Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 23 marca 2010 r.


w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Rada Miejska Złotowa stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa uchwalonego przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą nr XXI/138/05 z dnia 24 marca 2005 r. Uzasadnienie powyższego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

( - ) mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-04-20 15:19:58
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-04-20 15:24:43
Ostatnia zmiana:2010-04-20 15:25:20
Ilość wyświetleń:1514