania i rozeznanie – ile będzie dzieci, które mogłyby uczęszczać do klas specjalnych, ale jaki będzie tego zakres, to zależy od chęci rodziców, którzy będą posyłać dzieci do klas specjalnych. Wiadomo, że dzieci ubywa i kiedyś przyjdzie czas, że będzie musiało ubyć nauczycieli – taka jest kolej rzeczy, a uruchomienie klas specjalnych spowoduje, że będą możliwości „łagodniejszego” ograniczenia ich zatrudnienia. Zwrócił uwagę, że subwencja na dzieci w klasach specjalnych jest zdecydowanie wyższa jak na pozostałe dzieci.

K. Cichański – powiedział, że nie neguje tego pomysłu, lecz aprobuje go – w latach, jak klasy specjalne były likwidowane, był on tą osobą, która uważała to za niepotrzebnie. Dlatego też chciał usłyszeć potwierdzenie, czy rzeczywiście jest zamiar utworzenia klas specjalnych (co potwierdził Burmistrz) i czy znajdzie się to już w tym roku na arkuszu organizacyjnym – pod warunkiem, że rodzice zdecydują się na posłanie dzieci do tej placówki.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że sprawą tą zajmuje się Jan Kowalski (pracownik Urzędu) z Dyrektorem Stanisławem Kucharskim i oczekuje, że przedstawią oni jakieś konkretne propozycje, bo pomysł reaktywowania klas specjalnych padł już pod koniec lutego i mają to przygotować. Powiedział, że chcemy, żeby klasy specjalne funkcjonowały od 1 września br.

K. Żelichowskiemu:

Odpowiedział, że planujemy, iż przy przebudowie, będzie zmiana systemu wejść na basen. Będzie to system aquaparkowy, polegający na tym, że ktoś będzie miał jedną usługę, którą będzie musiał wykupić, a reszta usług będzie dowolna – albo będzie to basen, sauna, SPA, albo jeszcze inne atrakcje. Będzie to rozliczane minutowo. Powiedział, że nie ma innego sposobu, żeby można było to zorganizować. Musi być system minutowy po to, żeby można było korzystać z różnych usług w różnym czasie, żeby nie ograniczać możliwości korzystania z obiektu, że korzystający będzie musiał biegać do tej recepcji załatwiając poszczególne usługi.

 1. K. Steffen – prosił, żeby zwrócić uwagę Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, aby nie czyścili miasta w godzinach szczytu, ponieważ zamiatarka blokuje drogę – jest to najczęściej na ul. Norwida oraz na drodze od kościoła parafialnego do ul. Partyzantów.

Burmistrz Miasta – powiedział, że ostatnio czyszczenie miasta odbywa się już od godz. 5-tej, ale jest to słuszna uwaga, bo rzeczywiście tworzą się duże „korki”, szczególnie w dni targowe – wtorki i piątki.

 1. M. Wegner – poruszyła sprawę braku wystawionych pojemników przez sklepy. Powiedziała, że mieszkańcy burzą się, iż wszystkie śmieci ze sklepów, po lewej stronie przy ul. Boh. Westerplatte, wrzucane są do ich śmietników.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że poprzez Straż Miejską sprawdzimy to, ponieważ każdy sklep musi mieć podpisaną umowę z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, czy Sanikontem na odbiór śmieci. Niedopuszczalne jest, żeby handlowcy korzystali z koszy miejskich – muszą to być normalne pojemniki na śmieci. Powiedział, że zainteresujemy się tą sprawą.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że nie uzyskał odpowiedzi na jego pytanie dotyczące kosztu utrzymania dobudówki basenu i czy to nie będzie zagrażało nam braku innych większych inwestycji, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że trudno w tej chwili określić to precyzyjnie. Powiedział, że na pewno nie wzrosną koszty wynagrodzeń – płac, które stanowią 50 % kosztów. Można mówić o pozostałych 50 % kosztów, czyli energii, której na pewno będzie trzeba więcej, bo będzie dodatkowa powierzchnia, będzie potrzeba uzdatnienia wody do basenu, do rozbudowanych saun, więc koszty będą wyższe. Tak samo jest z chemią basenową – trudno to oszacować, ale koszt będzie na pewno wyższy. Uważa, że to nie będzie wydatek, który będzie miał decydujące znaczenie na wzrost zwiększonych kosztów, które obserwujemy obecnie, ponieważ liczy, że zdecydowanie zwiększona zostanie frekwencja na basenie, bo jest na to na pewno duże zapotrzebowanie. Poinformował, że na basenie prowadzony jest dokładny rejestr i wiadomo dokładnie, ile jest wejść każdego dnia, tygodnia, miesiąca.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał o złożeniu, w 2 egzemplarzach, w biurze Rady w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2011. Prosił, żeby uwzględnić uwagi Urzędu Skarbowego z poprzednich oświadczeń.

 2. Nawiązał do złożonej przez A. Andrzejewską interpelacji na poprzedniej sesji o rozważenie przeniesienia siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku – jednego z segmentów Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1. Zaproponował, żeby sprawą zajęła się komisja merytoryczna, czyli Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej z przewodniczącą Komisji M. Wegner. Powiedział, że w pracach komisji będą brali udział St. Kucharski – Dyrektor ZSS Nr 1 i P. Brewka – Kierownik MOPS oraz wnioskodawczyni interpelacji – A. Andrzejewska. Ponadto prosił o wytypowanie po jednej osobie z poszczególnych komisji Rady.

Ustalono, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej dokona oceny i możliwości zaadoptowania pomieszczeń Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 na pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w której będą brali udział radni wytypowani przez przewodniczących komisji: Krystian Cichański, Krzysztof Koronkiewicz, Roman Głyżewski; wnioskodawczyni interpelacji – Alicja Andrzejewska oraz Stanisław Kucharski – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 i Piotr Brewka – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 15.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.40, zamknął XV sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Jarosław Białkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik