Zamknij okno Drukuj dokument

Roboty drogowe – budowa chodnika w ciągu ulicy Reymonta w Złotowie – I etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe – budowa chodnika w ciągu ulicy Reymonta w Złotowie – I etap

CPV:
45.23.32.22-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie branży drogowej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 30 września 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-08-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-08-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (272.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (19kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26.5kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21.5kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (22kB)    
Zal._6_WZOR UMOWY (101.5kB)    
Zał. Nr 7 Projekt zagospodarowania terenu (1.6MB)    
Zał. Nr 8 Przekroje normalne (164.2kB)    
Zał. Nr 9 Przekroje normalne (140kB)    
Zał. Nr 10 Kosztorys ślepy (104.1kB)    
Zał. Nr 11 SST - Warunki ogólne (283.3kB)    
Zał. Nr 12 SST Odtworzenie trasy (142.3kB)    
Zał. Nr 13 SST -Wykonanie nasypów (153.7kB)    
Zał. Nr 14 SST - Warstwa odsączająca (163.1kB)    
Zał. Nr 15 SST - Oznakowanie poziome (191kB)    
Zał. Nr 16 SST - Oznakowanie pionowe (121.8kB)    
Zał. Nr 17 SST - Rozbiórka elementów dróg (128.9kB)    
Zał. Nr 18 SST - Profilowanie koryta z zagęszczeniem podłoża (152.1kB)    
Zał. Nr 19 SST - Nawierzchnia z kostki betonowej (146.5kB)    
Zał. Nr 20 SST - Ustawienie krawężników betonowych (157.7kB)    
Zał. Nr 21 SST - Wykonanie wykopów w gruntach (143.6kB)    
Zał. Nr 22 SST - Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego_mec (191.3kB)    
Zał. Nr 23 SST - Humusowanie z obsianiem trawą (143.1kB)    
Zał. Nr 24 SST - Ustawienie obrzeży betonowych (158kB)    
1 strona SIWZ (266.2kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (92.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (831.4kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-07-23 11:40:53
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-07-23 12:17:09
Ostatnia zmiana:2010-08-26 10:00:28
Ilość wyświetleń:2392