Zamknij okno Drukuj dokument

Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120016 - ulicy Dwór Złotowski w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120016 - ulicy Dwór Złotowski w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 31 lipca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok.nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-03-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-03-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok.nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 2010 - Dwór Złotowski (277kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (19kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (29.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (21.5kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (86.5kB)    
Zał. Nr 7 Tabela robót ziemnych (85kB)    
Zał. Nr 8 Powierzchnia plantowania skarp i poboczy (66.5kB)    
Zał. Nr 9 Projekt zagospodarowania terenu (637.7kB)    
Zał. Nr 10 Profil podłużny 2 (49.8kB)    
Zał. Nr 11 Profil podłużny 3 (34.8kB)    
Zał. Nr 12 PRZEKROJE POPRZECZNE RYS NR 5 (40.8kB)    
Zał. Nr 13 PRZEKROJE POPRZECZNE RYS NR 4 (92.4kB)    
Zał. Nr 14 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE RYS NR 6 (101.7kB)    
Zał. Nr 15 Profil kanalizacji deszczowej 7 (34.3kB)    
Zał. Nr 16 Tabela elementów rozliczeniowych (62.9kB)    
Zał. Nr 17 Warunki ogólne (294.3kB)    
Zał. Nr 18 Odtworzenie trasy (146.3kB)    
Zał. Nr 19 Rozbiórka elementów dróg (138.8kB)    
Zał. Nr 20 Wykonanie wykopów w gruntach (147kB)    
Zał. Nr 21 Wykonanie nasypów (158.5kB)    
Zał. Nr 22 Regulacja pionowa włazów kanałowych (123.3kB)    
Zał. Nr 23 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (142.8kB)    
Zał. Nr 24 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (193.9kB)    
Zał. Nr 25 Ulepszone podłoże z gruntu satb. cementem (228.1kB)    
Zał. Nr 26 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (236.1kB)    
Zał. Nr 27 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ścieralna ścieralna) (214.6kB)    
Zał. Nr 28 Nawierzchnia z kostki betonowej (150.6kB)    
Zał. Nr 29 Humusowanie z obsianiem trawą (157.9kB)    
Zał. Nr 30 Ustawienie krawężników betonowych (162.9kB)    
Zał. Nr 31 Ustawienie obrzeży betonowych (158.1kB)    
Zał. Nr 32 Ścieki pref. z elem. betonowych (130.1kB)    
1 strona SIWZ (254.6kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu -ul. Dwór Złotowski (89.2kB)    
Odpowiedż na zapytanie (234.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (281.9kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-02-22 12:31:24
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-02-22 14:25:27
Ostatnia zmiana:2010-04-07 14:09:06
Ilość wyświetleń:2561