Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego nad Jez. Miejskim w Złotowie – etap III

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego nad Jez. Miejskim w Złotowie – etap III

CPV:
45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: elektroenergetycznej.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku


Termin realizacji:
60 dni od dnia przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-05-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-05-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 strona SIWZ (275.9kB)    
SIWZ - budowa oświetlenia ciagu pieszo - rowerowego nad jeziorem Miejskim w Złotowie (258kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (32kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (27.5kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (41kB)    
Zał. nr 4 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (31kB)    
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (31kB)    
Zal._ 6_WZOR UMOWY (118.5kB)    
Zał. 7 Opis techniczny (62.1kB)    
Zał. 8 Tabela montażowa (185.7kB)    
Zał. 9 Map.arkusz 1.cdr (4.1MB)    
Zał. 10 Map. arkusz 1_2.cdr (3.1MB)    
Zał. 11 Map. arkusz 2.cdr (3.1MB)    
Zał. 12 Map .arkusz 2_1.cdr (2.4MB)    
Zał. 13 Map. arkusz 2_2.cdr (1.3MB)    
Zał. 14 Map.arkusz 3.cdr (2.9MB)    
Zał. 15 Map. arkusz 3_1.cdr (1.8MB)    
Zał. 16 Map.arkusz 4 (2.6MB)    
Zał. 17 Map.arkusz 4_1.cdr (2.6MB)    
Zał. 18 Schemat zasilania oświetlenia (95.9kB)    
Zał. 19 Słupek oświetleniowy - most.cdr (29kB)    
Zał. 20 Słupek oświetleniowy - pomost widokowy 2.cdr (28.9kB)    
Zał. 21 Szafka oświetleniowa - zasilanie.cdr (28.6kB)    
Zał. 22 Przedmiar-oświetlenie słupowe- PROMENADA (45.7kB)    
Zał. 23 Zestawienie materiałów- oświetlenie słupowe- PROMENADA (16.1kB)    
Zał. 24 Obliczenia- PROMENADA 2 (22.9kB)    
Zał. 25 Specyfikacja Techniczna (148.2kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (95.2kB)    
Odpowiedż na pytania nr 1 (415.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (392kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-04-17 11:29:14
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-04-18 10:48:30
Ostatnia zmiana:2012-05-31 10:52:57
Ilość wyświetleń:2133