Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XLI/228/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów

 

UCHWAŁA NR XLI/228/10
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 31 sierpnia 2010 r.


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów


Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz. 835) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Niniejsza uchwała określa wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy Miasta Złotów, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Miasta Złotowa przedłoży Radzie Miejskiej Złotowa wraz z projektem uchwały budżetowej.


§ 2. 1. Projekt budżetu opracowuje Burmistrz Miasta Złotowa, który nie później jak do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy zawiadamia kierowników podległych jednostek organizacyjnych, samorządowe instytucje kultury oraz Radę Miejską Złotowa o przystąpieniu do jego opracowania.

2. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Burmistrz przekazuje jednostkom i organowi, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej, wskazując zakładany procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz cen energii.

3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.

4. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

5. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

6. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 4 i 5, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.


§ 3. 1. W terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Złotów sporządzają i przedkładają Burmistrzowi Miasta Złotowa projekty planów finansowych jednostki wraz z opisem, kalkulacją oraz uzasadnieniem.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1, sporządza się:

  1. w oparciu o prognozowane ceny, przewidywany stan zatrudnienia, wynagrodzenia z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku budżetowym, a także umowy związane z planowaną realizacją budżetu,

  2. z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem instytucji kultury.

3. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury powinny zawierać plan przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury.


§ 4. 1. Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Złotowie – stosownie do posiadanych zakresów czynności - przedkładają Skarbnikowi Gminy do dnia 20 października roku poprzedzającego uchwalany budżet wnioski dotyczące planowanych dochodów Gminy Miasta Złotów (w tym majątkowych) oraz wydatków związanych zarówno z działalnością bieżącą, jak i inwestycyjną.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące:

1) planowanych dochodów - sporządza się w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, opłaty oraz ceny, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia roku budżetowego, dla którego sporządza się projekt,

2) planowanych wydatków bieżących - sporządza się przy uwzględnieniu prognozowanych cen, przewidywanego stanu zatrudnienia, prognozowanej wysokości wynagrodzeń, a także umów związanych z planowaną realizacją budżetu,

3) planowanych wydatków majątkowych - sporządza się w oparciu o posiadane dokumenty związane z realizacją inwestycji, a w przypadku ich braku - na podstawie szacowanych wartości inwestycji z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku budżetowym, dla którego sporządza się projekt.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sporządza się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.


§ 5. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także inne podmioty z terenu Gminy Miasta Złotów mogą składać wnioski do budżetu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.


§ 6. 1. Na podstawie przedłożonych materiałów oraz wniosków, jak również uzyskanych informacji dotyczących wysokości dotacji, subwencji, wpływów z tytułu udziałów w podatkach Skarbnik Gminy przygotowuje propozycję projektu budżetu i przedkłada ją Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego.


§ 7. 1. W oparciu o przedłożoną propozycję projektu budżetu, Burmistrz Złotowa opracowuje projekt budżetu.

2. Projekt powinien zawierać wszelkie informacje wymagane przepisami prawa.

3. Do dnia 15 listopada Burmistrz przedkłada projekt budżetu Radzie Miejskiej Złotowa, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także zamieszcza projekt budżetu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


§ 8. Przewodniczący Rady Miejskiej Złotowa w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu budżetu kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady w celu zaopiniowania.


§ 9. 1. Stałe komisje Rady Miejskiej po dokonaniu analizy projektu budżetu wyrażają opinie o tym projekcie nie później, niż do dnia 8 grudnia roku poprzedzającego.

2. W przypadku złożenia przez komisje propozycji wprowadzenia do projektu budżetu wydatku, który nie był uwzględniony w pierwotnym projekcie, albo był uwzględniony w niższej wysokości, komisja jest zobowiązana do wskazania źródła finansowania proponowanej zmiany.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji stałej przedkłada Burmistrzowi w terminie 3 dni od daty posiedzenia komisji, którego przedmiotem było wyrażenie opinii o projekcie budżetu.

4. Burmistrz Złotowa po zapoznaniu się z propozycjami, o których mowa w ust. 3, może przygotować autopoprawki do projektu budżetu, które przedkłada Radzie Miejskiej Złotowa za pośrednictwem jej Przewodniczącego.

5. Do momentu rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej Złotowa, na której rozpatrywany jest projekt budżetu, Burmistrz Miasta Złotowa może dokonywać autopoprawek w projekcie budżetu, zgłaszając je Radzie Miejskiej.


§ 10. 1. W trakcie sesji, na której rozpatrywany jest projekt budżetu, Burmistrz Miasta Złotowa lub działający w jego imieniu Skarbnik Gminy przedstawia projekt budżetu.

2. Przed przeprowadzeniem głosowania w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Złotów, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, a następnie przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawiają opinie komisji o projekcie budżetu.


§ 11. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu zawierają:

  1. omówienie dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje wraz ze wskazaniem sposobu kalkulacji ważniejszych źródeł dochodów,

  2. zwięzłą charakterystykę planowanych wydatków bieżących i majątkowych według ważniejszych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników wpływających na ich poziom,

  3. omówienie planowanych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

  4. przedstawienie kwoty planowanego deficytu bądź nadwyżki budżetowej gminy wraz ze wskazaniem źródła pokrycie deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetowej, jak również omówienie udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji,

  5. omówienie planowanych w budżecie rezerw,

  6. przedstawienie kwot planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,

  7. zwięzły opis planowanych wydatków majątkowych,

  8. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.


§ 12. Traci moc uchwała Nr XXV/173/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zmieniona uchwałą Nr XI/50/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-09-21 11:39:12
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-09-21 11:46:25
Ostatnia zmiana:2010-09-21 11:47:01
Ilość wyświetleń:2119