Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XLI/226/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów

 

UCHWAŁA NR XLI/226/10
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 31 sierpnia 2010 r.


w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów


Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r.: Dz.U. Nr 75 poz. 474, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675 i Nr 119 poz. 804) i w związku z wynikami oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Uznaje się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 roku, za aktualne w całości.


§ 2. Uznaje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Złotowa i wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały za aktualne w całości.


§ 3. Ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” sporządzona przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz zaopiniowana przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

Załączniki

Zal nr 1 (39kB)    
Zal nr 2 (566kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-09-21 11:35:13
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-09-21 11:46:25
Ostatnia zmiana:2010-09-21 11:47:12
Ilość wyświetleń:1660