Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/210/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII / 210 / 10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Miasto Złotów
na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r.: Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 r.: Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009 r.: Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206 poz. 1590; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Miasto Złotów darowizny na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie udziału w prawie własności wynoszącego 478/1000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Stawnicy, gmina Złotów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 468/1 i 468/2 o pow. 40.60.51 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 32531 Sądu Rejonowego w Złotowie, na realizację celu publicznego, tj. budowę publicznych urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-05-19 11:09:42
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-05-19 11:09:39
Ostatnia zmiana:2010-05-19 11:10:36
Ilość wyświetleń:1402