PROTOKÓŁ NR IV/11

z IV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 25 stycznia 2011 roku


W dniu 25 stycznia 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady IV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Jacek Lewandowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, przedstawicieli służb miejskich, w tym nowego Komendanta Powiatowego Policji Grzegorza Gibaszka, Wicestarostę Powiatu Złotowskiego, dyrektora Biura Poselskiego Posła St. Chmielewskiego, przedstawicieli mediów, przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krystiana Cichańskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z III sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z III sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 17 stycznia br. do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zaproponował, aby temat „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”, wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 21.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 14. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2010 roku.

 6. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2011 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kokowskiemu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Januszowi Sławińskiemu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Tatarskiemu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Joachimowi Zdrenka.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 16. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 15.10.2010 r. do 08.12.2010 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 15 października do 8 grudnia 2010 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Rogut:

Zwróciła się w sprawie postawienia wiaty autobusowej na ulicy Partyzantów, ponieważ z tego przystanku korzysta bardzo dużo ludzi, głównie młodzież dojeżdżająca do Krajenki i Piły. Powiedziała, że dotychczasowy przystanek nie daje schronienia przed deszczem i wiatrem – odpowiednia wiata autobusowa byłaby dużym udogodnieniem dla dojeżdżających, a dobrze zaprojektowana może być ciekawym elementem infrastruktury miasta.


 1. Radny K. Koronkiewicz:

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, złożył wniosek, aby odpłatność za udział w organizowanych przez „miasto” Złotów imprezach kulturalnych i sportowych, dla młodzieży uczącej się, została ustalona na poziomie 50 % stawki przewidzianej dla pozostałych uczestników – powyższy wniosek przekazał Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Poruszyła sprawę dotyczą osuwania się skarpy położonej między ul. Szkolną a ul. Kujańską – dotyczy to wejścia, tam były czynione pewne umocnienia. Natomiast na samej skarpie znajduje się płot, który również osuwa się. Ponadto powiedziała, że wzdłuż płotu a torami przebiega nieformalna ścieżka, która jest dla wielu mieszkańców miejscem spacerowym z psami. Miejsce to jest wyjątkowo zanieczyszczone, brudne i należałoby podjąć decyzję – albo nie dopuścić do chodzenia ze względu na zagrożenia, jakie mogą być tam spowodowane, albo miejsce to objąć, przynajmniej kilka razy do roku, utrzymaniem porządku.

 2. Zwróciła się z prośbą, aby po sezonie zimowym wyrównać drogę biegnącą od ul. Królowej Jadwigi do ul. Trzech Króli, tj. drogę skrótową prowadzącą do cmentarza komunalnego, ponieważ jest to skrót dla wielu mieszkańców idących na cmentarz. Droga ta jest drogą polną i nie ma żadnej nazwy. Pomimo, że należy ona prawdopodobnie do zarządu PKP, to trzeba byłoby dla mieszkańców cokolwiek z tym zrobić.

 3. Zapytała jak przebiega sprawa doświetlania przejść dla pieszych, który to problem był poruszany w poprzedniej kadencji.

 4. Przypomniała, żeby zrobić kopertę lub jakiś inny znak na ul. Szkolnej – przy wyjeździe z ul. Michała Robaka, ponieważ pierwszy stojący tam pojazd zasłania i stanowi niebezpieczeństwo dla mijających się w tym miejscu samochodów.

 1. Radny K. Cichański:

Przedstawił wniosek zgłoszony przez M. Wegner – przyjęty na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przy hali widowiskowo-sportowej ZCAS od strony ul. Boh. Westerplatte zainstalować zamykaną tablicę informacyjną, w której umieszczane byłyby bieżące informacje o organizowanych imprezach.

 1. Radny S. Szczerbiak:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Głębinowej i wyjazdu na ogródki działkowe oraz na ul. Ogrodową, który to rejon, praktycznie przez cały rok, a zwłaszcza w miesiącach letnich, jest poligonem doświadczalnym dla młodzieży, która jeździ tam na imprezy na ogródki, albo testuje motocykle czy kłady. Mieszkańcy tego rejonu, nieraz do późnych godzin nocnych, muszą wysłuchiwać hamowania, pisku opon, zawracania itd. – są już tym zmęczeni. W związku z tym, zwrócił się z prośbą, żeby zainstalować tam spowalniacze ruchu. Powiedział, że jest tam znak ograniczenia prędkości, ale wiadomo jak to w praktyce wygląda – nie jest on przestrzegany.

 2. Zwrócił się z prośbą o umieszczenie punktu świetlnego na drodze w bok od ul. Kujańskiej – do nieczynnej „rakarni”, gdzie mieszka rodzina Koselke. Jest tam bardzo ciemno i dzieci uczęszczające do szkoły, boją się tą drogą chodzić. Zdaje sobie sprawę, że mogą być pewne kłopoty, ale taki punkt świetlny na granicy, gdzie zaczyna się lasek, rozwiązałby problem.

 1. Radny H. Golla:

Poruszył sprawę terenu przy basenie i obiekcie ZCAS, gdzie ostatnio zrobił się ogromny parking, mimo, że przy TESCO są dwa duże parkingi, które są puste. W związku z tym stają się bardzo kłopotliwe dojścia od strony Boh. Westerplatte i od fontanny, ponieważ cały teren zastawiony jest samochodami. Zapytał, czy nie wystarczyłoby postawienie tam znaku zakazu ograniczenia ruchu, czy postawienie jakiś pachołków, tak żeby nie kolidowało z bezpieczeństwem przeciw pożarowym. Powiedział, że gdyby tam cokolwiek się stało, to Straż Pożarna nie byłaby w stanie sobie poradzić z dojazdem. Zwrócił uwagę na to że dwa parkingi przy PZU i Starostwie Powiatowym, są wystarczające duże i nie zawsze trzeba wjechać pod sam basen.


 1. Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę dotyczącą zimowego utrzymania dróg. Powiedział, że w ostatnią sobotę o godz. 10 – 11, drogi, w tym ul. Boh. Westerplatte, ul. Krzywoustego, Al. Piasta były jeszcze bardzo śliskie i były trudności z jazdą samochodami, ponieważ ulice nie były posypane. Zapytał, czy drogowcy w takich przypadkach muszą czekać na zgłoszenie o wyjeździe – czy w takich przypadkach nie mogliby wyjechać z piaskarkami wcześniej.

 1. Radny K. Kulasek:

Złożył wniosek w sprawie likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest:

Od 14 maja 2000 r. obowiązuje w Polsce 30-letni Program likwidacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy zaznaczyć, że prawidłowo zabezpieczone wyroby stosowane na terenie Polski nie są zagrożeniem, jednak po 30 latach materiał ten zaczyna ulatniać się i stanowić zagrożenie. Dlatego jednym ze sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Prace te muszą zostać zakończone do 31.12.2032 r. Likwidacja zagrożenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest w naszym otoczeniu została powierzona zarówno urzędom na szczeblu centralnym, jak i samorządom terytorialnym. Dlatego rzetelna ocena i inwentaryzacja azbestu pomoże na przystąpienie do programu usuwania

i dofinansowania dla osób posiadających te materiały z wystąpieniem o datację na ten cel”.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Poruszył sprawę wyjazdu z parkingu przy sklepie „Piotra i Pawła”, gdzie jedno z drzew przeszkadza w wyjeździe. Zapytał, zdając sobie sprawę, że może być problem z wycięciem drzewa, czy w związku z tym byłaby możliwość ustawienia tam lustra, żeby ułatwić wyjazd z parkingu.

 2. Zapytał, na jaki cel zostały przekazane pieniądze z częściowej odpłatności Spotkania Noworocznego, ponieważ wcześniej była mowa, że pieniądze te będą przeznaczone na cele charytatywne.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 22 porządku obrad IV sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2010 roku.

Radni otrzymali: Sprawozdanie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w 2010 roku, „Informację o stanie realizacji zadań przez Stowarzyszenia związanych z funkcjonowaniem kultury w Gminie Miasto Złotów w 2010 r.” oraz „Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w mieście Złotowie w 2010 r.”

Materiały te były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2010 roku, nie wnosząc uwag.

Punkt 6.

Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2011 rok.

Radni otrzymali:

materiały przygotowane przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej: plan wydarzeń kulturalnych na 2011 rok i wykaz imprez sportowych w 2011 roku oraz materiały z Urzędu Miejskiego – „Wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy miasto złotów w 2011 r.”

J. Białkowski – poruszył sprawę dotyczącą koszykówki. W kalendarzu imprez nie jest dokładnie wyszczególnione czy jest to koszykówka dziewcząt, czy chłopców. Nie wie czy są uwzględnione jakiekolwiek imprezy dla dziewcząt. Zwrócił się do Dyrektora ZCAS, żeby przy okazji takich imprez koszykarskich, uwzględnić również imprezy dla dziewcząt – nie chodzi mu o to, żeby tworzyć oddzielną sekcję, bo tym zajmuje się „Sparta”, ale chodzi o pojedyncze imprezy gry w koszykówkę, czy też ligę dla dziewcząt. Należałoby wysondować, żeby zobaczyć, ile jest


zainteresowanych osób koszykówką dziewcząt i coś dla nich zrobić.

K. Żelichowski, zapytał Dyrektora ZCAS o bliższe informacje na temat Letniej Szkółki Tenisa Ziemnego – czy dzieci będą uczestniczyć to w formie nieodpłatnej, jak to ma wyglądać.

S. Wilowski, Dyrektor ZCAS – udzielił odpowiedzi na zadane pytania. W sprawie koszykówki odpowiedział, że celowo i specjalnie wpisano ligę koszykówki – bez określenia jaka, ponieważ jest zamiar, jeśli będą chętne dziewczęta, zorganizować dwie ligi, męską i żeńską, albo i jak będzie zainteresowane, to zrobić ligę mieszaną - tak jak jest to w halowej lidze siatkówki. Jeśli chodzi o Letnią Szkółkę Tenisa Ziemnego, odpowiedział m.in., że razem ze stowarzyszeniem, które powstało w Złotowie, wspólnie ustalili, że będą organizować takie zajęcia dla dzieci - taką podstawową naukę tenisa ziemnego.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że K. Żelichowskiemu chodziło o to, jak to będzie funkcjonować, czy będzie to odpłatnie. Zwrócił uwagę, że trzeba to rozpatrzyć, żeby nie zburzyć tego całego systemu, ponieważ „Sparta” prowadzi szkolenie specjalne, które jest odpłatne przez ich uczestników. Powiedział, żeby nie było tak, że część dzieci, młodzieży idzie na kort za darmo, dlatego że wiedzieli i zapisali się do „Letniej szkółki”, a część musi normalnie płacić, bo wtedy nie ma równych szans.

Dalszej dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy miasto złotów w 2011 r. , nie wnosząc uwag.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

J. Skórcz Skarbnik Gminy – przypomniała, że projekt zmian w budżecie na 2011 rok był szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji i zmian nie jest dużo. Przedstawiła w skrócie proponowane zmiany:

Zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację programu pn. “Sprężyna sukcesu”. Program ten będzie realizowany w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miasta Złotów – kwota zwiększenia 222.100 zł.,

Wydatki - zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 83.264 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków, które ujmuje się dodatkowo w planie finansowym,

 2. przenosi się planowane wydatki zgodnie z planami szkół gminnych złożonymi po korekcie projektu budżetu. Ponadto ujmuje się wydatki związane z realizacją dochodów, o których była mowa wcześniej,

 3. zwiększa się planowane wydatki o 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Złotowie,

 4. przenosi się planowane wydatki między działami w związku z realizacją przez MOPS projektu unijnego “Otwarci na aktywność”,

 5. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.750,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie stowarzyszenia LOP.

Ponadto zmienia się załącznik zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r. oraz tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy” w wysokości 61.514 zł.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/18/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on dofinansowania Szpitala Powiatowego w Złotowie w kwocie 20.000 zł. na zakup aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów naczyniowych oraz echokardiografii.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady. Konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042 wynika z faktu uczestnictwa w Związku Gmin Krajny i zamierzeniem zrealizowania przez ten Związek inwestycji pn. "Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy" oraz z odjęcia przedstawionych wcześniej kwot wartości potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również z aktualizacji przedsięwzięć wnikających z umów zawartych pod koniec roku 2010.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/20/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonał Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że podjęcie proponowanej uchwały jest konieczne ze względu na to, iż dotychczasowy dokument skończył się w 2010 r. i trzeba przystąpić do opracowania strategii rozwoju miasta na kolejny okres czasu. Jest to o tyle ważne, że jeżeli gmina będzie się ubiegała o jakiekolwiek środki, to potrzebne są plany wieloletnie, takie jak Strategia Rozwoju Miasta, Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego itd. – jest to formalny powód, żeby przystąpić do opracowania tego dokumentu. Drugim powodem jest to, że trzeba mieć jakąś wizję rozwoju miasta, przynajmniej na pewien okres czasu, żeby nie były to plany roczne w postaci budżetu czy jakieś krótko terminowe. W związku z tym, taki dokument jest konieczny i potrzebny, i dlatego proponujemy, aby przyjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020, a następnie wdrożyć go do realizacji. Z lat ubiegłych wiemy, że taki proces trwa około roku i można mieć nadzieję, że pod koniec roku lub w styczniu 2012 r. taki dokument powinien trafić pod obrady sesji Rady.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/21/11 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonał Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że dokument ten jest ważny, chociaż nie stanowi on prawa miejscowego w rozumieniu przepisów o funkcjonowaniu samorządu, ale jest istotny, ponieważ plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten jest o tyle ważny, żeby plany zagospodarowania można było albo uchwalać na nowo, albo dokonywać ich zmian. Uchwała ta jest potrzebna i konieczna, aby można było zaktualizować Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/22/11 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przedmiotem planu mają być ustalenia funkcjonalno - przestrzenne obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej w zakresie przypisania mu funkcji mieszkalnej, usługowej, mieszkalno - usługowej, projektu infrastruktury podziemnej, korekty sieci drogowej oraz ustalenia warunków zabudowy.

K. Żelichowski – powiedział, że głównym założeniem planu ma być realizacja wniosku firmy usługowo-handlowej „Saryb”. Zapytał czy firma ta sprecyzowała jakieś założenia co chciałaby zrobić i jak to ma tam wyglądać – czy w założeniach jest droga dojazdowa do tej firmy.

St. Wełniak – Burmistrz Miasta odpowiedział, że głównym powodem proponowanej uchwały jest brak planu na ten fragment miasta. Powiedział, że powstało tam wiele firm na bazie byłej przetwórni owocowo – warzywnej, które powstawały tam w wyniku sprzedawanych po kolei obiektów, w których każdy próbował robić to, co jest mu wygodne i konieczne na ten okres czasu. Natomiast generalnie nie został rozwiązany problem transportu. Jest tam taka sytuacja, że te drogi wewnętrzne, wewnątrz zakładowe, które były, zrobiły się normalnymi drogami miejskimi, bo ludzie tam dojeżdżają, firmy muszą mieć obsługę komunikacyjną. Jest to główny powód, chociaż nie jedyny, że ten projekt uchwały został przygotowany – z inicjatywy firmy „Saryb”. Powiedział, że również inni właściciele położonych tam nieruchomości mają propozycje co do przyszłego planu, a jakie będzie rozwiązanie, to trudno przewidzieć. Obecnie proponujemy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a projektant musi się zastanowić nad tym, w jaki sposób teren ten ma być zagospodarowany. Ponadto trzeba w tym planie przewidzieć ewentualne kwestie zagospodarowania zaplecza ulicy Polnej – są tam działki, które docelowo będą najprawdopodobniej kiedyś zurbanizowane.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/23/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przedmiotem wnioskowanego planu mają być ustalenia funkcjonalno - przestrzenne obszaru położonego na zapleczu ul. Wojska Polskiego pomiędzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką w zakresie przypisania mu funkcji mieszkalnej, usługowej, mieszkalno - usługowej, projektu infrastruktury podziemnej, korekty sieci drogowej oraz ustalenia warunków zabudowy dla nowego obszaru.

Dodatkowych informacji udzielił Burmistrz St. Wełniak, który poinformował m.in., że w ubiegłym roku rozpoczęto przywracanie do życia Jez. Baba – zostały tam poczynione pierwsze prace, ukazała się przede wszystkim woda w tym jeziorze. W tym roku będą te prace kontynuowane. Planuje się, żeby brzeg tego jeziora stanowił również miejsce wypoczynku i spacerów w tej części miasta. W związku z tym, to rozwiązanie, które w tym planie pewnie znajdzie się, powinno również uwzględnić wyeliminowanie bałaganu, który tam obecnie istnieje, bo jako miasto nie możemy sobie z tym poradzić – mając doświadczenie z brzegiem Jez. Miejskiego, że dopóki to nie jest odsłonięte, ucywilizowane, to taki stan tam będzie. Powiedział, że jeżeli wydatkowane są pieniądze na przywrócenie Jeziora Baba, to otoczenie powinno być tam w miarę przyzwoite, aby ludzie chcieli tam chodzić, a nie żeby stanowiło to wstydliwy wyjątek w Złotowie. Dlatego przy opracowywaniu omawianego planu, przewiduje się również, żeby ten teren stanowił niejako wejście dalej w teren nad Jez. Baba, aby w niedalekim czasie stał się miejscem, gdzie ludzie będą chcieli chodzić, bo jest to fragment większego planu, żeby stworzyć drogę spacerowo – wypoczynkową i rekreacyjną, rozpoczynającą się od Ratusza nad Jez. Baba, następnie wejście w ul. Kościelną, wyremontowany spichlerz i przejście na „stare miasto”, na promenadę itd. Powiedział, że jest to jeden z elementów planu, który docelowo ma być zrealizowany.

Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/24/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kokowskiemu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kokowskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/25/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kokowskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Januszowi Sławińskiemu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dalszej dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Januszowi Sławińskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/26/1 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Januszowi Sławińskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Tatarskiemu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Tatarskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/27/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Tatarskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Joachimowi Zdrenka.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Joachimowi Zdrenka.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/28/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Joachimowi Zdrenka.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Po podjęciu uchwał w sprawie nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, St. Wełniak Burmistrz Miasta udzielił dodatkowych informacji. Powiedział, że wymogi formalne sprawiły, że należało nawiązać kontakt z kandydatami do tego tytułu. Wszyscy Panowie wyrazili zgodę, bo taki jest obowiązek. Jest upoważniony, żeby podziękować Radzie za podjęcie tych uchwał, bo wszyscy to w swoich pismach wyrażali. W związku z tym, niejako a priori, ale bez przesądzania o wyniku głosowania, poprosił w tych pismach, w których zwrócono się – żeby ewentualnie ustalić wstępnie termin wręczenia tych wyróżnień i ma to być 18 marca br. w domu kultury. Prosił, żeby Radni zapisali ten termin. Uroczystość ta miałaby oprawę godną nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. Ponadto Burmistrz powiedział, że jest to wniosek - o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, co prawda nieformalny, Rady poprzedniej kadencji. Miało to odbyć się pod koniec kadencji, jednak ustalono wtedy, że to nie jest czas i należy do tego przystąpić w nowej kadencji, i w związku z tym, takie propozycje Radzie zostały zgłoszone.

Godz. 1200.

Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 1215 wznowiono obrady.

Obecni byli wszyscy radni – 14. osób.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

W projekcie uchwały proponuje się na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. dopłatę dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w wysokości 1 grosz za1 m2 na miesiąc netto.

St. Wojtuń - powiedział, że opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych zostały wprowadzone w naszym mieście w zeszłym roku i dopłata wtedy wynosiła 2 grosze i uważa, że powinna ona pozostać na takim samym poziomie, dlatego będzie głosował przeciw tej uchwale. Niepokoi go fakt, że Burmistrz twierdzi, żeby dopłaty w przyszłości znieść. Powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – wyrok dotyczy uchwały Rady Miasta Poznania, z którą nie zgadzała jedna ze spółdzielni mieszkaniowych – chodziło o sposób naliczania opłat. Uważa, że warto tu zastanowić się, bo sposób naliczania nie powinien być, co uznał Sąd, jeśli chodzi o opłatę za metr kwadratowy, tylko za metr sześcienny – może w przyszłości będzie to tematem rozmów i dyskusji. Jeśli chodzi o same dopłaty, to przedstawił sentencję wyroku: „Ustalając taryfy opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych należy mieć na uwadze, że zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej, która charakteryzuje się tym, że nie jest ekwiwalentna, tzn., że odbiorcy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za korzystanie z tych usług. Oznacza to konieczność finansowania ze środków publicznych. Uzasadnieniem stosowania dopłat są społeczne i ekonomiczne cechy działalności użyteczności publicznej oraz cel społeczny i szeroko rozumiany interes publiczny.” W więc te dopłaty są jak najbardziej uzasadnione.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił uwagę St. Wojtuniowi, żeby przeczytał całe uzasadnienie tego wyroku, ponieważ jest on w incydentalnej sprawie uchwały Rady Miasta Poznania. Powiedział, że żaden sąd nie zakwestionował nie zgodności z prawem pobierania tych opłat i to prosił, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć. Zwrócił uwagę, że tak nie można robić, ponieważ St. Wojtuń wyciągnął to z kontekstu.

St. Wojtuń – powiedział, że nie chodzi o to, żeby znieść opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, ale żeby nie znieść dopłaty. Ponadto powiedział, że w Poznaniu z tych opłat są jeszcze zwolnione powierzchnie dachów budynków mieszkalnych.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych są nową sprawą, która dotyka coraz więcej samorządów. Tak jak oczywistością jest, że trzeba płacić za ścieki sanitarne, tak do pewnego czasu nikt nie brał pod uwagę, że ścieki opadowe i roztopowe są podobnymi ściekami, bo także należy je przetransportować rurociągiem, który trzeba wybudować i później eksploatować. Eksploatacja tego jest na pewno droższa niż przesył ścieków sanitarnych, co potwierdza, że za to trzeba płacić. Jest wybór, albo będzie płacone to z budżetu, albo będzie płacił ten, co te ścieki dostarcza i odprowadza je w tą sieć. Jeżeli „miasto” chce robić prezenty naszym obywatelom, to jeszcze rozumie, ale z jakiej racji „miasto” ma robić prezenty zewnętrznym firmom, które tutaj, być może, że nawet nie robią interesów, ale mają nieruchomości – odprowadzają ścieki i nie płacą. Czy to my, jako obywatele tego miasta, mamy ich finansować np. w Bydgoszczy, Warszawie, w Poznaniu czy gdziekolwiek. Zwrócił uwagę na problem, przede wszystkim, dużych powierzchni składowych i drogowych – w tej chwili musimy dopłacać dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg, który płaci generalnie we wszystkich już miastach, a gdzie nie ma dopłat, płaci pełne koszty. Powiedział, że z jakiej racji my mamy płacić Marszałkowi Województwa, skoro on pobiera od nas każdą opłatę, którą mu prawo nakazuje. Gminy odprowadzają Marszałkowi Województwa duże pieniądze np. za składowisko odpadów, a my robimy prezent, że on nam nie płaci za ścieki z dróg wojewódzkich, które odprowadzamy do naszych urządzeń. Powiedział, że St. Wojtuń wie o tym, bo w poprzedniej Radzie była ta sama dyskusja i wtedy, żeby ten problem łagodniej wprowadzić, zaproponowano dopłatę, która w ubiegłym roku była na poziomie 2 groszy, a w tym roku proponujemy, żeby to był 1 grosz – z opcją docelową, że powinniśmy zaprzestać dopłat. Zdaniem Burmistrza, powinno to być samo finansujące się, a decyzja należy w tej sprawie do Rady, która ustala te dopłaty i ustala również taryfę. Powiedział, że nie jest to problem ekonomiczny, o czym St. Wojtuń bardzo dobrze wie, ponieważ płaci za to jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowość” – są to grosze w porównaniu do innych kosztów i jest to naprawdę niewielkie obciążenie. Burmistrz uważa, że jego zdanie ma racjonalne przesłanki, ponieważ „miasto” powinno z podatków finansować to, co dotyczy wszystkich obywateli, a nie tylko wybranych grup, co ma miejsce w tym przypadku. Uważa, że jeżeli dotyczyłoby to tylko obywateli Złotowa, to można nad tym przejść do porządku dziennego, ale nie, jak to dotyczy np. wspomnianego Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/29/11 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji.

Projekt uchwały radni otrzymali. Dotyczy on upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła”, realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

J. Kołodziejczyk, Z-ca Burmistrza – w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, polegającą na tym, aby w paragrafie 1 pkt 1 i 2 – gdzie są użyte wyrazy „w ramach” skreślić i napisać „w obszarze” oraz skreślić „w Pile” i napisać „Piła” - tak jak w tytule uchwały.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta St. Wełniak który udzielił dodatkowych informacji, wyjaśnień. Powiedział m.in., że z doniesień z prasy wynika, że Miasto i Gmina Jastrowie wycofało się z projektu, co jest dla niego dużym zaskoczeniem, ponieważ w lipcu taka uchwała była podjęta, a obecnie zmienili zdanie, że nie przystępują do tego projektu. Powiedział, że w związku z tym rodzi się pewnie zasadne pytanie, co dalej z tym – czy ta uchwała nas obejmuje, czy mamy ją podejmować, czy nie. Udzielił informacji na temat projektu, który prowadzony jest prawie 2 lata. Cała procedura przygotowania, która jest bardzo skomplikowana i czasochłonna, była wdrożona poprzez Związek Gmin Krajny. Nie odbyło się to bez środków, bo są to bardzo specyficzne i trudne dokumenty, które trzeba przygotować i obecnie jest wszystko gotowe do złożenia tego wniosku. Termin złożenia wniosku przypada na 14 lutego br. W tej sytuacja jaka obecnie powstała, przy zmianie decyzji przez Jastrowie, powoduje to, że gdybyśmy próbowali wniosek dostosować do obecnych warunków, tj. wyeliminować Jastrowie, to nie jesteśmy w stanie w terminie go przygotować. Poinformował, że jutro przyjeżdża przedstawiciel firmy, która przygotowuje wniosek i najprawdopodobniej postanowimy, że – mimo braku uchwały z Jastrowia, ten wniosek złożymy w terminie. Jaki będzie efekt tego, to trudno w tej chwili wyrokować, ponieważ zmieniły się warunki, bo Jastrowia nie ma, a ponadto pieniędzy na ten program też nie ma wiele, chociaż można powiedzieć, z tego jakie mamy informacje, że mamy 50 % szans na uzyskanie tego dofinansowania. Natomiast co do podjęcia przedłożonej uchwały, to prosił, żeby Rada uchwałę podjęła, ponieważ ona zamyka pewien etap i bez tej uchwały, wniosek jest pozbawiony jakichkolwiek szans. Ponadto powiedział, że jest przekonany, iż projekt budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Złotowie jest jak najbardziej celowy. Jeśli chodzi o stanowisko Rady Jastrowia, która uważa, że taniej, ekonomiczniej będzie, jak swoje śmieci będą odstawiać do Piły, to nie znajduje żadnych argumentów „za”, że tak rzeczywiście będzie, ponieważ okaże się to w przyszłości i jak to faktycznie będzie, ale jeden argument, który jest tutaj do podkreślenia i nie do zbicia, a mianowicie, w Pile, miasto nie będzie inwestować w tzw. segregację odpadów, a więc w budowę linii segregacji odpadów, które będzie wykonywać ich zakład obsługujący – tak jak nasz MZUK. Powiedział, że w przypadku Złotowa i tej naszej wspólnej inwestycji, są to środki publiczne, które nie podlegają zwrotowi, czyli, że o tyle już na pewno ta instalacja będzie tańsza i docelowo składowanie odpadów i ich utylizacja również w naszym przypadku będzie tańsza. Drugi problem, który zdaniem Burmistrza, Rada Miasta i Gminy Jastrowia nie wzięła zupełnie pod uwagę, bo w tej chwili tego problemu nie ma, to sprawa utylizacji odpadów pościekowych. Zwrócił uwagę, że utylizacja osadów pościekowych nie jest nigdzie załatwiona, poza Złotowem i wszystkie gminy to czeka. W związku z tym, nie wyobraża sobie, w jaki sposób Jastrowie będzie mogło ten problem rozwiązać, dowożąc płynne osady np. do utylizacji na oczyszczalnię ścieków w Pile, ale Rada miała prawo, podejmując taką decyzję. Uważa, że popełniła błąd, a przede wszystkim, wystawiła te 8 pozostałych gmin do wiatru, ponieważ w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Poinformował, że przedstawione wyjaśnienia nie są po to, żeby skarżyć się na Radę w Jastrowiu, lecz po to, żeby Radni mieli pełną jasność. Uważa, że Rada Miejska w Złotowie powinna podjąć przedłożoną uchwałę i do końca doprowadzić ten projekt, żeby złożyć wniosek do 14 lutego.

Na pytanie R. Głyżewskiego, jakie środki finansowe na dzień dzisiejszy miasto poniosło w tym zakresie, Burmistrz odpowiedział, że 11.023 zł. Wyjaśnił, że Związek Gmin Krajny przyjął kryteria finansowania, tj gminy ponoszą koszty w proporcji do ilości mieszkańców i na te dotychczasowe etapy przygotowawcze, poszczególne gminy płaciły w zależności od ilości mieszkańców.

Innych pytań, uwag nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/30/11 w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12 m2 , położonych w rejonie ul. Leśnej, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z przeznaczeniem pod budowę kompaktowej stacji transformatorowej.

Radni nie zgłosili pytań, uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/31/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Proponowana zmiana wynika ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której nadano nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit.d zmienianej ustawy. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. musi uwzględniać tą zmianę – proponowana zmiana uchwały nie powoduje zmiany stawki podatku.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/32/11 o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak Burmistrz Miasta.

Radnej A. Rogut:

W sprawie wiaty autobusowej przy ul. Partyzantów, odpowiedział, że rzeczywiście wiata ta wysłużyła się i czas jest na postawienie nowej. Powiedział, że była już wcześniej taka propozycja i na wiosnę sprawa wiaty powinna być załatwiona.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

W sprawie wniosku dotyczącego 50 % ulgi za udział w organizowanych przez „miasto” imprezach kulturalnych i sportowych dla młodzieży uczącej się odpowiedział, że nie zna szczegółów, ale jakieś ulgi są. Powiedział, że po rozpoznaniu sprawy, będzie udzielona odpowiedź na piśmie.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie osuwającej się skarpy położonej między ul. Szkolną a ul. Kujańską oraz uporządkowania ścieżki wzdłuż płotu a torami, odpowiedział, że zajmiemy się sprawą i doprowadzimy to do porządku.

 2. Jeżeli chodzi o wyrównanie drogi biegnącej od ul. Królowej Jadwigi do ul. Trzech Króli, tj. drogi skrótowej prowadzącej do cmentarza komunalnego odpowiedział, że droga będzie wyrównana i doprowadzona do porządku jak tylko pozwolą na to warunki, bo w tej chwili są roztopy i nie można wjechać sprzętem.

 3. W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych, odpowiedział, że podpisano umowę i jak dobrze pamięta, to do końca kwietnia ma być sprawa załatwiona. Przypomniał, że na razie są to 3 przejścia, tj. na Al. Piasta – przejście przy PSS, na ul. Mickiewicza – przy Cechu Rzemiosł Różnych oraz na ul. Norwida – przy „Biedronce”. Powiedział, że jeżeli zda to egzamin, to przystąpi się do oświetlenia pozostałych przejść dla pieszych, chociaż nie jest to tania sprawa, bo te lampy są bardzo drogie – do końca kwietnia doświetlenie przejść powinno być zrobione.

 4. Jeśli chodzi o wymalowanie koperty lub o inny znak na ul. Szkolnej – przy wyjeździe z ul. Michała Robaka, odpowiedział, że rozmawiano z osobą, która stawiała tam samochód. Jeżeli obecnie wyjazd zastawiany jest przez inny samochód, to sprawdzi to i nie ma problemu żeby wymalować tam oznakowanie.

Radnemu K. Cichańskiemu:

W sprawie tablicy informacyjnej przy hali widowiskowo-sportowej ZCAS od strony ul. Boh. Westerplatte odpowiedział, że zgadza się z tym i jest to przewidziane. ZCAS taką tablicę informacyjną tam zrobi – będą na niej umieszczane informacje o imprezach ZCAS i innych klubów.

Radnemu S. Szczerbiakowi:

 1. W sprawie ul. Głębinowej – zainstalowania spowalniaczy ruchu odpowiedział, że wniosek ten powtarza się i rozpatrzymy go. Powiedział, że wymaga to zgłoszenia do Starostwa Powiatowego o zmianę organizacji ruchu i z takim wnioskiem wystąpimy.

 2. Jeżeli chodzi o doświetlenie ul. Kujańskiej przy byłej „rakarni” odpowiedział, że musimy to rozpatrzeć – najprawdopodobniej nie obejdzie się bez dokumentacji, którą musimy przygotować i to zlecimy.

Ponadto poinformował, że zostały zlecone opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Słowackiego – to co zgłaszała M. Wegner i na ul. Mokrą – dokumentacje te mają być gotowe i jak dobrze pójdzie to oświetlenie tam wykonamy.

Radnemu H. Golla:

W sprawie parkowania samochodami przy basenie i obiekcie ZCAS przyznał raję, że jest tam mały bałagan. Powiedział, że była już tam próba uregulowania ruchu, ale jest dylemat – albo uregulujemy to i wtedy będzie mniej miejsc parkingowych, albo zostawimy to tak jak jest. Wie, że jest tam – szczególnie w godzinach wieczornych, bałagan i niekiedy bywają sytuacje, że zastawiają kogoś samochodami. Poinformował, że w projekcie rozbudowy basenu jest również uregulowanie i poszerzenie miejsc parkingowych i wówczas parkowanie tam ucywilizuje się, przybędzie także trochę miejsc parkingowych – korzystając z terenu zielonego. W związku z tym zaproponował, aby temat ten zostawić, ponieważ niedługo zostanie ogłoszony ponowny przetarg na rozbudowę basenu i przy tej okazji będzie załatwiona sprawa parkowania.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie dotyczącej zimowego utrzymania dróg odpowiedział, że każdorazowy taki wyjazd kosztuje 5,6 tys. zł. Jest to wynikiem rozstrzygniętego przetargu – uważa, że MZUK chce za dużo, ale nie było wyjścia i trzeba było podpisać umowę. Dlatego obecnie jest taka sytuacja, że pracownik Urzędu pilnuje, aby nie przekroczyć miesięcznych stawek. Zwrócił uwagę, że niekiedy rzeczywiście trudno podjąć decyzję, czy sprzęt ma wyjechać – tak jak np. w dniu wczorajszym, kiedy o godz. 8 wyszło słońce i za 15 minut nie było śladu oblodzenia, ponieważ wszystko stopniało. Powiedział, że jest tu pewien problem, z którym MZUK i my nie możemy sobie poradzić. Trzeba mieć rzeczywiste wyczucie, w którym momencie trzeba, a w którym momencie można ewentualnie odpuścić wyjazd sprzętu. Wie, że jest to problem i myśli, że jeszcze w lutym przetrzymamy to, a w marcu powinno być już lepiej. Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych płacimy w okresie letnim za utrzymanie czystości itd. średnio miesięcznie około 43 tys. zł.. Do tej pory, do końca 2010 r., za zimowe utrzymanie miasta płaciliśmy 1/12 z kwoty ponad 400 tys. zł. i nie obchodziło nas czy padał śnieg, czy nie, czy było ślisko czy nie – MZUK przejmował pełną odpowiedzialność. Poinformował, że ubiegła zima była na tyle dokuczliwa, długa i ostra, że MZUK poniósł straty i kiedy ogłoszono przetarg na 2011 rok, to przysłali inne warunki – na zimowe utrzymanie ulic. W związku z tym nie było wyjścia i trzeba było przetarg unieważnić i ogłosić nowy przetarg na zimowe utrzymanie. Do przedstawionych wyliczeń MZUK przyjął koszty roku ubiegłego, który był bardzo kosztowny. Na pytanie K. Żelichowskiego, kto odpowiada za odszkodowanie, poinformował, że nie jest to uregulowane w umowie z MZUK. Gdyby przyjąć, że bezkrytycznie zleca się odśnieżanie za każdym razem, to pieniądze, które mamy na cały rok, za 4 miesiące zimy, zostałoby wydane 80 % środków. Trzeba być ostrożnym, ale nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będzie odśnieżane, posypywane itd. Powiedział, że jest pewien plan, żeby uregulować to na przyszłą zimę i trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, aby było to przede wszystkim bardziej kontrolowane, a poza tym żebyśmy mieli bardziej elastyczną możliwość podjęcia decyzji – natomiast do końca tej zimy musimy się jakoś przemęczyć. Na uwagę K. Żelichowskiego, że w ubiegłą sobotę było bardzo ślisko i nie wyjechanie sprzętu, było przegięciem sprawy, odpowiedział, że jeśli chodzi o tą sobotę, to MZUK jeździł, ale później. Powiedział, że nie jest to nasza wina, bo MZUK ma obowiązek zapytać nas o wyjazd sprzętu, ale oczywiście pracownik Urzędu, zajmujący się tym, mógł tam przedzwonić wcześniej. Ponadto poinformował, że będzie namawiał Prezesa MZUK, żeby wrócić do starych, zasad, aby było to w formie ryczałtu – można ewentualnie rozmawiać o warunkach, o możliwości podwyższenia ryczałtu, ale takich, które są do przyjęcia.

Radnemu K. Kulasek:

W sprawie azbestu odpowiedział, że jest program jego likwidacji. Nie zna szczegółów, ale wie, że jest zrobiona inwentaryzacja – nie wie czy jest ona 100 procentowa, bo nie wie czy wszyscy dokonali zgłoszenia. Powiedział, że sprawa co roku jest odnawiana i zarządcy, właściciele nieruchomości proszeni są, na podstawie ogłoszenia, o zgłaszanie do Urzędu, kto posiada jeszcze azbest. Prosił K. Kulaska, jeżeli jest bliżej zainteresowany tym tematem, aby zgłosił się do p. Anny Poznańskiej, która zajmuje się tymi sprawami i posiada obowiązujący program.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie wyjazdu z parkingu przy sklepie „Piotra i Pawła” odpowiedział, że rzeczywiście jest tam problem z widocznością, a wycięcie drzewa niewiele zmieni. Uważa, że powinien być zakaz skrętu w lewo z tego parkingu i powinien być nakaz jazdy tylko w prawo, ponieważ wyjazd w lewo jest niebezpieczny. Powiedział, że rozpatrzymy to i jeżeli rzeczywiście lustro poprawiłoby widoczność, to założymy je – nie jest to żaden problem. Zwrócimy się, żeby ustalić tam tą organizację ruchu.

 2. Jeżeli chodzi o składki ze Spotkania Noworocznego, to odpowiedział, że nie ma koncepcji, komu je przekazać. Prosił radnych o zgłaszanie do sekretariatu – można jako kluby, propozycji w tej sprawie, a następnie skontaktujemy się i ustalimy, komu przekazać pieniądze. Powiedział, że generalnie powinno się to sprowadzać do tego, żeby pieniądze zostały w Złotowie i żeby nie było tego, że pieniądze te dostają organizacje spoza naszego miasta.

Punkt 23.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Steffenzapytał, kto sfinansował Spotkanie Noworoczne, ponieważ ma wątpliwości, że spotkaliśmy się za pieniądze podatników.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że Spotkanie Noworoczne było sfinansowane z budżetu miasta. Zwrócił uwagę, że na zaproszeniu było napisane, że pieniądze mają być składkowe po to, żeby przekazać je jakieś organizacji na cele charytatywne. Ponieważ zawsze były uwagi, że finansują to sponsorzy, którzy mają jakiś związek z miastem, dlatego, dla czystości sprawy, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś daje pieniądze, a później czegoś oczekuje od „miasta”, uznaliśmy w tym roku, że Spotkanie Noworoczne sfinansowane będzie z budżetu miasta. Powiedział, że już tak postanowiliśmy i nie zmieniajmy tego. Jeżeli radni uznają, że pieniądze te mają być przeznaczone na pokrycie kosztów, to można tak zrobić – zamiast przekazania pieniędzy na cele charytatywne.

Przewodniczący Rady – zaproponował, aby obecnie na sesji podjąć decyzję w tej sprawie, ponieważ radni spotkają się dopiero za 2 miesiące.

A. Andrzejewska zaproponowała 5 minutową przerwę, aby przedyskutować sprawę a następnie przedstawić stanowiska klubów.


H. Golla – powiedział, że w tej sprawie było już stanowisko przed zorganizowaniem spotkania. W związku z tym, jeżeli społeczeństwo otrzymało informację, że to ma być na cele charytatywne, dobroczynne, to też niech tak zostanie i obecnie nie warto tego zmieniać, natomiast warto zastanowić się nad formułą przyszłoroczną.

Burmistrz St. Wełniak – uważa, że to, iż w tym roku odstąpiliśmy od sponsorowania Spotkania Noworocznego jest dobrym pomysłem i nie powinniśmy do tego wracać, ponieważ na tym tle występują różne domysły, posądzenia, czy donosy, co jest nikomu niepotrzebne - formuła ta powinna być zaniechana. Natomiast rozwiązanie, które było w tym roku jest jak najbardziej prawidłowe, bo w budżecie są przeznaczone środki również na takie cele i można to realizować. Nie są to przerażające kwoty, natomiast ta formuła wpłaty, jest o tyle dobra, że można kogoś wspomóc. Jeżeli miałaby to być zapłata za spotkanie, to trzeba byłoby rozliczyć się po imprezie. Powiedział, że wybór organizacji, której można byłoby przekazać pieniądze, jest tu dość trudny.

A. Andrzejewska – wycofała swoją propozycję i powiedziała, że jako Klub, przedstawią swoją propozycję co do przekazania środków, po przekonsultowaniu.

R. Głyżewski – nawiązał do posiedzenia jednej z komisji, podczas której uzyskał informację od Skarbnika Gmin, że impreza ta kosztowała budżet miasta niewielką kwotę, a obecnie „zrobiła się taka brzydka sytuacja”. W związku z tym, zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 minutowej przerwy w celu wypracowania stanowiska.

Ponadto R. Głyżewski:

 1. Prosił o wyrównanie, jak nie będzie śniegu, wydeptanej nierównej ścieżki – przejścia na terenie zielonym, od domków jednorodzinnych do Szkoły Podstawowej Nr 2, którędy chodzi kilkaset dzieci dziennie.

 2. Powiedział, żeby zaproszenia odnośnie spotkań z mieszkańcami w dniu 31 stycznia i 1 lutego, było przekazane do środków masowego przekazu. Uważa, że tematyka spotkania powinna być poszerzona o założenia na rok 2012.

Godz. 1310. Przewodniczący Rady ogłosił 5. minutową przerwę.

Godz. 1315, po przerwie.

Obecnych było 14 radnych.

Przewodniczący Rady St. Pikulik prosił o przedstawienie stanowisk klubów odnośnie Spotkania Noworocznego.

A. Andrzejewska – w imieniu Klubu Zadbajmy o Złotów, powiedziała, że proponują przeznaczyć środki ze Spotkania Noworocznego na cele charytatywne. Klub spotka się w miesiącu lutym i ustali, na jakie stowarzyszenia przeznaczyć pieniądze – przedstawi propozycje odnośnie przekazania pieniędzy. Radni skupieni w tym Klubie uważają, że przyjęte wcześniej rozwiązanie powinno pozostać.

K. Kulasek – w imieniu Klubu Platforma Obywatelska RP, powiedział, że zgadzają się z tym co było ustalone wcześniej. Natomiast w sprawie, komu przekazać pieniądze, Klub proponuje ustalić listę stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania pieniędzy i wówczas zdecydują, komu przekazać pieniądze – niekoniecznie żeby je dzielić, ale żeby wiedzieć komu można przekazać.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeżeli chodzi o listę stowarzyszeń, to jest to dość trudne, bo jest kilka rejestrów tych stowarzyszeń – jest rejestr stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym, jest rejestr w Sądzie a fundacje są jeszcze w innym rejestrze. Poinformował, że wszystkie organizacje mają prawo do takich datków i my nie możemy się podjąć sporządzenia wykazu wszystkich, którzy są uprawnieni – żeby chociażby kogoś nie pominąć.

A. Andrzejewska – zwróciła uwagę, że kluby jednogłośnie ustaliły, iż zastanowią się i podejmą się wytypowania stowarzyszeń – zadaniem klubów jest ustalenie, jakie mamy stowarzyszenia. Uważa, że każdy wie, także z prasy, które stowarzyszenia są aktywne i, które są w potrzebie.

K. Koronkiewicz – zwrócił uwagę na to, żeby pieniądze pozostały w Złotowie, żeby były one przeznaczone dla Złotowian.

H. Golla – uważa, że w zasadzie pieniądze powinny pozostać w Złotowie, ale czy nie warto pomyśleć trochę szerzej i przeznaczyć ich część na pomoc humanitarną, pozostawiając większą część na potrzeby wybranego i zaopiniowanego stowarzyszenia.

M. Wegner - zgłosiła wniosek formalny, żeby zamknąć dyskusję na ten temat.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – udzieliła wyjaśnień w sprawie poruszonej przez R. Głyżewskiego. Powiedziała m.in., że dla niej koszt organizacji Spotkania Noworocznego zamknął się w kwocie 2.000 zł. Zrozumiała, że mieli to pokryć sponsorzy i dla niej było pewną niespodzianką, że ma to pokryć budżet gminy. Zwróciła uwagę, że jeżeli tak ma być, to w sumie kwota ta jest jakimś promilem budżetu i nie gra to żadnej roli w przypadku wydatków całego budżetu. Poinformowała, że 6.650 zł., które wpłynęły w zeszłym roku, stanowią dochód roku ubiegłego i żeby można było wykorzystać te środki w tym roku, to musi je – plus środki, które wpłynęły w 2011 r. – wprowadzić do budżetu, jako dochody tegoroczne i odpowiednio, zgodnie z wolą radnych, przeznaczyć na wydatek, jaki uzgodnią radni. Przeprosiła R. Głyżewskiego i powiedziała, że nie chciała go wprowadzić w błąd.

Burmistrz St. Wełniak, w sprawie ścieżki, o której mówił R. Głyżewski odpowiedział, że jak tylko warunki pozwolą, to przystąpi się do jej wyrównania.

 1. St. Wojtuń – uważa, że jedna tablica informacyjna to za mało – przydałaby się taka tablica „za rzeką” - przy kościele czy ośrodku zdrowia, która informowała by ludzi z tego rejonu o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście, bo nie wszyscy mają internet i nie wszyscy z niego korzystają, nie wszyscy czytają prasę. Poinformował, że kolejna tablica mogłaby być przy targowisku, gdzie przemieszcza się bardzo dużo ludzi – o tym była już mowa w poprzedniej kadencji Rady, ale jakoś nie zostało to zrealizowane.

Ponadto St. Wojtuń poruszył sprawę dotyczącą promenady. Powiedział, że w poprzedniej kadencji wnioskował, żeby na promenadzie dać ludziom możliwość posprzątania po swoich psach poprzez postawienie tam koszy z woreczkami. Prosił, żeby to zrobić, ponieważ wtedy będzie można egzekwować od właścicieli psów utrzymanie porządku.

Na uwagę A. Rogut, że na osiedlu „za rzeką” można byłoby wywieszać plakaty o imprezach w sklepach, gdzie przychodzi najwięcej mieszkańców i byłoby to najbardziej rozpowszechnione, Burmistrz Miasta powiedział, że niekiedy takie informacje w sklepach wywieszają, chociaż nie wszyscy chcą się na to zgodzić. Natomiast uważa, że tablic za szkłem „za rzeką” nie warto stawiać, ponieważ narobimy sobie tylko kłopotu i będą one zawsze zniszczone. Powiedział, że na terenie miasta są tablice zewnętrzne metalowe, na których można przyklejać plakaty, a jak ich brakuje, to można je dorobić – są one również na ul. Jastrowskiej, na ul. Jeziornej i na ul. Kujańskiej. Jeżeli chodzi o tablicę przy ul. Boh. Westerplatte, to będą na niej umieszczane tylko informacje kulturalne i sportowe. Musi być porządna, ładnie zrobiona tablica i jak ludzie się przyzwyczają, że tam jest aktualna informacja, to będą tam chodzić.

 1. Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że na sesjach w poprzedniej kadencji była często mowa na temat dworca i terenów PKP. Przekazał informację od Posła St. Chmielewskiego, że jest szansa, aby przejąć to. Przygotowywany jest wniosek do Ministra Infrastruktury, który będzie obejmował przejęcie budynku dworca i budynków mieszkalnych. Obecnie jest nadzieja, że w końcu sprawa ta zostanie rozstrzygnięta i miasto przejmie ten obiekt, który zmieni obecny wizerunek.

Przemysław Maliszewski – Dyrektor Biura Poselskiego St. Chmielewskiego powiedział m.in., że obecnie jest przychylność, żeby gminy mogły przejmować dworce PKP. Są w tej sprawie w stałym kontakcie z Burmistrzem. W tej chwili waży się kwestia, w jaki sposób będą one przekazywane, czy to będzie symboliczna sprzedaż, czy użytkowanie wieloletnie. Ważne natomiast jest, żeby była taka wola Rady i Burmistrza, aby taki wniosek trafił do Ministerstwa.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał, że 2 lutego o godz. 10.00, na sali sesyjnej odbędzie się szkolenie dla radnych.

 2. Poinformował o spotkaniach radnych z mieszkańcami: w dniu 31 stycznia – w Sali kinowej ZCAS i 1 lutego – w Gimnazjum nr 2.

 3. Przypomniał o uroczystościach z okazji 66 rocznicy wyzwolenia Złotowa:

 • w piątek 28 stycznia, godz. 16.30 - msza ekumeniczna w kościele Św. Rocha, godz. 17.00 - uroczystość poświęcenia krzyży na cmentarzu wojennym,

 • w sobotę 29 stycznia o 12.00 - inscenizacja walk o wyzwolenie Złotowa,


 • 31 stycznia - turniej strzelecki z okazji wyzwolenia,

 • 4 lutego - turniej bokserski.

 1. A. Andrzejewska – poinformowała, że w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 24.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.40, zamknął IV sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad Przewodniczący

Rady Miejskiej

Henryk Golla

mgr Stanisław Pikulik