Zamknij okno Drukuj dokument

Roboty budowlane – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza przy ul. Spichrzowej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza przy ul. Spichrzowej w Złotowie

CPV:
45.26.27.00-8, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9, 45.23.32.53-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie:
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku


Termin realizacji:
do 11 października 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-08-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-08-10 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (249kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (19kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (27kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (22.5kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (24.5kB)    
Zal._6_WZOR UMOWY (102kB)    
Zał. nr 7 - Mapa (701.6kB)    
Zał. nr 8 - BUDOWLANY ELEWACJE (307.5kB)    
Zał. nr 9 - BUDOWLANY mapa (382.5kB)    
Zał. nr 10 - BUDOWLANY PARTER (497.6kB)    
Zał. nr 11 - BUDOWLANY PIĘTRO I (352.3kB)    
Zał. nr 12 - BUDOWLANY PIĘTRO II (366.3kB)    
Zał. nr 13 - BUDOWLANY PIĘTRO III (371kB)    
Zał. nr 14 - BUDOWLANY PRZEKRÓJ (567.7kB)    
Zał. nr 15 - BUDOWLANY RZUT DACHU (369.5kB)    
Zał. nr 16 - BUDOWLANY STOPA FUNDAMENTOWA (364.8kB)    
Zał. nr 17 - ELEKTR 2 (760.6kB)    
Zał. nr 18 - ELEKTR 3 (731.5kB)    
Zał. nr 19 - ELEKTR 4 (281.9kB)    
Zał. nr 20 - ELEKTR 5 (673.3kB)    
Zał. nr 21 - ELEKTR 6 (81.3kB)    
Zał. nr 22 - ELEKTR mapka (916.4kB)    
Zał. nr 23 - ELEKTR Widok z przodu (60.1kB)    
Zał. nr 24 - WOD KAN (208.2kB)    
Zał. nr 25 - Przedmiar BUDOWLANY (126.5kB)    
Zał. nr 26 - Przedmiar ELEKTRYCZNA (64.5kB)    
Zał. nr 27 - Przedmiar INSTALACJE (83.5kB)    
Zał. nr 28 - SST (119kB)    
Zał. nr 29 - BUDOWLANY Projekt (7.3MB)    
Zał. nr 30 - ELEKTR Projekt (130.5kB)    
Zał. nr 31 - WOD KAN Projekt (89kB)    
1 strona SIWZ (284.9kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (92.7kB)    
Zawiadomienie o wyborze (364.4kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-07-23 08:48:42
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-07-23 09:41:35
Ostatnia zmiana:2010-09-02 09:50:18
Ilość wyświetleń:2379