Zamknij okno Drukuj dokument

 

ZARZĄDZENIE Nr 73/11

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 10 czerwca 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym,

- ochrony i promocji zdrowia.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi  w formie  jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Regulamin konkursu, w tym zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;

  2. w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia

  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy
w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza


/-/ Jerzy Kołodziejczyk

Załączniki

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011r (19kB)    
Regulamin zczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w 2011r (56.7kB)    
Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania (48.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Radosław Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Sieg
Data wprowadzenia:2011-06-10 08:07:31
Opublikował:Radosław Sieg
Data publikacji:2011-06-10 08:09:11
Ostatnia zmiana:2011-06-14 07:34:51
Ilość wyświetleń:1562