K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE


z dnia 17 września 2010 r.W związku z zarządzeniem wyborów samorządowych na dzień 21 listopada 2010 r. Komisarz Wyborczy w Pile informuje, że powołanie terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich, gminnych) nastąpi w terminie do dnia 7 października 2010 r.

Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Pile przyjmowane będą do dnia 4 października 2010 r. w godzinach
od 9.00 do 16.15 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
przy Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik komitetu wyborczego
lub osoba przez niego upoważniona.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze danej gminy lub powiatu.

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

  1. jest obywatelem polskim,

  2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

  3. nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  4. nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

  5. nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. Nie może być również członkiem komisji wyborczej osoba kandydująca na radnego oraz osoba będąca w stosunku do kandydata na radnego: zstępną, wstępną, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Uchwałą Państwową Komisję Wyborczą z dnia 4 września 2010 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy
(M.P. Nr 61, poz. 641).

Odpowiednie druki znajdują się w urzędach gmin a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 215-28-71, 215-28-80.


Komisarz Wyborczy
w Pile
/-/ Anna Kulczewska-Garcia