PROTOKÓŁ NR II/10

z II sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 30 listopada 2010 roku


W dniu 30 listopada 2010 roku od godz. 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady II sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 15.00., stwierdzając udział wszystkich – 15. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, zaproszonych gości, mieszkańców miasta, którzy przybyli na sesję.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Jarosława Białkowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z I sesji był do wglądu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z I sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zwołania II sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 15. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad II sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Złotowa.

 4. Wystąpienie Burmistrza Miasta.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 11. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 12. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Zgodnie z porządkiem obrad, Stanisław Wełniak złożył ślubowanie:

Obejmując urząd Burmistrza Miasta Złotowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

Z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej objął obowiązki Burmistrza Miasta Złotowa.


Punkt 4.

Wystąpienie Burmistrza Miasta.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście,

21 listopada mieszkańcy Złotowa idąc do urn wyborczych zadecydowali o wyborze na 4 lata burmistrza miasta i rady miejskiej. Tym aktem wyborczym zadecydowali też o tym, czy dotychczasowy sposób kierowania miastem, kierunki jego rozwoju odpowiadają naszym współobywatelom i czy godzą się na to, aby je kontynuować. Przeważające poparcie mnie na burmistrza  oraz uzyskanie 10 mandatów radnych przez kandydatów naszego komitetu wyborczego, daje powody do satysfakcji i zadowolenia, ale przede wszystkim powoduje wielką odpowiedzialność i zobowiązuje do dotrzymania obietnic.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim naszym wyborcom, że zaufali nam i że nasz program, który prezentowaliśmy w kampanii wyborczej zdobył ich uznanie. Mogę obiecać we własnym imieniu, radnych klubu "Zadbajmy o Złotów", i myślę, że również pozostałych radnych, że  najważniejszym  naszym przesłaniem  będzie  dbałość o rozwój Złotowa i jak najlepsze  służenie  naszym  mieszkańcom.

Chcę również  zwrócić się do tych  mieszkańców, którzy wybierali naszych konkurentów, a także tych, którzy nie uczestniczyli w wyborach, że jesteśmy także ich przedstawicielami, że zachęcamy ich do uczestniczenia w życiu miasta i że będziemy uważnie wsłuchiwać się w ich propozycje i postulaty. Nie jest to tylko nasza deklaracja, ale praktyczna realizacja udziału w rządzeniu miastem jak najszerszych kręgów obywateli wyrażająca się tym, że zaprosiliśmy do współpracy radnych klubu PO oferując im ważne funkcje w radzie. Mamy też nadzieję na uzgodnienie wspólnego programu rozwoju Złotowa.

Szanowni Zebrani

Radni naszego klubu "Zadbajmy o Złotów" i ja jako burmistrz miasta deklarujemy realizację programu, który był prezentowany w kampanii wyborczej. Jak wspomniałem przed chwilą nie oznacza to, że propozycje pozostałych radnych nie będą brane pod uwagę. Wychodzimy bowiem z założenia, że Złotów jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców i wszyscy mieszkańcy składając się na budżet miasta mają prawo oczekiwać sprawiedliwego i harmonijnego rozwoju i spełniania ich oczekiwań. Obecna kadencja, jak widać to już po planach na rok 2011 oraz prognozach na następne lata nie zapowiada się tak korzystnie jak kadencja miniona. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Nie czas i miejsce, aby je rozwijać.

Mamy jednak jako miasto zdecydowanie więcej korzystnych przesłanek rozwoju niż ograniczeń. Do tych pierwszych należy zaliczyć m.in. bardzo korzystną i dobrze rozwinięta infrastrukturę komunalną, korzystnie rozmieszczoną, nowoczesną bazę oświatową i sportowo-rekreacyjną, bardzo korzystną strukturę wydatków budżetowych wyrażająca się w stosunkowo niskich wydatkach bieżących, a także bardzo nowoczesny sposób zarządzania mieniem i instytucjami miejskimi.

Do ograniczeń można zaliczyć nie wykorzystywanie w pełni dochodów własnych budżetu, brak stabilności w dochodach stanowiących udziały w dochodach budżetu centralnego, chroniczne nie dofinansowanie oświaty. Mając taką diagnozę i znając dobrze jej szczegóły musimy podjąć działania, które zapewnią dalszy rozwój miasta, pozwolą na wyeliminowanie, a już na pewno na powstrzymanie niekorzystnych tendencji.

W tym celu zamierzamy przygotować i po szerokich konsultacjach uchwalić strategię rozwoju miasta do roku 2020. Cele, które tam zostaną określone powinny znaleźć się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym bardzo precyzyjnie określone na okres całej kadencji. Proponuję, aby tak uchwalony dokument stanowił jednocześnie program działania rady. Jeżeli chodzi o najważniejsze zamierzenia, które stanowić będą podstawy naszego działania to:

 1. Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta tj. dróg na osiedlach przy ulicach Kujańskiej, Chojnickiej, Leśnej, osiedlu tartak, przebudowy ul. Kr. Jadwigi, Szkolnej, Al. Piasta i Nieznanego Żołnierza. Zakończenie w roku 2011 przebudowy ul. Domańskiego i Chojnickiej, a wspólnie z powiatem modernizacji w tej kadencji ul. Kolejowej i 8 Marca.

 2. Stworzenie warunków do budowy, co najmniej jednego budynku przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o 40 mieszkaniach, stacji uzdatniania wody przez MZWiK, oraz  w ramach Związku Gmin Krajny, Zakładu Gospodarki Odpadami, zwiększenie nakładów na remonty mieszkań socjalnych z wykorzystaniem dotacji na ten cel.

 3. W oświacie będziemy kontynuować program modernizacji bazy i wyposażenia w myśl przyjętej w poprzednich kadencjach zasady, że będziemy oprócz subwencji przeznaczać na ten cel rocznie około 1,5 mln zł z budżetu miasta. Zamierzamy zaproponować konkursy na autorskie programy nauczania i wychowania. Kontynuować będziemy przyznawanie stypendiów i pomocy finansowej dla uczniów tego potrzebujących.

 4. Kontynuować będziemy zagospodarowanie terenów wokół jezior Miejskiego, Zaleskiego i Baba. W roku 2011 zamierzamy wybudować pomosty na "starej plaży" oraz rozbudować basen o część przeznaczoną na rehabilitację i SPA. Zamierzamy zwiększyć nakłady na sport i organizację imprez masowych, a wykorzystując istniejącą bazę sportowo-rekreacyjną prowadzić szeroką kampanię promocyjno -reklamową w celu jej wykorzystania przez organizacje, kluby i osoby indywidualne spoza Złotowa. Temu będzie służyć także organizacja imprez dotychczasowych i nowo planowanych. Utrzymamy także współpracę z miastami partnerskimi.

 5. Znając potrzeby socjalne części naszego społeczeństwa będziemy dbali o zapewnienie niezbędnych środków finansowych, planujemy też zaproponować gminom i radzie powiatu budowę domu pomocy społecznej.

 6. Corocznie zapewnimy wsparcie finansowe dla policji i straży pożarnej, kontynuować będziemy rozbudowę monitoringu miasta. Na wsparcie mogą liczyć organizacje i instytucje działające w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. Podobnie będziemy współpracować i wspierać, w tym finansowo, działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Szanowni Państwo

To w dużym skrócie nasze plany i zamiary na najbliższą kadencję. Jak powiedziałem wcześniej jest to nasza oferta do wspólnego programu. Oznacza to, że oczekujemy dyskusji i propozycji od pozostałych państwa radnych. Chcemy, aby program działania rady był naszym wspólnym programem, aby odpowiadał w jak największej mierze oczekiwaniom złotowian i aby jego realizacja przyniosła dalszy rozwój naszego miasta. Jeżeli nam się to uda, jeżeli zapewnimy zgodna współpracę, jednak nie pozbawioną różnorodności, to daję Państwu gwarancję, że możecie liczyć na wdzięczność wyborców za 4 lata, co jest ważniejsze przynajmniej dla mnie, od orderów i zaszczytów. Szanowni Państwo "Wspólnie zadbajmy o Złotów".”

Punkt 5.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

1. Radny St. Pikulik:

Zwrócił się z prośbą, aby przyspieszyć przegląd oświetlenia ulicznego – lamp ulicznych, które nie świecą, ponieważ jest okres zimowy i w wielu miejscach na terenie miasta jest ciemno.

2. Radny R. Głyżewski:

Poruszył sprawę odśnieżania. Zwrócił się z prośbą, żeby służby miejskie dbały również o drogi osiedlowe, żeby były one odśnieżane – chociaż w drugiej, w trzeciej kolejności.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 10 porządku obrad II sesji.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodniczący Rady powiedział, że po I sesji radni zadeklarowali swój udział w pracach poszczególnych komisji, tj.

 • do Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych – 5 radnych,

 • do Komisji Gospodarki Miejskiej – 6 radnych,

 • do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 5 radnych,

 • do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego – 5 radnych,

 • do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – 4 radnych,

 • do Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta –5 radnych.

W związku z powyższym zaproponował, aby przyjąć powyższy skład ilościowy do poszczególnych komisjach.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła propozycję przedstawioną przez Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący St. Pikulik odczytał projekt uchwały. Uwag nie wniesiono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr II/3/10 w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodniczący Rady St. Pikulik odczytał składy poszczególnych komisji, zgodnie z deklaracjami radnych:

 • Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych:

Henryk Golla, Krystian Cichański, Jacek Lewandowski, Kazimierz Steffen, Stanisław Wojtuń.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

A. Andrzejewska – na przewodniczącego Komisji zaproponowała Henryka Golla, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą H. Golla głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania, Przewodniczącym Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych został wybrany Henryk Golla.


 • Komisja Gospodarki Miejskiej:

Krzysztof Żelichowski, Jacek Lewandowski, Alicja Andrzejewska, Stanisław Wojtuń, Kazimierz Steffen, Roman Głyżewski.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

K. Cichański – na przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Krzysztofa Żelichowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą K. Żelichowskiego głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania, Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej został wybrany Krzysztof Żelichowski.


 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

Krystian Cichański, Jarosław Białkowski, Krzysztof Żelichowski, Mariola Wegner, Krzysztof Koronkiewicz.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

Jarosław Białkowski – na przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Krystiana Cichańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą K. Cichańskiego głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki został wybrany Krystian Cichański.

 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:

Alicja Andrzejewska, Sylwester Szczerbiak, Jarosław Białkowski, Krzysztof Koronkiewicz, Roman Głyżewski.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

Krzysztof Żelichowski – na przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Alicji Andrzejewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą A. Andrzejewskiej głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania, Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego została wybrana Alicja Andrzejewska.


 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

Mariola Wagner, Anna Rogut, Henryk Golla, Krzysztof Kulasek.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

Anna Rogut – na przewodniczącego Komisji zgłosiła kandydaturę Marioli Wegner, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą M. Wegner głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej została wybrana Mariola Wegner.


 • Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta:

Sylwester Szczerbiak, Anna Rogut, Stanisław Pikulik, Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem powyższego składu Komisji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

K. Cichański – na przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Sylwestra Szczerbiaka, która wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Za kandydaturą S. Szczerbiaka głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta został wybrany Sylwester Szczerbiak.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji – z przyjętym składem osobowym Komisji i poddał go pod głosowanie.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr II/4/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji

Uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodniczący St. Pikulik prosił o podanie propozycji co do składu ilościowego Komisji Rewizyjnej.

K. Żelichowski – zaproponował aby skład Komisji był cztero osobowy, tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego i dwóch członków.

Innych propozycji nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono, że skład Komisji Rewizyjnej będzie cztero osobowy.

Za powyższym głosowali wszyscy radni – 15. osób.


Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

R. Głyżewski – na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę Kazimierza Steffena, który wyraził zgodę na kandydowanie.

St. Pikulik – zapytał czy są inne propozycje.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania. Za kandydaturą K. Steffena głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kazimierz Steffen.


Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

K. Żelichowskizgłosił kandydaturę Jacka Lewandowskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wyraził zgodę na kandydowanie.

St. Pikulik – zapytał czy są inne propozycje.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania. Za kandydaturą J. Lewandowskiego głosowało 14 radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został Jacek Lewandowski.


Przystąpiono do wyboru dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

M. Wegner – na członków Komisji Rewizyjnej zgłosiła kandydatury Alicji Andrzejewskiej i Krzysztofa Żelichowskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

St. Wojtuń – zgłosił swoją kandydaturę na członka Komisji Rewizyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania wg kolejności zgłoszeń.

 1. za kandydaturą Alicji Andrzejewskiej głosowało 14. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania,

 2. za kandydaturą Krzysztofa Żelichowskiego głosowało 11. radnych, przeciw – 3., 1. – wstrzymał się od głosowania,

 3. za kandydaturą Stanisława Wojtunia głosowało 3. radnych, przeciw – 4., 8. – wstrzymało się od głosowania.

Stanisław Wojtuń otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Alicja Andrzejewska i Krzysztof Żelichowski.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie cały projekt uchwały.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali i zapoznali się z nim.

Wprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady, który m.in. powiedział, że uchwałę musimy podjąć obligatoryjnie, ponieważ zakończyła się kadencja burmistrza i rozpoczyna się nowa - dlatego jest konieczność podjęcia uchwały na tej sesji.

Podczas dyskusji głos zabrał K. Koronkiewicz, który zapytał kto decyduje o wielkości podwyżki i dlaczego od razu na tej sesji staje wynagrodzenie Burmistrza. Zwrócił uwagę na to, że proponowana podwyżka o 9,68 % jest dużą podwyżką.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały sprawa wynagrodzenia jest dość precyzyjnie określona. Tak stanowi prawo – bez tej uchwały Skarbnik nie może wypłacić wynagrodzenia na koniec grudnia br., ponieważ zgodnie z przepisami stosunek pracy ustaje z chwilą złożenia ślubowania przez burmistrza i nieistotne jest czy jest to ta sama osoba, czy jest to inna osoba – uchwała w tym względzie musi być podjęta. Jedynym władnym organem do ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest rada gminy, miasta. Rada nie może tego nie podjąć. Jeżeli Rada nie podjęłaby tej uchwały, to oznacza, że burmistrz pracuje bez wynagrodzenia. Dlatego z punktu formalnego uchwała ta staje na tej sesji - ponieważ jest taka konieczność. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, to jego (Burmistrza) propozycja jest taka, aby ta podwyżka wynosiła 9,68 % a decyzja będzie należała do Rady. Powiedział, że proponowane wynagrodzenie nie odbiega od wynagrodzenia, które otrzymują burmistrzowie i prezydenci miast w przedziale liczby ludności od 15 do 100 tys. mieszkańców. Poinformował, że również na terenie powiatu byli wójtowie i burmistrzowie posiadali w poprzedniej kadencji poziom wynagrodzenia taki jest proponowany. Powiedział, że wynagrodzenie to obowiązywałoby przez całą kadencję. Miałoby to mieć charakter kontraktu między burmistrzem a radą – żeby nie rozpatrywać tego przy każdej jednej podwyżce, kiedy następuje zmiana wynagrodzenia pracowników samorządowych, bo burmistrz również z tego korzysta – pod warunkiem, że wzrost maksymalny tego wynagrodzenia nie będzie większy jak 15 %. Takie są jego propozycje. Powiedział, że decyzja w tej sprawie leży w gestii Rady.

K. Koronkiewicz – powiedział, że nie chodziło mu, żeby Burmistrz nie dostał wypłaty grudniowej, tylko chodziło mu o samą kwotę podwyżki, która jest trochę duża.

St. Wojtuń – powiedział, że sprawdził przedziały wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów prezydentów w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, to przedziały są od 4,5 do 6 tys. zł. – w projekcie przedłożonej uchwały jest propozycja 6 tys. zł., czyli maksymalna. Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny, to jest 2.100 zł. i przedstawiona propozycja jest również maksymalna. Powiedział, że prawdopodobnie pozostałe dwa składniki wynagrodzenia są również maksymalne.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący St. Pikulik odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 3, 2. - wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Podjęta uchwała jest załączona do protokołu.


Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak Burmistrz Miasta.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

Burmistrz Miasta odpowiedział, że jeżeli chodzi o sprawę zimowego utrzymania dróg, to jest podpisana umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, która obejmuje wszystkie drogi, ulice na terenie miasta i tak samo jak przy utrzymaniu czystości gdzie jest określona częstotliwość oczyszczania poszczególnych ulic, dróg. Natomiast w tym przypadku mówi się w umowie o obowiązku zimowego utrzymania ulic i dróg. Oznacza to, że wszystkie ulice i drogi w mieście muszą być utrzymane przynajmniej w takim stanie, żeby były one przejezdne. Problemem jest to, że nie da się przy intensywnych opadach śniegu czy gołoledzi, od razu załatwić wszystkie ulice w tym samym czasie i w związku z tym najczęściej na tym tle dochodzi do różnego rodzaju interwencji, skarg i nieporozumień. Powiedział, że jeżeli Radni są zainteresowani szczegółami tej umowy z MZUK, to znajduje się ona u p. Marcina Batko, który jest za to odpowiedzialny i udostępni umowę w celu zapoznania się z nią. Natomiast generalnie wygląda to tak, że w pierwszej kolejności są odśnieżane i utrzymywane, zwalczana jest gołoledź na ulicach będących w centrum miasta, tj. od „Kaczego Dołku”, ul. Obrońców Warszawy, Boh. Westerplatte, Norwida, Domańskiego – z tą jednak różnicą, że drogi powiatowe i wojewódzkie są utrzymywane przez zarządy dróg. Miasto jest odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg tylko na ulicach miejskich. Poinformował, że w praktyce to różnie wygląda, bo niekiedy bywa tak, że MZUK utrzymuje drogi wojewódzkie i powiatowe, i z kolei bywa również tak, że zarządy dróg posypują także drogi miejskie – takiego szczegółowego rozróżnienia nie ma. Powiedział, że zawsze jest największy problem z drogami osiedlowymi, bo one są odśnieżane w którejś z kolejności i tutaj mogą wystąpić jakieś problemy – jeżeli będą one dokuczliwe, to jest telefon do p. M. Batko, Radni mogą także bezpośrednio interweniować w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych.

Radnemu St. Pikulikowi:

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to takie przeglądy lamp, które nie świecą, są robione okresowo. Z tego co wie, to pracownik Urzędu – M. Batko zwrócił się do Zakładu Energetycznego, żeby zrobić generalny przegląd oświetlenia ulicznego i żeby tam, gdzie coś nie funkcjonuje, zostało usunięte. Powiedział, że z Zakładem Energetycznym w tym względzie jest wiele kłopotów, ponieważ mają taką umowę z Urzędem i nie da się jej inaczej wynegocjować – termin usuwania tych awarii jest bodajże 10-cio dniowy i to nie zawsze jeszcze termin ten jest dotrzymywany. Staramy się interweniować, i niejako przymuszać ich, żeby to oświetlenie działało ale umowa jest tak sprecyzowana, skonstruowana, że trudno niekiedy wyegzekwować ich obowiązki.

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.


Punkt 11.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Koronkiewicz – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dotyczącej zimowego utrzymania ulic. Zapytał czy ktoś kontroluje Miejski Zakład Usług Komunalnych w zakresie wykonywanej pracy zgodnie z umową. Jeśli jest taka osoba, to dlaczego jest ona tak mało kompetentna w sprawdzaniu, ponieważ na osiedlu Chojnicka – boczne uliczki, w poprzednim roku ani razu nie były odśnieżane, ani razu nie było piaskarki, aby posypać drogę do cmentarza i na osiedle. Powiedział, że piaskarki kończą posypywanie chodników na ul. Domańskiego – dalej nie jadą.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jest osoba, która to kontroluje.

 1. R. Głyżewski – powiedział, że mieszka na osiedlu Zamkowym i faktycznie jest problem z odśnieżaniem. Mieszka tam 20 lat i były takie sytuacje, że drogę odśnieżali sami mieszkańcy. Powiedział, że jest z tym problem i jest to temat do rozwiązania na przyszłość – prosił, żeby przyjrzeć się temu bliżej.

 2. A. Rogut – w imieniu swoich pacjentów zwróciła się z prośbą, aby na okres zimowy nie zabierać wszystkich ławek z terenu miasta – żeby pozostawić chociaż część ławek, w tym przed kościołem Św. Stanisława Kostki, gdzie ostatnio była tam sytuacja, że ktoś zasłabł podczas mszy i osoba ta była położona na chodniku. Powiedziała, że pacjentom, którzy idą do przychodni jest czasami trudno przejść cały odcinek drogi bez odpoczynku, ponieważ jest to dla nich duża trudność i dlatego prosiła o pozostawienie część ławek.

 3. R. Głyżewski – powiedział o problemie przy byłym budynku Nadleśnictwa od strony ul. Zamkowej, gdzie przy ogrodzeniu o wysokości około 2 m odpadają kamienie ważące kilkadziesiąt kilogramów, co zagraża bezpieczeństwu w tym rejonie. Wie, że są tam kwestie własnościowe, ale powinno się coś z tym zrobić.

 4. K. Kulasek – zapytał czy zakończona już jest ul. Spichrzowa, ponieważ nie świecą się tam żadne lampy.

Burmistrz St. Wełniak udzielił odpowiedzi na poruszane wyżej sprawy. Odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Spichrzową, to był odbiór tej ulicy, natomiast nie jest jeszcze załączone przez Energetykę oświetlenie – powinno to nastąpić w najbliższych dniach.

W sprawie płotu przy byłym Nadleśnictwie, odpowiedział, że zwracano się w tej sprawie do zarządcy tego obiektu – do firmy z Warszawy, aby to naprawili, ale jak widać bezskutecznie. Powiedział, że uważa, iż powinniśmy interweniować w tej sprawie wspólnie z konserwatorem zabytków, ponieważ jest to zabytek objęty opieką konserwatorską – jeżeli włączy się Konserwator Zabytków, to pewnie pomoże to rozwiązać problem.

Jeżeli chodzi o ławki odpowiedział, że nie ma z tym problemu. Jest to słuszna uwaga, żeby pozostawić przynajmniej część ławek w miejscach gdzie jest największy ruch ludzi.

Ponadto Burmistrz uzupełnił swoją wypowiedź w sprawie odśnieżania dróg. Powiedział, że nie ma co liczyć na to, że na osiedlu Chojnickiej, Zamkowym czy Jeziornej będą utrzymywane drogi zimowo tak, jak to się dzieje na ul. Wojska Polskiego, Al. Piasta, ponieważ jeżeli ktoś chciałby tak to robić, utrzymywać w takim standardzie zimowym ulice czy drogi osiedlowe, to byłyby ogromne koszty. W umowie jest zapis, że należy zapewnić przejezdność tych dróg, natomiast nigdy i nikt nie zdecyduje się, żeby np. była to czarna nawierzchnia – jest to niemożliwe, jest to wykluczone, bo ani nie ma na to pieniędzy, ani nie ma możliwości fizycznych wykonania tego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że nie liczy on, aby codziennie odśnieżano i posypywano ulice osiedlowe, lecz co jakiś czas, Burmistrz odpowiedział, że będą to robić. Powiedział, że jeżeli K. Koronkiewicz będzie uważał, iż nie jest to tak, to Urząd jest od tego, żeby to egzekwować.


 1. Burmistrz St. Wełniak – zaprosił wszystkich na coroczne już Mikołajki – w sobotę 4 grudnia o godz. 16.30.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Poinformował, że powstał klub radnych „Zadbajmy o Złotów”.

 2. Powiedział, że w biurze Rady do 30 grudnia br. należy złożyć w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009 (PIT) – zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. – wersja elektroniczna jest do pobrania na stronie internetowej – BIP Urzędu Miejskiego.

 3. Zaproponował aby sesje odbywały się tak jak było w poprzedniej kadencji – w ostatni wtorek miesiąca, zmieniając godzinę, tj. z godz. 1000 na godz. 1100, ponieważ były takie głosy, że nie wszystkim odpowiada godzina 1000.

Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 – będzie to sesja budżetowa, a przed sesją powinny odbyć się komisje.

Przewodniczący poszczególnych Komisji poinformowali o terminach posiedzeń:

 • Komisja Bezpieczeństwa publicznego – 20 grudnia, godz. 1300,

 • Komisja Gospodarki Miejskiej – 14 grudnia, godz. 1000,

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 15 grudnia, godz. 1700,

 • Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych – 13 grudnia, godz. 1600,

 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – 16 grudnia o godz. 1600,

 • Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta – 15 grudnia, godz. 1100.


 1. Burmistrz St. Wełniak poinformował o propozycji, żeby od stycznia wyeliminować wersję papierową materiałów sesyjnych, aby informacje i materiały były dostarczane w wersji elektronicznej. Dlatego proponuje, aby na następnej sesji zmienić odpowiednio budżet, żeby zakupić laptopy i drukarki dla radnych, co zdecydowanie ułatwi pracę Radnym, jak również pracę w Urzędzie. Chciałby wiedzieć, czy jest akceptacja przedstawionej propozycji, ponieważ na następną sesję należałoby przygotować zmiany w budżecie. Potrzebnych jest 20 laptopów z drukarką, co wyniosłoby około 50 tys. zł. Powiedział, że większość gmin tej wielkości co Złotów już tym się posługuje i są z tego bardzo zadowoleni zarówno radni jak i pracownicy Urzędu że to ułatwia pracę.

A. Andrzejewska – przychyliła się do przedstawionej propozycji. Powiedziała, że będzie to szybszy kontakt z biurem Rady a może i w efekcie będzie to trochę tańsze.


Punkt 12.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.20, zamknął II sesję Rady Miejskiej.Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jarosław Białkowski

mgr Stanisław Pikulik