Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XXXIX/213/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/213/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 25 maja 2010 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 i art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146 ) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok poprzez:

  1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 39.423.556,00 zł o kwotę 3.069.294 zł do kwoty 42.492.850,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 34.903.556,00 zł o kwotę 158.238,00 zł do kwoty 35.061.794 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 4 520.000,00 zł o kwotę 2.911.056,00 zł do kwoty 7.431.056,00 zł,

  1. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 46.302.685,00 zł o kwotę 3.069.294,00 zł do kwoty 49.371.979,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 32.013.744,00 zł o kwotę 435.711,00 do kwoty 32.449.455 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 14.288.941,00 zł o kwotę 2.633.583,00 zł do kwoty 16.922.524,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.


3. Określenie wysokości planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.172.973,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Określenie wysokości planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.172.973,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. Określenie wysokości planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora

finansów publicznych na kwotę 2.874.734 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

6. Określenie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z

Załącznikiem Nr 7.

7. Określenie wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. Zmienia się zakres upoważnienia udzielonego w § 15 pkt 2 uchwały nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej

Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. Burmistrzowi Miasta Złotowa do zaciągania kredytów i pożyczek

oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ten sposób, że kwotę 7.281.422,00 zł zastępuje się kwotą

7.979.129,00 zł.


§ 3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje drogowe w rozdziale 60016 w wysokości 1.411.056,00 zł.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik


Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-06-09 08:29:42
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-06-09 08:30:18
Ostatnia zmiana:2010-06-09 08:30:20
Ilość wyświetleń:1653