Zamknij okno Drukuj dokument

Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9, 45.31.16.10-9, 32.41.21.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- wytwórnią mas bitumicznych, która powinna być usytuowana w takiej odległości od placu budowy, aby transport masy nie był dłuższy niż 2 godziny,
- wykonania własnymi siłami robót drogowych.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg,
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i techniczny i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do 31 sierpnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2010-02-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-02-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiajacy żąda wniesienia wadium wadium w kwocie 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17.5kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (26kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (29.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (23.5kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (87kB)    
Zał. Nr 7 Strona tytułowa (16.2kB)    
Zał. Nr 8 Opis do planu zagospod. terenu i opis techiczny do projektu bud. (251.7kB)    
Zał. Nr 9 Zestawienie robót (konstrukcja) - ul. Wielatowska (329.7kB)    
Zał. Nr 10 Tabela 1 - Roboty ziemne ul. Wielatowska (85kB)    
Zał. Nr 11Tabela 2 - Roboty ziemne ul. Leśna (83.5kB)    
Zał. Nr 12 Tabela 3 - Roboty ziemne trasa C (83.5kB)    
Zał. Nr 13 Tabela 4 - Roboty ziemne trasa D (80.5kB)    
Zał. Nr 14 Tabela 5 - Roboty ziemne trasa F (81.5kB)    
Zał. Nr 15 Tabela 6 - wyrównanie masa (68.5kB)    
Zał. Nr 16 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa C (66kB)    
Zał. Nr 17 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa D (64kB)    
Zał. Nr 18 Tabela - plantowanie skarp i poboczy trasa F (64.5kB)    
Zał. Nr 19 Tabela - plantowanie skarp i poboczy ul. Wielatowska (67kB)    
Zał. Nr 20 Tabela - plantowanie skarp i poboczy ul. Leśna (66kB)    
Zał. Nr 21 SYTUACJA-CALOSC (2MB)    
Zał. Nr. 22 SYTUACJA-SYT-B (968.5kB)    
Zał. Nr 23 SYTUACJA-SYT-D (464.1kB)    
Zał. Nr 24 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.1 (403.4kB)    
zał. Nr 25 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.2 (515.2kB)    
Zał. Nr 26 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.3 (509.8kB)    
Zał. Nr 27 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.4 (257kB)    
Zał. Nr 28 Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2.5 (259.5kB)    
Zał. Nr 29 Profil podłużny - trasa A (83.2kB)    
Zał. Nr 30 Profil podłużny - trasa B (59.2kB)    
Zał. Nr 31 Profil podłużny - trasa C (51kB)    
Zał. Nr 32 Profil podłużny - trasa D (46.5kB)    
Zał. Nr 33 Profil podłużny - trasa E (34.4kB)    
Zał. Nr 34 Profil podłużny - trasa F (47.1kB)    
Zał. Nr 35 Przekroje poprzeczne - trasa A (90.6kB)    
Zał. Nr 36 Przekroje poprzeczne - trasa A (64.4kB)    
Zał. Nr 37 Przekroje poprzeczne - trasa A (48.2kB)    
Zał. Nr 38 Przekroje poprzeczne - trasa B (107.4kB)    
Zał. Nr 39 Przekroje poprzeczne - trasa C (59.6kB)    
Zał. Nr 40 Przekroje poprzeczne - trasa D (51.8kB)    
Zał. Nr 41 Przekroje poprzeczne - trasa F (66.7kB)    
Zał. Nr 42 Zestawienie zjazdów trasy A, B, F, C, parkingów i zatok (46.2kB)    
Zał. Nr 43 Opis techniczny - sieć deszczowa ul. Leśna (36.5kB)    
Zał. Nr 44 Zestawienie robót - kanalizacja deszczowa ul. Wielatowska (137.8kB)    
Zał. Nr 45 SYTUACJA-KAN. DESZCZ (1.1MB)    
Zał. Nr 46 Informacja BIOZ (28.4kB)    
Zał. Nr 47 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 2 (191kB)    
Zał. Nr 48 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 3 (132kB)    
Zał. Nr 49 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 4 (135.5kB)    
Zał. Nr 50 Profil sieci kanalizacji deszczowej - rys. nr 5 (155.7kB)    
Zał. nr 51 Usunięcie kolizji energ. i rozbudiowa oś. drogowego - opis (216.4kB)    
Zał. Nr 52 SYTUACJA LINIA SN (1.1MB)    
Zał. nr 53 Opis stacji transformatorowej UK 1700 28 (5.2MB)    
Zał. nr 54 Oświetlenie fragmentu ulicy, chodników przy ul. Wielatowskiej i ul. 8 Marca - opis (142.6kB)    
Zał. Nr 55 SYTUACJA OŚWIETLENIE (1.1MB)    
Zał. nr 56 Schemat ideowy połaczeń i zasilania oś. ulicznego (93.8kB)    
Zał. nr 57 Widok wymiarowy słupa oswietleniowego (128.9kB)    
Zał. Nr 58 opis techniczny.doc (47.4kB)    
Zał. Nr 59 PLAN BiOZ.doc (18.6kB)    
Zał. Nr 60 Opis BIOZ.doc (27.4kB)    
Zał. Nr 61 Leśna - kierunek 8-go Marca (1.6MB)    
Zał. Nr 62 Łącznik rondo- 8-go Marca (1.1MB)    
Zał. Nr 63 Rondo- kierunek wieś Wielatowo (1.1MB)    
Zał. Nr 64 Schemat strukturalny.cdr (639.6kB)    
Zał. Nr 65 ul.Lesna - kierunek 8-go marca (1.4MB)    
Zał. Nr 66 Leśna - rozjazd 8-go Marca (1.3MB)    
Zał. Nr 67 Odgałęzienie - Rozdroże (1.3MB)    
Zał. Nr 68 Rondo- kierunki łaczni, Leśna kierunek 8-go Marca , kierunek (1.2MB)    
Zał. Nr 69 Słup oświetleniowy = C= (460.9kB)    
Zał. Nr 70 Rys6 opis studni SKR1-Arkusz1 (302.9kB)    
Zał. Nr 71 Rys 2 przebieg-Arkusz1 (1.2MB)    
Zał. Nr 72 Rys 3 schemat rur ochronnych-Arkusz1 (701.9kB)    
Zał. Nr 73 Rys 4 schemat kabli doziemnych-Arkusz1 (656.4kB)    
Zał. Nr 74 Rys 5 schemat kabli napowietrznych-Arkusz1 (565.1kB)    
Zał. Nr 75 SST Lesna TELEKOM (171kB)    
Zał. Nr 76 Opis Lesna (8MB)    
Zał. Nr 77 Tabela elementów rozliczeniowych - ul. Wielatowska (78.3kB)    
Zał. Nr 78 Przedmiar robót - przebudowa kolizji urz. energ. SN i nn z przebudową ulicy (170.9kB)    
Zał. Nr 79 Przedmiar robót - dobudowa urz. oświetl. nn przy ul. Wielatowskiej (78.5kB)    
Zał. Nr 80 Przedmiar robót (96.1kB)    
Zał. Nr 81 Kosztorys inwestorski przedmiar robót - ul. Wielatowska i przebudowa ulic dochodzacych (528.4kB)    
Zał Nr 81 Kosztorys ofertowy (77kB)    
Zał. Nr 82 Warunki ogólne (296kB)    
Zał. Nr 83 Odtworzenie trasy (147.9kB)    
Zał. Nr 84 Wykonanie wykopów w gruntach (148.1kB)    
Zał. Nr 85 Wykonanie nasypów (160.4kB)    
Zał. Nr 86 Kanalizacja deszczowa (182.9kB)    
Zał. Nr 87 Ustawienie krawężników betonowych (164.6kB)    
Zał. Nr 88 Ścieki pref. z elem. betonowych (129.9kB)    
Zał. Nr 89 Regulacja pionowa włazów kanałowych (125.2kB)    
Zał. Nr 90 Warstwa odsączająca (169.5kB)    
Zał. Nr 91 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (198.5kB)    
Zał. Nr 92 Nawierzchnia z kostki betonowej (152.7kB)    
Zał. Nr 93 Rozbiórka elementów dróg (133.1kB)    
Zał. Nr 94 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (214.7kB)    
Zał. Nr 95 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA (230.8kB)    
Zał. Nr 96 Humusowanie z obsianiem trawą (157.9kB)    
Zał. Nr 97 Oznakowanie poziome (206.7kB)    
Zał. Nr 98 Oznakowanie pionowe (138.5kB)    
Zał. Nr 99 strona tytułowa (16.5kB)    
Zał. Nr 100 OPIS_OZNAKOWANIE (40.7kB)    
Zał. Nr 101 Projekt organizacji ruchu drogowego rys. nr 1 (1010kB)    
Zał. Nr 102 Projekt organizacji ruchu drogowego rys. nr 2 (4.6MB)    
Zał. Nr 103 Inwentaryzacja organizacji ruchu drogowego rys. nr 3 (4.7MB)    
Zał. Nr 104 Inwentaryzacja organizacji ruchu drogowego rys. nr 4 (481.1kB)    
SIWZ 2010 (267kB)    
1 strona SIWZ (241.3kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (90.4kB)    
Odpowiedź na zapytanie (312.1kB)    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (293.2kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2010-02-11 10:48:19
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2010-02-11 13:39:41
Ostatnia zmiana:2010-03-11 14:19:13
Ilość wyświetleń:3652