Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Miasto Złotów

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych na terenie Gminy
Miasto Złotów


CPV:
70.33.10.00-1, 70.33.21.00-8, 70.33.20.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z Wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
Posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się wykonaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem upływu terminu składania ofert co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie dokumenty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.Termin realizacji:
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-12-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-12-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85kB)    
Specyfikacja na usługi wycena 2010 (141kB)    
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy - dane wykonawcy (53.5kB)    
Zał. Nr 2 Formularz ofertowy - cena (47.5kB)    
Zał. Nr 3 Formularz ofertowy - oświadczenie wykonawcy (52.5kB)    
Zał. Nr 3a Formularz ofertowy - oświadczenie wykonawcy (53.5kB)    
Zał. Nr 4 Formularz ofertowy - doświadczenie zawodowe (52kB)    
Zał. Nr 5 Formularz ofertowy - potencjał kadrowy (50kB)    
Zał. Nr 6 Wzór umowy (54kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (90.4kB)    
1 strona SIWZ (278.7kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (407.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-12-08 09:36:10
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-12-08 11:34:14
Ostatnia zmiana:2011-02-24 14:30:45
Ilość wyświetleń:1873