PROTOKÓŁ NR VIII/11

z VIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 28 czerwca 2011 roku


W dniu 28 czerwca 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krzysztof Żelichowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, dyrektorów szkół. Przedstawiciela Posła St. Chmielewskiego, dyrektorów jednostek budżetowych i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Jacka Lewandowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z VII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania VIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 20 czerwca br. do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad VIII sesji uchwały zmieniającej uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zaproponował, aby temat „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/IX/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 13.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza, w imieniu Burmistrza zgłosił do porządku obrad temat „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie.”

Poinformował o sytuacji w spółce „LARIX”, w której Burmistrz występuje jako uczestnik walnego zgromadzenia. Zarząd spółki przedstawił sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że trzeba Spółkę rozwiązać – żeby Burmistrz mógł zgłosić wniosek na walnym zgromadzeniu i przedstawić projekt uchwały o rozwiązaniu Spółki, to musi wcześniej uzyskać zgodę Rady na takie rozwiązanie. Miasto stało się udziałowcem Spółki po śmierci jednego ze wspólników, ponieważ spadkobiercy nie wyrazili chęci objęcia udziałów, a przepisy mówią, że w takiej sytuacji udziałowcem spółki staje się gmina. Powiedział, że działają tam 2 spółki – jedna, spółka jawna, która jest w trakcie likwidacji oraz druga – spółka LARIX z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest gmina Miasto Złotów – spółka ta działa praktycznie bez majątku, na podstawie umów. Dodał, że sytuacja jest w tej chwili taka, że na tym terenie jest prowadzona działalność gospodarcza – urządzenia kupiła spółka z Wągrowca, która zajmuje się wyrobami z drewna i, która podjęła tą działalność, zatrudniając pracujących tam ludzi. Poinformował, że w trakcie jest przygotowywana nieruchomość do sprzedaży – będzie to przeprowadzał Komornik z Urzędu Skarbowego – dotyczy to spółki jawnej, która jest w likwidacji. Natomiast spółka LARX nie ma żadnego majątku i ma długi, które powstały w wyniku nie płacenia m.in. składek ZUS i podatku i dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest rozwiązanie tej spółki. Prosił o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem tematu Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, jako pkt 14. głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Następne punkty uległy przesunięciu.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji zmian nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad VIII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad VIII sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 14 osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

 6. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

 7. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z prowadzonej działalności.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 16. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 17. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 18.05. do 15.06.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 18 maja do dnia 15 czerwca 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Nawiązał do zakończonej inwestycji – ul. Wielatowskiej – ronda. Poruszył sprawę trawy, której jakość jest bardzo słaba i uważa, że w ramach gwarancji powinno być to zmienione, żeby jej jakość była lepsza, bo dzisiaj jest to zielsko, które rośnie na piasku.

 2. Zwrócił się o postawienie ławek na osiedlu „za rzeką”, co zgłaszała wcześniej A. Rogut. Uważa, że nie jest to duży koszt, aby postawić kilka ławek przymocowanych do podłoża, a obok kosz na śmieci.

 3. Zapytał, czy jest możliwość zakończenia oświetlenia na os. Zamkowa przy parku – w 2010 r. zrealizowano I etap: do „górki” i pozostał jeszcze II etap: od „górki” do ul. Zamkowej.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Zwróciła uwagę na brak parkingu przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 2 – autobus, który zabiera dzieci na basen podjeżdża od strony ul. Hubego, stwarzając tam zagrożenie dla ruchu i niebezpieczeństwo dla dzieci. Uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby wykonanie zatoczki – takiej, jaka jest przy Szpitalu.

 2. Poruszyła sprawę braku klimatyzacji w pomieszczeniu, gdzie odbywają się ćwiczenia fitness na basenie „Laguna”. Powiedziała, że dużo osób zgłasza ten problem, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło – ludzie nie chcą korzystać z ćwiczeń, jeśli nie ma tam klimatyzacji.

 3. W imieniu mieszkańców, prosiła o tablicę informacyjną przy zbiegu ul. Hubego i ul. 8 Marca.

 4. Zwróciła uwagę, że na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2 jest słaba nawierzchnia, a trawa jest dodatkowo rozjeżdżana przez młodzież jeżdżącą motorami, skuterami, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Powiedziała, że młodzież zachowuje się tam bardzo głośno i skutecznie utrudnia życie mieszkańcom okolicznych domów. Ponadto zwróciła uwagę, że ogrodzenie szkoły jest zepsute i na boisko można wejść z każdej strony.

 1. Radna M. Wegner:

 1. Poruszyła sprawę dotyczącą autobusów dalekobieżnych. Przewoźnicy: „koszaliński” i „warszawski” ustalają sobie co chwilę nowe przystanki w mieście, co związane jest z opłatami jakie muszą oni ponosić. Zapytała, czy „miasto” pobiera jakieś opłaty za to, że stają na naszych przystankach, które nie są przystosowane do takiego typu autobusów. Zwróciła się z prośbą – jeżeli Burmistrz może i ma wpływ, żeby w jednym miejscu była informacja dla wszystkich na temat odjazdów i przyjazdów tych autobusów, ponieważ jest duży chaos i zamieszanie.

 2. W imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o większą ilość koszy ulicznych na śmieci, tym bardziej, że zbliża się EEM.

 3. Zwróciła się o wstawienie – jeżeli byłaby taka możliwość, 1 ławki wewnątrz placu zabaw dla dzieci na Półwyspie Rybackim, ponieważ dzieci wybiegają do rodziców przez ścieżkę rowerową.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Poruszył sprawę spowalniacza na ul. Łowieckiej. Zwrócił się z prośbą, żeby przyspieszyć prace nad tym, które trwają już 3 miesiące.

 2. Zapytał o sprawę zainstalowania lustra przy parkingu – przy sklepie Piotr i Paweł, ponieważ postawiony znak nie powoduje łatwości wyjazdu z tego parkingu.

 3. Zapytał, czy nie byłoby możliwości zmiany kierunku wjazdu na parking przy Poczcie – żeby wjazd był od strony ronda, a wyjazd ze środka – ułatwiłoby to skręt.

 4. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Chojnickiej 19 – mieszkańcy zgłaszali, że chodnik, który został zrobiony i praktycznie jest już na wykończeniu, nie jest wykonany z takim spadem, jaki powinien być – jak spadnie deszcz, to będzie tam stała woda. Boi się, że po zakończeniu wszystkich prac – jeżeli będzie zgłaszana usterka, miasto będzie musiało to uporządkować. Powiedział, że wykonawca powinien zrobić to solidnie, tym bardziej, że „gołym okiem” widoczne jest, że spad jest nie taki, jaki powinien być.

 5. Zapytał czy po pożarze budynku przy Al. Piasta, Miejski Zakład Gospodarki Lokalami wprowadził kontrole poddaszy użytkowych, ponieważ często na poddaszach budynków, należących do MZGL trzymane są rzeczy, których zgodnie z przepisami nie powinno ich tam być.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Zapytał, na jakim etapie prowadzone są prace związane z uruchomieniem siłowni na powietrzu. Czy jest już ogłoszony przetarg – zapytanie o cenę? Kiedy urządzenia te będą zainstalowane?

 2. Poruszył sprawę utrudnienia dla mieszkańców osiedla Wańkowicza – Reymonta podczas dni targowych związanych z wyjazdem i hałasem, który jest tam w godzinach od 5 – 6 rano. Nie sprawdzał regulaminu targowiska, ale uważa, że nie ma potrzeby, żeby targowisko było czynne od godz. 6 rano. Powiedział, że można byłoby wprowadzić w regulaminie zapis, który może jest, ale nie jest egzekwowany, żeby targowisko było czynne od godz. 7 i żeby handlujący „rozkładali się z towarem” od tej godziny, a nie wcześniej. Jeżeli chodzi o wyjazd z osiedla, to jest problem, że rozkładający się z towarem handlowcy, zastawiają drogę wyjazdową i mieszkańcy nie mogą dojechać do pracy. Powiedział, że jest to sprawa Straży Miejskiej, żeby zdyscyplinowali handlujących, aby był tam zawsze przejazd.

 3. Zwrócił się do Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z pytaniem, jak długo potrwa jeszcze problem z wodą i, czy na przyszłość można coś temu zaradzić, ponieważ od miesiąca mamy zabarwioną i nieodpowiedniej jakości wodę.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Powiedział, że na posiedzeniach komisji, przed poprzednią sesją, przyjęto wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży piwa w butelkach na terenie całego miasta w czasie imprezy EEM. Otrzymali w tej sprawie pismo (podmioty sprzedające piwo), że sprzedaż piwa pozostaje jednak w tym samym zakresie, jak było dotychczas, tj. w obrębie „starego miasta”. Zapytał, dlaczego komisja wcześniej nie otrzymała informacji w tej sprawie.

 2. Poruszył sprawę zgłaszanego wcześniej wniosku, dotyczącego stojącego w chaszczach, już dłuższy okres czasu, na ul. Studziennej samochodu Polonez. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jest to teren prywatny, ale Straż Miejska miała zająć się sprawą i zwrócić uwagę właścicielowi, żeby to posprzątał. Powiedział, że jak na razie, nie zostało to zrobione.

 1. Radny J. Białkowski:

Poruszył sprawę dotyczącą uroczystości wręczania stypendiów Burmistrza najlepszym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwrócił uwagę, że kino jest zbyt małe do tego typu uroczystości – jest bardzo dużo dzieci z rodzicami i wszyscy nie mieszczą się. Powiedział, że przykro jest patrzeć jak rodzice w tak uroczystej chwili stoją z boku, a dzieci siedzą na schodach, na podłodze. Zapytał, czy można byłoby to zmienić. Zaproponował, aby uroczystości te odbywały się oddzielnie dla szkół podstawowych i oddzielnie dla gimnazjów.

 1. Radny K. Steffen:

 1. Zapytał, czy jest możliwość zainstalowania spowalniacza ruchu na ul. Zacisznej, bo wszystkie uliczki dookoła, albo je mają, albo są jednokierunkowe. Powiedział, że jeżdżą po niej samochodami i motorami z dużą prędkością i może dojść tam do tragedii.

 2. Zapytał, czy nie można wzmóc kontroli na ul. Plażowej, ponieważ odcinek tej ulicy – przy styku z ul. Jeziorną do ul. Miłej, jest ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Jeziornej, a kierowcy jeżdżą tam jak chcą, w różne strony.

 3. Powiedział, że prosił o ławkę przy placu zabaw przy ul. Jeziornej – rozmawiał w tej sprawie z p. Marcinem Batko, ale do tej pory ławki nie ma.

 4. Zwrócił uwagę na brak informacji – ludzie nie wiedzą co się dzieje, że w blokach muszą kąpać się w brązowej wodzie.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

Prosił Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wyjaśnienie sytuacji z wodą. Ponadto zapytał, czy MZWiK zamierza w jakiś sposób zrekompensować mieszkańcom tą niedogodność, ponieważ trwa to już około miesiąc, że woda jest brudna i mocno chlorowana – ludzie ponoszą dodatkowe koszty prądu, gazu na gotowanie wody oraz na zakup czystej wody.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – w sprawach dotyczących wody, w pkt 15 porządku obrad VIII sesji.

Punkt 5.

Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Radni otrzymali Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Podczas dyskusji St. Wojtuń – zapytał, czy została zmieniona umowa w części związanej z dodatkową odpłatnością za opiekę przedszkolną, ponieważ wie, że były problemy i rodzice skarżyli się w tej sprawie.

Gizela Grabek Dyrektor Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich – odpowiedziała, że w umowie została umieszczona dodatkowa opcja, którą rodzice zgłaszali i byli nią najbardziej zainteresowani – była to opcja od godz. 700 do 1530. Udzieliła dodatkowych wyjaśnień i  informacji z tym związanych.

Uwag do przedłożonej Informacji nie zgłoszono.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja o stanie przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Radni otrzymali Informację o stanie przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie oraz Informację Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w sprawie przygotowań kąpielisk. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Informacje.

Zapytał, czy w omawianym temacie są pytania.

Pytań, uwag do przedłożonych materiałów nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

C.d. Pkt 6. – po pkt. 7.

Punkt 7.

Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z prowadzonej działalności.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie w 2010 i planach na 2011 rok.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie.

M. Wegner – podziękowała Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za wykonanie bardzo dobrej pracy.

Pytań, uwag do przedłożonego Sprawozdania nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z prowadzonej działalności, nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.


Po omówieniu pkt. 7., K. Koronkiewicz powiedział, że chciał powrócić do pkt 6., ponieważ była mowa o przygotowaniu kąpielisk, a nie było mowy o przygotowaniu sezonu letniego przygotowanego przez ZCAS (zwrócono uwagę K. Koronkiewiczowi, że jest to w jednym punkcie). Zwrócił się do Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej o przedstawienie informacji o zabezpieczeniu kąpielisk, ponieważ niedawno był problem z zatrudnieniem ratowników na basenie. Zapytał, jak został rozwiązany problem z ratownikami, czy zgłosili się ratownicy i czy po sezonie będzie więcej ratowników na basenie. Ponadto poruszył sprawę badań próbek wody – zapytał, jak często takie próbki będą robione i czy będzie to ogłaszane w jakiś sposób.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej S. Wilowski. Powiedział m.in., że w tym roku nie ma problemu z ratownikami sezonowymi – podjęli pracę od 22 czerwca. Zwrócił uwagę, że są to pracownicy sezonowi – osoby, które mają obecnie wakacje. Jeżeli chodzi o badanie wody, to ZCAS zwrócił się z zapytaniem o cenę do 2-3 firm, które mogą wykonywać takie próbki i badania wody – wygrał SANEPID w Złotowie. Powiedział, że próbki wody zostały przebadane przed sezonem i będą zapisywane – w tej chwili mają ustną informację, że woda nadaje się do kąpieli, a drugie badanie wody przewidziane jest pod koniec lipca.

St. Wojtuń – powiedział, że przy plaży przy ul. Jeziornej 2 tygodnie temu rosły wodorosty w części, gdzie jezioro jest głębokie. Zapytał czy będzie to usunięte, czy może zostało już usunięte.

Dyrektor ZCAS, S. Wilowski – odpowiedział, że w zeszłym tygodniu przeprowadzili taką akcję i wyczyszczono jezioro w wspomnianym miejscu i wywieziono wodorosty – z jednej i z drugiej strony.

Zakończono omawianie pkt 6. i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2011 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Przypomniała proponowane zmiany, w tym m.in.:

w planie dochodów bieżących, m.in.: przenosi się planowane dochody między poszczególnymi rozdziałami, zwiększa się planowane dochody: o kwotę 36.000 zł. z tytułu odsetek, które wpłynęły w związku z założoną lokatą terminową; o 37.000 zł. z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Sportu przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla dzieci szkolnych oraz zmniejsza się dochody o 90.000 zł. z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT;

w planie dochodów majątkowych, m.in: zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.706.100 zł. z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Kr. Jadwigi, Plut. Robaka, Szkolnej i części Nieznanego Żołnierza; zmniejsza się planowane dochody o kwotę 300.000 zł. z tytułu sprzedaży mienia gminnego;

w zakresie wydatków bieżących, m.in.: zwiększa się planowane wydatki: o 19.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przy ul. Jarzębinowej; o 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej; dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie o kwotę 16.737 zł, t.j. w wysokości wynagrodzenia pracownicy szkoły zajmującej się rozliczaniem kasy zapomogowo – pożyczkowej; o kwotę 18.893 zł. w związku z porozumieniem, które Gmina Miasto Złotów zamierza zawrzeć na współfinansowanie w ramach Związku Gmin Krajny kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie budowy składowiska odpadów komunalnych; o 37.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji na zajęcia sportowe dla uczniów szkół z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych; planuje się zwiększyć wydatki na dotacje związane z remontami obiektów sakralnych, a konkretnie kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Złotowie o kwotę 22.500 zł. Środki te zapisane były w budżecie miasta na 2011 r. w rezerwie celowej w tej samej wysokości;

w zakresie wydatków majątkowych: 150.000 zł. przeznacza się na modernizację spalonego budynku przy Alei Piasta 57 oraz przenosi się wydatki między poszczególnymi paragrafami; zwiększa się wydatki inwestycyjne poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na Komendy Powiatowe Policji o kwotę 20.000 zł. – kwotę tę przeznacza się jako wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji; zwiększa się planowane wydatki: o kwotę 20.670 zł. na wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy stanu mostu przy ul. Grudzińskich, o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ul. Wioślarskiej, o 100.000 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego między blokiem przy ul. Słowackiego 8 a Przychodnią, o kwotę 30.000 zł. na oświetlenie kortów przy ul. Staszica;

pozostałe zmiany: w związku z powyższymi korektami, zmianie ulegają: załącznik do budżetu dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy, załącznik określający wysokość dochodów z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w 2011 r. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 22.500 zł, a tworzy celową - na drogi – w wysokości 976.800 zł.

Bez zmian pozostają: deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu Gminy Miasta Złotów, w związku z czym nie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podczas dyskusji, St. Wojtuń – przedstawił propozycję, dotyczącą wykorzystania części rezerwy. Powiedział, że część tych środków można byłoby przeznaczyć na wykonanie siedzeń – widowni przy „Orliku”, które są tam bardzo potrzebne, ponieważ podczas odbywających się tam zawodów sportowych, ludzie obserwujący mecze muszą stać. Wie, że jest taki pomysł i Burmistrz przymierza się do tego, żeby to wykonać. Uważa, że można to zrobić, wykorzystując część środków z rezerwy.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/60/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie dotacji w wysokości 22.500,00 zł. na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków - kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki. Prace przy zabytku obejmują remont pokrycia dachowego, wymianę rynien i opierzenia, odnowienie wnętrza oraz renowację drzwi wejściowych. Środki finansowe na dotacje związane z w/w pracami konserwatorskimi, zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego’, rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/61/11 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Projekt uchwały radni otrzymali. Dotyczy on ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Złotów na kwotę 200,00 zł. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Projekt uchwały – zmiana dotyczy § 12 poprzedniej uchwały, który brzmiał: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, a obecnie proponuje się zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.”

Dyskusji nie było.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/63/11 zmieniającą uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1145. Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1205.

Przewodniczący Rady poinformował, że z posiedzenia zwolnił się Radny Krystian Cichański.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

Projekt uchwały radni otrzymali. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska najpóźniej w miesiącu październiku 2011 roku dokona wyboru ławników na kolejną kadencję 2012- 2015 – zgodnie z limitem ustalonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Rada zobowiązana jest do powołania zespołu, który przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, co umożliwi jej dokonanie wyboru na ławników tych kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymogi określone w ustawie.

Radni otrzymali również pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Złotowie o uwzględnienie w pracach zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów Pana Edmunda Cybulskiego – Sędziego Sądu Rejonowego.

S. Szczerbiak Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta – przedstawił wniosek przyjęty jednogłośnie na tej komisji dotyczący składu osobowego Zespołu do spraw opiniowania ławników, tj., aby Zespołem tym była Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz – w związku z pismem Prezesa Sądu Rejonowego, również wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Złotowie – Sędzia Pan Edmund Cybulski.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie, głosami 13. „za” przyjęła, aby w skład zespołu wszedł Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie – p. Edmund Cybulski.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany cały skład zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników:

Alicja Andrzejewska – przewodnicząca; członkowie: Jarosław Białkowski, Roman Głyżewski, Krzysztof Koronkiewicz, Sylwester Szczerbiak, Edmund Cybulski.

Zapytał, czy są uwagi do proponowanego składu Zespołu.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, Przewodniczący St. Pikulik poddał pod głosowanie powyższy skład Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

- za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska przyjęła następujący skład Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015: Alicja Andrzejewska – przewodnicząca; członkowie: Jarosław Białkowski, Roman Głyżewski, Krzysztof Koronkiewicz, Sylwester Szczerbiak, Edmund Cybulski.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/64/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/65/11 zmieniającą uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie.

Radni otrzymali projekt uchwały przed rozpoczęciem obrad VIII sesji.

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza przed wprowadzeniem jej do porządku obrad.

St. Wełniak Burmistrz Miasta – wyjaśnił dlaczego wprowadzono projekt uchwały w ostatniej chwili. Powiedział m.in., że odbyło się walne zgromadzenie, gdzie chciano podjąć uchwałę o likwidacji Spółki i wtedy, po bliższym rozpoznaniu prawnym, okazało się, że musi być upoważnienie Burmistrza i nie było już czasu, żeby przekazać to na komisjach. Żeby nie zwlekać z tym tematem i uporządkować sprawę, bo następna sesja będzie w miesiącu sierpniu, a działania byłyby do podjęcia dopiero we wrześniu, zdecydowano się na takie nagłe wprowadzenie tego dodatkowego tematu do porządku obrad sesji. Na pytanie St. Wojtunia, czy w związku z tym, że miasto jakby w spadku zostało udziałowcem tej spółki, przejęło jakieś zobowiązania, Burmistrz odpowiedział, że przejęło zobowiązania tylko do wysokości udziałów – 50 tys. zł. Powiedział, że był tam problem, ponieważ była jeszcze druga spółka – o czym mówił Z-ca Burmistrza, która posiadała w majątku nieruchomość – w tej spółce odpowiadalibyśmy nie tylko do wysokości udziałów, ale również do wszystkich wierzytelności, które tam powstały, ale udało się to sądownie załatwić i spółka ta jest w trakcie likwidacji – miasto uwolniło się niejako od odpowiedzialności z tej drugiej spółki, bo to było niebezpieczne, było tam wysokie zadłużenie. Powiedział, że z tytułu wycofania się ze Spółki i jej rozwiązania, miastu nic nie grozi.

Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/66/11 sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak - Burmistrz Miasta oraz J. Szwalgun - Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie spowalniacza ruchu na ul. Łowieckiej odpowiedział, że powinno to być niedługo zrobione – zostało to zlecone Przedsiębiorstwu Robót Drogowych i Mostowych. Przedłuża się to z tego powodu, że musieliśmy wystąpić do komisji przy Starostwie – przyszła decyzja pozytywna, jest zlecone i na dniach powinno być to załatwione – poprzedni spowalniacz na tej ulicy nie był ujęty w planie organizacji ruchu – było to tymczasowe rozwiązanie, był on przykręcany.

 2. Jeżeli chodzi o lustro przy parkingu przy sklepie Piotr i Paweł odpowiedział, że jest przeciwny temu, bo to, które jest przy ul. Mickiewicza nie zdaje egzaminu – często tam nic nie widać, bo jest ono zaparowane, albo mokre, a poza tym, gdyby zainstalować lustro przy parkingu, to będzie ono wskazywało w drugą stronę, ponieważ jest tam nakaz jazdy w prawo – nie ma możliwości jazdy w lewo. W związku z tym uważa, że lustro może tam wprowadzić tylko dodatkowe niebezpieczeństwo. Uważa, że póki co, problem ten jest dobrze rozwiązany – z nakazem jazdy w prawo, ponieważ obecnie widoczność nie poprawiła się, ale jest wiadomo, że w lewo nie można jechać i nadjeżdżający z drugiego pasa z prawej strony, nikomu nie zagraża. Powiedział, że drzewo, które tam stoi, trzeba będzie usunąć, bo schnie – po jego wycięciu widoczność poprawi się zdecydowanie. Ponadto poinformował, że pozostałe dwa drzewa też nie są w najlepszej kondycji i najprawdopodobniej przyjdzie czas, żeby je usunąć. W związku z tym widoczność przy wyjeździe z parkingu, powinna naturalnie poprawić się. Jeżeli chodzi o lustro, powiedział, że nie zda ono egzaminu, a poza tym, lustra niewiele kierowcom pomagają.

K. Koronkiewicz – powiedział, że w związku z przewidywanym ścięciem drzewa, sprawa lustra przy parkingu przy sklepie Piotr i Paweł jest nieaktualna.

 1. Jeżeli chodzi o zmianę wjazdu na parking przy Poczcie odpowiedział, że jest to nie możliwe, bo wysepka, która jest przy Urzędzie ogranicza to. Przy tym rozwiązaniu taki wjazd w odwrotną stronę jest niemożliwy. Były dyskusje i drogowcy orzekli, że jedynie to rozwiązanie jest zasadne. Poza tym wjazd ten jest ułatwiony, natomiast wyjazd byłby utrudniony – spotkałyby się w tej części wszystkie wyjazdy, z parkingu z tyłu i spod Poczty. Ustalony jest też podział parkingu pod kątem. Powiedział, że przede wszystkim, powstaje tutaj problem z wjazdem z ronda. Proponowane rozwiązanie jest niemożliwe do realizacji, na które na pewno nikt z drogowców, ani z Policji nie zgodziłby się. Przy budowie sprawa ta była szeroko dyskutowana i wybrano to jako lepsze rozwiązanie.

 2. Jeżeli chodzi o chodnik przy ul. Chojnickiej odpowiedział, że jest to zgłoszone do wykonawcy i będzie on poprawiony przed zakończeniem robót. Na uwagę K. Koronkiewicza, że roboty już tam kończą i nic nie robią w tym kierunku, żeby to poprawić, Burmistrz odpowiedział, że sprawdzimy to, ale jest to zgłoszone i jest deklaracja – wyegzekwujemy to, bo z tego co wie, jest to ewidentnie pod górkę.

 3. W sprawie kontroli poddaszy odpowiedział, że jest to słuszny wniosek. Wie, że takie kontrole odbywają się, ale jest to nieskuteczne. Przekaże to p. J. Bobkowi, żeby kontrole poddaszy były stałym zadaniem w MZGL, bo rzeczywiście jest to duży problem na poddaszach, podobnie jest w piwnicach. Przekaże, żeby na to zwrócili uwagę.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie urządzeń siłowych na powietrzu odpowiedział, że dziś, albo jutro będzie zapytanie o cenę. To trochę trwało, ponieważ posiłkowano się jakie wybrać urządzenia, które są najbardziej atrakcyjne do ćwiczeń – to już jest i myśli, że w ciągu 2-3 tygodni powinno to być zrobione.

 2. Jeżeli chodzi o hałas na targowisku w godzinach rannych odpowiedział, że targowisko jest czynne od godz. 700. Wiadomo jednak, że handlujący przyjeżdżają wcześniej, żeby „rozłożyć się” – trudno jest ich zmusić, żeby przyjeżdżali później i wpuszczać ich tylko od godz. 7-ej. Można jedynie, przez Straż Miejską, informować, żeby zachowywali się ciszej, albo przyjeżdżali później. Powiedział, że problem ten występuje generalnie w okresie czerwca i lipca. Przekaże Straży Miejskiej, żeby zwrócili na to uwagę.

 3. W sprawie wody powiedział, że wyjaśnień, informacji udzieli J. Szwalgun Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Powiedział, że cała ta sprawa, na pewno w jakiś sposób sygnalizacyjny, powinna być przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpatrzona, ale „strzelono z armaty do wróbla” i w jego przekonaniu jest to wina SANEPID-u, bo tak się po prostu nie robi. Są przepisy, są normy, które mówią, czy woda nadaje się do picia i jest zdatna do użytku, czy nie. Nie może być takiej sytuacji, że pisze się w jednym zdaniu, że „woda nie zagraża zdrowiu, życiu itd., ale profilaktycznie zaleca się, żeby była gotowana”. Ludzie są po prostu przewrażliwieni, czemu nie ma się co dziwić, bo jeżeli jest taki komunikat, a do tego po drodze jest jeszcze wiele przekłamań. Powiedział, że ludzie słusznie się zaniepokoili, ale nie było w tej sprawie informacji do końca. Była totalna dezinformacja, o co ma pretensje do SANEPID-u, bo tak się nie robi. Powiedział, że mówi się wtedy, iż jest taka sytuacja i zwraca się uwagę „wodociągom”, żeby poprawili ten stan, ale nie podaje się tego do publicznej wiadomości, żeby nie wprowadzać sytuacji niepewności. Zwrócił uwagę, że jeżeli byłoby zagrożenie z wodą, to każdy rozumie, że z chwilą otrzymania wyników badania wody, zamyka się główny zawór i wody w mieście nie ma – jest dostarczana woda zdatna do picia posiadająca odpowiednie parametry.

W sprawie wody – odpowiedzi, informacji, wyjaśnień udzielił J. Szwalgun – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na końcu pkt 15. „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych” .

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie zakazu sprzedaży piwa w butelkach podczas EEM w całym mieście odpowiedział, że musiałaby być uchwała Rady w tej sprawie. Powiedział, że nie wiedział, że jest taki wniosek.

K. Kulasek zwrócił uwagę, że na komisji przyjęto wniosek przed poprzednią sesji Rady w sprawie zakazu sprzedaży piwa butelkowego na terenie całego miasta, co jest udokumentowane w biurze Rady. Poinformowano go, że wystarczy wniosek do Burmistrza i dlatego jest zdziwiony, że dostaje komunikat o starych zasadach sprzedaży piwa, a nie ma odpowiedzi na złożony wniosek Komisji.

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie jest uchwała Rady, na podstawie której wysłano komunikaty przypominające o zakazie sprzedaży piwa w butelkach podczas EEM. Powiedział, że możemy to przewidzieć na przyszły rok, z tym, że trzeba by w odpowiednim czasie zmienić uchwałę Rady. Na uwagę K. Kulaska, że został wprowadzony w błąd, bo w biurze Rady poinformowano go, że jak zgłaszał wniosek na Komisji, to nie ma potrzeby zgłaszania go na sesji, Burmistrz odpowiedział, że w tym roku nie da się już tego zrobić, ponieważ musi być uchwała, na podstawie której można wprowadzić zakaz.


 1. Jeżeli chodzi o stojący Polonez w krzakach odpowiedział, że spróbujemy ponownie wysłać Straż Miejską, ponieważ już w tej sprawie interweniowali, ale jak widać bezskutecznie.

K. Kulasek – powiedział, że jest to teren prywatny i należałoby zobowiązać właściciela terenu do jego uporządkowania.

Radnemu J. Białkowskiemu:

W sprawie uroczystości wręczania w sali kinowej stypendiów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych odpowiedział, że jest to słuszna uwaga – zostało to również opisane w prasie lokalnej. Wniosek przyjęto do realizacji. Zaproponował, aby w przyszłym roku zrobić to na hali widowiskowo-sportowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Radnemu K. Steffenowi:

 1. Jeżeli chodzi o spowalniacz ruchu na ul. Zacisznej, zapytał kto, oprócz mieszkańców, tam jeździ? Powiedział, że możemy to robić, bo jest to niewielka rzecz, tylko nie można dojść do sytuacji, że na każdej ulicy będą spowalniacze, ponieważ jest to trochę bez sensu. Przemyślimy tą sprawę i zaobserwujemy. Zwrócił uwagę, że jeżeli jest to ulica, która ma charakter ulicy przelotowej, jak np. ulica Jeziorna, gdzie nie tylko jeżdżą mieszkańcy, ale w dużej części również ludzie z zewnątrz, to jest tam sens zainstalowania spowalniacza, natomiast nie wie czy jest sens na takich ulicach, jak np. ul. Zaciszna. Powiedział, że sprawę rozpatrzy.

 2. W sprawie ławek przy placu zabaw odpowiedział, że będą one ustawiane po Euro Eco Meetingu, ponieważ ławki są zamówione i będą przywiezione bezpośrednio na Plac Paderewskiego, skąd – po EEM, będą rozwożone w te miejsca, gdzie są planowane, m.in. na place zabaw.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o trawę przy ul. Wielatowskiej odpowiedział, że jest to zgłoszone. Nie było warunków, ale obecnie po deszczach trochę się tam poprawiło, jednak jest ona nadal kiepska. Wykonawca wie, że ma dosiać trawę. Jest to zgłoszone jako usterka i mają to zrobić.

 2. W sprawie ławek na osiedlu „za rzeką” odpowiedział, że ławki tam były i podobno młodzież przeniosła je w inne miejsce, a później spaliła. W tej sprawie interweniowała też p. A. Rogut, ponieważ w tym miejscu robiły się awantury nocne.

A. Rogut dopowiedziała, że odbywały się tam libacje, spotkania młodzieży z alkoholem, ogniska, a mieszkańcy mieli tam ciężkie życie z ławkami, które stały w jednym miejscu w krzakach. Powiedziała, że kilka razy wynosiła je, ale z powrotem były one przenoszone w krzaki.

Burmistrz poinformował, że jedna ławka jest przy wybiegu dla psów, ale niestety jest przywiązana do słupa i jeżeli ktoś chce, to może tam odpocząć. Powiedział, że można ponownie ustawić ławki, ale prawdopodobnie będą one przeniesione. Ponadto rozstawione są ławki przy placu zabaw.

R. Głyżewski – powiedział, że sprawa z ławkami jest bardzo prosta. Trzeba to zrobić kompleksowo, tzn. wystarczy prawidłowo je ustawić, przykręcić do betonowego podłoża - kostki i obok postawić kosz na śmieci.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że nie ma problemu i można to spróbować zrobić w ten sposób, o którym mówił R. Głyżewski.

 1. W sprawie oświetlenia terenu na ul. Zamkowej – II etap odpowiedział, że w tym roku w budżecie tego nie ma i jest to w tym roku niemożliwe do wykonania. Trzeba o tym pamiętać, żeby znalazło się to w budżecie przyszłego roku i jak ewentualnie znajdą się pieniądze, to może być to wykonane.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie parkingu - zatoczki przy Szkole Podstawowej Nr 2 odpowiedział, że trzeba będzie to zrobić przy przebudowie ul. 8 Marca. Tego nie da się zrobić doraźnie – nie ma dokumentacji, musi być na to pozwolenie na budowę. Wymaga to kompleksowego rozwiązania. Poinformował, że w środę spotyka się ze Starostą, gdzie mają być omawiane wspólne sprawy – dotyczy to m.in. ul. 8 Marca, ul. Kolejowej i niektórych innych. Być może zapadną jakieś ustalenia co do modernizacji ul. 8 Marca.


 1. W sprawie nie klimatyzowanych pomieszczeń siłowni odpowiedział, że na basenie klimatyzacji nie ma, jest wentylacja. Zamontowanie klimatyzacji jest niemożliwe, bo wymaga to następnych inwestycji i to bardzo kosztownych, a poza tym, klimatyzacja na basenie jest niepotrzebna. Jeżeli osoba, która to dzierżawi ma taki zamiar, to może we własnym zakresie zainstalować klimatyzator indywidualny tylko do tego pomieszczenia, ale musi to zrobić we własnym zakresie. Żeby zmienić system wentylacji na klimatyzację, to my, jako miasto, nie mamy w tym interesu, ani nie ma takiej potrzeby. Na pytanie A. Rogut, gdyby osoba dzierżawiąca pomieszczenie chciała zainstalować klimatyzację, czy ma taką możliwość, Burmistrz odpowiedział, że tak – nie wie tylko, czy jest to możliwe technicznie. Powiedział, że miasto na pewno nie podejmie się tego, bo jest to bardzo kosztowna rzecz, a poza tym dla całego obiektu jest to niepotrzebne. Jeżeli jest z tym problem na siłowni, to może jest zbyt intensywnie użytkowane – na raz jest zbyt dużo ludzi, albo jest tam fizycznie taka potrzeba, ale to musi sama ten problem rozwiązać.

 2. W sprawie tablicy informacyjnej na ul. Hubego – 8 Marca odpowiedział, że nie ma z tym problemu. Poinformował, że są też wnioski o postawienie tablic informacyjnych w innych miejscach miasta – zlecimy ich wykonanie i rozstawimy na terenie miasta.

 3. W sprawie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 odpowiedział, że jest to sprawa dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2. Jeżeli są jakieś problemy i młodzież jeździ po boisku, to należy to wyeliminować – zwrócił się do dyrektorek szkół, żeby odpowiednio zareagowały w tym względzie. Powiedział, że można tam jedynie wspomóc kontrolami Straży Miejskiej, ale to tylko tyle.

G. Burdziak Dyrektor Gimnazjum Nr 2 – powiedziała, że piszą do Policji i do firmy ochroniarskiej, żeby nasilić tam kontrole, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Radnej M. Wegner:

 1. Jeżeli chodzi o sprawę przystanków autobusowych odpowiedział, że jest to niby drobiazg, ale rzeczywiście jest to bardzo dokuczliwe – miał w tej sprawie parę interwencji. Sprawą ma zająć się p. M. Hermann (pracownik Urzędu Miejskiego), który ma poprosić przewoźników, żeby określili się, w których miejscach ostatecznie chcą stawać. Myśli, że docelowo sprawa rozwiąże się, gdy zostanie wybudowany nowy przystanek, bo wtedy, jako miasto, będziemy tym zarządzać – zawrzemy umowy i nie będzie możliwości, żeby autobusy stawały gdzie indziej – w tej chwili przewoźnicy sami wyznaczają te miejsca. Powiedział, że „miasto” nie pobiera żadnych opłat od przewoźników. Poinformował, że obecnie najprawdopodobniej PKS Człuchów znowu ustalił takie ceny wjazdu na dworzec PKS, że innym przewoźnikom nie kalkuluje się to, albo nie chcą płacić i w związku z tym wymyślają sobie inne przystanki. Powiedział, że jest to na pewno bardzo słuszny wniosek i przekaże, żeby wyegzekwować, aby była jedna informacja o odjazdach – przynajmniej autobusów dalekobieżnych, bo to jest istotne – ludzie rzeczywiście biegają i nie wiedzą, dokąd mają się udać. Poinformował, że również miał interwencje telefoniczne w tej sprawie.

 2. W sprawie większej ilości koszy na śmieci odpowiedział, że kosze są i będą one instalowane – część już jest zainstalowanych, część będzie.

 3. W sprawie ławki wewnątrz placu zabaw na Półwyspie Rybackim odpowiedział, że nie ma problemu, ławka będzie wstawiona po EEM, jak będą one rozwożone.

Radnemu K. Steffenowi:

W sprawie ul. Plażowej odpowiedział, że jedynym wyjściem jest kontrola – nie ma tam innego wyjścia, oznakowanie jest prawidłowe. Powiedział, że jazda „pod prąd” jest poważnym wykroczeniem i jedynie możemy to przekazać Policji, ponieważ Straż Miejska nie ma uprawnień do zatrzymywania pojazdów, żeby nasilili tam kontrole, chociaż parę razy widział w tym miejscu – na ul. Plażowej radiowóz policyjny.

Następnie Jan Szwalgun, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące problemów z wodą.

K. Koronkiewiczowi:

– w sprawie rekompensaty za jakość wody odpowiedział, że temat ten był podnoszony kilkakrotnie – jest to trudne do uznania komu i ile. Powiedział, że rekompensata nie jest przewidywana, ponieważ nie ma takiego klucza, który załatwiłby to sprawiedliwie, a tak czy inaczej, straty te są później wkalkulowywane w taryfę wody. Zachęcił odbiorów wody, aby w czasie kiedy MZWiK płucze sieć, co jest podawane w ogłoszeniach, nie korzystać z wody.

K. Koronkiewicz – zwrócił uwagę, że mówi się o stratach przedsiębiorstwa, a nic o stratach odbiorców. Uważa, że nie byłoby trudno udzielić 5-10 % rabatu, za jakiś okres, od rachunku, co byłoby uczciwe.

Prezes MZWiK J. Szwalgun – odpowiedział, że tematem tym należałoby się zająć, bo on na dzień dzisiejszy nie ma takiego sprawiedliwego klucza, „bo można coś ruszyć i zrobić naprawdę sobie złą pracę”. Powiedział, że przyjmuje ten wniosek i myśli, że można go rozpatrzyć. Ponadto poinformował K.Koronkiewicza, że na ul.Królowej Jadwigi prowadzona jest inwestycja i jak będzie ona zakończona, to poprawi się ciśnienie wody na końcu ul. Rzemieślniczej.

St. Wojtuniowi:

Na pytanie, jak długo potrwa jeszcze problem z wodą odpowiedział, że w wyniku tej sprawy, sieć będzie tak długo chlorowana, aż zlikwidują całkowicie mikroelementy do zera. Powiedział, że mikroelementy te nie są groźne, ale trzeba reagować, komunikat został wydany – MZWiK o tym nie wiedział, było straszne zamieszanie. Było mnóstwo telefonów od mieszkańców, ludzie byli tak zdezorientowani, że nawet nie było możliwości tego wyjaśnić. Poinformował, że pobrali dzisiaj próbę kontrolną – tendencja jest malejąca. O wynikach kontrolnych i jak sprawa wygląda, będzie informował Burmistrza po każdym odczycie.

K. Steffenowi:

W sprawie brudnej wody odpowiedział, że przeprosił za to mieszkańców w TV ASTA. Powiedział, że podchloryn sodu, który jest stosowany do dezynfekcji wody charakteryzuje się tym, że rozpuszcza osady mineralne w starych rurach i woda jest zabarwiona. Mimo, że dwa tygodnie była płukana sieć, to są rejony, w których brudna woda może się jeszcze pojawić. Ponadto poinformował – to co podał w informacji dla radnych, że po zakończeniu, jak to wszystko się unormuje, przeprowadzą jeszcze raz generalne płukanie sieci.

A. Andrzejewska – odniosła się do godzin i długości płukania sieci. Powiedziała, że reprezentuje osiedle Szkolna i płukanie miało trwać do 17 czerwca, a wieczorem 21-go próbowała nastawić pranie i okazało się, że leciała dosłownie „borowina”. Zrobiła zdjęcia po to, żeby mieć dowód na to. Całe pranie, które było nastawione, nie było już absolutnie do odzyskania.

Prezes J. Szwalgun – odpowiedział, że mogło tak być, ponieważ wprowadzali już chlorowanie, mimo, że sieć nie była płukana – było trochę zamętu, bo wprowadzono chlorowanie. Powiedział, że przez 10 dni płukano sieć i w związku z powstałą sytuacją, dalej kontynuowano chlorowanie, dlatego taki przypadek mógł się zdarzyć.

Burmistrz St. Wełniak – odniósł się do wypowiedzi odnoście ewentualnego odszkodowania za jakość wody. Powiedział, że trzeba z tym trochę ostrożnie, bo tak czy inaczej spadnie to na wszystkich konsumentów – jeśli zapłacimy rekompensatę, to w przyszłym roku woda o tyle będzie droższa, ponieważ taka jest metoda liczenia i kształtowania tych cen. Jeżeli wszyscy mieszkańcy wezmą odszkodowanie, to de facto w przyszłym roku za nie zapłacą.

Na pytanie St. Pikulika, czy problem tkwi w samych rurach, czy jest to już na starcie, Prezes MZWiK odpowiedział, że wynik wody surowej, wychodzącej z ujęcia, jest zerowy. Natomiast całe zło jest w starych rurach dlatego, że wewnątrz mają one osady twarde i jeżeli płuczemy podchlorynem sodu, to jest taki problem – w innych miasta dezynfekują 24 godziny na dobę i taki mieszkaniec np. Warszawy, jak czuje chlor, to go w ogóle nie przeraża.

H. Golla – powiedział, żeby rekompensat nie płacić, a słusznym byłoby nie podwyższać w przyszłym roku stawki za wodę i jest wówczas sprawa wyrównana. Rozumie, że Prezes MZWiK powie o inwestycjach, które trzeba robić, ale nie ma rzeczy niemożliwych – stawki za wodę można podwyższyć tylko w jakiejś części, ale nie aż tak wysokiej, jak to miało miejsce w tym roku. Powiedział, że rozumie konieczność i jest to potrzebne od czasu do czasu, ale warto też przemyśleć lekkie przystopowanie podwyżek wody.

Prezes J. Szwalgun – odpowiedział, że procent podwyżki wody nie był naprawdę wysoki. Są miasta, które mają wzrost taryf o 20 %, a u nas 4-5 %.

Na pytanie St. Wojtunia, co można zrobić, aby na przyszłość uniknąć takiej sytuacji – jak można sobie z tym poradzić, J. Szwalgun odpowiedział, że jedynym wyjściem jest wymienić stare rury – na około 50 km sieci w mieście, 40 % byłoby do wymiany i to w zwartej zabudowie.

R. Głyżewski – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji na temat wody.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.


Punkt 16.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. R. Głyżewskipowiedział, że na poprzedniej sesji poruszył sprawę letniego utrzymania dróg. W mieście jest około 130 utwardzonych ulic, a czyszczone były – w poprzednich latach, 82 ulice. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że wszystkie drogi będą czyszczone. Z informacji telefonicznej uzyskanej od p. M. Waltera z MZUK, wynika, że będą czyszczone ulice z listy – do poz. 82. Zwrócił się o podanie informacji, jaka jest sytuacja odnośnie letniego utrzymania ulic w mieście na 2011 rok.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że w sprawie sprzątania ulic jest zawarta na cały rok umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, wg której realizowane jest oczyszczanie miasta.

R. Głyżewski – powiedział, że utwardzonych ulic jest 134, a sprzątane były 82 ulice. W tym roku miała być zmiana, miały być sprzątane, 1-2 razy w roku, wszystkie ulice utwardzone.

J. Fertikowski, Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – poinformował, że inny jest zakres utrzymania ulic w okresie zimowym i inny – w okresie letnim. Jeśli chodzi o okres letni, to nie wszystkie ulice są objęte stałym utrzymaniem czystości – umowa nie obejmuje wszystkich ulic. Rozumie tą sytuację, ulic jest bardzo dużo – są to niemałe koszty, ale wybierane są jakby ulice o większym znaczeniu strategicznym i część ulic jest pominięta. Powiedział, że połowicznym rozwiązaniem sprawy byłoby indywidualne zlecenie, żeby posprzątać te ulice raz czy dwa razy. Jeśli chodzi o pozostałe ulice objęte utrzymaniem czystości, to reguluje to umowa, a częstotliwość sprzątania zawarta jest w harmonogramie, który jest realizowany.

Na pytanie St. Pikulika, który poruszył sprawę kolumbarium na cmentarzu komunalnym – czy zostały poczynione jakieś kroki w tej sprawie, czy zostało dokonane jakieś rozeznanie finansowe, J. Fertikowski, Prezes MZUK odpowiedział, że sprawa kolumbarium jest sprawą, która toczy się od kilku lat.

R. Głyżewski – powiedział, że w ogłoszonym przetarg na letnie utrzymanie dróg pod koniec roku 2010 były rzeczywiście ujęte 82 ulice, natomiast do przetargu, który był w roku 2011 było ujętych 135 ulic, w tym te ulice boczne – osiedlowe, czyszczone 2 razy w roku. Tak to było w ujętym przetargu w 2011 roku, a teraz mówi się inaczej – jest to dla niego dziwna sprawa. Prosił Burmistrza o konkretną odpowiedź, jak będzie, ponieważ w załączniku do ogłoszonego przetargu były wszystkie ulice, osiedlowe również – do czyszczenia 2 razy w roku.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że wyjaśni i sprawdzi to.

R. Głyżewski – prosił o odpowiedź na piśmie w tej sprawie.

 1. M. Wegner – przedstawiła wniosek zgłoszony przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zakupu defibrylatora – urządzenia ratującego życie, który byłby na wyposażeniu Pływalni, ponieważ przewija się tam bardzo dużo ludzi, ponadto basen jest otwarty najdłużej. Powiedziała, że w dużych miastach takie aparaty znajdują się w każdych dużych skupiskach ludności. Myśli, że nie jest to duży koszt takiego aparatu, a może on uratować komuś życie – myśli, że będzie to dla wszystkich mieszkańców. Urządzenie takie kosztuje w granicach 6 – 6,5 tys. zł., a lepszy – około 8 tys. zł.

K. Koronkiewicz – poparł powyższy wniosek.

 1. K. Steffen – zapytał, czy mamy jakiś wpływ na Nadleśnictwo Lipka, żeby uporządkowali las za działkami przy jeziorze, ponieważ ścinali tam drzewa i pozostawili straszny bałagan.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że interweniowano już w tej sprawie i obiecywali, że to załatwią.

Na pytanie K. Koronkiewicza, co z wnioskiem w sprawie zakupu defibrylatora, Burmistrz odpowiedział, że będzie on rozpatrzony, bo w tej chwili nie ma na to pieniędzy w budżecie.

 1. J. Lewandowski – podziękował Burmistrzowi i wszystkim Radnym za drogę na ul. Rozdroże. Powiedział R. Głyżewskiemu, że czasami mieszkańcy też muszą dać coś od siebie, a nie, że sprząta tylko MZUK. Powiedział, że jest to niepokojące, bo od wszystkich wymagamy, a sami nie angażujemy się, żeby zadbać o swoje. Ponadto prosił o ustawienie pojemników na tworzywa sztuczne i szkło, co zgłaszał niejednokrotnie – nie koniecznie na Leśnej, bo pojemnik na Jastrowskiej jest zawsze przeładowany.

R. Głyżewski – odpowiedział, że jeżeli jest teren kilka hektarów, to miasto musi mieszkańcom pomóc. Powiedział, że mieszkańcy dbają o teren, jest tylko prośba, żeby miasto w części pomogło.

 1. Przewodniczący Rady – powiedział, że na ostatniej sesji, w Sprawach różnych, były rozbieżności, nawet oskarżenia, pomówienia w stosunku do niego (dot. nie udzielenia głosu W. Fidurskiemu). Zacytował § 25 Statutu Gminy Miasto Złotów: „Prowadzący obrady może udzielić głosu osobom spoza rady, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru zabrania głosu prowadzącemu obrady.” Powiedział, że w związku z tym, z prawnego punktu widzenia, jego decyzja była słuszna, a reperkusje były takie, że opisano go w jak najgorszym znaczeniu, wykorzystując źródła elektroniczne.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 17.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.15, zamknął VIII sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Jacek Lewandowski


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik