Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XXXVI/192/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów

 

UCHWAŁA NR XXXVI/192/10
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 26 stycznia 2010 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów


Na  podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Gmina Miasto Złotów udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Powiatowi Złotowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.


§ 2. Środki finansowe, o których mowa wyżej zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 r. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, paragrafie 481 Rezerwy.


§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Powiat Złotowski.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-02-08 15:47:43
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-02-08 15:54:04
Ostatnia zmiana:2010-02-08 15:54:22
Ilość wyświetleń:1492