Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane – odbudowa pomostu plażowego nad Jez. Zaleskim w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane – odbudowa pomostu plażowego nad
Jez. Zaleskim w Złotowie


CPV:
45.24.13.00-1, 45.22.11.13-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: mostowej.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 15 maja 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2011-01-31 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-01-31 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najnizsza cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.5kB)    
SIWZ - odbudowa pomostu plaża j. Zaleskie (232.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (30.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (24kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (32.5kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (29kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (28.5kB)    
Zal._6_WZOR UMOWY (109kB)    
1 strona SIWZ (267.4kB)    
Zał. nr 7 Zagospodarowanie terenu - tyczenie pomostu (432.4kB)    
Zał. nr 8 Pomost plażowy - widok z góry (141.5kB)    
Zał. nr 9 Pomost plażowy nr 1 - przekrój podłużny A-A (129.6kB)    
Zał. nr 10 Pomost plażowy nr 2 - przekrój podłużny A-A (125.5kB)    
Zał. nr 11 Pomost plażowy nr 3 - przekrój podłużny A-A (136.5kB)    
Zał. nr 12 Pomost plażowy - konstrukcja - widok z góry (176.5kB)    
Zał. nr 13 Zestawienie stali pomostów (276.1kB)    
Zał. nr 14 Konstrukcja pomostu - elementy (162.2kB)    
Zał. nr 15 Zestawienie drewna pomostów (257.5kB)    
Zał. nr 16 Pomost plażowy - widok z góry - wyposażenie, (124.4kB)    
Zał. nr 17 Pomost plażowy - elementy wyposażenia - knaga cumownicza (178kB)    
Zał. nr 18 Pomost plażowy - elementy wyposażenia - drabinka (103kB)    
Zał. nr 19 Pomost plażowy - elementy wyposażenia - słupek startowy (97.5kB)    
Zał. nr 20 Pomost plażowy - elementy wyposażenia - trampolina (25.5kB)    
Zał. nr 21 Pomost plażowy - przekrój poprzeczny - wieża - widok z góry (132.7kB)    
Zał. nr 22 Zestawienie stali wieży pod trampolinę (234.6kB)    
Zał. nr 23 Przedmiar robót (63kB)    
Zał. nr 24 SST Wymagania ogólne (229.1kB)    
Zał. nr 25 SST Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (111kB)    
Zał. nr 26 SST Pale stalowe (94.4kB)    
Zał. nr 27 SST Konstrukcja stalowa (152.7kB)    
Zał. nr 28 SST Powłoki Malarskie (129.2kB)    
Zał. nr 29 SST Poręcze (86.3kB)    
Zał. nr 30 SST Elementy drewniane mostów (108.9kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (92.9kB)    
Odpowiedż na zapytania (454.8kB)    
Zał. nr 23 Przedmiar robót - zmiana (39.5kB)    
Zawiadomieni o wyborze oferty (741.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2011-01-14 08:50:22
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2011-01-14 09:44:21
Ostatnia zmiana:2011-02-21 13:21:39
Ilość wyświetleń:3303