Protokół nr XLI

z XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 31 sierpnia 2010 roku


W dniu 31 sierpnia 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XLI sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 11 radnych. Nieobecni byli radni: J. Jędrzejczyk, A. Kosiba, J. Lewandowski, St. Pikulik.

Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów szkół, przedstawiciela Straży Pożarnej, przedstawiciela posła St. Chmielewskiego, kierowników i dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli prasy.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 12. radnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XL sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Zygmunta Muzioła – za jego zgodą.

 2. Protokół z XL sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania XLI sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 23 sierpnia 2010 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów, o:

 1. wykreślenie z porządku obrad pkt 12 i 13, tj. projektów uchwał:

 • w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła – za wykreśleniem z porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób,

 • w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009 – 2020” – za wykreśleniem z porządku obrad głosowało 11. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

 1. wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji projektów uchwał – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów:

 • w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego, który ujęto jako pkt 12 porządku obrad sesji,

 • w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”, który ujęto jako pkt 13 porządku obrad sesji.

Przyszedł radny A. Kosiba.

Obecnych było 13. radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że po terminie 7 dni wpłynęły do biura Rady dwa projekty uchwał, które poddała pod głosowanie – celem wprowadzenia do porządku obrad sesji:

 1. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Wielatowskiej i ul. Leśnej w Złotowie, który ujęto jako pkt 7 porządku obrad – za wprowadzeniem do porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób,

 2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, który ujęto jako pkt 8 porządku obrad – za wprowadzeniem do porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Ponadto B. Chorabik – Przewodnicząca Rady odczytała pismo 3. radnych: K. Nurczyka, St. Wojtunia i W. Fidurskiego, które wpłynęło do biura Rady, o wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji punktu: Stanowisko Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie głosami 13. „za”, Rada wprowadziła do porządku obrad XLI sesji temat Stanowisko Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność, który ujęto jako pkt 16 porządku obrad.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XLI sesji, z przyjętymi zmianami.

Za przyjęciem porządku obrad, głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XL sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o stanie przygotowania placówek w rok szkolny 2010 / 2011.

 6. Informacja Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych o stanie przygotowania placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2010/2011.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Wielatowskiej i ul. Leśnej w Złotowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/218/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Złotów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”.

 16. Stanowisko Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 19. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17.06.2010 r. do 18.08.2010 r. Była ona omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 17 czerwca do 18 sierpnia 2010 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Zapytał, czy podczas prac, które będą przy Jeziorze Miejskim – przy promenadzie z drugiej strony, będzie również regulacja rzeki Głomia, ponieważ jest ona obecnie zarośnięta – są powalone kolejne drzewa i nie możliwości, żeby przepłynąć kajakiem.

 2. Zwrócił się o zlikwidowanie wysypiska śmieci, jakie znajduje się w miejscu gdzie będzie budowana promenada od strony Piły, przy dzikiej plaży – kiedyś były tam dwa pojemniki na śmieci, a w tej chwili jest wysypisko śmieci.

 3. Poruszył sprawę krzyży na Cmentarzu Wojennym. Chciałby dowiedzieć się, czy jest to prawda, że medialny spór wywołany przez nieodpowiedzialne osoby, przyczynił się do tego, że krzyże nie będą na razie stawiane. Powiedział, że krzyż prawosławny i katolicki są jak najbardziej na Cmentarzu Wojennym odpowiednie. Uważa, że nikt nie podniesie głosu, iż tych krzyży nie powinno być.

 1. Radny K. Majewski:

 1. Z uwagi na bawiące się dzieci, zwrócił się o ustawienie znaku ograniczenia prędkości – do 30 km/h lub mniej na ul. Dwór Złotowski.

 2. Prosił o przycięcie krzaków na skrzyżowaniu ulic: Jastrowska, Partyzantów i Grudzińskich, które odrosły po ostatnim przycięciu i zasłaniają widoczność przy zjeździe na osiedle po PGR – zjazd ten jest bardzo niebezpieczny.

 3. Zapytał czy będzie utwardzona ścieżka na cmentarzu komunalnym – po prawej stronie od wejścia, która nie została jeszcze utwardzona.

 4. Poruszył sprawę dotyczącą utwardzenia nawierzchni przy punktach zbiórki odpadów segregowanych na terenie miasta, gdzie miały być ułożone płytki chodnikowe – po rozbiórkach, a do tej pory tego nie zrobiono. Powiedział, że utwardzone jest miejsce przy ul. Hubego i zdaje to egzamin – ograniczyło to również wysypywanie odpadów wokół pojemników. Prosił o utwardzenie innych punktów zbiórki odpadów segregowanych na terenie miasta, co poprawiłoby estetykę tych miejsc.

 5. Poruszył sprawę dotyczącą sklepu monopolowego przy ul. Mickiewicza, gdzie codzienne hałasy i krzyki o różnej porze, są nie do zniesienia przez mieszkańców. Tak jak w okresie jesienno – zimowo – wiosennym, burdy były tylko w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, tak w okresie wakacyjnym jest to codziennie i o różnej porze – o północy, w nocy i nad ranem. Żąda, żeby coś z tym zrobiono. Policja czyniła jakieś działania w tym zakresie, ale bezskutecznie – uważa, że jest to porażka Policji, iż nie udało się tego sklepu zamknąć, tym bardziej, że codziennie można było mieć dowody łamania prawa – burdy, zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego przez osoby tam przebywające, w większości pod wpływem alkoholu. Można było znaleźć tzw. „haki” i udowodnić, że jest łamane prawo. Powiedział, że jeżeli nie ma możliwości, to niech Policja „stoi na okrągło” i pilnuje porządku, ponieważ jest to nie do zniesienia, szczególnie w upalne dni, kiedy trzeba było otwierać okna, bo nie można było spać w takich upałach przy zamkniętym oknie. Mieszkańcy z rejonu ul. Mickiewicza są zdesperowani i żądają, żeby coś z tym zrobić. Nie można czekać aż zbierze się 20-tu chuliganów, ale już wcześniej trzeba upominać mniejsze grupki, ponieważ wtedy działania Policji mogłyby być skuteczne, a przyjeżdżają tylko w takich momentach, kiedy już jest bijatyka – wcześniej nie ma żadnej interwencji. Zwrócił uwagę, że jest to miejsce monitorowane, a nie ma żadnej skuteczności. Zaapelował do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żeby inaczej dzielić środki uzyskane z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone na walkę z alkoholizmem – nie tylko na organizowane wycieczek i imprez kulturalnych dla osób objętych chorobą alkoholową, ale należy prowadzić jakąś działalność prewencyjną i zastanowić się, czy nie wesprzeć finansowo Policji na dodatkowe patrole, na interwencje, na paliwo, czy na obsługę moinitoringu. Powiedział, że można też założyć jeszcze jedną kamerę, która byłaby skierowana bezpośrednio na wejście do sklepu. Zwrócił uwagę, że w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedstawiciel Policji, który mógłby wykazać się pomysłowością i skutecznością w omawianej sprawie. Powiedział, że skuteczne byłoby również umieszczenie megafonu z kamerą połączonego z monitoringiem.

 1. Radny A. Kosiba:

 1. Nawiązał do zgłaszanego wielokrotnie tematu uporządkowania budowy na placu przy dworcu PKP. Powiedział, że z uwagi na bezsilność w tej sprawie przestaje już o tym mówić, tym bardziej, że przyroda sama to załatwiła, bo wyrosło tam piękne duże drzewko.

 2. Poruszył sprawę przekazywania mienia przez „Koleje” samorządom. Powiedział, że zaawansowane są sprawy przekazywania nieodpłatnie mienia PKP samorządom, ponieważ jest już w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Poinformował, że z rozmów z mieszkańcami Połczyna czy Złocieńca wynika, że zachodniopomorska „Kolej” oddała dworce samorządom, które są już ładnie zagospodarowane. Poza tym oddano, nieczynny odcinek linii kolejowej, między Połczynem a Złocieńcem, który zagospodarowano na ścieżkę rowerową – około 30 km. Uważa, że warto byłoby podjąć starania, żeby odcinek nieczynnej linii kolejowej ze Złotowa do Więcborka zagospodarować na ścieżkę rowerową, ponieważ przebiega ona przez bardzo ładne tereny i na pewno byłoby to z pożytkiem dla chętnych do wycieczek rowerowych.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik poinformowała o rozmowach ze Starostą Złotowskim w sprawie przerobienia nieczynnej linii kolejowej Złotów – Więbork na ścieżkę rowerową. Powiedziała, że Zarząd Powiatu wie o takim pomyśle Rady i mieszkańców miasta.

 1. Radny Z. Muzioł:

 1. Zapytał, czy zostały już usunięte w księgowości błędy po zaleceniach Regionalnej Izby Obrachunkowej – jak długo jeszcze będą panie, które usuwają błędy i ile to kosztowało.

 2. Zwrócił się o zlikwidowanie dziur głębokości 30-40 cm przy byłym Areszcie Śledczym przy ul. Piotra Skargi – przed posesją (po prawej stronie, gdzie jest spad), ponieważ po każdej ulewie powstają kałuże, które uniemożliwiają mieszkańcom wyjście z domu.

 1. Radna B. Chorabik:

 1. Zapytała, czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie terenu przy ul. Boh. Westerplatte 2, gdzie kiedyś był plac zabaw, który uległ zachwaszczeniu, a obecnie jest oczyszczony – czy będzie tam rozbudowany plac zabaw, czy parking, ponieważ była obawa, że jest tam siedlisko lisów, które pojawiły się na osiedlu Wańkowicza i na początku ul. Boh. Westerplatte. Prosiła o zbadanie tej kwestii.

 2. Prosiła, aby Burmistrz zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi Złotów – Więcbork, tj. wymalowania osi jezdni na tej drodze, ponieważ samochody nagminnie przekraczają oś jezdni, której nie ma, a ruch jest tam bardzo duży – jeździ bardzo dużo samochodów ciężarowych i tirów. Wzmożony ruch w ostatnich miesiącach na tej trasie powoduje, że droga ta jest coraz bardziej niebezpieczna.

 3. Poruszyła sprawę dotyczącą nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. Powiedziała, że przez ostatnie dwie kadencje, Rada nie przyznała żadnej osobie tytułu Honorowego Obywatela Miasta, a jest kilka osób, które zasługiwałyby na to, chociażby organizator EEM – J. Sławiński, prof. Tatarski, prof. Kokowski, prof. Zdrenka, którzy są związani ze Złotowem i wykazali się ogromnymi działaniami na rzecz naszego miasta – uważa, że czas aby Rada podziękowała za włożony trud i pracę w rozwój i promocję naszego miasta, czego najprostszym sposobem jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. Zwróciła się o sporządzenie listy osób, które zasługiwałyby na ten tytuł.

 1. Radny W. Fidurski:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Sienkiewicza, z którą zwrócił się już do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, czy pod wyremontowaną drogą na tej ulicy znajduje się rurociąg z azbestu, ale nie uzyskał informacji w tej sprawie. Powiedział, że okazuje się, iż rurociąg był wybudowany czynem społecznym w 1967 r. i nawet nie wiadomo z czego on jest. Zapytał, dlaczego nie podjęto działań, aby dowiedzieć się z jakiego materiału jest zbudowany rurociąg w ul. Sienkiewicza, ponieważ jest obowiązek, w jakiś latach, wymiany azbestu, a wydano duże pieniądze na drogę. Powiedział, że logicznym byłoby wymiana tego wodociągu.

 2. Zapytał jaki jest szerszy cel sprzedaży mieszkań komunalnych w przetargach. Powiedział, że sytuacja w budownictwie komunalnym jest w mieście taka – jak mówią mieszkańcy, że kolejka z listy przydziału lokali przesuwa się tylko wtedy gdy ktoś umrze. Uważa za naturalne, że można byłoby mieszkania te przydzielić ludziom.

 3. Zapytał o symbole miasta – czy jest to uregulowane jakimś zarządzeniem Burmistrza, gdy ktoś korzysta z takiego symbolu, czy wnosi jakieś opłaty, czy zwraca się o uzyskanie zgody do Burmistrza.

 4. Poruszył sprawę dotyczącą nieestetycznych garaży niedaleko centrum miasta, obok których trzeba przejść idąc do punktu widokowego – jest to nienajlepsza wizytówka. Powiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, na zapleczu ul. Boh. Westerplatte, pokazała jak ten problem można rozwiązać – są bardzo ładne garaże i estetycznie wykonane.

 5. Zapytał, czy Chata Krajeńska będzie przeniesiona taka jaka jest, czy będzie inaczej – czy będzie wybudowane coś nowego.

 6. Prosił o wyjaśnienie, jakie były przyczyny zwrotu do budżetu w bieżącym roku przez Klub Sportowy „Sparta” kwoty 30 tys. zł. i o podanie szczegółów tej sprawy, ponieważ nie jest z tym zapoznany, a dowiedział się, że było to w wyniku nieprawidłowości w ich wydatkowaniu.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Powiedział, że 4 miesiące temu złożył na sesji wniosek w sprawie zamontowania przy targowisku stojaków na rowery, ale do tej pory nie jest to zrealizowane. Cały czas słyszy, że są one zamówione jednak trwa to długo, a jak przyjdzie okres zimowy, to nie ma już potrzeby ich montowania. Zwrócił uwagę na to, że ludzie przyjeżdżają na targowisko rowerami i stawiają je w różnych miejscach, dlatego dobrze byłoby to uporządkować i dokonać wreszcie zamówienia.

 2. Nawiązał do zmienionej organizacji ruchu w rejonie targowiska – stworzonej strefy zamieszkania. Powiedział, że na ul. Sienkiewicza jest to dość dobrze rozwiązane i jest tam porządek, natomiast na ul. Reymonta zmiana organizacji ruchu spowodowała pogorszenie się sytuacji – jest coraz więcej samochodów zaparkowanych w nieprawidłowym miejscu. W związku z tym, że w tej chwili wykonywany jest chodnik – jako I etap prac związanych z ul. Reymonta, zapytał kiedy będzie planowany II etap zagospodarowania tego terenu, ponieważ w II etapie jest planowane wybudowanie kilku parkingów na ul. Reymonta.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą nawierzchni skate parku, która jest w fatalnym stanie, są liczne pęknięcia. Powiedział, że była próba naprawienia tego, został wylany beton i ponownie pojawiły się pęknięcia. Zapytał się, w jaki sposób problem ten będzie rozwiązany.

 4. Zwrócił się o przedłużenie funkcjonowania toalet na targowisku, ponieważ są one otwarte za krótko. Powiedział, że z tego co wie, to toalety są własnością właścicieli hali targowej i dlatego potrzebne byłyby rozmowy Burmistrza, żeby przedłużyli otwarcie toalet chociaż do godz. 13.30.

 1. Radna A. Andrzejewska:

Powiedziała, że w ostatnim okresie na terenie miasta pojawiły się plagi szczurów, czego sama doświadczyła idąc ul. Cechową. Z informacji uzyskanej w zakładzie fryzjerskim wynika, że w tym rejonie jest ich bardzo dużo, także w rosnącej tam zieleni. Zdaje sobie sprawę, że co pewien czas administratorzy poszczególnych osiedli przeprowadzają dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, ale może do tego nie włączają się prywatni właściciele posesji. Zapytała, w jaki sposób można wpłynąć, szczególnie na prywatnych właścicieli posesji, żeby w czasie, kiedy jest przeprowadzane odszczurzanie, włączyli się oni do tej akcji – sądzi, że jest teraz jesień i należałoby ponownie przeprowadzić deratyzację.

 1. Radny K. Nurczyk:

 1. Poruszył sprawę fotoradarów. Jadąc na Mazury stwierdził, że w niektórych miejscach jest to totalne przegięcie i nabijanie kasy dla gminy. Jednak w bardzo wielu miastach są fotoradary i zastanawiał się nad tym, mając na uwadze ul. Wojska Polskiego. Powiedział o uciążliwościach szybkiej jazdy samochodami na ul. Wojska Polskiego, szczególnie przez osoby przyjeżdżające z Niemiec czy Holandii. Zwrócił uwagę, że ulica ta jest wykonana z kostki i mieszka w tym rejonie większość ludzi starszych. Szybka jazda samochodami po nawierzchni z kostki jest bardzo uciążliwa, niszczeją również budynki. Poinformował, że w dwóch przypadkach jest to potwierdzone i będą zgłoszenia w tej sprawie do odpowiednich instytucji, czy Konserwatora Zabytków, że wpływ samochodów daje się we znaki dla zdrowia i budynków.

 2. Powiedział, że aby przyciągnąć ludzi do Złotowa można byłoby przyszłościowo pomyśleć o sportach wodnych, tj. o wyciągu dla narciarzy na Jeziorze Zaleskim, tak jak jest to w Szczecinku.

 1. Radny K. Majewski:

Zapytał, kiedy będzie zrobiony wybieg dla psów na os. Zamkowym. Zasugerował, żeby był on zlokalizowany w rejonie tzw. „górki” – między ulicą Promykową a Hubego, ponieważ jest tam dużo miejsca.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 17 porządku obrad XLI sesji.

Punkt 5.

Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2010 / 2011.

Radni otrzymali informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2010/2011. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady B. Chorabik, która przypomniała podstawowe dane zawarte w informacjach z poszczególnych szkół, załączonych do protokołu, z których wynika, że szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego 2010/2011.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – poinformował, że członkowie Komisji wizytowali poszczególne szkoły. Powiedział, że szkoły pięknieją i są coraz ładniejsze, chociaż w bieżącym roku nie było środków na remonty – efekty przyniosły wszystkie prace, które były wykonywane w minionych latach. Zwrócił uwagę na to, że tylko Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 odstaje od pozostałych szkół, dlatego, że powierzchnia tej szkoły jest o dużo większa niż innych i środki, jego zdaniem, nie były przekazywane proporcjonalne do potrzeb tej placówce. Przypomniał zakres koniecznych prac w tej szkole, tj. ocieplenie całego budynku, wymiana dużej ilości okien – zakres prac w tej szkole jest o wiele większy niż w pozostałych ze względu na przestrzeń. Powiedział, że Komisja Oświaty zastanawiała się nad tym, czy jest możliwość wyłączenia jednego z segmentów budynku, aby obniżyć koszty utrzymania szkoły. Po uzyskaniu sygnałów od Dyrektora St. Kucharskiego – podczas wizytacji placówki – o trudnościach nie tylko związanych z obiektem, ale też z płacami, poprosił dyrektora na komisję, który przybył ze swoimi zastępczyniami i księgową. Poinformował, że wywiązała się bardzo burzliwa dyskusja i dyrekcja jest mocno zdesperowana, by zwrócić uwagę władzom miasta na to, że szkoła ta wymaga większych środków, jest w innej sytuacji niż pozostałe szkoły, że przestrzeń szkolna jest większa i z tym problemem dyrektor sam sobie nie poradzi. Powiedział, że to nie jest tylko problem Dyrektora Kucharskiego, jest to problem naszego miasta i nie obejdzie się bez udziału Burmistrza w dyskusjach, rozmowach – musi być przeprowadzona szczegółowa analiza i wyliczenia oraz musi być podjęta wspólna decyzja, co dalej z tą szkołą, czy ma funkcjonować w takiej przestrzeni, czy zamknąć jeden segment budynku, czy więcej dofinansować. Zamknięcie segmentu wiąże się też z problemami, bo wtedy musiałby być przyjęty w gimnazjum system wielozmianowy, a o to chyba nie chodzi. Prosił Burmistrza, aby pomyślał nad tym problemem. Ponadto powiedział, że na Komisji Oświaty przegłosowano jednogłośnie dwa wnioski dotyczące tej szkoły, tj. aby przeprowadzić analizę finansową ZSS Nr 1 i uwzględnić potrzeby tej szkoły w zakresie dofinansowania oraz drugi – aby w budżecie na 2011 rok uwzględnić termomodernizację budynku ZSS Nr 1.

A. Andrzejewska – powiedziała, że również uczestniczyła w wizytacjach szkół i faktycznie szkoły na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego były przygotowane i to dotyczyło również Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1. Potwierdziła, że stan techniczny obiektu tej szkoły wymaga faktycznie bardzo dużych nakładów i już w tej chwili należałoby pomyśleć co zrobić, żeby szkołę w jakiś sposób wesprzeć i żeby nie powtórzył się ten sam problem, co był kilka lat temu w byłym Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 na osiedlu „za rzeką”, bo też myśleliśmy co zrobić, żeby ratować tamte obiekty. Powiedziała, że może wyłączenie jednego segmentu nie przyczyniłoby się do wielozmianowości, bo rzeczywiście już teraz należy pomyśleć o tym problemie. Uważa, że należałoby podziękować dyrekcjom szkół, gronu pedagogicznemu za poważne podejście do przygotowania rozpoczęcia nowego roku szkolnego, bo praktycznie na dwa tygodnie przed, można byłoby już rozpocząć naukę w klasach.

A. Kosiba – był bardzo zbudowany tym co zobaczył u dyrektora Kucharskiego, który „własnym sumptem” zdobył się na tablicę interaktywną, która może będzie obiektem szkoleniowym dla innych nauczycieli i ma nadzieję, że Rada w następnej kadencji dopomoże, żeby było więcej takich tablic.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca B. Chorabik – podziękowała wszystkim dyrektorom za przygotowanie całej bazy dydaktycznej do rozpoczęcia nauki i życzyła, by ten nowy rok szkolny obfitował w same sukcesy zawodowe i ma nadzieję, że ta Rada – przygotowując budżet przyszłoroczny – uwzględni wnioski dyrektorów. Uważa, że potrzebne byłoby ponowne spotkanie dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 z Komisją Oświaty, a przede wszystkim z Burmistrzem Miasta, by przedyskutować kwestie ewentualnego wyłączenia jednego segmentu szkoły, o którym była mowa, bądź innego pomysłu na zagospodarowanie części szkoły. Prosiła o przekazanie od Rady Miejskiej życzeń na nowy rok szkolny całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2010 / 2011.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 6.

Informacja Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych o stanie przygotowania placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2010/2011.

Radni otrzymali informację dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie, która była omawiana na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady B. Chorabik, która powiedziała, że z przedstawionej informacji wynika, że w okresie wakacji prowadzony był i jeszcze jest, remont budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy 8-go Marca. Ponadto w nowym roku szkolnym będą funkcjonowały 4 przedszkola, w których praca edukacyjna realizowana będzie w 21 oddziałach, tj. w 20 oddziałach 9 - godzinnych i 1 - zerówka 5- godzinna. Do przedszkoli zakwalifikowano 549 dzieci, z tego 524 na 9 godz. i 25 na 5 godz. W nowym roku szkolnym 7 dzieci 6 - letnich realizować będzie naukę w klasie pierwszej w szkole podstawowej. Poinformowała, że w przedszkolach w roku szkolnym 2010/2011 zatrudnionych będzie 42 nauczycieli.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury, Sportu i Turystyki – poinformował, że członkowie Komisji wizytowali Przedszkole Nr 2 przy ul. 8 Marca i zapoznali się ze stanem prac w tym Przedszkolu – prace były w toku i trudno jest powiedzieć czy zdążą przeprowadzić wszystkie remonty, czy nie. Zgodnie z zawartą umową, wykonawcy do końca sierpnia powinni skończyć wszystkie prace, ale wyglądało, że mogą nie zdążyć. Powiedział, że jest tam ocieplany prawie cały budynek i wymieniona jest część stolarki okiennej, która nie była wymieniona w zeszłym roku. Prosił, aby Dyrektorka Zespołu Przedszkoli Samorządowych, zwróciła uwagę na zrobienie wejścia do przedszkola i, aby w przypadku ewentualnego poślizgu w jakiś pracach, odgrodzić front prac, który pozostanie.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych o stanie przygotowania placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2010/2011.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Wielatowskiej i ul. Leśnej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przedstawiła uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały. Powiedziała, że w dniu 06 stycznia 2010 r. przekazała Burmistrzowi Miasta Złotowa wniosek Pana Aleksandra Chodziutko, poparty przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Poznań, Oddział w Pile, w sprawie nadania jednej z ulic w Złotowie imieniem „Żołnierzy Armii Krajowej”. Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Panią Zofią Korpusik-Jelonkową oraz z Panem Wiktorem Więckiem - członkami komisji ds. nazewnictwa ulic, uznano za zasadne uczczenie pamięci żołnierzy AK, poprzez nadanie ich imieniem nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Wielatowskiej i Leśnej.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady podziękowała Burmistrzowi za to, że uda się połączyć kwestię oddania ul. Wielatowskiej, Leśnej po remoncie, z jednoczesnym nadaniem imienia nazwy rondu „Żołnierzy Armii Krajowej”. Powiedziała, że jako miasto jesteśmy winni również żołnierzom Armii Krajowej oddanie hołdu, co możemy w ten sposób zrobić.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Wielatowskiej i ul. Leśnej w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/224/10 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Wielatowskiej i ul. Leśnej w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały:

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 2 ww. ustawy, konsultacji, w taki sam sposób jak akty prawa miejscowego, podlega również roczny lub wieloletni program współpracy Gminy Miasta Złotowa z organizacjami pozarządowymi. Zawarty w załączniku do uchwały regulamin uwzględnia konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, która może zostać utworzona w mieście Złotowie, zgodnie z zapisem art. 41e ust. 1 i 2 ww. ustawy.”

W. Fidurski – zwrócił się o wyjaśnienie dotyczące uchwały o trybie powoływania rady działalności pożytku publicznego. Poddał pod wątpliwość informację o terminie przeprowadzeniu konsultacji. Uważa, że termin 3 dni od ogłoszenia na stronie internetowej miasta, jest trochę krótki, a nie wszyscy w organizacjach społecznych śledzą to, dlatego właściwszy byłby tryb elektronicznego powiadamiania tych organizacji – byłoby to sprawniejsze i skuteczniejsze, a tak to wielu może być poza wiedzą o przeprowadzaniu konsultacji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że z tego co orientuje się, to uchwała o trybie powoływania rady działalności pożytku publicznego ma być przygotowana na następną sesję Rady. Natomiast, jeżeli chodzi o termin przeprowadzenia konsultacji, to mówi się o „terminie nie krótszym niż 3 dni”, dłuższy zawsze może być – nie może być jednak krótszy. Uważa, że jest to zapis prawidłowy i na pewno na 3 dni przed, nikt nie będzie takiej informacji przeprowadzał, bo będzie to zawsze okres dłuższy.

Przewodnicząca Rady – dopowiedziała, że w art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jest wyraźnie napisane, że Radę powiatową lub radę gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 prowadzących odpowiednią działalność na terenie powiatu lub gminy. Jest też zapis, o którym mówił radny W. Fidurski, że organ stanowiący powiatu lub gminy określi w drodze uchwały tryb powoływania członków rad. Myśli, że uchwała ta będzie przygotowana we wrześniu.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/225/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 11.05. – Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 11.20 wznowiono obrady.

W chwili wznowienia obrad obecnych było 9. radnych.

Nieobecni byli radni: W. Fidurski, J. Jędrzejczyk, K. Nurczyk i K. Żelichowski.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przyszli radni: W. Fidurski, J. Jędrzejczyk, K. Nurczyk i K. Żelichowski.

Obecnych było 13. radnych.

Przewodnicząca Rady dokonała wprowadzenia do tematu. Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, z którego wynika, że obowiązek dokonania przez Burmistrza oceny aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Zlotów i wyniki tych analiz, po uzyskaniu opinii właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, przekazuje Radzie Miejskiej. Analiza taka została sporządzona w lipcu 2010 r. i zaopiniowana przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczna w dniu 9 sierpnia 2010 r. Z opracowanej „analizy” wynika, iż:

 1. rozwój przestrzenny miasta był zgodny z polityką określoną w studium,

 2. miasto posiada 35 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały sporządzone zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego i kierunkami rozwoju określonymi w studium miasta Złotowa.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej J. Jędrzejczyk poinformował, że Komisja przeanalizowała przedstawiony materiał i jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie.

Pytań, dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/226/10 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/218/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała zmianę w stosunku do poprzedniej uchwały, tj. zapis w par. 4 pkt 3 „stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych”, zastępuje się zapisem: „stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych”.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XL/218/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/227/10 o zmianie uchwały Nr XL/218/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Powiedziała, że zasadniczych zmian w stosunku do poprzedniej uchwały nie ma. Przypomniała w skrócie tok prac nad projektem budżetu, m.in., że

 • projekt budżetu opracowuje Burmistrz Miasta, który nie później jak do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, zawiadamia kierowników podległych jednostek organizacyjnych, samorządowe instytucje kultury oraz Radę Miejską o przystąpieniu do jego opracowania,

 • do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta sporządzają i przedkładają Burmistrzowi projekty planów finansowych jednostki wraz z opisem, kalkulacją oraz uzasadnieniem,

 • pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego przedkładają Skarbnikowi Gminy do dnia 20 października roku poprzedzającego uchwalany budżet wnioski dotyczące planowanych dochodów miasta, w tym majątkowych oraz wydatków związanych zarówno z działalnością bieżącą, jak i inwestycyjną,

 • do dnia 30 września, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także inne podmioty z terenu Gminy Miasta Złotów mogą składać wnioski do budżetu,

 • do dnia 15 listopada Burmistrz przedkłada projekt budżetu Radzie Miejskiej, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także zamieszcza projekt budżetu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu budżetu, kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady w celu zaopiniowania,

 • stałe komisje Rady Miejskiej, po dokonaniu analizy projektu budżetu, wyrażają opinie o tym projekcie nie później, niż do dnia 8 grudnia roku poprzedzającego.

Ponadto powiedziała, że w załączniku do uchwały budżetowej utrzymane zostanie rozszerzenie szczegółowości co do paragrafów - tak jak była wola Rady Miejskiej.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/228/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy J. Skórcz omówiła propozycje wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010. Przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2010 rok:

I. Dochody:

 1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się dochody o kwotę 72 000 zł, stanowiącą dotację celową otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów ornych – na ul. Leśną i Witosa. Dotacja ta ujęta była w budżecie na rok 2009, jednak środki na rachunek Gminy wpłynęły 22 czerwca b.r.

Kwota 3.000 zł stanowi dofinansowanie przedsiębiorcy prywatnego do budowy drogi przy ul. Wielatowskiej wraz z przebudową ulic dochodzących oraz infrastrukturą drogową i techniczną. Kwota wpłynęła na rachunek dnia 19 lipca b.r.

Zmniejsza się plan dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do ul. Wielatowskiej o 110.000 zł Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody.

 1. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się planowane dochody o kwotę 991 zł. Zwiększenie dochodów w tym zakresie wynika z dotacji, którą Gmina otrzymała z PZU na instalację systemu alarmowego w budynku tut. Urzędu.

 2. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się planowane dochody o kwotę 174.210 zł w związku z wygaśnięciem okresu, do którego miały zostać zrealizowane wydatki określone jako nie wygasające z upływem roku 2009. Z powyższej kwoty ponownie przyjmuje się w planie wydatków na 2010 r. przedsięwzięcie pod nazwą “Budowa ścieżki edukacyjnej Bagna Babiego Jeziora - etap I” w wysokości 55.000 zł.

 3. W Pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody o kwotę 62.602 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten realizowany jest przez MOPS.

Ponadto zwiększa się dochody w rozdziałach 85212 i 85216 o kwoty przekazane na rachunek tut. Urzędu przez MOPS, a stanowiące dochód Wojewody. Kwoty przelane na rachunek Wojewody stanowią wydatek i są również uwzględnione w zmianie bieżącego planu wydatków w punkcie II.4. Łącznie zwiększenie z tego tytułu wynosi 53.800 zł.

 1. W dziale 926, rozdziale 92695 ujmuje się dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w wysokości 50.000 zł. Dotację ujmuje się na podstawie Umowy z dnia 01 marca 2010 r. Kwota 94.500 zł zwrot kwoty podatku VAT opłaconego od inwestycji – hala widowiskowo- sportowa.

 2. Pozostałe zmiany planowanych dochodów ujęte w załączniku Nr 1 wynikają z korekt planu w stosunku do wielkości wykonanych na dzień 31 lipca b.r. Korekty te dotyczą planów Urzędu Miejskiego, Złotowskiego Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 2.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

 1. W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.370,00 zł w związku ze zwiększeniem potrzeb na bieżące wydatki ( głównie remonty ) posiadanych nieruchomości.

 2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na potrzeby urzędu.

 3. W dziale 750, rozdziale 75056 przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

 4. W rozdziale 801 zwiększa się planowane wydatki dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 o kwotę 80.133 zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania etatu księgowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz Prezesa ZNP, koszty nauczania indywidualnego jednego ucznia, jak również odprawa emerytalna i urlop zdrowotny nauczyciela. O kwotę 24.190 zł zwiększa się planowane wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1. Konieczność zwiększenia środków wynika m.in. z dodatkowych prac, które trzeba przeprowadzić w okresie wakacyjnym, t.j.: rozbiórki budynku szatni, wymiany kosza zlewowego w dachu budynku szkoły, zainstalowanie dodatkowego oświetlenia.

 5. W dziale 852, rozdziałach 85212 i 85216 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.200,00 zł, w związku z dochodami, o których mowa w p. I.4 (drugi akapit).

W rozdziałach 85213 oraz 85216 zwiększa się wydatki w związku z zapisem art. 128 ustawy o finansach publicznych, który określa, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej. Kwoty zwiększeń z tego tytułu to: 6.430 w rozdziale 85213 zł i 72.866 zł w rozdziale 85216.

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 62 602 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, o której mowa w p. I.4 ( pierwszy akapit ).

 1. W dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się wydatki w związku z zapisem art. 128 ustawy o finansach publicznych, który określa, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej. Kwota zwiększenia wynosi 24122 zł.

 2. W działach 921, 90601 i 92604 zwiększa się planowane wydatki dla Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz przenosi się wydatki między poszczególnymi rozdziałami zwiększając m.in. limit na wynagrodzenia bezosobowe, z których sfinansowane zostaną wydatki związane z koniecznością zatrudnienia dodatkowo na pół etatu ratownika.

 3. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej oraz basenu i lodowiska (głównie energia elektryczna).

Zmiany w wydatkach majątkowych:

 1. W dziele 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania “Adaptacja Spichlerza dla celów promocyjnych miasta “.

 2. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł na realizację zadania “Budowa ścieżki edukacyjnej pn. Bagna Babiego Jeziora – Etap I”

 3. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł . Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup bramek do piłki nożnej i ławek dla zawodników rezerwowych na stadionie przy ul. Wioślarskiej.

 1. W dziale 600,rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę 154.785 zł przeznaczone na przebudowę drogi gminnej – ulicy Wielatowskiej.

 2. W dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się wydatki zapisane w budżecie 2010 na budowę hali widowiskowo-sportowej o 84.052 zł do kwoty zrealizowanych wydatków.

W załączniku Wieloletni Plan Inwestycyjnym na lata 2010-2012 wprowadza się zadanie pn.: “Budowa obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy”. Wartość zadania określa się na 688.819 zł łącznie – z czego połowa przypada do realizacji w roku 2011, pozostała część – w roku 2012.

W załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty ze środków unijnych w p.2.1 zgodnie z wymogiem Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienia się klasyfikację działu i rozdziału z 700-70005 na klasyfikację 853-85395.

W załączniku dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych dokonuje się aktualizacji tych planów zgodnie z wnioskami jednostek.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, na jaką kwotę był wniosek Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, bo dostali 80 tys. zł., Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dostali 80.133 zł. w tej chwili, a ten wniosek, który złożyli był na 245 tys. zł.

W. Fidurski – zapytał o obiekt zagospodarowania odpadami w Stawnicy, ile będzie wynosił całkowity koszt w/g kosztorysów inwestorskich i czy kwota 688.819 zł. jest wyliczona proporcjonalnie do ilości mieszkańców - czy to już jest taka proporcja w/g kosztorysu, czy jest to kwota, którą mamy na dzień dzisiejszy.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że na Komisji Gospodarki Miejskiej rozmawiano o budowie obiektu zagospodarowania odpadów. W dokumencie, o którym będzie mowa za chwilę są trzy warianty – zapytał czy ta kwota jest związana z tymi wariantami. Prosił, żeby Burmistrz rozszerzył ten temat, który wariant budowy zakładu przyjmiemy.

Skarbnik J. Skórcz – odpowiedziała, że z tego co mamy można wnioskować, że całkowity koszt w/g kosztorysu wyniesie prawie 24 mln zł., przy czym jest on rozłożony na 8 gmin, łącznie z miastem Złotów, który ma największy udział - około 33 %. Z wyliczenia otrzymanego od Związku Gmin Krajny wynika, że 15 % wartości projektu przypada na jego sfinansowanie przez gminy, a pozostałe 85 % będzie stanowiło dofinansowanie. Spośród wszystkich gmin, ta część, która przypada na Złotów, to jest 688.819 zł., czyli tą część, którą mamy rozłożoną na 2 lata.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, z którym wariantem jest związana kwota 24 mln zł., Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jest to wariant związany z segregacją odpadów i z utylizacją odpadów pościekowych na miejscu u nas i ze składowiskiem odpadów wielkogabarytowych oraz całym uzbrojeniem terenu, czyli wariant drugi. Poinformował, że jest to wyliczone w/g uzgodnień Związku Gmin Krajny z poszczególnymi gminami. Powiedział o metodzie wyliczenia, w/g której jedna kwota jest stała i reszta jest liczona w zależności od liczby mieszkańców i nam przypada 33 %, a pozostała część ma być dofinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i 10 % z budżetu Państwa.

J. Jędrzejczyk – zapytał o kwotę 245 tys. dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 i co dalej z tą szkołą – jak Burmistrz widzi rozwiązanie tej sprawy.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że budżet został uchwalony w miesiącu grudniu ubiegłego roku i jedynie rzeczy, które nie były wkalkulowane w budżecie przy jego uchwalaniu, możemy dofinansować, natomiast dodatkowych środków w tym roku nie ma.

Na tym zakończono dyskusję.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/229/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Poinformowała, że w związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które po nowelizacji stanowią, że rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uwzględniając:

 1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;

 2. w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

Poprzednio powyższy zakres regulacji był przedmiotem zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a obecnie jest konieczne podjęcie w tym temacie uchwały przez Radę.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Złotów.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/230/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

St. Wojtuń – zapytał, jaki jest planowany łączny koszt tej inwestycji z uwzględnieniem Piły, Złotowa, Trzcinki.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że nie odpowie, jaki jest łączny koszt, ponieważ na tym etapie występujemy z dokumentacją i z wnioskiem o budowę zakładu zagospodarowania odpadów dla Związku Gmin Krajny, a Piła występuje o zwrot nakładów na budowę składowiska odpadów, które zostało już wykonane w roku ubiegłym. Pozostałe zadania, na tym etapie, nie wchodzą w rachubę. Powiedział, że będzie to jeden wniosek i my, jako Związek Gmin Krajny, będziemy beneficjentem, a Piła będzie uczestnikiem tego projektu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/231/10 w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na części posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przypomniała, że mowa jest o wariancie II, a w Złotowie i w Trzciance będą realizowane zadania w zakresie:

 • segregacji selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z rejonu ich działania celem przygotowania ich do zbycia;

 • recyklingu organicznego odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych zbieranych na terenie gmin z rejonu ich działania;

 • gromadzenia i przetwarzania odpadów problemowych w zbiorczym PGOP składającym się z linii recyklingu odpadów budowlanych;

 • linii demontażu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych;

 • punktu magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz ich przekazania do recyklingu i specjalistycznego unieszkodliwiania;

 • przygotowania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie w ich rejonie do transportu pośredniego do ZUO w Pile.

J. Jędrzejczyk – poinformował, że ten temat omawiano na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej. Powiedział, że uchwalono zmiany w budżecie wprowadzając w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym budowę obiektu zagospodarowania odpadów na wartość odpowiadającą wariantowi II. Zapytał czy można przyjąć ten dokument w przedstawionej wersji, tj. z trzema wariantami i czy nie należałoby usunąć z niego pozostałych dwóch wariantów, przegłosowując tylko z tym wariantem, który pokrywa się z budżetem.

P. Tabor – Radca Prawny odpowiedział, że jest to zgodne z prawem, jest to tylko plan.

Na pytanie St. Wojtunia w sprawie szczegółów dotyczących kosztów związanych z wariantem „B”, Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie ma jeszcze dokumentacji technicznej, ani kosztorysów i bliższych danych o faktycznych kosztach zadania. Jest to zrobione na podstawie analiz, które są dla potrzeb złożenia wniosku o środki unijne. Powiedział, że jak wniosek zostanie zaakceptowany, to będzie przygotowana dokumentacja i ostateczna wersja będzie przedstawiona później, już na podstawie dokumentacji i kosztorysu. Przedstawiony dokument jest założeniem do zasad współpracy między gminami, w celu uzyskania efektu ekologicznego, który nakazuje Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami. W związku z tym mówienie obecnie o precyzyjnych kosztach jest przedwczesne, ponieważ może to być kwota wyższa i może być również kwota niższa. Jest to koncepcja dla potrzeb złożenia wniosku.

J. Jędrzejczyk poinformował, że obawy biorą się stąd, ponieważ zastanawiali się co będzie, jeżeli wniosek przejdzie weryfikację i środki będą mniejsze – wtedy może być wybrany inny wariant. Jeżeli z potrzeb będzie wynikało, że najlepiej jest, aby składowisk odpadów było jak najmniej, to może okazać się, że będzie tylko składowisko w Pile i wtedy nasze uchwalone pieniądze w kwocie ponad 600 tys. zł. będą przeznaczone na zakład w Pile.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że jest wymóg, żeby przedstawić wariantowość, ponieważ takie są zasady, kryteria przyznawania tej dotacji. Zwrócił uwagę, że dysponentom środków unijnych nie chodzi tyle o koszty, co o uzyskanie efektu ekologicznego i dlatego jest wymóg wariantowania tego i być może będzie taka sytuacja, że komisja weryfikacyjna wskaże na inny wariant, który jej zdaniem powinien być zastosowany, żeby uzyskać ten efekt ekologiczny. W związku z tym, jest to obecnie na etapie bardzo przybliżonym, ale jeszcze nie ostatecznym – to wszystko się okaże, kiedy wniosek zostanie przedłożony i jeżeli przejdzie wstępną weryfikację w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Powiedział, że nie możemy traktować, iż coś jest naszym udziałem a coś jest kogoś innego udziałem, ponieważ jest to cały system, który wyznacza Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami i wszelkie zabiegi samoistnego rozwiązywania problemu gospodarki odpadów, jak próbują to robić niektóre gminy, są bezowocne – jest to prawnie niemożliwe. Jest określony Program Wojewódzki, wg którego musi to wszystko zafunkcjonować. Jeżeli nie są spełnione warunki określone w Programie, nikt nie uzyska zgody na jakiekolwiek działania. Nie możemy tu mówić o tym, że te pieniądze są inwestowane w Pile, czy Złotowie, w Krajance, czy w Trzcince, ponieważ jest to system, który wg tego Programu musi być spełniony. Powiedział, że są jeszcze pewne spory, ponieważ Rada w Trzciance w ostatniej chwili zaproponowała, żeby utrzymać i rozbudowywać składowisko, które mają. Na tym etapie jest to niemożliwe, ponieważ Program Wojewódzki przewiduje, że jedyne składowisko odpadów dla całego tego obszaru zagospodarowania odpadami, tj. Czarnkowa, Trzcinki, Złotowa i Piły, będzie w Kłodzie. Jest to tylko i wyłącznie to jedno składowisko odpadów – taki jest model docelowy i nikt nie „da złotówki" i mało tego, nikt nie będzie mógł wydać pozwolenia na budowę na inną lokalizację, bo nie uzyska decyzji środowiskowej, ponieważ będzie to niezgodne z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami. Jest to specyficzny system. Poinformował, że są pewne uwagi, ponieważ ten system gospodarowania odpadów, nie jest spójny ze stanem prawnym, który obowiązuje. Zwrócił uwagę m.in. na to, że Program wyznacza kierunek działań w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o akces Polski przy wstępowaniu do Unii Europejskiej. Powiedział, że nie spełnienie tych kryteriów, będzie kosztowało – jeżeli do tego dojdzie – bardzo dużo pieniędzy, bo kary, które Unia zacznie naliczać za niespełnienie kryteriów obniżenia składowania odpadów i nie zagospodarowania ich są wręcz „drakońskie” – są to setki tysięcy euro dziennie. Nie wie czy będzie to ktoś egzekwował, czy nie, ale takie deklaracje Polska na siebie przyjęła.

St. Wojtuń – zapytał, czy po wybudowaniu sortowni i składowiska w Kłodzie, nadal będzie funkcjonowało – do 2015 r. obecne składowisko, czy będzie ono zamknięte.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że obecne składowisko ma pozwolenie zintegrowane do 2016 r. i do tego czasu będzie ono funkcjonować. Po tym okresie składowisko to zostanie zamknięte, zrekultywowane i od tego czasu cały „balast”, tzn. odpady, które nie będą podlegały już przetworzeniu, będą odstawiane do Kłody. Powiedział, że od przyszłego roku Polska musi ograniczyć rocznie 25 % odpadów biodegradowalnych i około 10 % rocznie pozostałych odpadów tj. wszystkich tych, z których idzie coś przetworzyć – robi to od 1995 r. i nie może tego zrobić. Cały ten problem wiąże się z budową spalarni, z czym są olbrzymie kłopoty, ponieważ w wielu przypadkach nie ma lokalizacji, nie ma decyzji środowiskowych. Powiedział, że jeżeli ktoś tego okresu teraz nie wykorzysta, mając dofinansowanie, to na następne lata może sobie o tym zapomnieć. Jest to bardzo poważny problem.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/232/10 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Stanowisko Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Stanowisko Radni otrzymali przed sesją.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik odczytała Stanowisko Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

W związku z mijającą dziś rocznicą XXX – lecia powstania NSZZ Solidarność, Rada Miejska w Złotowie wyraża słowa wielkiej wdzięczności wszystkim uczestnikom i działaczom ruchu społecznego Solidarność za uzyskaną wolność i wyzwolenie spod dyktatury komunizmu. Determinacja ludzi pracy 1980 roku w dążeniu do uzyskania pełnej suwerenności kraju, do likwidacji cenzury w życiu publicznym, do godnego życia, całkowitej niepodległości, wolności słowa i wyrażania własnych przekonań – zasługuje na najwyższe uznanie. To dzięki ludziom roku 1980 i lat następnych możemy realizować marzenia o samorządności i demokracji, także tutaj, na naszej złotowskiej ziemi. Wszystkie ofiary poległe, poszkodowane lub w jakikolwiek sposób zranione w walce o dzisiejszą wolność zasługują na nasze najwyższe uznanie i ustawiczną pamięć. Rada Miejska w Złotowie składa hołd wszystkim, którzy przyczynili się swoją odwagą i umiłowaniem wolności, do odzyskania tak upragnionej niepodległości, suwerenności i demokracji”.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie tekst Stanowiska Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska przyjęła Stanowisko w sprawie uczczenia XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Powyższe Stanowisko jest załączone do protokołu

Punkt 17.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Nurczykowi:

 1. Jeżeli chodzi o regulację rzeki Głomia odpowiedział, że nie jest to nasze zadanie, należy to do zadań Państwa. Nie wie jakie są zamiary w tej sprawie. Miasto natomiast będzie kontynuować prace na Jeziorze Baba, jak również jest zamiar uregulowania wlotu rzeki Głomia do Jeziora Miejskiego przed kładką – jest już przetarg na to, który niebawem zostanie rozstrzygnięty.

 2. Jeżeli chodzi o wysypisko śmieci z drugiej strony jez. Miejskiego, to zwróci uwagę Strażnikom Miejskim, żeby się tym zainteresowali i spowodowali ich uprzątnięcie.

 3. W sprawie krzyży na Cmentarzu Wojennym, odpowiedział, że nie wie skąd K. Nurczyk ma takie informacje – nie są to informacje oficjalne. Powiedział, że jest zgoda na postawienie krzyży na cmentarzu, które planuje się postawić i poświęcić w rocznicę wyzwolenia miasta – uważa, że będzie to dobra okazja do tego. Poinformował, że krzyże mają stać obok pomnika – z jednej i z drugiej strony pomnika.

 4. W sprawie fotoradarów odpowiedział, że ma swoje zdanie na ten temat. Uważa, że nie jest to przede wszystkim zadanie gmin. Są określone zadania przynależne gminom, które są realizowane przez straże miejskie, natomiast to jest zadanie Policji i myśli, że samorządy nie powinny się aż tak daleko w tym względzie angażować.

 5. Jeżeli chodzi o wyciąg dla narciarzy na Jeziorze Zaleskim odpowiedział, że zna ten temat. Był w Szczecinku, kiedy to krótko zostało otwarte i nie wie jak to obecnie funkcjonuje. Powiedział, że na razie nie ma takich zamiarów, aby uruchomić taki wyciąg.

Radnemu K. Majewskiemu:

 1. W sprawie ograniczenia prędkości na ul. Dwór Złotowski odpowiedział, że znak można postawić tylko, że nikt tam – oprócz mieszkańców z tej ulicy, nie jeździ. Jeżeli jeden drugiego nie może dopilnować, to Policja na pewno tego nie zrobi. Każdy znak będzie tam tylko przeszkodą i miejscem, gdzie będą mogli wyżywać się chuligani. Jest przeciwny temu, ponieważ ulica ta nie ma charakteru przejezdnego, przelotowego – jest to typowa ulica osiedlowa i w 90 % korzystają z niej mieszkańcy, którym powinno zależeć, żeby sami tą sprawę uporządkowali. Jeżeli będzie taka potrzeba, to można wystąpić do Komisji przy Staroście, żeby postawić znak, ale jest osobiście temu przeciwny. Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy nie może być tam strefa zamieszkania, odpowiedział, że nie, ponieważ nie ma tam wyznaczonych miejsc parkingowych. Jest to teren typowo osiedlowy i nikt oprócz tych mieszkańców nie jeździ, a jak jedzie to bardzo sporadycznie. J. Kołodziejczyk - Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę na to, że ulica nie jest miejscem zabaw dla dzieci. Burmistrz powiedział, że to jest nieporozumienie, żeby z tego powodu ograniczać prędkość.

 2. Jeżeli chodzi o przycięcie krzaków odpowiedział, że jest to realizowane, ale nie wie, o którym miejscu mówił K. Majewski. Prosił, aby przekazać pracownikowi Urzędu – M. Batko konkretnie, w którym to jest miejscu, żeby móc przyciąć krzaki.

K. Majewski sprecyzował, o które miejsce chodzi, tj. z tej strony, gdzie jest wjazd na łuku na osiedle.

 1. Jeżeli chodzi o utwardzenie dalszych alejek na cmentarzu komunalnym odpowiedział, że na ten rok zakończono roboty. Jak sytuacja budżetu pozwoli, to w przyszłym roku zamierza się to kontynuować.

 2. W sprawie utwardzenia miejsc na odpady segregowane odpowiedział, że w części zostało to wykonane, a w niektórych miejscach jeszcze nie – Miejski Zakład Usług Komunalnych ma zamiar utwardzać te miejsca i zwróci się do Prezesa, aby to przyspieszyć.

 3. W sprawie sklepu monopolowego przy ul. Mickiewicza – odpowiedział, że było tam prowadzone postępowanie i nie stwierdzono podstaw, żeby cofnąć koncesję na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Jeżeli są takie sytuacje, to jest kwestia egzekwowania tego przez Policję i Straż Miejską. Nie można wszcząć ponownie postępowania, ponieważ musi upłynąć jakiś okres czasu od zakończenia poprzedniego postępowania. Taki wniosek trzeba uzasadnić i udowodnić, żeby były podstawy do cofnięcia koncesji.

 4. W sprawie wybiegu dla psów przy ul. Zamkowej odpowiedział, że jest to w planie. Nie zostało to jeszcze wykonane, ponieważ w ostatnim czasie było dość innych zajęć, ale są zgromadzone używane ogrodzenia i jeszcze przed zimą zostanie to wykonane.

Radnemu A. Kosibie:

 1. W temacie „placu budowy” przy dworcu PKP odpowiedział, że bezsilność i niemoc jest tu powszechna, ale tak jest i nic więcej w tym względzie nie zrobi, ponieważ nie będzie po raz kolejny ośmieszał się, interweniując w tej sprawie.

 2. Jeżeli chodzi o przekazywanie mienia PKP samorządom odpowiedział, że prawdopodobnie projekt ustawy jest w sejmie. W sprawie przykładów przekazywania mienia samorządom przez „Kolej” powiedział, że z tego co wie, to samorządy – może nie w całości, ale w części, zapłaciły za to, co uważa za totalny skandal i na pewno Złotów w tym kierunku nie pójdzie.

Radnemu Z. Muziołowi:

 1. Odpowiedział, że dane księgowe zostały zweryfikowane, sprawozdania zostały złożone po tej weryfikacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiedział, że okazało się, iż były to raczej kosmetyczne poprawki.

 2. W sprawie kałuży przy ul. P. Skargi odpowiedział, że nie zna sprawy i zainteresuje się o co tam chodzi.

Radnej B. Chorabik:

 1. W sprawie ul. Boh. Westerplatte 2 odpowiedział, że wycięte topole, które odrosły od korzeni były spryskane odpowiednim środkiem, ale nie wie czy skutecznie. Powiedział, że jest to plac należący do MZGL i nie wie, jakie są zamiary, ponieważ jest to zadanie kierownika MZGL. Została tam wykonana elewacja jednej części budynku, a na ścianę od strony placu zabaw nie starczyło pieniędzy i w związku z czym, jest problem, żeby ten plac zagospodarować dla potrzeb dzieci, czy w inny sposób. Na uwagę B. Chorabik o zagospodarowaniu placu na parking, odpowiedział, że może być z tym problem z uwagi na odległość od budynku, ale sprawę rozważymy.

 2. W sprawie linii środkowej na drodze do Kujania i dalej, odpowiedział, że jest to jak najbardziej słuszne i zwrócimy się w tej sprawie do Zarządu Wojewódzkiego Dróg, z tym jednak, że będzie tam problem, ponieważ droga ta jest wąska i prawdopodobnie z tego powodu linii na drodze nie malują – nie zachowane są parametry jednego pasa ruchu.

 3. Jeżeli chodzi o tytuł Honorowego Obywatela Złotowa, odpowiedział, że uważa, iż jest to sprawa na następną kadencję Rady, ponieważ cokolwiek by się nie zrobiło, to zawsze byłoby to odbierane tak jak nie należy i budziłoby jakieś obiekcje. Uważa, że tematem powinna zająć się następna Rada.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. Jeżeli chodzi o stojaki na rowery odpowiedział, że nie wie dlaczego ich jeszcze nie ma. Poczyniono jakieś kroki, ale długo to trwa – postara się tym zainteresować.

 2. Powiedział, że na targowisku została zmieniona organizacja ruchu i jest to teren zabudowany. Jeśli chodzi o samochody, które stoją przy ul. Reymonta w dni targowe, to nie ma dobrego rozwiązania i trzeba to przez te parę godzin tolerować. Jedyne rozwiązanie jest takie, żeby zlikwidować strefę zamieszkania. Handlujący mają tam wykupione miejsca parkingowe i część tego towaru mają w samochodach. Powiedział, że alternatywą jest likwidacja strefy zamieszkania. Na sprawę parkingu przy ZTBS – z drugiej strony, naprzeciwko punktów usługowych, poruszoną przez J. Jędrzejczyka, odpowiedział, że parking jest tam zaprojektowany po to, że pierwotnie zamierzano ubiegać się o środki z funduszu budowy dróg lokalnych, ponieważ kryteria przewidywały miejsca parkingowe, bezpieczeństwo ruchu itd., ale okazało się, że bylibyśmy tam bez szans ze względu na wielkość tego zadania i dlatego zrezygnowano z tego wniosku, a dokumentacja na ten parking została już zlecona. Powiedział, że w pierwszej kolejności ma być wykonany chodnik, a być może w przyszłym roku – jak będą pieniądze w budżecie, to również wspomniany parking.

 3. W sprawie skate parku odpowiedział, że nawierzchnia w niektórych miejscach rzeczywiście popękała. Powiedział, że były próby jej poprawienia, ale doszliśmy do wniosku, że poprzez naprawę może być tylko gorzej. Dlatego inspektor nadzoru potrącił wykonawcy pewną kwotę za jakość wykonania zadania i uznajemy, że ten stan będzie taki, jaki jest.

 4. Jeśli chodzi o toalety na targowisku odpowiedział, że są one czynne w trakcie targowiska – w dni targowe od godziny 7. Natomiast jak funkcjonuje hala targowa, to można korzystać z toalety i nie ma sygnałów, że jest ona zamykana.

Radnej A. Andrzejewskiej:

Odpowiedział, że prywatni właściciele posesji również mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji i takie informacje są przekazywane – nie tylko do zarządców budynków komunalnych, czy spółdzielczych wielorodzinnych, ale również poprzez prasę i wywieszki w mieście, że taka akcja jest prowadzona i tam gdzie właściciel nieruchomości widzi szczury, to powinien również przeprowadzić deratyzację. Powiedział, że trudno mu ocenić na ile jest to realizowane i skuteczne oraz, że już taka akcja jest przeprowadzana dwa razy w roku, ponieważ rzeczywiście jest plaga szczurów.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o sprawę wodociągów w ulicy Sienkiewicza tj. rurociągu azbestowego, odpowiedział, że nie oznacza to, iż jest to jakaś tragedia. Byłoby lepiej gdyby ten rurociąg był wykonany z innych materiałów, ale jest jednoznaczna ocena wszystkich służb, że to nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowotność, czy jakość wody. Nie wie jaki jest stan tego wodociągu, ale nie było sygnałów ze strony Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, żeby przy remoncie ulicy Sienkiewicza, rurociąg ten wymienić.

 2. W sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych odpowiedział, że jest sens sprzedaży tych mieszkań, których nie można przydzielić osobom znajdującym się na liście z uwagi na to, że nie odpowiadają kryteriom takich mieszkań – głównie są to mieszkania w blokach. Powiedział, że jeżeli nie ma możliwości dokonania zamiany mieszkań o niższym standardzie na mieszkania o wyższym standardzie, to wtedy przeznacza się te mieszkania do sprzedaży. Uważa, że taką politykę powinniśmy stosować, ponieważ taki egalitaryzm społeczny nie byłby wskazany, ponieważ powinniśmy przede wszystkim przydzielać mieszkania osobom najuboższym, czyli nie mogą to być mieszkania najlepsze, a powinny to być mieszkania o minimum standardu – takie mieszkania znajdują się niestety w starym budownictwie. Powiedział, że najpierw zawsze proponuje się zamianę tych mieszkań z większych na mniejsze, ale o wyższym standardzie, a jeżeli nie może nastąpić zamiana, to przeznacza się je do sprzedaży.

 3. Jeżeli chodzi o symbole miasta, odpowiedział, że z tego co pamięta, to jest decyzja byłego Zarządu Miejskiego, która reguluje sposób udostępniania symboli miasta dla różnych potrzeb promocyjnych i nie pamięta czy jest to odpłatne, czy jest tylko wyrażana zgoda. Generalnie jest taka polityka, że każde jedno wykorzystanie symboli naszego miasta – jeżeli ma to słuszny cel i nie służy jakiemuś obstrukcyjnemu działaniu – służy promocji miasta i nie bardzo byliby chyba chętni, żeby jeszcze za to płacić.

 4. W sprawie punktu widokowego na Jez. Baba i garaży odpowiedział, że garaże są tymczasowe, ponieważ jest to zbyt atrakcyjny teren, żeby zalegalizować tam postawienie garaży. Kiedyś była to rezerwacja miejsca na obwodnicę, która miała być prowadzona nad brzegiem Jeziora Baba, ale od tej koncepcji odstąpiono i obecnie jest to stan tymczasowy. Powiedział, że najprawdopodobniej po zagospodarowaniu brzegów jeziora, zajmiemy się również tym terenem i na pewno nie przeznaczymy tego terenu na garaże, ponieważ jest to teren zbyt atrakcyjny i zbyt korzystnie położony w mieście, żeby na taki cel go przeznaczyć.

 5. Jeżeli chodzi o „Chatę Krajeńską” odpowiedział, że nastąpi jej montaż. Powiedział, że po rozebraniu konstrukcji w Świętej, została powołana komisja w celu oceny stanu tych elementów do ponownego montażu – przy udziale etnografa, konserwatora zabytków, wykonawcy, inspektora nadzoru i również przy naszym udziale, która orzekła, że generalnie – prawie w całości, elementy te nie nadają się do ponownego zabudowania i w związku z tym postanowiono, że będą one wymienione na nowe.

 6. Jeżeli chodzi o zwrot pieniędzy „Sparty” do budżetu odpowiedział, że było to w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego, który stwierdził, że część dotacji była wykorzystana niezgodnie z celem i należało zwrócić pieniądze do budżetu.

K. Majewski – powiedział, że w interpelacji dotyczącej sklepu przy ul. Mickiewicza i porządku w mieście wspominał, aby zastanowić się czy celowym byłoby przyznanie dotacji dla Policji w przyszłorocznym budżecie – na konkretne interwencje, albo na wydłużenie czasu obsługi monitoringu.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że może to być jako wniosek do budżetu. Powiedział, że jest przeciwny, żeby dodatkowo płacić za zadania, które nie są przypisane samorządom – Policję możemy dofinansować na zasadach jak do tej pory. Uważa za niecelowe i tak nie powinno być, żeby tworzyć dodatkowe patrole za pieniądze samorządowe. Powiedział, że Państwo składa się z podziału ról – część ma Skarb Państwa i rząd, część ma samorząd i nie może być tak, że my będziemy realizować zadania, które są tylko i wyłącznie przypisane do Państwa. Jest to w jego (Burmistrza) przekonaniu nieporozumienie.

A. Kosiba – powiedział, że skoro Policja nie ma pieniędzy na paliwo, to podtrzymuje swój wniosek, żeby były patrole rowerowe, a miasto może pomóc przy zakupie rowerów.

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 18.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Poinformowała, że na sesji jest obecna p. Monika Kozłowska z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która pisze pracę doktorską i, która zwróciła się z prośbą, aby po sierpniowej sesji przeprowadzić wśród radnych ankietę na temat Krajny – walorów Krajny, ewentualnego rozwoju. Powiedziała, że ankieta zajmie około 20 min i myśli, że radni wyrażą na to zgodę i poddadzą się badaniu ankietowemu. Poinformowała, że p. M. Kozłowska przedstawi później wyniki swoich prac. Prosiła o przychylne ustosunkowanie się do prośby M. Kozłowskiej.

Następnie głos zabrała M. Kozłowska, która powiedziała m.in., że od jakiegoś czasu próbuje realizować temat pracy doktorskiej dotyczący przestrzeni turystycznej Krajny. Praca jest wielowątkowa i bardzo trudna. Jednym z ważnych elementów pracy jest próba zweryfikowania punktu widzenia włodarzy miasta na swoją gminę, na swoje miasto. Poinformowała, że ankiety przez dwa sezony turystyczne były prowadzone wśród turystów i osób odwiedzających region Krajny. Dlatego niezwykle interesuje ją punkt widzenia włodarzy, bo może akurat w tych wizjach będą jakieś ciekawe podpowiedzi, które później pomogą jej uargumentować stan istniejący - czy w ogóle możemy mówić o przestrzeni turystycznej Krajny. Powiedziała, że zajmuje się Krajną w jej granicach historycznych – jest to część złotowska, pilska, ale także część Krajny nakielskiej. Przyznała, że jest to dość interesujący region i bardzo obszerny, stąd duży bagaż informacji, który już posiada. Przybyła tu w roli badacza i podziękowała Przewodniczącej, że anonsowała już problematykę, bo chciała poprosić o pomoc w wypełnieniu anonimowej ankiety, która jest ważnym elementem materiału badawczego do jej pracy doktorskiej. Poinformowała, że miała okazję gościć w 19 innych gminach regionu, a te które wydawały się być najbardziej otwarte i Złotów, pozostawiła na koniec. Liczy na pomoc Rady, burmistrzów i skarbnika gminy w wypełnieniu ankiet – prosiła o pozostanie po zakończeniu sesji w celu wypełnienia ankiet, które rozda.

 1. K. Nurczyk – powiedział, że bardzo ważną sprawą jest kwestia cieku wodnego – rzeki Głomia – ujścia od Jeziora Miejskiego. Zainwestowaliśmy w pływające fontanny natleniające Jezioro Miejskie, gdzie są duże pokłady siarkowodoru i liczy na to, że przestrzeń ta staje się natleniana – poinformował, że za rok zanurkuje w okolicy fontann, by zobaczyć, czy pokłady beztlenowców rzeczywiście już rozprzestrzeniają się. Powiedział, że to nic nie daje jeżeli np. będzie zablokowane ujście rzeki – w porównaniu do zeszłego roku, gdzie można było jeszcze spokojnie przepłynąć kajakiem, czy wędkować, przepływ był idealny, a w tej chwili jest blokada. Praktycznie to co zainwestowaliśmy i co inwestujemy, to okaże się, że zatrzyma się właśnie przy ujściu rzeki, ponieważ nie jest to nasz odcinek. Uważa, że temat ten należałoby rozważyć z tymi, którzy odpowiadają za ten odcinek - za tę rzekę, żeby przepływ był prawidłowy i to co my np. chcemy, żeby Jezioro Miejskie oczyszczało się, bo taki m.in. był zamiar pływających fontann, żeby była tu jakaś współpraca. Myśli, żeby poprosić odpowiedzialnego za rzekę, aby zobaczył ten stan, który jest obecnie – że nie jest to rzeka, lecz jest to jakiś kanalik przepływającej wody.

 2. K. Majewski – poinformował Burmistrza, że na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przegłosowano jeden wniosek, by przy „Orliku” postawić siedziska – dodatkowe ławki – dwa rzędy gdzie są krzaki, bo tego brakuje dla zawodników i dla widzów.

 3. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przedstawiła informacje i komunikaty:

 1. Przypomniała, że 5 września br. w Zakrzewie odbędą się Dożynki Powiatowo – Gminne.

 2. Starosta Złotowski i Burmistrz Miasta zapraszają do upamiętnienia 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września na Cmentarzu Wojennym – przemarsz delegacji, mieszkańców na Cmentarz Wojenny rozpocznie się o godz. 14.00 spod Starostwa Powiatowego.

 3. W biurze Rady znajduje się do zapoznania protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej „Realizacji uprawnień gminy w zakresie kontroli umów na odbiór odpadów od mieszkańców i firm w latach 2007 – 2009”.

 4. Przypomniała, że Radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe, które powinny wpłynąć do biura Rady najpóźniej do dnia 12 września, a fizycznie do 10 września. Zapytała, czy wystarczą same oświadczenia majątkowe czy trzeba dołączyć kopie zeznań podatkowych za rok ubiegły ?

Prosiła Radcę Prawnego o wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, że oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rak poprzedni składa się w 2. egzemplarzach i, że kolejne oświadczenia majątkowe są składane do 30 kwietnia oraz na 2. miesiące przed upływem kadencji. Zapytała czy wystarczą same oświadczenia majątkowe, czy trzeba dołączyć kopie zeznań podatkowych za rok ubiegły, które już były złożone.

Radca Prawny P. Tabor - wyjaśnił, że czytając literalnie ten przepis, to faktycznie jest tak, iż do każdego oświadczenia majątkowego należałoby dołączyć zeznanie podatkowe. Natomiast uważa, że można przyjąć bardziej liberalną interpretację i powołać się na to, iż zeznanie to zostało w tym roku złożone wraz z oświadczeniem składanym do końca kwietnia. Uważa, że taka interpretacja jest uzasadniona gdyż organy te dysponują tym zeznaniem i składanie ich drugi raz, jego zdaniem, jest niecelowe.

 1. Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodobniej w ostatni wtorek września br.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

Punkt 19.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady życzyła wszystkim obecnym na sali, przyjemnych wakacji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 12.55 zamknęła XLI sesję Rady Miejskiej Złotowa.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Zygmunt Muzioł

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik